ࡱ> \_WXYZ[Ybjbj[[9 \9 \; ef f BBBVVV8VA66FFF| | | ֊؊؊؊؊؊؊$ǎ}B| "< @| | FFP%P%P%| R8FBF֊P%| ֊P%P%w*&F0Zo) bzFŠ<Az~a a&&TaBzH | | P%| | | | | |"| | | A| | | | a| | | | | | | | | f R : REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY WOJEWDZTWA MAAOPOLSKIEGO IM. STANISAAWA WITKIEWICZA ZA NAJLEPSZE, WSPACZESNE REALIZACJE ARCHITEKTONICZNE SPRZYJAJCE OCHRONIE IKSZTAATOWANIU KRAJOBRAZU KULTUROWEGO MAAOPOLSKI Organizator: Wojewdztwo MaBopolskie ul. Basztowa 22 30-156 Krakw Adres do korespondencji: ul. RacBawicka 56 31-017 Krakw POSTANOWIENIA OGLNE Inicjatorem i organizatorem Nagrody im. StanisBawa Witkiewicza za najlepsze, wspBczesne realizacje architektoniczne sprzyjajce ochronie i ksztaBtowaniu krajobrazu kulturowego MaBopolski przyznawanej w ramach konkursu jest Wojewdztwo MaBopolskie, we wspBpracy ze Stowarzyszeniem Architektw Polskich OddziaB Krakw oraz innymi organizacjami, ktrych dziaBalno[ statutowa dotyczy architektury, urbanistyki i ochrony krajobrazu kulturowego. Celem konkursu jest promowanie wysokiej jako[ci architektury wspBczesnej poprzez nagrodzenie projektantw lub zespoBy projektantw oraz inwestorw najlepszych realizacji architektonicznych, wpisujcych si wkrajobraz kulturowy MaBopolski, zgodnie z zasad Badu przestrzennego, ksztaBtujcych przestrzeD w sposb tworzcy harmonijn caBo[ oraz uwzgldniajcych w uporzdkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, spoBeczno-gospodarcze, [rodowiskowe, kulturowe ikompozycyjno-estetyczne oraz nawizujcych w sposb twrczy i nowatorski do najbardziej reprezentatywnych cech zabudowy regionalnej. 1 PRZEDMIOT KONKURSU I FORMA NAGRODY Nagroda przyznawana jest raz na dwa lata projektantom lub zespoBom projektantw oraz inwestorom najlepszych realizacji architektonicznych. Do konkursu mog by zgBaszani projektanci lub zespoBy projektantw oraz inwestorzy obiektw architektonicznych lub zespoBw obiektw, ktre speBniaj ni|ej wymienione warunki: usytuowane s na obszarze wojewdztwa maBopolskiego, s nowoprojektowane, zrealizowane i oddane zostaBy do u|ytkowania w okresie dwch lat kalendarzowych poprzedzajcych ogBoszenie konkursu. Konkurs nie dotyczy remontw i rewitalizacji obiektw, w ktrych nie nastpiBo istotne przeksztaBcenie ich formy zewntrznej oraz konserwacji obiektw architektonicznych, ktrym przywraca si ich stan pierwotny. Projektantom lub zespoBom projektantw oraz inwestorom nagrodzonych w konkursie realizacji architektonicznych, przyznane zostan okoliczno[ciowe dyplomy i statuetki. Najlepsze realizacje architektoniczne, wyBonione w konkursie, otrzymaj tablice pamitkowe z przeznaczeniem do umieszczenia ich na wyr|nionym obiekcie. 2 KATEGORIE NAGRODY Konkurs dla projektantw lub zespoBw projektantw oraz inwestorw zostanie przeprowadzony wtrzech kategoriach, obejmujcych miejsca pierwsze, drugie itrzecie: architektura u|yteczno[ci publicznej, architektura mieszkaniowa, przestrzeD publiczna. Nagroda nie zostanie przyznana w kategorii, w ktrej nie wpBynBo |adne speBniajce wymogi formalne zgBoszenie lub gdy Sd konkursowy stwierdzi, |e |adne ze zgBoszeD konkursowych nie speBnia kryteriw okre[lonych w niniejszym Regulaminie. 3 OGAOSZENIE KONKURSU Konkurs zostanie ogBoszony przez Zarzd Wojewdztwa MaBopolskiego najpzniej na 21 dni przed terminem skBadania zgBoszeD konkursowych, o ktrym jest mowa w 7. W ogBoszeniu o konkursie zostanie podany skBad Sdu konkursowego, o ktrym jest mowa w 8 ust. 3. Informacja o konkursie zostanie zamieszczona na stronie internetowej Wojewdztwa MaBopolskiego oraz Stowarzyszenia Architektw Polskich OddziaB Krakw. 4 SEKRETARIAT KONKURSU Dla prowadzenia prac organizacyjnych konkursu powoBany zostaje Sekretariat konkursu, ktry prowadzony jest przez Stowarzyszenie Architektw Polskich OddziaB wKrakowie, adres: plac SzczepaDski 6, 31-011 Krakw. ZgBoszenia konkursowe nale|y dostarczy do siedziby Sekretariatu konkursu zdopiskiem: Nagroda Wojewdztwa MaBopolskiego im. StanisBawa Witkiewicza . 5 UCZESTNICTWO W KONKURSIE W konkursie uczestnicz projektanci lub zespoBy projektantw oraz inwestorzy obiektw architektonicznych, ktrzy zgBaszani s do konkursu przez: architektw, biura i pracownie architektoniczne, stowarzyszenia i izby architektw, inwestorw, instytucje i organizacje realizujce zadania statutowe w sektorze kultury i ochrony krajobrazu kulturowego, organy administracji publicznej. Uczestnictwo w konkursie jest rwnoznaczne z akceptacj Regulaminu konkursu. 6 ZGAOSZENIE KONKURSOWE ZgBoszenie konkursowe zawiera kart zgBoszenia konkursowego stanowic zaBcznik do niniejszego Regulaminu oraz: dokumentacj fotograficzn zrealizowanego obiektu architektonicznego lub zespoBu obiektw zawierajc co najmniej pi najbardziej charakterystycznych uj bryBy i detalu obiektu lub zespoBu obiektw (wymiary dBu|szego boku ok. 30 cm, format jpg lub tiff, rozdzielczo[ min. 300 dpi), rysunkowe przedstawienie struktury przestrzennej obiektu architektonicznego lub zespoBu obiektw i jego usytuowanie z uwzgldnieniem kontekstu miejsca (format pdf), krtk charakterystyk obiektu architektonicznego lub zespoBu obiektw (max. 2,5 tys. znakw ze spacjami, format doc). ZaBczniki, o ktrych mowa w ust. 1 pkt. 1)-3) nale|y dostarczy w 2 egzemplarzach papierowych formatu A3 oraz w postaci no[nika CD lub DVD z zapisan form cyfrow. Liczba zgBoszeD konkursowych skBadanych przez jednego wnioskodawc nie jest ograniczona. 7 MIEJSCE I TERMIN SKAADANIA ZGAOSZEC KONKURSOWYCH ZgBoszenia konkursowe skBada si osobi[cie lub za po[rednictwem poczty (decyduje data dorczenia) w Sekretariacie konkursu w terminie do ostatniego dnia czerwca wroku, w ktrym konkurs jest ogBaszany, w godzinach pracy Sekretariatu konkursu. ZgBoszenia dostarczone za po[rednictwem poczty lub przesyBki kurierskiej uznane zostan za dostarczone w terminie, je[li znajd si w Sekretariacie konkursu i zostan tam przyjte najpzniej w ostatnim dniu czerwca w roku, wktrym konkurs jest ogBaszany, w godzinach pracy Sekretariatu konkursu. 8 REGULAMIN SDU KONKURSOWEGO Oceny zgBoszeD konkursowych dokonuje Sd konkursowy, na posiedzeniu zorganizowanym wsiedzibie Sekretariatu konkursu. Sd konkursowy jest powoBywany przez Zarzd Wojewdztwa MaBopolskiego. W skBad Sdu konkursowego wchodzi nie mniej ni| 7 i nie wicej ni| 9 czBonkw wybranych przez Zarzd Wojewdztwa MaBopolskiego, bdcych przedstawicielami Wojewdztwa MaBopolskiego, [rodowisk architektw i urbanistw, [rodowisk naukowych, przedsibiorcw, krytykw architektury ipublicystw oraz Sekretarz bez prawa gBosu, przy czym wskBad Sdu konkursowego wchodzi nie mniej ni| 4 i nie wicej ni| 6 przedstawicieli [rodowisk architektw i urbanistw oraz [rodowisk naukowych. Pracami Sdu konkursowego kieruje Przewodniczcy, wybrany na pierwszym posiedzeniu Sdu konkursowego. Sd konkursowy po dokonaniu oceny zgBoszeD konkursowych wyBoni projektantw lub zespoBy projektantw oraz inwestorw najlepszych realizacji architektonicznych, nominowanych do Nagrody w kategoriach, o ktrych mowa 2 ust. 1. Sd konkursowy dokonuje oceny zgBoszeD konkursowych kierujc si ni|ej podanymi kryteriami: nowatorstwo rozwizaD architektonicznych i estetycznych, oryginalno[ projektu, wykreowanie warto[ciowych wzorcw architektonicznych, oddziaBywanie w krajobrazie kulturowym zgodnie z zasad Badu przestrzennego, zastosowanie materiaBw konstrukcyjnych i wykoDczeniowych adekwatnych do miejsca, twrcze nawizanie do reprezentatywnych cech zabudowy regionalnej. Sd konkursowy, w liczbie co najmniej 3 czBonkw, mo|e dokona wizji lokalnej realizacji architektonicznych, opracowujc materiaB informacyjny dla czBonkw Sdu konkursowego. Sd konkursowy podejmuje decyzje na posiedzeniu w gBosowaniu jawnym, zwykB wikszo[ci gBosw. Dla podjcia uchwaBy wymagana jest obecno[ minimum 5 czBonkw Sdu konkursowego. W razie rwnego podziaBu gBosw decyduje gBos Przewodniczcego. UdziaB w Sdzie konkursowym jest honorowy. ZgBoszenia konkursowe niespeBniajce warunkw konkurD , x ǷǷԥ{h{WF{h!h 95CJOJPJQJ^JaJ!h8<5CJOJPJQJ^JaJ$h9h; -CJOJPJQJ^JaJ'h9h; -5CJOJPJQJ^JaJ*h9h; -5>*CJOJPJQJ^JaJ#h9h; -5CJOJQJ^JaJh9h; -CJPJ\]aJh9h; -CJPJaJh9h; -5CJPJaJ h9h; -CJOJQJ^JaJh9h; -5CJaJ F 7$8$H$gd~ $dha$gd~$a$gd~gd~$a$gd~gd~ , L h $a$gd~$a$gd 9 $a$gd 9 $dha$gd~ $7$8$H$a$gd~ 7$8$H$gd~ lt2n``$ & Fdha$gdH$ & Fdh`a$gdhK$ & F hhdh^h`a$gdhK $dhxa$gdhK $dha$gd*($ & F hedhx^e`a$gd*($ & F hhdh^h`a$gd $dha$gdJ $dha$gd~ x  & , Ǵ~n~^K8K$h hRICJOJPJQJ^JaJ$h h; -CJOJPJQJ^JaJh CJOJPJQJ^JaJhpCJOJPJQJ^JaJ$h4h4CJOJPJQJ^JaJh4CJOJPJQJ^JaJ$h 9h; -CJOJPJQJ^JaJ$h9h; -CJOJPJQJ^JaJ$h9hIlCJOJPJQJ^JaJ$h9hZ/CJOJPJQJ^JaJ$h9h 1CJOJPJQJ^JaJ"z|&2^d"bjǴځn^K:K h h; -CJOJQJ^JaJ$h huCJOJPJQJ^JaJh,YeCJOJPJQJ^JaJ$h hrCJOJPJQJ^JaJ$h h; -CJOJPJQJ^JaJh CJOJPJQJ^JaJh2CJOJPJQJ^JaJ$h h CJOJPJQJ^JaJ$h h2CJOJPJQJ^JaJ$h hH-CJOJPJQJ^JaJ$h hhKCJOJPJQJ^JaJjlpr vxxȴ{hXEXXEh2$h9hhCJOJPJQJ^JaJ$h9h 6CJOJPJQJ^JaJhhKCJOJPJQJ^JaJ$h9h; -CJOJPJQJ^JaJ$h9hL2CJOJPJQJ^JaJ$h9hZ/CJOJPJQJ^JaJ$hhKhhKCJOJPJQJ^JaJ'h9h; -5CJOJPJQJ^JaJ!hJ5CJOJPJQJ^JaJ'h9h; -5CJOJPJQJ^JaJ$h hQidCJOJPJQJ^JaJZ\6Ǵ~n^K8(8h*(CJOJPJQJ^JaJ$hQidhZ/CJOJPJQJ^JaJ$hQidh; -CJOJPJQJ^JaJhQidCJOJPJQJ^JaJh:ZCJOJPJQJ^JaJh9CJOJPJQJ^JaJ$h.yh9CJOJPJQJ^JaJ$h9h?}CJOJPJQJ^JaJ$h9h; -CJOJPJQJ^JaJ$h9hhCJOJPJQJ^JaJ$h9hL2CJOJPJQJ^JaJ$h9hKCJOJPJQJ^JaJ\Jvk $dha$gdQid & F hedhx^e`gd*( & FdhgdH & F hedh^e`gd 9 $dhxa$gdhK $dha$gdz$ & F hedhx^e`a$gd*($ & F hhdh^ha$gd?} "$&68bʷڤʑ~n]I8 h9h; -CJOJPJQJ^J'h9h; -5CJOJPJQJ^JaJ!hJ5CJOJPJQJ^JaJhk+aCJOJPJQJ^JaJ$hQidhpCJOJPJQJ^JaJ$hQidh; -CJOJPJQJ^JaJ$hQidh|w3CJOJPJQJ^JaJ$hQidh.yCJOJPJQJ^JaJh*(CJOJPJQJ^JaJ$hQidhKCJOJPJQJ^JaJ$hQidhL2CJOJPJQJ^JaJFjz|vᱣp_QCh; -CJOJPJQJ^Jh/CJOJPJQJ^J h9hL2CJOJPJQJ^J h9h CJOJPJQJ^J h9hTiCJOJPJQJ^J h9hCJOJPJQJ^Jh.yCJOJPJQJ^JhpCJOJPJQJ^J h9h%CJOJPJQJ^J hhKh*(CJOJPJQJ^J h9h; -CJOJPJQJ^Jh*(CJOJPJQJ^J @ B!H!L!""l"B#H#v###ɻɻ}lXG9h 9CJOJPJQJ^J h9h; -CJOJPJQJ^J'h9h; -5CJOJPJQJ^JaJ hzdhQidCJOJPJQJ^JhzdCJOJPJQJ^J hzdhyCJOJPJQJ^JhyCJOJPJQJ^J hyhyCJOJPJQJ^JhQidCJOJPJQJ^J hQidhQidCJOJPJQJ^J'h9hQid5CJOJPJQJ^JaJ!hQid5CJOJPJQJ^JaJ L!"B#L#v#%J&R&&'o$ & F hhdh^ha$gdRM & F hedhx^e`gd:Z & F hedh^e`gdzd $dhxa$gd~ $dha$gdz & F dhxgdG & F edh^e`gdzd $dhxa$gdQid #,$T$t$$$$$$%%%b%l%%%%п~m\K=/h]CJOJPJQJ^Jh 9CJOJPJQJ^J hhc#4CJOJPJQJ^J hhKCJOJPJQJ^J hh; -CJOJPJQJ^J hJhJCJOJPJQJ^Jh9CJOJPJQJ^J hJhhCJOJPJQJ^J hJhc#4CJOJPJQJ^J hJh]CJOJPJQJ^J hJhCJOJPJQJ^J hJh; -CJOJPJQJ^JhJCJOJPJQJ^J%%%%%D&F&H&J&L&P&&&~'(ͼͼwcI2I-h#B*CJOJPJQJ\]^JaJph3h9h; -B*CJOJPJQJ\]^JaJph'h9h; -5CJOJPJQJ^JaJ!hQid5CJOJPJQJ^JaJ'h9h; -5CJOJPJQJ^JaJh; -CJOJPJQJ^J#hh; -6CJOJPJQJ^J hhCJOJPJQJ^J hh; -CJOJPJQJ^J hhhCJOJPJQJ^J hhCJOJPJQJ^J''(N(f(>))*"*N*0+j-./$ & F ,dh]^a$gdB$ & F hdha$gdB $dhxa$gd~ $dha$gdz$ & F hedh^e`a$gdy$ & F dh^`a$gdRM (():)>)))*** *"*L*N*z*ηΤ~jYE4E!h5CJOJPJQJ^JaJ'h9h; -5CJOJPJQJ^JaJ!hQid5CJOJPJQJ^JaJ'h9h; -5CJOJPJQJ^JaJ$h9h pCJOJPJQJ^JaJ$h9hLCJOJPJQJ^JaJ$h9h; -CJOJPJQJ^JaJ-hVB*CJOJPJQJ\]^JaJph3h9h; -B*CJOJPJQJ\]^JaJph-hB*CJOJPJQJ\]^JaJphz********(+.+0+++^,f,,,,,f-ͺn^nN>N>^nh*(CJOJPJQJ^JaJhgCJOJPJQJ^JaJhBCJOJPJQJ^JaJ$hBhBCJOJPJQJ^JaJ$hzdhGCJOJPJQJ^JaJ$hzdh; -CJOJPJQJ^JaJ$hGhg-CJOJPJQJ^JaJ$hGh; -CJOJPJQJ^JaJ$hGhqCJOJPJQJ^JaJhGCJOJPJQJ^JaJh 9CJOJPJQJ^JaJf-h-j-...///////00000<11ͺͪl\I9Ih:ZCJOJPJQJ^JaJ$h:Zh:ZCJOJPJQJ^JaJhzCJOJPJQJ^JaJ$h9h; -CJOJPJQJ^JaJ-hBhBB*CJOJPJQJ^JaJph'hBB*CJOJPJQJ^JaJphh*(CJOJPJQJ^JaJ$hBh; -CJOJPJQJ^JaJ$hBhBCJOJPJQJ^JaJhBCJOJPJQJ^JaJhCJOJPJQJ^JaJ/011 23H6P66|m$dh]a$gdQid$ & F hedhx^e`a$gd:Z$ & F hedh^e`a$gdzd$dhx]a$gd~$dh]a$gdz & Fedhx^e`gd:Z$ & Fedh^e`a$gd:Z1111 2n2~22222 3@3N3ɵzfVC0$hhCJOJPJQJ^JaJ$hhJl)CJOJPJQJ^JaJh CJOJPJQJ^JaJ'hh; -CJOJPJQJ\^JaJ(hh; -CJNHOJPJQJ^JaJ$hh; -CJOJPJQJ^JaJ$h9h; -CJOJPJQJ^JaJ'h9h; -5CJOJPJQJ^JaJ!hQid5CJOJPJQJ^JaJ!h5CJOJPJQJ^JaJ'h9h; -5CJOJPJQJ^JaJ N3P3R3T3b3334445*5\5v555vbQbQb=,!hCJOJPJQJ\^JaJ'h+~hUCJOJPJQJ\^JaJ!h CJOJPJQJ\^JaJ'h+~h; -CJOJPJQJ\^JaJ'hh2CJOJPJQJ\^JaJ'hh>CJOJPJQJ\^JaJh*(CJOJPJQJ^JaJ$hh; -CJOJPJQJ^JaJ*hh5CJOJPJQJ\^JaJ'hh; -CJOJPJQJ\^JaJ'hh; -5CJOJPJQJ^JaJ5555F6H6J6N6P66666ó}iWD1D$h9heCJOJPJQJ^JaJ$h9h; -CJOJPJQJ^JaJ#h9h; -5CJOJQJ^JaJ'h9h; -5CJOJPJQJ^JaJ!hQid5CJOJPJQJ^JaJ'h9h; -5CJOJPJQJ^JaJ!hsw'CJOJPJQJ\^JaJh*(CJOJPJQJ^JaJ$h+~hCJOJPJQJ^JaJ'h+~h; -CJOJPJQJ\^JaJ*h+~h; -5CJOJPJQJ\^JaJ 627B7H7b8d888j999:2:V:b::;;;;N<ںںڪڗwgTA$h9ho\CJOJPJQJ^JaJ$h9hxYdCJOJPJQJ^JaJhWSCJOJPJQJ^JaJhCJOJPJQJ^JaJh9CJOJPJQJ^JaJ$h9h pCJOJPJQJ^JaJhSCJOJPJQJ^JaJhCJOJPJQJ^JaJh CJOJPJQJ^JaJ$h9h; -CJOJPJQJ^JaJ$h9h(6CJOJPJQJ^JaJ6t78;<R> ?|??@@TAccccc$ & F dh]^`a$gdQid$ & F Shhdh]^h`a$gdQid$ & F Shhdh]^h`a$gd#$ & F Shedh]^e`a$gd!$ & F Shedh]^e`a$gd N<<<<< = ==>>:>>>@>P>R>>>?ͽͶ͐}j}WD4DhCJOJPJQJ^JaJ$h9h; -CJOJPJQJ^JaJ$h#hxYdCJOJPJQJ^JaJ$h#hAwCJOJPJQJ^JaJ$h#h; -CJOJPJQJ^JaJ$h#ho\CJOJPJQJ^JaJ$h#hzdCJOJPJQJ^JaJ hzdhzdhCJOJPJQJ^JaJ$h#h; -CJOJPJQJ^JaJh#CJOJPJQJ^JaJh{CJOJPJQJ^JaJ? ? ?:?z?|?????@@@@@@@AAAAA:Bʷʧʔʃo[G[G'h9h; -CJOJPJQJ\^JaJ'h9hLCJOJPJQJ\^JaJ'h9h; -5CJOJPJQJ^JaJ!hQid5CJOJPJQJ^JaJ$h9hL2CJOJPJQJ^JaJhCJOJPJQJ^JaJ$h9hR}CJOJPJQJ^JaJ$h9h; -CJOJPJQJ^JaJh CJOJPJQJ^JaJ$h&h&CJOJPJQJ^JaJPЇȈʌ̌Fgd~ $xa$gdT$a$gd~ $]a$gd~ t"dh]gd~$dh]a$gdz & F dhx]^`gdz & F dh]^`gdR} NPȈ2*jȌʌ̌ҌθtftftftS=*h9h; -5CJOJPJQJ\^JaJ$hE5CJOJPJQJ\^JaJhTCJOJQJ^JaJ hThTCJOJQJ^JaJ h9h; -CJOJQJ^JaJh9h; -CJPJ\aJ'hBh; -CJOJPJQJ\^JaJ*hBh; -5CJOJPJQJ\^JaJ$h9h; -CJOJPJQJ^JaJ;jh9h&CJOJPJQJU\^JaJmHnHuҌFʎVXZbf ֒ؒ:<֓prȕܕxѽڽڽڽگڡړtcRtRtRtR h9f-h9f-CJOJQJ^JaJ h9hCJOJQJ^JaJh9f-CJOJQJ^JaJ hhCJOJQJ^JaJh; -CJOJQJ^JaJhTCJOJQJ^JaJhhRCJOJQJ^JaJhECJOJQJ^JaJ hE^Jh9h; -^J h9h; -CJOJQJ^JaJ'h9h; -5CJOJPJQJ^JaJ FʎX rrtv֘ $$Ifa$gdT $$Ifa$gd@gd~ $xa$gd=Osxgd9f-dhgdE $dha$gd~)dh$d%d&d'dNOPQgd~ xBDprؘ֘ܘޘ8lɷvc[ND:NhCJPJaJhwxCJPJaJh9h; -CJPJaJh?%CJaJ$h9hwxCJOJPJQJ^JaJ$h9h; -CJOJPJQJ^JaJhTCJOJQJ^JaJ hTh; -CJOJQJ^JaJhhR6CJOJQJ^JaJ#h9h; -6CJOJQJ^JaJ h9hRCJOJQJ^JaJ h9f-h9f- h9f-h9f-CJOJQJ^JaJh9f-CJOJQJ^JaJؘ֘ژܘޘ.vzPz)dh$d%d&d'dNOPQgd~ $dha$gd~ $xa$gd~$a$gd=Os$a$gd~gd~Zkd$$IfTl0.b%4# tW#644 laytT ,.v0@BJN¢ʢ΢rt$>\֤>Vſűܱܱܱܠssssbbbbb h=Osh=OsCJOJQJ^JaJ h9hc~dCJOJQJ^JaJh=OsCJOJQJ^JaJhc~dCJOJQJ^JaJ hc~dhc~dCJOJQJ^JaJh|3aCJOJQJ^JaJ h|3a^Jh9h; -^Jh"CJOJQJ^JaJ h9h; -CJOJQJ^JaJ#h9h; -5CJOJQJ^JaJ&@4t$, "$ $Ifgd~ $$Ifa$gdt5 $$Ifa$gdgd~xgd=Osdhgdc~d)dh$d%d&d'dNOPQgd~ҥ "$ &:Vh§ا|k|Z|LA6A6hi CJPJ\aJhCJPJ\aJh9h; -CJPJ\aJ hOP56CJOJQJ^JaJ h=Os56CJOJQJ^JaJ&h9h; -56CJOJQJ^JaJh6CJOJQJ^JaJht56CJOJQJ^JaJ#h9h; -6CJOJQJ^JaJ#h9hR6CJOJQJ^JaJh; -6CJOJQJ^JaJ h=Osh=OsCJOJQJ^JaJh=OsCJOJQJ^JaJܧBĩRbbZZSxgdi dhgdg])dh$d%d&d'dNOPQgd~ $dha$gd~ $dhxa$gd~Zkd^$$IfTl0.b%4# tW#644 laytT اڧܧ"$&(>BJĩPRT\`jl8:ǹǹհհ՜՜՜ՋziX hi h; -CJOJQJ^JaJ hi hi CJOJQJ^JaJ h9hRCJOJQJ^JaJ h=Osh=OsCJOJQJ^JaJhg]CJOJQJ^JaJ hg]^Jh9h; -^Jhi CJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJ h9h; -CJOJQJ^JaJh9h; -CJPJ\aJhCJPJ\aJl:<>hnwoog$a$gdc~d$a$gd~Zkd$$IfTl0.b%4# tW#644 laytT $$Ifa$gd=Os $$Ifa$gdf $Ifgdc~dgd~xgdi :<>fhlnpޱﰜq^SE^4 h9h; -CJOJQJ^JaJh9h; -CJPJ\aJh=OsCJPJ\aJ$h9h; -CJOJPJQJ^JaJ-hhB*CJOJPJQJ^JaJph'hB*CJOJPJQJ^JaJph'h; -B*CJOJPJQJ^JaJph#h9h; -6CJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJ h=OshfCJOJQJ^JaJhi CJOJQJ^JaJ h=Osh; -CJOJQJ^JaJnޱ&bT. x $$Ifa$gdjgd 9xgd 9)dh$d%d&d'dNOPQgdj)dh$d%d&d'dNOPQgd~ $dha$gd~gd~ $dha$gd=Os ޱ&bT 8:hl波o^M^o h 9hjCJOJQJ^JaJ h 9h; -CJOJQJ^JaJ#h9h; -6CJOJQJ^JaJ#h9h 96CJOJQJ^JaJh; -6CJOJQJ^JaJ h9hRCJOJQJ^JaJ h 9h 9CJOJQJ^JaJhjCJOJQJ^JaJhjh; -^Jhj h9h; - h9h; -CJOJQJ^JaJh9h; -^J:jlnprtxz~zzxxxxxx hdhgdgd~Zkd$$IfTl0.b%4# tW#644 laytT $$Ifa$gd 9 $$Ifa$gdj lptvz|ȹB¾q`O hzdh; -CJOJQJ^JaJ hzdh&CJOJQJ^JaJ)h3h9B*CJOJQJ^JaJph7jhsGlB*CJOJQJU^JaJmHnHphuh9 h90Jjh90JUhq}hSSVh]jh]UmHnHuh9Ojh9OU!h 95CJOJPJQJ^JaJ$h9h; -CJOJPJQJ^JaJDz|J Eƀqfgd6t $h]ha$gdh]hgd{ &`#$gd) p#gd]BDz|~!h 95CJOJPJQJ^JaJh9Oh; - hzdh; -CJOJQJ^JaJ hzdhYFCJOJQJ^JaJ|~ hdhgd21h:pvR. A!"#$% n#+ :c:[}@usP`PNG IHDR&7@tEXtSoftwareAdobe ImageReadyqe<IDATxܱN[ga څN*xbjzn]X{+-CnRU0`+z Gz)nP $L$a IH@&0 $L$a IH@&0 $L$a IH@&0 $L$a IH@&0 $L$a IH@&0 $L$a IH@&0 $L$a IH@&0 $L$a IH@&0 $L$a IH@&0 $L$a IH@&0 $L$a IH@&0 $L$a IH@&0 $L$a IH@&0 $L$a IH@&0 $L$a IH@&0 $L$a IH@&0 $L$a IH@&0 $L$a IH@&0 $L$a IH@&0 $L$a IH@&0 $L$a IH@&0 $L$a IH@&0 $L$a IH@&0 $L$a IH@&0 $L$a IH@&0 $L$a IH@&0 $L$a IH@&0 $L$a IH@&0 $L$a i_7h׷}]|?W/?E`M-h{7lzr}'{7٫waE`W LpwϦ+kCWN.na* l@ ^* Ь6z. L b36B 7=p<~o?f9l00$Mz4>he%6a`HO:5؋ga`HO:5৓WVm&vIg LSϯns6 C1ɃF设ZY IճNO.=lz__l00{|>g2Ll00g\vtfyb=aw}M?wʒ-,^L.9K+{E <2`Xdkz9zN+RۨyA}[ܱVs[У|GlkOjfdx+mdeFF|>RavfEddT&"h4`^=LJ`ř5E0L?,;wu_x0A>5A0ʖԹժxq4L@VwJײ`ř@c`WVW\S`^.wJk 8w]Y UL_;ZS/:ɏ UL.z3iEfN+ &µӟbwjE/8P5@Ȧ3Ѿӎ` O+ݕp*%Ԗ܂p/:ͯ UL?% `af46l` dS &t;\J 0Fvέ0w_ULj'X<}0A=u@2 ^zu_h>TE0O >˯UL?5L0{~?p` P@xVw?S_Ϲ+Yvzp_٫b1@!׶ ҫ*3Ќ` Dymk 3{U,P@Zo+j V]M L_׊v<:_x]բrM LW:)^UY &²׾΀ g\\ApV k_c@ + &诬g!R#_y`qfEg!MvnQ g!M3/\oS%( 4)B0՝uwn6^ŋS &5,B0^ckp=]i 3S &Vi &B;]│ FrM L&ҫi-zipZ 䍮sU/[` ;ÅFV=y=寬!Ewk#]ٛ*rM LĻjd^z5U 41NC00&wn6څi"8 @(AέW9y͞ߟj+냾fI & N0Wתr LԻ9``I &BX0ZWP_0A_S!X \^.L[Y47NB0~Pܕ fg^Y\s$Z:7kY^%ht`i UV-qU%59NB0дj`IGJ~󚒅{M.8@[S[Mlp &S &ҫ&K8@rf= hN os\/]|&V&o;ܪ| 3{!, x@SZNLF0@3}MvnVȅ0 rL4%o;p=]lq >5EE0P՝^sVeZ d &o;pE-L9. &/sE}xUH%5GE0ЄAqVeZ dݕA_( &s"|z&$8`^;џV fB,@( Z;7ϼ^X\( }[g^^%뮬z&Lmo~v7g{-48`n6N C-@0 tGZ] fB.Yp@/ &譬z( &`sWSŽKk$R<կ->`N(Jѹu_[? D8H0P8 .\?|xU+0I0P՝<ԯ߼N`-5V& &ҏ4['񅙽l0I0PQ &5U& &ҏ4' &ҫlAWs`L0Pm%5YuGY ׳ܕ^늶>5[ :-Y;{:=ƒ-tFv-{ fZ @A00mK׹^lo0A_ '_ҫ>N``їsUuKk&} &=_hu0@@00=;,`^Kk&D);^dݕA_3H``dJzH8^ %L84-%SC ;c(@3H``ɔo~O 3{1,׌&^2%_?*m>iLLNTy]ɲ řJkLLK?wnۅQ 4gt &e)wnř r ] i'W` z+냮& &LpJ6 P\H`z;T{_ŋQ 4l4 &!`s+[2 ׬$dK޹ݸ*ƒW]M = i;u0irM = i.5l}M = j>y}{Zl = /ir = /"y[Y8@ZU$^08@ZU'\εkqE0P՝n5902:@ZU'^7o!c,C0P'o5ut&xEZ΁@ yvFZ\SH`;џk`?ܿ6ݕA_H`*OT_;߇7Qz=썾<~:>˧?n;*oGZu3,S͎1azvOEϏW/_vp=fpԶ^",oߞ iz_Rv\<^FZg`N./f/ī!`{3>Lgby?+(;糗so{VNx3x_0rL'^ٷDx3zEZ\?:ѓ_&8˹˓MuR`=?ܽAO/7 z=f'| &8ʋN5OzI7;׆מlFZ^ n Ҕwwԙ%m*9 FZ n tċ/rn?՝~[?M0@Pq|Rz0qnAWo/y=썾N7Z;mX5,% 6ComlGZ ^ ғwބ^^w('Vk0Z% =@ϯi`=/v?z3I{u7p3<#\/ y=,&̟i˹GWP5o['׶G_X+\'iϺ]?6 k$$ -u/^]~ߏ2axSz'P30:uLLrq~mO~w-:YG0@eYO_|z0qyU> } Y`4ܭraxbR?G^ٝkۧ׆Kwe}r`4 ^`/fOKVNwg/}je #\ iȫ^T .c~r|?}`Hf*۳a1WrwWWOo?yUz0V^"\ sΩۥsvd|MztkcSCRKѷ:Y^j~Qm {@18jQűXqazv*`X/fOkaձ~u o W1MwTި|ۺ_*zۛ'Y3QxZkŹ5{{Cءپ#{Gq=外3A'_''lZpsun_ qv/4v=۠%=0F1 J 77^0WNkޫ\A6k(׺_$ p9w[Rs!+'o^Fuxo0zCyUun#3&&^[Hͳ{U;Xc1\~°:0 F0@Nk?gq\2rn4iuL0pY<:*.}3q3z99͎874WLfo&mk1D''Njj&CU<|2VwڮZε/XIu}?녁 c1No#פS&>l)7?er;jߜ훤?N~?nV ~8i=Im<Oc:@E_6(ʉ%l'CO#}}G>f)(Mc+N4:k{hzCM:xΧW~9scHǁ\Tj|LeH{~!?O|?npwȸkg'd#ڶK,fy@avN *,{˃i-Ӆ+`f?w]\ zugyw/;׾bA+_"{m[O 4X'3_m5,'_Dok2x!& }qnb?ld>Y7_iyMgi7:ҧu`1ˣ/2OLf7 +c/c/8۸Wm8O{I1Ɩqcߵ린6a[$𯵏_Am;FNes_o3}31UGDi._L#WNg]L7,%_U-^{>(k0аB˃ʓO~GCi{r0yЦžب__>3I i>}ɰ<6wt驕`1dX+q^٘5I}.5?~("oLgé'gN}=]L7޹\Vauz@ЅOUmT^Yhs.-7Iyęi|s.ٛ@D_A݉D^fU>. {4.eG!,D4蕟uB5FɳlgoYBGx9껾iret L|+a?˲ qWNҙ>2hL|q NaKMԃHe2ms7r&]` Lb?/'C <hed"/{5x܏O|}o^9$s36]Ɠq >|9gKM>I2P!,깨+rwYω՝/:Ld0Һ꯬o= @G/mj$'C|H9$J7Xr _zjU_&)>Oc/APqm돣x1+d`dP7A,ξ8ya>/Q>8s UL[/.u1MO=U/>}n0PqmnZT,'eS>ݹ6]H묿>p3LEbݳiơǶ>b\PL+qIZ;藊0(Zz=ȄPr66a_<]omgEA$%MJsMʛ+{jIIqL*CPn:Bކ|%㮟R<؋k˪ @b᳅*mFJ9onm|mR㘩؇RsTA0@de,,Ls>{9w"'oMyH-3>jQ\%t4 N $$c8{@ϰG(wMxJ1Pg { ,rS[%{LT@03!`sU.mo4H=`8oEZo2@mL&XepFOM@Ǐ$(8ٸK gQpcMUA}܏",ڿ=xn S{ }3`> xE^d_j)/ier7(` /05Q$Bɿ&(8z $}PI5>=mUE?$¢}tkC uO1wwo3Lg!{7g0VȼUKxzݹ=ܿz">3* 4e`FJny,ڧlY8|.H@4$@?X~I1ׯ01^2}ǖ*=W6- pߌf8#qɛZn\{;٫K{SQpOpZ ",{LoQ˹٩,7ۼU.VK0k& wWn'и2 c9>Js.6Ř{*T<-7B+]>(r{BdG8Z1zdQTcS@c_f>֥A˪G &Gw^^wD;׶k\P@ Ȁ8ד2hɨ'9Ot̓) 9kbm8&(gQ\phs?XGOm]ܯ:|}3`x \^G8˹i.zK%aD WW Is`{j'(F?@+<DžO'K OT#xM8c ŞRLccc/( y&ҵB0TPhyOnml4cU Tģg?Q\w`u'O|ڬy}H1vRi̍OT*eؐ'1 13,sv)CVA7ƨӭM{WX>&~y/NE0@e (i.>oa~zΕݿ6+7?ԫW޴MH9My'@.$qRN2>ބmwe|U1I{YO2iFX@ Dj UYPctk [7pT!M,?`X}۶Z߿HFZn=U@@^U`Chd.,/n*@mG$g| 8p)>ϪS=閡j8?[S[| L n_|`sXMeՒĪ;ך&@w Px9!dw[vs6*oB> $*2~ɿ@hc'e&iϦL(q[kp 84%DCU~ScUp!>2.&md݀Rt 񏽊keGz}ۆ`(!B h?37Onm< `sf8fLpUuϾmˁRWHtЄe'7k͍ǧh)%ps)@H=2^{486Eq!/nmlڴlM0@='":AuגjIȝk׾izoSLK|& (ɓq1&q=A~zZh0;Nث'!L(ƓΡτ/-l]bcL@R &եN[R5yWiH뵷>p@3˧g4xn UocLnyojE .׽6LI}V!`A@S 4HFZwU53] hN^g5GN0ݱHq𑚠%1?{G}Ц%WSgKGӳaq{[ϲ_>w?Z*{-'S xkYO7=ZUP" ЇkPxcQvw9)0L{ %(&g٧ȃQߴk^ŸkYM{=.^7j"u'P<}Gt=ȷ4-BخG_ںשocL^yol~*l3o~7 jRfaiW$+4x*ת,g.@Pʧĩ}8/t6$o. Z<e\<׊|97Ԫ՝<'ta 32GZx{a*׊1JOMY(t Ɠ(:11xub,?o?O>buZW>Jb2_AKW/_re+~ Ykl攺EӞX\5`{Œ.8y6ȱC4jyթ< rp>jмZgM)T=m'f5Ptލ[jмrsfOK|B|y k+Cc[d}fRcIYs'یuLyk?k\a2&wu@Ș7f y>Nd@z2܅Y_Bjok^o4M FmnYK8tzI +[`,Fx!n`ÛS|VI Q 9Lfov?-O)y~_)F/UL^B{w{ ='Fuv#W9}׶&*X9fӉ0&^|ͦdN ӖpKs>=U̷ߧս.y~|'!ͩ<[ഺ` S tNLisSy\{z*WWG]w`:}TmSIA׎۪a&c. c^iܕ_^{=:|x\%+-f7X`nζލmm['i6 ٍҏڻ+_tcZyO;zJ]nՔ=ޕ5{LJ<;Wn)pa#n $&(KQ*^盘 %%\6&kuO/h/ 8*t .55= ; 4Lġ 6]!f?~ƨOwWLtjOc]Bkv8AA?MڦYֻ=1p6xi(XRu)Q aHLP6.䜘|N#1A>mZ];P)=1] El95-9%v ҖvW~39s|6O~}[3mƝۃu>Ųt)>&R 0<*`\c:qe;= y'p ƀ߼=wSULOIk$҆wPiܕ,eb5Uw4 j}f׷Wρ$ ׍#I(>>x;$x_5 y>Vp_b_g9]R/k}^7Z^ 1ɵūd>*t %|+8>`ī`A6!=''N ,uA@}S rVd{EqR[^m^oYD5[ ^wI lL\5D;)H 1fEbrx%گe#?+Ά_vz_dC,ﹶx8ruFᔀYEO1n]PMķsWd7Ք`E_tWWwUTۿn ]nP/h|\5:AJvSR $ 'n k9\)?gLk)pInu?]u~,S"Jj/礼uAn_6esyp@}SM $= ^{wSn/1TOTF2M5e~q3$1@^5zM/k6fB~M;KXaҠ+m˽\@۪^Id2CJY{ qQzV8W|ʗqNڬ5Dž|ZH{WwV⌽j{N)A)!|GE.= >v %1@ p[Ϛ_ey8,B\N?QOU83=jMl՜hd.G^6 >?v-8.\fQuboY[o* IRN6媱Wq~E X{"w֦\pǬk] TBǒ~do\Ϭ|~1ZRڤ~ KRjUq2?-NUT^I 5q\>ݩOg]ǶF\m -^"8׬,\ukZJ%,!v#jL] _Û WRw #`N}UY+;c;[U *%i~Jt kjۣm.9AdKݸR_][Rzڒ-@|tk>w.73[f cF̊W~!1ܫ]{bAaCN:K|W 2J; }F^Kѿ3,t~sPzƸT@FȻOJs0I jJNiu .J/XhYe>JJ&n$&[ MLp2of `g CS"P.i!USL@) {'vXP.1P[Iq7_,9A+ #d'=nK*~9V+}UR\I jJNm5 Vq6Tw#t}J{_R^5%'xŁ`& ڷě9ɾPf nr䭍R?:1RjA(~&B{;h{JPdUu'FdkINBe7ܒUU2FHJ@76[o շ8ds|wJuOsӍw+(R_66ѤGc76XGs]K Fq3'1@^5#\q6 ~9gT,N}#xAۣȳx“Vʂi2xϊSvb njqީhܚd= }kH#!e%c/@$mvxb>ֺ\ ԚfzL:ILhZ8Mb7sJY$ h+֊\s}{8cAXȕ-^Mzj}FYJo m 1.͗{;H˘G\KvSn?<ި߻Łu"hU#p#XI V!YS̊N䫍V%&8_R5ͷ_3`ʟ]׮XeC[ScyaJYs47ܚ1us6t* RAηȿ?4q7KZcTŔujE]6x,r[)%4Ɯ\ 1@^5B\gҪj)ߗҰ돺8M*([51v=Uw O l'\UCRfO8RAnd f]auݻ>4J/fEhR?x5V,Dy6KHv'n*HL|sŽ)}5OKm8='LVi6!I8)ȭ@go m"}(@wob=ͧ4Eà}QuIٽSS]s:P*ˮޛFl+֮Qu ) MNfB4Y+:1C.=|\ +- ڭBs;T&%D?7}O9$?eIRE۽Kn6Ac:֙p2Ԝy:z!t %j+c/޷m*(QkOsizSmt҉[@E$&̫AыZ&&8b4_pvж1(-^kUjul2gڂ<*$#zg9zu{{LE{wP8+#ӦZ(Tx[6G@$ ΚfnM"1@~ȅ[x=o.{|ʹ7J}u)B @_P- g1 au'Ϊq5t58O[q;&r&h4VH9{!~h3?ڵ.ijݻNk5`w 7T]xpNu 2!*g9r\UK "_,;a8UQ51wmVK9{CJkǙ0B~b˽}Y#0cVܖѓ߮z\9n>JL}- Dom4>>f n2WaS-ݟ=zDu&fK-Yfw@DzNKH)n-q3 /7j(ן_,)?o2Q#*Xӝ+rPsZ҆Idj/L'/v51O gyDnŘ^4\DLjnJXZ`J9xGTBb5r෉oΗ3|ͤP~ھ4R;׷A[iWp\g( T,W ڕb]B] έB[ȹd=x8Sʌ[w h uCgd)89iq^iL?'Xg`RLqXu i񽊍 BV, h[|'+ T7N,ȵū+=++e$$%ZE }bŜ-xj5V jXT@/vv.^*n/cfq3u m-oͅ_&Y󟿟PU;k_(n;h[-{=>&oxkW`1J K 45JM2CBp] P{7j^&m-owFZk+{F]޴ }i5:@!ʟFl+hXЍR nq3dKbXx~ QiAʟ X.P'^mM.w_OZsq3 mM$RMK /{^@-Jל$XF;2N@9n;jL mC30]B (?{1~q - 0YO-{x7G}K@Rf$ndUTv&BjofRrnݹ\֛8SZ*ěw ,)%gu` BJ{q9ۮ*(N1ޅfG 0y*j%mn A1nk $1@Vj+$&HI ~=T-R ZW<-X$:d&iЗ)+ne"D=s iN4>DKLPm>u{´4֏:M ]x&jpmjJXi%3+h~(nf$&Cu/L*1hU5 oO'l-W5TI}Mnq+)v⋟]`s^w 7相1ԸCz>5q"h1gj'%Yլ&n搂f&1@ }''8bjR^ k"/v6G Z/KBs~W WʸwkNd6 w5@֢ TàE8yWX Z{1Fc%- 0~WэƗxWJ:q3&n 0 fUm*=OML빿5?_,Z5-;K2Z;׷a@xh}vF`K )Oo 9N{>ſk\`w#Ӡ8|9x[EMb\ d*"^E;`˽-KהA̧Lbkk-xzߌ{BX37 ^Ar-7`l<[1+){ /v65J ҟڢgwC'֦5w{MCRPnh _W &,`pČ}= `c5.F<`]ZA*n&1UvxQj)WKeZ8^aя/vR`m'޴])y(t{G#>޻^&#εdSx~{&Yc211bFcGMXe@)kxfO @PЫALW~ob7sVoO\ǮAr-=|T* wqe[Ӽwmj~:o>YNSqiLiވ5y1)԰{E~Ky#Ɲ,͵ūiz;Xֻ!6q7s|)nGbjk$'??9U{fs}{8cxNFe,>(gn!dYN6֝bgdQj_];s15yL+icXGw^=א1m2M6kSr<*QR:q3Փ`k?'1 i(mn%-W/P^]M7;]IKM=iXhs8-OtXjп -MKF6F Ȑ?׬O'`lE "~{o5+qhwٵūX) M-KJ7S_F p$&PSU#ڷ׾A˵ܠ!3ly UZ}n7edO> Oc.5z)C\~z Xf%wqdӥ[- u9{}OTR( Gqi4@ζy#jk0g9Joq3AHL0e+j}W~ U;]bU|7V&. *.}ԲKLYMD) ΚPc_SDI l[wNBۿ.=Gsӳqsӓ( `|/ȼ׻ fJR(qېAilojY*}:m)kfoI @$&W̓4t?<15Vi۫ukaU8>VaY1@z%^ *m;CRaD΁%o\4l5 t7_mhlY)E|G{Moaݻ J{ xI~=)9=p`+֪&e7%=e`ZUp+?,1?k~=7q|}kXy7d]pY|icUB͓ۨ6gl1 &ILQ{~RZJJ y@},@⾝VBl|~j⿩}6t QuI=S ro'^qW}MNɺͱ.yXrПw!LM 5oOЙVlOg)8(QA2 ohVܷYh5+畖;;6Э)Ž&ik-!fBb)yH]уQˁ2Q-W wT-<:cQk,:齒s[c7EEL&u͊3ݗsѻ v<^@[R6--_P@Sg`}auӲP\̆LIL0;]NQۯ''xW8w}rvӝUEQ4zLŏ })vpޥn=\ZniLZsN ppuEIFKJ};8,-pǢݸ6($jF:$&RsXg~Gi\'nf6f$1 lja4_<;1?Ktw{]\+vLN'r܍/0X|?`ccq:CFȼUz-U~ul[Zapnb\̖ IL0TheK61/ F*LK8 [S տ#GM8YnDR@Zu\~aJlj&%hc%M T{{A^V;+i[/ `L=qUkUlȐWW{g:2h^"lzBF,kz7qFC"ncBrs6n~h=#%%$>^".V%Տ 5U߫T+kVUҷU_1%(`eJfi4otF9ۉ-q3`ʶki%kx_bC*)]{] }˥a MkRW\6rhs-v?|s:x>ꗍB GxF*ߧa>"]jWwmgtoσ ƕ=>̇HL0}TxxTVF3]L> &?kMu>( h-0 -v~l}4vw>H Rb&}hu:N;E3Qʲ=ZG c/в@ebY䔠xr#ظ2~U̮?:, /%&T5,u|e >uCKVi'5PspAP䜹$Mn|;ߴN/Xy\_Db^`>c/ػ~ӳu4Z<vUXU1~Z<TrF;ftf\+Hb)* ;m_U~VN.HLKׇE]W>pJ_ 7N@-V"dcc9f09kj76av'@i <˩/mu\P4( u[& ƻ*E=; +ѥνe9Q<t>/V|[O?]"~H=3w㹿{Uje,jR v951q3%O CCilo3PN1f\3Abꫂ?J^໾b+=o0eu0´ VWHaޕw}Ou芴A*PϷvZ,܏,oi+]5tH빯ILwSM4]YW1M>בb^'Q,twvNmq3 n LVq_}` ^_D|h._OA!?^b9+U [z켪z/ NkVwӷ&Ez@E6Yw~8ԺzA$ђ6 s*Xy"< z,n*)}HIo$m_vb]p67Ӓ>_}Ob髂?< ^omµO..=E昸8r݅ኦ{|&:ßI)q3ٟu ձ /1w9jVpԤ-نq0do3 )ԉ&ϨUGޜBhE{~MGOLrc |O6p&>&Oߞ ̳@; #%zî{{v7 `:}5qpHLC*dwO]uۀW#L߬V3N҄l︥n,Ek:}&<#nl>`8-\LD^p' I 0GNkjbf?--ߕڣޜJb7>ێfG @IL0}U0U韋*cwKw]KˠE[pE!LL?sx>vU:}xO FJHpjq\c0~?4Xy|S/2H{AI 0 Ng-}NI o|Ǝ)QG={WL;h9 cEL_*bo uN|M\}M떏y_bc<&dWZc*ݐ[PӝmsFOC^u|SnѝoTd,PPqv_f `Okm>ǖY').ُ#we\YaWi_ @IL0◢x*bAG]g\(]#YZ.\2hs#s|G(wMZy*ALN^3t9>VlKXj}VYcFGk;m۪<>>t9 Z=0p`6xa}-.\Zqo\-^v3Mwhxત#r;hփCR(k, @$'h8$p"Vg慴,+q3)HbUAcB(^3.i_-~p} W:r-Pt1VM=' d*tz~i*l+E аzCwv՟[I| $Vur`|cz~H¾~kPL.vA[ŵ42Ռ岈6 ~Ełdzށ{YVK;Dnzr&w-;o[ R١&yǢ 7h8R'Y}*4;U7Nm!$'F Tjܨ^r7Xuh2L"oy]J*nILЬ*hLYjrt oտu &ivEӻpyB3uny6 .9d߮y3FmrӕƩDr~nr'g9ə! %Jumu1XyNN/^u\cK ?@Y=iVIn3f!n$&mv-:093K׷כ UtCj-ԱϪzAz% ,^mr>ܺ$ `ny\bk'RB31"0ʂcU}/`.b'D"VQ`q3nWZF;)ɋDP-$1@12ʯ|4G ]R-׊ے*iCpLJk"Ekn_xWX$Xwtȹir fપ||T42Nc+iL.I87RH n, jLmJV!B7)vӲ0h U\mpqy?d_ivu H`&tkڱ #Kf;qa-{ : S]& sӵF_9O`&ҳL ɶox] ^[Z7C>$ªwNaFzśdk)ALcZ noGq$r[G#n&?fZFbXdҜqg)f0+w,}Ukl.yLήer>pE˧Sv![TE| H|DJJySzd_VrHcK)I:S]7X"a`g 1LUfEbUAc}Sk/>`k80t`|ֲi>Zޕ9Q^:'N .ZDKmZlUL4ƾ݁V[ƿd$Wr&*yUGZܶ`4y!PqQXr^L * U>?| DL\+vd}Uy"T~Fv|֥%fxwXuǮ7dΡE}{H;E z۫De&@@D!2J:}Roݐx>]ӷ댾3}&n&_fZDbfUAc..QRų׍`"A%aTtS0S?_OlJx`r Af;6 vЁ7qz&i,߂ ?CՉ;otZ; hT_]R/Woew1QJR0@-bA\4cdvf1 4î)w>arl r宯iGC j[&Ǡ4y! epyU"ݲuh,$gMʶmT{ 9Y|T|V=ӆOVg}2z[Z~HJDM+3TKVljI}f|i3=orlZ@ߣir5iͬ1ndǚTJBZ~YOK ?=Տ;p^o/t/o71LJ~xB쥔HXUs}9a'NH q'zq3e7SffJb1lhLyyt?shk+rbuLBruBz\Z;Eo&FgJu6|dfxi7y5i<Ի]؟O3^|{ҧ{S~B6IԮߟy=^qq9grtRB媽Ω $]#w4~dN[74#lHL0*hpqy8_t8ůtk+rSjۍVcYR8ixB535žq#qQQ[o=VrEQ'.;99}X`Df+o}L'LDFzzP0`r*_^0̱?IϠNVݍ23,8]?9;[OSB++zYGU;+I kyi\uܬMyf*-Ė.$I]]U73;mq37H$&Vq- zj1 tzr;ޮ}60 3Y8Tڱx+cbB'ڢ:V۱gZuowTY_M\LuQ@W55%n"Ռ'11]~ML-4{5h^IWzE8Thsc-~vB^ r9H >}7{n`y^K9"mykL"}FMUYR@IJ-K|;9:U8Wj`4t?w73}uVKL; 3._AO'@v?~31t|=gàj6DY NX/4o5Y>(]r4]gso; #%$Hz]K w3ZuUc R<%íT͢ÛZҲ-_.v7M{n׼戛`_ S6t2 1G*83|z3Ӳ\ߟw܆cKiaTT&Woziqf:R2o:<ѕȎPd-[#%(H޼ّ: oR܌S&1k)DŽfl.. ]];G}} 8 1lEV:ڞ+.i: w-SOm_4܆ QP 2=0;zB7 _ `4ߩ09UGJNśڇjenX>7Kjj:"gYSZ`$&M_4ld׋g??y$R}z+7ǭL{Z 5dPUmkHz4m+Mר;8}S @l kiaOWǑOo6YЧǖ%:b{x ׯZD4N[L' F#cVs}}صytV*`._OYȏԖ,"*:+Z&}m 6[ v݉4--2.5:}ߢ]kZm!M q*Z͍sz[է/~}JRЅg-%RM $Te{0s;P+MAnF܌:R=`z$&M_oR~U>KLPllAb"ꩂZ4VW'ǀtSyᬖl^ 2oП#%>vXUHz s{J_?c3s$u c컒tQ}] "L*a9ag٥ |qHU |-Jqť 4c__>/}:~= iN]b`&!*y崫8p-j.J;WǹG7;.T} qu]1~ t}}D`WBS;;sS 8Pܻmеn0-=t˭gE O䪺݋f_-ڟ`"c]Ntvnhjqyq3v/0쯯 s w]%&xӳgo׍9t|=}WX_bM,wrodoփ7w08]N')Hp{%0{ٙzFxW MUA88W6%)H1 ҼmwzKJOu,]׳=S)׳Z`:$&Vq- F5ٙ`ӗ;ϋW/wG*ݿmBzw ͤiԭL{0vOn"[d/'W.2Oם>ӁqF!a)0㐏*+㈱tc$}vq:Rsc;-ciޅĀ幞9>q3|{뫂<>\\n|QTWeW*p}*^OJGO TA;w2?3WHJϒ*l U{jP;ϟ={ACW-W ,,zAk Ҭ's\wRmيMqy+Z?X@/EKa퐾S>8v:U3HԤo{+A"nܤ7 }3uEa+q\܌y, vW Fc}CU0tzrE‡nꩂֹy_z鏹fN{r46Vb"s}M[jwUUL=MJ`zaSVGJNcKwc7'٨~cFq3{~OpU4Lb Fnδ3pyt֖kIAn}.ATA@E"+y 8}IuҷDA VcDBSx_{+%a[`D̸Z/iA-nfa!nBbwlz 9\\͈db?={V|IN/I5+2.U~jL&OgpzXr(y+--5+^2YckNFpd%op-оԤ䦣 zq{%z|U7nhmZ טq3 n #Kgs9p^<󓟲JL`t|}X 2M?PY\g37T|V{VA{E?wZu7Gwr:.V"&7F$_+U''(;TSZ'Mrn 03=oq3zVG` S |xiS J\ "m mnuI$o61(P'uxq3$n bZ}5јr?[b**t+^JBr:`"$hU}F כqwe;jH{ۦ:n~_c)jWqpOE IJZ&_o]\o]ͱ L0;s}/}/#梘DJ Z]C\vUL M!n$&x 3<\\뇗_^/wOtk+*0~wBzЋ IǖCS9l{mX][{w?ִ\Is0v5n,VIz~9sDc紝5-{oY>+cs \SJ-$\e{eWRv>I{iq|-n}q3b(1ILƊ*h̽Cr~}HbpWxVh*_ofҤm0a|2>3&Ӕ:^9svĪIqqT'ګ/G^̷:nsIif1p4bݿ!iؙ"^b]ƥ4a `$U$&:mfgl..hw?8k8J r-@I551;Dwݠ6G=FV}JnZ2Xy픆1 PjhsudL~҆! p 1u}UИe3̵"_)^<ӳg'O s1qۇVUhGj`b.x1ӽsWk3sJ03q3c0آ)my*ۀӝOgmmإeТ?\ev}W$ɰ($pKtU0.'Nެe㎈f_˒h|\Ѭ3x,1àR 3fe-zU͸&% E$& Ӫl_eů=vS=1_,x9~E` ]to8Q/JBW+Oz^4+`Œ`#.wxL}i̠*iE+v\3pƷ@HLtVq`9a ϫ̱2_~_U 1A Q!zѽw$nw-- -pP^VI}V [ '}cQN8NkV\^0#g[ܖ1<,$&lE4lye99r~'?Զo'n,E gtK.C ST߭;\;Თ#}եܘ@s".:YHoH( 9iZ3_/ffuw0 .3jw9V3Y.3Իq^}J1B9R% zZ?_Vh£8~fF&1I[ŵQ9eK+/5+T8j u\Ŏ0誾*hV S~U[e<:߷ 6RY++݌CK 6NXWO&567BL+8`A̜LL/anHnk9 &1Uάv(~1)Q2`~kê>T#;vb&w,Ꙓ-Wt9@g\3Xs^Zo{ t͝`u ҙL8'"L' $& S9U˝3S',,gfilsm0S }B/06]+! {kyY{j!$& C gKe<:? nʠZi뉽z+ mgqV;^[vg9DY9= ".j9]=}TjVn4+mT "^^"~m?x)U> .ZQY4Pn)υ;܀ FhscXVফl qv)K@ SjE 6>ܐ|`tI02m58~I}3śJbLu0O}Bb S*}LP/昘/O~jC\h~Mb ;--Av6TP4R#.;u?R1 FFk6kV ^^uڝ1a0$&:eW ..粐|I11̿N.n]:>,.pWɣ͍'Z -c?rO5R)Q-V@5,QJZ?+q㋘j ҷшi]hs#/ųvI͋:01 .\6}Ͼ~|@ykձջ==UDuqm2X:xcֻԛTBbk19,E/wmmi#|JNՃ!vȷ:L*L$lE.-qq\YJwLG&Q 3E8ov ! *Πi";ϟ>yd?;T(QM[xNkjGʹf8cKirL ;.V~K/`k]W`ޢ~iG))LcZsΪ*x@UAc..g1aϱ mm͵Vq\:*{J%K8 GkE,ɪֆ\$M7=qznQ^e>ܐli{M`ħGbKNƔιYϟLcÞ-:m=/~m͹c7V\:"~]p-?G]i ATiwC0;: :νМ A%)@3}a;bw 5a-M ǫiz.x1[Zò̎HLtŊ*hOn͹|siUXQۀq ^8x _ւʥfOP͝I`&Ꝣ.u]{ h$7"Ƅ 5+mhs#Co/j,!"& u^!1}UИ2so"Қs?cnփ-?.]-huUO_#=0{UDRfNd%hTNj'|FԉYӬYXdcsm&@Mb Zߠ1ۇ9sy5rhk CVXer},Z%FG GWJ ?1dޢ4>wRiwʨInia<خ~Y Z;J}Aq1ۚ ~qmPNT ]W}ͶЫ;˝9O<|춊2h?\,̦LtjrX; `n7Ѭ.ˌji^EM ޅ4/3p;hmni^xhDi:މLq7vEaq4̇5BbVTAc3?}yu?hR\|`t7Fz 3/ư* 0*v3#j}8w썺^|پWYw7Ww#LQkZ~u%qk3i`oGUssZ @p[ŵ뫉Ɣ#86qQOtu $Ř--Vo0wv^lW4/Syg[`j"# &$]7ɳn[Z>fv/q3@ILDWy|<̹_[U-LLl Z/S0I672? ɜR>hxq_'vF;FLG{m-۠~GB}A7鞅|zݴ];~g;F`$:Ob :;J7 RV}(iabO<;spAֻp7B>I25SuUM7t=@5swv0 L \6w)zyGh|V"fLQr+&Kzq[kg*닛ϪN@YR6]mLLGnH NYMYHAQ?{dv=4t~:~ԌRt}Mg_:.TUL--)7h|O+Lݭ|aLSSSA%GU_q5K .ic<-s7C"n kM(5W_ fx`9#]pvG3C3,fb@K6*69i;Pްx@At9fY\ue| 2s2e#JҩQ!T'?O q Y xun"x9`'v|6Ѕi 73gN% 'W.]`33qS^@*GǰxN0>d:|^HOsBe6?!gb/{̳mKv#ÌōzRC Gf0+ 2<뗝n?z>ybBaoZT:6uF.N^*7XU=Qcr/^U 8 Ky"իi衏VƝsS<PB@W9Q>kz:_pkWnqF!_p$t*zQcΉ >0='F{xz\_2ʛH@V^ȿ, 2>:x2Fi]2ݾ5 4Wr?o+>=3ca ˃s ۜ.#(p-õc/@wc 8[WW?Q*Zk MsRJˮf~kM LJ @&rcIi㗾~S2 E6NglΤԁwz+WH >EqkzZ=(P-+XQK{:{ݭ zzq!DoM P®㞓R\6Ƽ9Vx>֌p )oJ0MКA8/4Ѕv!rmb?R@b{F.tF!ǩ8A~%}RVq}\Ŕ{Tj_%JSC 9Lǎ y3F.Oـb(Ldc/_ $MMpgPq r:JavNȧK_>[f3cwKy1~]&@=zX*NPV]¸hӎI^Z]ʽ:rP앣P ((N}/J syf'pZf0&hqN5ҧ?"k4!7) _L{ʩ}~:^([WJ?۱ -!bljcثثw<b_})YyzٵvKodXKzS^?$Fa 'vnO)g^\#}ߒns\cR~w1>K i d%TrO|~m,}E4ba8, U^P*kk] ((A{Sc>s/uP"y3 Q0#D? h3MB{?k?& ?.wl{ 8>Tc'9\_|w;O :Qq5U]¸x$c, C{Xqaz%%|v3řZtH?х(Lda/k /;Âw ^L.>8խAvgxଁwz?\ +gQ7OŒ'Nu= dn=k]YXW¸`^W:+zc{X} z1f!zwf9>y3S = Na 3(xf~9x\}m/ ,&3 +T?TPB!]d{n1ID{v H69?nҌxԭ bv(/"T8޵wEӮy3+*5 \5Ak ;ޙ-dޞs ך,3i_woM=9~Ew9w,:t^ kڭ +^z,irh1bF^Dq@9l,JaƢ}ݪy3D(L$o/܏7$ ~l#}E?fŘAobߩzi;p"\Ρz(F(g|mhMUJܥ/qժ !]&O1^b,DF$Pj pz=&|w{LŻr1e19{͔7 x۞NQןg$\^+痏#n 2=ޗϖ{-'iA.#vtrW'Vz1v{T]%v8^?>eK*{ŸثӱW{ҮZ\âk6A:sڻ![t+R_,o6țH@5Ak{z.L?xE (og-8MW=M n9=WL^!;}ZW;vXBay^ھYpı}N.&e٨>A 6YlTy0* m(;+ʼn`b0E'A @&jA9iʅ .G |go,4"b c~UߟH "}kwC?G;>?_uB !> 9#}88{ةyW/pWВ"K2P׸(cX<{#kAQhX&P|B_VB2zȕ@^{nk.;B}wڿ ^z:9VoㇼbL`H&$㞧>(]Ϸ9 Pܓ 'b]\bpSyaX.zu cn #@IcZk? BƂ=-"3ic.FH37Crɛɛr0:UmN^ |dz\/-Ѝk9=; iw=:!>.{ /xV[{;*a!ǤW\񭅏3bc^; BZa8Fz=ǐK6$/qס+@3洛՗窏ǚGI zɛ8 -klz?Lwɠ0?poq[1I!$~G~ gdRD.mΧ>sʢTweC"9顇u@fkwbk&ݑS (S"8B1;`EAcgX YBbu|Oe%]O m_'sʛYӣ@&R~SsAa?ٿ1 Q8gK=uɮ,,-yI Eu=;f%)`ڎwAP^-AX%zPܸL+>Uo{&et/}pCX`VC>nV]KtĮ'0 \7Ha Y{~?]K/;W2yS taomK2=~G~5I/o7382 9=;YaDijC߉mU3kU8^qͶث~fgTxu! 3{/>ic5_]#iAz.2y3LSHY_ i/hO^8J$Lkgg.֮&HRWnFVW^;9@Uf@L@|w^wd;ءo"1^Z=~7w<;8=2ǟ{LUތk!@Tjϖ&x8i_^gHc,[_>[1I۠qz~|vJA(&ѯ>Wo5ǸW]?&~ x5Vq+~\uucWec`:sX m!b=']ۍn$0MM] Ba I{`f L-qlY H dkZ) =rF iz\)&oR(R?zE br}qE bqLf]Q^q#q*Z DV@13狂Py,gp ]yկ__Z6W8hc[-`{.gPq+zu.Z]?vZ &y30&hpgXz# |?gl^?i?1#bZǵ<\%wCKKNz>mWK< pX{(Br NկGU9uL6}.cbz'a)b D 3Fg(pNǑ^Ǐ,fasϴ玣X8.[?`ZZېoHcn7>>7r0* 63'a B^̦>y2 ]RC9}/crX|S 29xu)WzX wfꄣA8LOr?;ꡢ|$ZyEja8̝H=׹)_K{HQ}*s/^Pb=/_>bScU3BDZHWǸɛarʛyy3@&LmuxA6 ?[Tn_~ly2LT_4*vو=r3cxSZ&w{>GP1|Xn<~~vZw%9ءmv`kִƙ+cavwc^x;rO*E V |#~qXc;1q Z@ 3^l/^sO¯EwR0 f:Ha 9{~/ؚ {?8x2Fq|iń!ϛNC D\YXet!Uٓzv[(s50.hg\_q W?Gw gwlWPˣx6k&'Nb~hgd)J-{cEpJce3͹Ju|07GfuQ @)L Z3 &p1\X,{[W.idp Ff(\XqեP^8iو;s51wR9P^6 bl(JLkH ]GM`~VvcqTsŝL3ffnV ] HuMК-Mχ]V/NUe`՟@R=mij A"4c ei՛Z&(b/E i%Wt'e8AYQuk!ff1,(L LՅ_f@Ï}}uk'\+||ՋP+ ,,-fp;u"D#M.^}9_9 %kSKG)J0R\0&ދsA^Ƈ?.SߨS &7׫@&/upnLAo9ή.ͼ-) O|bigh$[79ȩM &PǂkhPQZ')J뚀( ݛ yoBؿt~9I}ty3CNH@jV4AkXm/l?z>ybtr=gOo g|w[a4ep Ot#s4cq~Gs 'ąqcu4^߳{ٔDQp^WJs28y3̃QHͲ&OYk6҅%dz\S&H_09kd֪.>%+0kfZFy8/ ves%2yR=qj{{uk;˛a^Cy30&h@(_b7?gN 0 nz\;xv\p=cƩu A8,N08f{űf)( EZyp<)ņ<69Vc1%e]! y3SNy37t'2 d*Bgx9jF6~6壅 gcA]7W{NƖ&N)]W,,[P8UZ}]W'rQx[ckb/ ^'J ֫xfd汛՗͌q҃f oyʩ0Ɗ e )Y&32l\G xY庐w1̎@rHy=ԕKu99(k~ 61#'h q)wea2/(NbZ/rҲϾUka0W7-qM8 5Ak{7~ʺ>y"իBjqMRt8'7ȩ p0rw:W-`qW, )s Nv]a8,is3Ht[}Y y?,7a[},;џ40!Y:R 1nqKb\2łw5bQwPa[`b}M@v@H{ ]^,,]rX,o.icEy3@&R\w3^W^GR77C׮|)Α7$Ga }MК&~[R ]qVY S=pH*`R)Ǣ^V288/]':#&;"tػ|]d +.X mqn lEw53obz=J̀ct' E=[`bg^V N?Z+ Kj/CI}ѱPwD٬^SɊ{1/]s/ 9gteaHC1;g|Rӷ~73y38/뒼 5 IL&5Ak$Mh籂T{{g Zk!ѿxE \])y9t(~<;nb:?] @W܅Zfsr5Z$j 6PsW˵s/Q:I |)Lt^ M /;Cp*gDyS1 taocq-~lѿݐ]YX1O9 oSbqx(yݽ<{"{ w{1+fq@ H0&@]d5yu.JJ2hwy38?gc%kP0 S=MpjޱE5Ч?png|>2]s&.]YXZӥ|wa%.{5Pԫ)(,cR=¬yо& !uL> 0>OV_3>Ę8|#v7sv8zP躾&hSMpj^}eqɋӆy~qCY .BuHaL3F8,P0"LQ<.u+{Gq5Sw7Ph__s.cq8wx}ean oz17x{˛jƇxz=꛻Rǔɛ!라9P貾&hSMpfOrU {{n+8Ac܂., 5P"bDo|vN{M"ׂƜ,W{)P$bln!\t1t*>[~v=1 t)u @J0Ւ@+"^{2=.V 9̃ofr.}unt)dg_tOLl @a &/)H^Cqf(C7/bB1ks:W@ѐ3[WV eж[>A$$: Zq|7?{taoˎӅ)dz\]7{>yn?bzHaFtCBvGbtcBe-^kSUt5Z|. u}ńUZ_)dc uݵ~Vc7_K֠ f:Oa5AkT;ן&o~G?/i[ÐiBB9yWMSR@,RPt_|s8Lv `ר8Ԇ+J.'.ƫ-УB,xT[Ku1 Ūii:-7 {|eaRGO<8oWt?iQhs?e ]:Uu,??ҵ@fr$AT7ar mf](&xk0<ӘU 0k0a{+k̍Ǽp4f8^/vO3A<<40ϱǙbS?s~\q R[L|F;Э@W)Ltժ&hpGRś}b?j/+A/R|̖& C1} AN$| Daȃ{ /un ׃r)%oj lU6{>.6n?c _7A<tvƭXd'M֪ۚ=py30kR@+?< stְ2t-Tx,C~Dr).Yj<%ܯ+R\|w6zR {mV_6Rs)R}4:]3~8,P1sa :>nŢ:Q۩ FoVy3>@W)L@-k!)/꺞G}Fr sL8w_{ZgA<wBQث3W^'*P^5& y~P gjkȳp⑹xdn.rby\ws`cxG zA ?m=J=~#~άw'q~{_oawm?c!۹__3FcڴK8ږ|ތu@W)Lt0K|6#I`n4% ,O㎻vۇVm^õOa@p/$\ǣB,Z|&;A=حPVkLhP0q=u0O׻.i)?^8$yK!4?sgN&ɵi|霗7I~7c/U @ 7c {F]Dm^;7^X>Z2^O {kcx~|̷Mko28ߣC%~Rh{M4Qh0Ha@# F &)L4Rh0Ha@# F &)L4Rh0Ha@# F &)L4Rh0Ha@# F &)L4Rh0Ha@# F &)L4Rh0Ha@# F &)L4Rh0Ha@# F &)L4Rh0Ha@# F &)L4Rh0Ha@# F &)L4Rh0Ha@# F &)L4Rh0Ha@# F &)L4Rh0Ha@# F &)L4Rh0Ha@# F &)L4Rh0Ha@# F &)L4Rh0Hav@@HKL,1KL,1KL,1KL,1KL,1KL,1KL,1KL,1KL,1KL,1KL,1KL,1KL,1KL,1KL,1KL,1KL,1KL,1KL,1KL,1KL,1KL,1KL,1KL,1KL,1KL,1KL,1KL,1 =IENDB`Fhk.ʺwqjvJFIF,,>ExifMM* $(1$2އi zWindows Photo Editor 6.3.9600.17418-'-'Windows Photo Editor 6.3.9600.174182016:05:31 08:25:20 3 (LPhotoshop 3.08BIM$Z%GW2016_logo+nazwa8BIM%~Zqo={8BIM: printOutputPstSboolInteenumInteClrmprintSixteenBitbool printerNameTEXTBullzip PDF PrinterprintProofSetupObjc Proof Setup proofSetupBltnenum builtinProof proofCMYK8BIM;-printOutputOptionsCptnboolClbrboolRgsMboolCrnCboolCntCboolLblsboolNgtvboolEmlDboolIntrboolBckgObjcRGBCRd doub@oGrn doub@oBl doub@oBrdTUntF#RltBld UntF#RltRsltUntF#Pxl@r vectorDataboolPgPsenumPgPsPgPCLeftUntF#RltTop UntF#RltScl UntF#Prc@YcropWhenPrintingboolcropRectBottomlong cropRectLeftlong cropRectRightlong cropRectToplong8BIM,,8BIM&?8BIM x8BIM8BIM 8BIM' 8BIMH/fflff/ff2Z5-8BIMp8BIM8BIM8BIM08BIM-8BIM@@8BIM8BIMY 3W2016_logo+nazwa-1 3nullboundsObjcRct1Top longLeftlongBtomlong 3RghtlongslicesVlLsObjcslicesliceIDlonggroupIDlongoriginenum ESliceOrigin autoGeneratedTypeenum ESliceTypeImg boundsObjcRct1Top longLeftlongBtomlong 3RghtlongurlTEXTnullTEXTMsgeTEXTaltTagTEXTcellTextIsHTMLboolcellTextTEXT horzAlignenumESliceHorzAligndefault vertAlignenumESliceVertAligndefault bgColorTypeenumESliceBGColorTypeNone topOutsetlong leftOutsetlong bottomOutsetlong rightOutsetlong8BIM( ?8BIM8BIM \ Adobe_CMAdobed      \" ?  3!1AQa"q2B#$Rb34rC%Scs5&DTdE£t6UeuF'Vfv7GWgw5!1AQaq"2B#R3$brCScs4%&5DTdEU6teuFVfv'7GWgw ?TPk6qdN-*X.{^KZ(~uwz5];eu[OunQ.әfz?3/s'.HG_qqV&_cԺveUNEmeV5hv66;fDxR.׊XpY[;OC?~=bTQuik\aL/v=)HOƮU1898 zvdQ`c.n\wM{$e1qqM׸-!wڒDAۛKm[׵{ZYP{7e>Ĕ%ea,p.k'Rpo{?NtHG'u ,6\ ݻfnz*JRI$U`PƷG[8YҼs~h=1=b2ˀ;' HxOi^0ֺilVz;l tM=9%agm-evS.1_Qqvw)o}d7vFUqk[6$r|ńv&SQ 4z PM:,.i-mvcG V@γ[(x%][fok6eѓ~qz7Tm캼',unϳ"~#k{k?X}?ҩ[zKj}^4\ݵ?ԌN^7En%s LͤP4ǫ+3f?bTEUzBZw\ ۏS[n_ N=~2pn#˩mu[ݶ>[+10UF]xͩccMuB]zr}__r} (JKglBrvx9Teggtǡujn-Dt<\=?]e5\kqenfT$?e\}+MX";ޛ:ߴeet;O[+SinYh>X[ZO3WAfU/Y*ffVk7=m8[_ծZ*ecjuY[oWoT[쌆1=auVΉ[Mo]{63u|t3x ^U_W,a~kX:hK%>*>}~YUxWy_dUu/S{k]fM̚u;jfYo׭%1?WzMɹ7p^Ǻ7^[3'W,y4ͮ,uNs~\X~saߥgCg-:GkV.sA-3SqZIO'7:]b9},GԮXʬr/[c/!q YK?R1Vپʫ={}_J$bbZ*ϯ66mpnpuGjI$U}~sk/qJ#mvaJP303񟉛K21X={w!( ?ʒ tcu_8z8 ݅akG/U\{,}.qu,~F vۋk qa;7"TAe5 :a/ 8̌i$R)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$TI%9X{P=ߖho[ GLʤy3ukMEr=#J_l1SFIJĤI%)$IJI$RI$I%)$IJI$STI%9k p17>5w"Oѫ GZJ,[=F1.m݇9K'ڒI%+I$I%)$IJI$RI$I%)$IOTI%"4d;#~ /wEI$#Use}{TI"$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$8BIM!UAdobe PhotoshopAdobe Photoshop CS68BIMᒃhttp://ns.adobe.com/xap/1.0/ W2016_logo+nazwa / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Cyan Magenta Yellow Black C   C  " }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?S((((((((((3YM\N(f+<', ge@X'J_v:PuRK(qKH)k ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (̟3{a^A 2;*M|M[o[Z c6rW&+bpk7c_-۫KH)k ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (9Ҽ pXO"B?Q_ 7HִΟeտ}A_[*peXR.}F+4lu*~9UN߇BQ}dxGPzNMͤSHz~8ϺG"7хQ[Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@P<V Yvƾy__SI?gmj Կxy*-w^?z9=omѩ(o5qŢ+<((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( %-!ʟ=clROVM#~Jw}sܰ_lF͍pӞTٕyy~GMQ(G;K i"O}__@ Kv 1 jW 3G~)vկnKIK_R|QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQIE-f(((((((oҗ5^uf8Hб>Vs\BH[Լy; $*J=4s$ܜI_Mm'FD}k0\):> <9|Ut%jKe4>G~iWcT'EWyaEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPXHN3_'A`1i!^Ҽ:Yo-92[۟Z1_%ڃƟIz_x'GէuyDc l X6*XfV5̲,fUĥf ZJZCŠ(|w"*Y<:v,j(dBL*V0Uwdz dVѼ7]Ϋm]K%QdPH*6O@gQ_L_ 'O|ǎY\E~.do+>"V|G@t cBXM̍57y+"R:G+(h())k'4ՅD-KFe7A+F@#:€s_ ?&xfZwa}PjO[mi3NBs_+}~MRR/{i m;k,7U]%L 1 }K\]ោo]"`R%I,p ?Z((((((((-!h=h?ۻ4Q֚!W{/5;Z݋y49bgeWvE :NWh:ƬBc~v~ڻռ/Xx~6z5u,)JI?Eii MԵNmơnZY<~`%w*3 zdPik&,|iiAZmk$,ZG6Fth((((885w._Ie_t٭ܤְ 0YU^daM; WR2k-4K4:^p]FTB;Q0_p״ JZW -NxS;]Σ}EJ:ۢ^ >4䟲o-ggx;Hjͮ.R6WQYu'׭EPExc|5u ǷsK5{P+{.AiŚ"(aۂ(Q@Q@Q@Q@Q@&ii3@ Pyٿ?d]+l#b ̸g>~)|h {O(/k#RNϰH_27* 'rzQIFh,^(|x[_xGS[WphXHO'9S}/&liiZâZMmi$,ZG6Ft>F)h((_/Ş Ӽi\6WVfVIFҒtmb .@Nx4EPEPEPEPEPH[{$~GZx~OӴV"m&Xd2^Wvq!F-Q@[n>`?3Cx- 449aݼ*6핸P9< ZJ3\G?_9)ŚZC&{P-VKDfIP8d;{ cx/[cG>Ԧ1shZZ((((((lH]b4kX/#Q%`?LWU/T`mW%F'&3<̿R&j*KtkEvwU|q.|lќ~\~ zӧ}r~e4O {l…>G_cךGט_TS۫hae~gk IC/?m/kZUw}h7KMV"!SV_ӧYُƃ'oxwFb::Ĭ haxRmE0DUP0X̷eo Ynyg>o~o:((:~(ح$_wO$?> )cmgj~L`.^@#q谿~2?H/D#4NJ#׼# /uy؊feSA v.㍪hou~Y>𮤢LmB}?OhI% 6&]ΥN[K:a E׼C-vy,I1*+rSH܅m7QW'ORV|)M,Okg7#d Ej|VhT%xGɖhSj"P46 5coj~'|$W RNod lp ԒOyHi_pG}['Ow(UWlmqhF_ ?QoHVFЃx HԵj:r5fP#fe(#<\9Ҿxϊ>.igabz i& PHi8#_4oK=N I7n D'Pgf@7 3_i(&>!|L^٦4ymN!"2Ip]h3E߇4YoKXxLJSеIcu"9=I\YR~-Yy #%5rIݓֺ ?f~(OЮELU⺑ V짱t[~v|QW"3VJӆv<VG [9⼳)_{scb.O]jSFIU6ᐍʌŊUGkҾ.h:BoJd>je1~A_~Qà>,/tnO/mߓ3/'=Ueۋ~ ׷i[m^q-֙,f7$UX0`g k8s_k?KTѼ&Cpm{ yYonn "1yV?a7 |߳/o+3 g#]ǟ*QjvS&3^V}W~'W<4k_jld1)Rt"Am@?M [寢/%߄<7c~3!׳Y}/VwD/w`k?n8?Si3_uuH[B$M]a5Q $W͟P/W^ ng֯ g)kg'ྯoW7\ɦȺdVH3slJ}o=}Qw46{hLu * n5K"~!x^ c4PkMosmpVY7cz YhsFs_QC?WtإZ=3n:8c< +/?ů_៉濿ⶼrqnM;YHz@Fۗe/?O˹58߱]Zc dKd6u3+_$g~?k"mQl`ojs\gY%C+7 ow% -QGZ?G?;ر}V~_ w⟆Z:چl'6.\$Q(ր?cE 9FxO, H9NIR61G}ࠟAn_zʫɹ4H{5?C>,׆' I~#ޏ6WoySmIf`ixNjo!Oѓ^h+(w7O#K})nVrѶoUIi?)hS6>%|Xд}a~קC5D2qCaP RƯw|T'g<b5͔%WݮnbiHfȓ9nx_a߈w^9eGV.c!h9m|1) -ӵyMN.UL庲p$4ѻ?_,4 y!xdOpM^9!cVKncFQ=UZxzϊ:KyǪI>x?̯y!P(_>93 xb~.\M.mFifLvEY7< 3h^7EqÐV_%G?|HKN_5XYX﵃Tf#Wb^}7W߶s~ȿ Nj,]4-*w!%^i@!Q bț~M0P7|M/fkבl#d#H,Jd@l@{k:gěx"uKyDY嶇'~VZ|<0CxOz\LH >TC)9̹% {9W?`,%G(:|NOu@Wֵ_ieU_1m_U73xN`5^&gkxep1^W~KPQ膿#ھ5}EKeue]RRKHhx?~"9Ho07G>=|H`9S&y9d" F߱K ^~XM9 /xسv(AmQ,r qp(( _SđxWK)Wj3Òco ^2PIjOVD4%^? > w՝?*, `Řqy#p pWOJ SǍ/Bkp.7)lw_?hۧs~EՓPX%0[FwC}+?U3{ōOjz$L^2I$úDfU n|Bo?6<7QY[a7WHWDG? `Kt+i$QP}#/} U{Hvk66}j+0u7c@zm&!4|i*\zu֛umd؁+#QWد-m|55[SkB">?~ث:W/{M( r/oo4,ndyHx*;i&];Iҿ5N"o]~c |DԾ(|?%ǧiOȑ$34JsUm?׿__Q/I}>Y;].ߝ~_a_|Gzl6&4s4B}K]żwPI ѬH9e#b청+R/|lg\ng2Y)cK' Mkw㧀Zz!Hiє-#XX$?3}?PoL4+a[v>8ǃQcii0]— X&(5 Ynthe# `x A֧?d wBy |UiI'xKяTƿ@৿?sþѾY^WwzwWn 13zh%H 'dߩ5'?S_um l^m;Tt 3B(,Ās_ù{H,u B݃F.+ps):ﯤ1h͘;gc9O_f7>|%4߆6k&_r5_ V<7Ot!i=yg۪AYD27C<v|t>;L֫Y\ܺWQ_Ǚ G`t#r u9du?Ojo #Hp| 귺SKn])۠W˟cC kC fίiGK\׼[+ؿŗ"&AՠU "So q_^h79 {o+|' kZ q,:~#_pמ*NuhFXD>Rmhu?|-=7ZORA}WW #nd ;^;;(fSI +r~_Wm;;EմAo.#r+o+ 䖿?C_iI? `M/ĉG/Y̓4E[1{S.;_/P1\WxAl}( m߇_mHi|={6>i_@_b~gsWsuuY.&m5o4}ZHo,Ū\~ɺTYȟSotɍi9o%rE![QGi:W}Z;r?>g}#٫oK7RB?xVC0kϲټ >LY~?AMZ;/RQ{bֿ0. x})?}?O$α{˗t:X$Y\UEy?yhڝ\ n Q.dlɮ+h/Z J/u}H]Ys) 4(®G@8.Gy%cN!{ixԛd3_?n?j IZ&>f7H"^g[⅀|GlA΃=0=_! t_)!-"ϴp(?>5\ Ljแ7]M! MrNr3{{5xoz,t˓uuipY-]}bl_ߴgĨ| 5@!ՅҟhX[v_ԷϏ oU/bwycY /cQЦZ_6BJA,qΧ2I?jg?(&Df>y~*=O{y׎)v&h/,d@cy-a= Ao?ٿþ˸|A/o2R5{/.m|{yO i%$")rzmW#PBaG5eBSگ_zg M?O!Ɓ~@KZϲݥµ1T|/|= .u i׿ywU s'uF~IKI@G?;|Ա}VV4?=bKĶN -bkU k9,_U}y^,׆'P??j#gks]?Dg#NF9?hy8j{h xGQ(TET ;֣4T2Ow.2"%KPH?Wxⶩy|!xS^4jN3-c>(ZKdybn6>aL{:!~'\cխS+uf.>,oD._'1>I5߇,-lDiwʧ0KvLᙇzzۢ?8}R#B5h( YT5$Z>tƑ]awbIofCX㖽Q[Úo#(!'i`B? f?_$qCM'c_|+'o#40)k0w@O;ᅶ⟈/2i[IXvZ6??vѯۀK'#f ~lߝ~ |-k_Bihctx޵'E/ᶱ}'o`TXk+۫9kd'DW#*܎.MCi͵ݴH2H8ee 8 ׌ڟOSs/)t]vKInugt㹎GfdG`LK")$};V6X57wA$'V?:ȄIhʹKIRk?Xol5NvXƤL-2I,{*Y}g?5+RanGY`XdBHlHێzOGgQӍ~p]ZOͬ4.$FVVA5~?_ϊ~1K%uJdײ_[:49bٴ[ lCCǨX閲p>GTm)xڻO';s['Ľ~~Ҹ lp[ad&w21Gkz^x)h U;SĈTl? 7aSi7. (agHf?]te&k?C5|5_+Z {&5Ū,sʣ0bEEP@ҿiK_SOx/x/GG 8"HHN>WJ;h1>?Y|Puj wLӥ$gh6MЮrb+{;/MKCT`-")9FE&5wx*mG-kY͒H.ȥb2PPOHJmba!4T¿Q,\k~6ۻ)yk@1 k>֠VYawq)P{jPP=c~;*ך\½Ɨ@~:_;S1[ƾ#Gz@kҊW>othu+F-{yeυ:~?5紽[^=hO]>\¸+G7K6xx[k&?EIU큨A㩪JGrNd1d_~ul',h\Z#rV(0ޑiH#rYc&A_Du?y"[ =H?[fkʿN$?G{a(;`do)_Ҁ?[ii-4v| G% c7 ?.)uy<}mCџN K]RP__9xK͢xvmk\h'ٴJj8%qE ?$Q08s_x?LR6rooQdfnUV%8 1_.0peq1It-3MN-m$pĊTp[WOgNIRJ.޿??vZOQu@߲"FWaAb~Pר;R)O)/_GH?C_нQEQE_wO$zbFw_C>.מW@O*}cG?*-弸3lbmhVXQW`-ޮ3 Jkƺ#gL<;q} VhEloF0E~~??gx%#iդI&Evau#Oǂ7[q&d[G@%G|u+ ,j_?:vݽkHncD1$ y>nm#ys{_5jRM‡6o G#pޣ_|;òNKÚ> P 5G{z?$mt]r=I-LG{1pdGRs(;} Q{ c1 )@?u䏃u+?nJHc2Ec+^] #@$~|pOcXĖ6I 2, 8=~LC|L:x!ǢE{7(y񦈲f]IyX洷T?A/_l_Mu\In}.F sUȅbd}AǏ?[v]7U Ff#Ln-9>m1 [/Z":&{,yBdB}?_nj=7-Msdy5$n3j[wZH$ڈ#-յI-vY##,S$I?~ث:WRuxJ4?WNt''ve~+Ymƌm#NW,{sS_XOWi%ෘAm:PINHF=V8 @][42,ȡD9VR2=_7mo |Y7x^ ~=+WQ% З?o-@p `@ ڣ?KVu[;y 4 pr "# =X7$m+e񮚯$?ઑ۷A+ f E4s]?ঽ#7>>x$ծ\5rIOF+qna^{⯇ٛ<5$~.\ZLbc'#= 6O ғھ?zٞg~[Zm{p=B%!eXBޕV~^ jXxe<:\\>^ܰy :e~d6౗7r=RC@:?ൟmCg+.g vHcv{. "mּS@^/(}3oH&-Rnd{,7!?ൿ-?'p>e yd!bR6C_zIl-#ԣ,ڍ<,ıb$*, o$fcj/ 4FլFm#m_E[FqH pmF@#H)|=O؅V.D9{5~Mjz|kyyi N;I[gŷx|K=}(-^ Qq{tk~~@^~!0ًU/ 27F\D /`]kZNPc8aZA_j`K46sFѱSـl؊oofi`v)Ct[[mdM|b}2s<fhZw{ekK60JfW ؿY^+ч^^3ݳoq@jAog7KH_x).VE}W~N?Gq A=֓^uo2m/?Pڷ~zk^0I]ޜ.R$ q?]en<UK8mrT65{(!?a&/^,͜|yPQ1jvC~+>FM]w/kIAILjK- O`+Hn4^?:_¾Tmo ~ t-?Rmm>%ik7 r"7P$cOm/ 5Ŷt4:F ,;<тJD.Km 94?N7FԳjd"ή˷(3gW_~K^TW,֬Oj?#7}xwf}v?3ڤ&*F}`~0Ah/Sg!i-γY @a ~l?~|㟟c]yZb{ƌzѸj; w *>mrnU]2S9_¿|3OYu C,l D൵O%ǿLҴk+H [hN~8 c>xqk;[TW!L6ӜigN\Mbqu"6k'SGks&1S_~?㷅,X`i# " [ۯ,|S,t[[phx7NSW^ib3hic_o'Yiw bb֗mвJ;g H_ZoCg5xWJ*)Ev/Wۿ"|"|U VmFyx?v͸st~1\A?j|9^?=5M/ 0iX5w,'8?,,`zǁ!{Yնc?!Ej+هyZw:okjT,$M}k| g{eӠDZnv$P(MKX|_㵭g5m jwiZĻTl$,Uf8'/.? PѐWg|5`_wIJ|I$ԢVi^ؑ:ݿj(5]e>!xf1-ͽor4R(r0~ @< )bK{ ,㶝ZmWn/#933eY2yW0|M؁'G/s uK?>miwo,j ED_~~ fo^kZhundK8r[HJX>:e(>?Z9U30隒*.8\ q7V 8Ѽ+zey 0Vট'.4,]rXt(.b 4k9&b= &PF,W˿I[D|x:rGBL{}'Mq{ :4t]]xz]b\LRv> }g >.jzl7+.Pa%B[w ~e j/ 6E-jF%ҬI}o6DҤاR_7~ҟg k>6-dKU vbHFrT?/?nnਫ਼'Pc:>5)_OoZY/?6,׎'ҿ#Mh_S?Z?5C xnB&=ʌJ~qO|5:w!xAYzVv%XIۤ_o/Oa$s:_,d1Λ$3;q_ 4x#߂WK$ ^22gp=Er%:I=J E0oD/|c&v_*J^Ծ|'ԬU[ORXXגDU>@q~g?<+'GM5{-o!q=Eao߈? ?yc?O14X7:@_'ow::;N+Ճfk̹a[==k_~'Ҍ(R4Nc.+2?E~ş^G+ч^^3ݳoPßZ[Z>ьooQE/Φ;q"ɞSeo2lߋw_P4m3Lto.Y$`ח6XU#N;`,>?3Jz'/4UP4iFOs@uo%CG6vHeV8+W _هEm~)[kWxOZ7XJJʽyC-T|}wcoGA)R)mJ{V+|X/f 6IQ$^gޭcEfԥoxg?ʼ sLYt:ntc !59cDc*?~i?g=Epjm]t@V矞>1#+|43Z/pѿ*!F~ M_/Ğ<)|yE/RD\\g ʲ0]v쵟ď j>>&NuᰆSCBaVlǾh,GER?>;0Yg'ZJeؿ׌1_߁'0־$|zoŸIwgisj/*%0<L(C? >+4m4:C;"sv43M v)ۓg~>sSԓƳ_Y v yI 0Dɓ'ҿ:~^8?o+O=[?Vf;[^"G>i~?_oa_%XcƾVMmmK4joq PH#Z|AxF_W8dAyfǬsøn=x=TOΟQ ~xV톹i3k5|m 1\2rFڟ>̷%6|K,ԅ9<8Q_?g~MΉAwK Q$2s Nxݑw|W=njuui=)) r;(!|!سʀ?Ni߀:O%G>DV]C鷌1&d+c둺/;~~Iiep/ |1gX0Bk\We"~9b !K_kP@GܠD[8z!Wɬd7Y!2]#^W?b>-i*@?iM>\O606.KoƟ&b3Hq6*~b]/~6h#l_οk&௟uIǯ C,6-5K5쯡l9@u laL ˨?\~Q 0| _M']Kc I#$b@௃9 W@[k7҅kڗ@:֢>{M̖Z^$LYae۽sWD+-r VRxCi|_ H3ɯ_YQ>Ϣ$< |ֳy$=L ubS_mnu ?*;΀ sxRr9eO9a MJ_&e@n6n/ο@nc¿wnLm/~%_=#i#u2iwo*w+vKYkfV@c*ҤJ92q ~ (Q@ \+/>$n:|A mFnn!q2{CPToB~ά'٧ɟ- ۓ$gcqTc喝۳F~xrjz+qoZѮ'ජ5/viW&St#OW>ͯ+o*#b_۳T -ȥaO_\ągۥÔc4P}Gđ蟵͌cwQq,O5⾕o? 8[ۋ.hh#ߵX_X>?5~WD~.*_DAHu=mo#@9WQx⿈}eaa`IJį?"oc {ğbn:кOMcY ZX~W+x-~E5E5>US&.Ko/ fFUfW.fneh,c𗃬]Z0ܳjdȹ3_|*P;^RkHx⯿B6.b/>OA4X bK[0 8%\vbQ?Kp ȏG:f{M~wcK?(_sE|9? I.4|/. c8j cx4_>x.Wf]hsdy#h]"d; a>~؟5|3?>?&d>?&2>'ا?MC_Э~=~?J?|R#xv IlV BXI(Dr68QQEQEo x gOӮ$*%X捣bc3B߃uoRk0JD\*Oz8_|RK^2%߄ykxo-e1(IѶWP|){io(5;Vm`'_-hss:Ei얶6Q,P PEE*qתeǣtxA`tu=hbpzvUڢ&F;k淳f|ۉKGR?Ve? 4˘š\SRAi?Fy:k_=gķ^"՚.M̞dU`W˜B P0@iF+#daVzS7|J/5 ꚇë˧2Iec\ĒJ@Z>x7#4[Y1)$vK7<,*ɡ|Tմ4w0T%??e'_gZ_in7V&=kXe&0g,{sಆԴP*|@ռW? ϫ]军<-m9#DF,Tª >%'Cy$m! $hKg}+R)Ө?hO&_¿Ki\ @U$ 'ҺZ(+ڏu[xH/隖dl#mHƐ`$30G5?Ϳ x^['Oy[I{YZF24hH-aGʪ9kH<+>ն6i[kvq6 dA^⬮-خ_?u/7$~vO7ۜwW?cS &֯"nVA5 $jRۊ^ @ˮWAW'mS Z^?KLo1bs r@ݶ<}?ѳW&mޝA6Q,MWGF2$A ~v~k u:ݛ[x[X4BIo9`T~||Z21qx/ڷtqp8YEO#u?ka}bS񟈵On[ ):Egpp$q_tPm7Mt]>X {[hqCP`P V/7.x=?Vضg61$2"#chߟdqKEy?-5Wv |ZWTqȮH+#cұe?. ܥַ^Zۭ쎫:#t_C* l>*| lKō^Z?x5[Y-͂Hz1a u(2?g?_:kY/-n1\M' |WE ~6#\B89#~Q@ +%?4_蚷u="y.-l;im4nrۿrʮs?b@+jst xVlue)ŊH)%l3^xaKrUX6(X8#=x xCԼC{_Z0rʔ.s"?e~мsK+YK2ol]b0 P%'- ǦnȷD 所Ͼ¿O(fwwâj=^jZƺRܜ0Qb'*W~ZoxNQQILČ %w,[ P'U(iؿ[gj|cmxIC} {yey-u`ܮğGAŭHoHys? <<3i~z}3Lmf?&^$_\Gw*&BcUj֏&=OIb0ا47O_4~%-"kAխҒ te!2Eu& RX2⎱dǮy0jI?:$wKWm|-<߉|aiE핗kxBŸd ˿k_OmQ@3H~ j}2PV[Ӥ_rBIO?#/9ۜUAmXokRKŴ,o6O4L}~wE|0ÿ en+cq?&ċ5GiUbLqmGM:]>aωJǭ[ȒeDPFwf5Hx\7n<%=gGE0o2lH28̧*{E~gx+|Pִ>d7<#?fVn|Bq"*Z ™wu(FC+֊+X xGQTE@W߳`ωu _UObH9ff*#6Wb0O_LQ@ \įz'ŏhգE+ k+uVU#]5W&ςzO4~4Ю4 VhFA2\L yA5~ʟd|MMS_5]n\A)O J9As}3|E/ڮ [Y]$h`) WsMZkxYT9SሳG Q۹Z(ூ_G_ =gA,v7*dK4#XW1Ɩ,hh*¨)s*|MX6.{J@ya~t-5[jMş#K ꁒTo*}F?'XԼg-WnOhNDC|E~?4&mi&n9ȗQ~ȒF$F ހ?JZ<76j6^E~Y8:Jc8x¿oKǟ X:$5P,A3c#aW̜W~Wo~aR?d@5?Jy⺾6ep/eS}RY%>brg־K,~*YOb-_YK.si?fJa=E ޖ@>J߷?M7uΓ5ť3[q9ۀu_h5~ | g yx$ym]J_%1_€?yvʿǖN* \b[o%D> *?̸}W_Yk 1_ ـa̚O^.?O}/'~*?a>,kz=VԼ1]Hni-"wvc,ēk?d+]ƏG|w8|/W imKl2FroX3|Πj0~,鿵ūC*6)v0D`u_Ҁ((*9#Ifu(ԻP2I (.<M7Vn!үcBp+(((xGCƏ.=N1̖:w0?QSآ(m72W*D)rI gՇwRfO>$~#o^/ }?OԢiv;mU98Tf IA8?#<&?~O}b%mw`pu 7j8д\M Z%ivMB2whPE&7@ EP?z-Cv]\8H5,;I=oo^#I`QnIK}'];:)4QX^5ׇxv_Neآͨj,0Y(,,E_o:M Ћ2grRFFG@Q@Q@Q@Q@V?|axך[MEP7ҬP 2=Ƞ +}?_4ixM> Zyܬ$URFஇ=k(((((((jMiڕ\Z]D4l0R jO< >n\<61ZaZPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPb_:fFO+ ԚJ(*i[ sKI*;au'vk-QEQEQEN(ʮOAVY?ZП5z'csj>5/ Ug/Y{HGԯ|}7"❬yY:T+Qe~]ԕ+M QWܟyu~"~f_|Q;}w d ?~O'¿~en7}vKb? [_aׇM]W?P?~s'SrL@9'jJ' [bOB.qYJIH+jۻK pua+ϯݟ+ÿuZN\+/ڸ-~ .,G%~& pxgú^j?tX!$hA_ͧYE/Ѧ&P39&#SP}Y}k|5>$sU5q[w?2z^.M}j^$#GJRk:F^tFmAUXԵ{}~4SG_?J5;}-%-}IG~ً_nmtIᴙN \[UJ c#~JY<]k'zuƏmkvD@Cr9U~پ m57{R]}hvP#/͚еkz:$p (,$Y*l|o/>":1nnXn6-jOhy߄hx O|KgG]R+nHu6 2g8r3'o-wf[OXmNu R\ƻ%r`TP-|+L>~^%e}!km?St ,θ3 ˻}y@ EP\WƏO'ָsVOv Ӹ8TI!D\ƟV__ذS 't?੿ux3id_^Ĺ&$ŧD vB$+AQ~N߄5 nkj7C$q{W+qM=d{-yyV~E_t-~4NA.vZu \ye'PHc_l$?i+/.̀/ڊW;A0 I 0|{?ŏ^=m~izH.$r!F$F2_~?|Mg.kCOH<+43!WgHW' @q>! X]bݹOx5? bmS]Ը4ZD;c3~ _[|?f7--l8[9Q׷_~u?x}K-,- hr,qҀ?Lhr4Ꮗ_kZvu=ڻFK9$(E W<xGԤ_u[#Vy`r(YiO<@y=fxVgcg/E-"#*g卺}jvz֙ip_%ŽլH28$2AF(%|7O~ Vͬtx>t+ ?-焯a~6N>Ӧq_H= :cCxށ!x.p22 > |ūo^ּVlU7R\Ŧ۝tW?}ᆗͧV>nPJ+y #W V~c̞25Dxܭ2<ɣ|3>/Y|C7|U<v[](YR)Y80ր7+ڃ ][ڴ$rƲIhh=e,GeH /Vٵ?0YpI5 547,zf|Mҿj{3k>~>M2F!HRcFe3>s'i?5Y=z?LOw_TL;,a/s4vϨFW t,ʠw,^F?e xVxe,M~u(eܪ 15.&ԯ,vґcXdo5￳_GK/ ȗ U,vZܭE pMq[ZvhtGsRNYV%lI".3vtCSȑȎG\Z5T?doqxjxz]AlMn<wyAwlѝ>ɢ<)(?-5[6QK 8D]a|ޜPRfW@hN-գ;"bV9@-ckߎ_W/_ VMJՌr\iLiہ!\1% |Ȍܛ-~dg }{ES? 5}.<ͦj^>p}W9/-| ǫ;C'cefdqpzVRUih4/3\ f;9 &0<-X+kQ?O<9$z/\DBu.s_<|5>#)Ž֙^k#bad(?mGOǏ>:W(/,urk q/WӰwVU~\9?ڰk{ǃ'$h[ӥ#iB6ONkk2^^ZhS m4˟CWo h/ধxj7}Wvd$1;Ny$sh\q_Ks_cžu֞fęomQ\mQY};DI>~̟.< w4Ml.?/_M?kljo€=G4no'o |'~kۛۢ@QU@,NH@m<o/Zω,}RN߃ȊݴOK_V/Aevz;v%B@Xk"/nF^?On bKI2BU)?0@ExQxK<iXZSr9$Jʸ9W3k~,jt>]_elldʑdpX9t+I{K(ROf11 '=+?i? ~^/QdOI9.$EvVIp7ctSֹ]f/#P$gM'>;x'G^_Y7zzvnD 1zO|?,_]*7Ÿ{A񅦱o>ek%.]Gր>ξ ;4T2\]K~gco<;W,3ϩYJGiTkK_||&_>k7"MQk>Ф$ˢ{'-Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@-UX\(ɷehK}Z 2a*1+(Jpe^|TO:߄ٿ|598LX1%~}hz֝|OzE?ῥ~FjaS}J85XjZNw{r]M<T'FmSPs-̭4OkKٗ⾦}[ jF=%6,梭D ~Xmh{jvx?F/Oih%Tt~A<*<f|V MhzE?{^,uWKW=U^~>. Dl'-?Qk$W^T>/hJKy D~U@[? 7P&q^W~o'3tQiW晠?O~ & Y+9 ?:dm/#T5JHKǦx^DJсIW5{S'IuIYrS&\"%KWڞ"AȺq}2?4JNi{JvGF (DzK>~Kb0ӼҟWzmr l~nn]> Ԛkw-pTi_јTغY?(Cx7)kCx7)hď,b]W~$f촟,=Ogx+i V6,< .hp37+'Wko_M?C^@w֓iZW>ZdzC ވ8WPC.bEFz~'Eo:((ȯלZ_yM K`_r?sj qD)k/.O~}[APyzg%ǿ:e xmƞ $:]`El!P"BXJ~}J~_?h߅uM]]'UkuE rWd ,|Q1kH~~G)C?scR.vVSb"bG{t9O?9^υA1EI0LfF8,$Nko 7JT%Un$~$ʿd# }gJi? xͬ~V5{}=Dq6 _,pv0CZl5dw*P~?Gd5D 2E-t4QEkW>8}bm+ev'h82Wp^M`{PORx s Hs,zޅ.m'A[e܄r$ k#5񖙭Tz^2[$Q+ |s~~BX֚İ[mE3 _s'; (HSURQ21Ȍ9,._\{~Vw7E*[.eņn2eqF K | E,iwmq㩯foُ7(5?> u+ 77W^i{8whff$NI$(t?}'ɬ3Fh gş|4,KXK}s,D~kcy|7x'M/-6@C!3A€]m/T`>Vu6?zb>.6$-Ʊ}l}' 13Ɵ|{m5G}g C->j$fE˞U`~?Լc'KS޻sٖ ©=NyE WߟQo:5;kbkKIc$WȪd%/;qic\Gm@>]|]xq}%MWEޛZ4W!e=F+OYxZl>&(1Wr'}vgt 7'w.?mo0ȡzjJbcץxWa*xCWZb|NR 6AI 3HG u>y$䶷) LuxA?kw7^;knDqeckʾwvg_nO۹d0ik(Cr޾/ǟ+*_g ? g>Y2\h}1".@|GOlEln,O;h>6և ڵ/[e ~n-?[xvinmTFa…C X~|I k(Z_P6pp>Ыv>8Rt/kue[CI$fɃl?~ث:W/_R|8$vCXЬL2d#a${=~6~~MEi=g(G9wW[w~̿nf:&摘rkt%?3ǵ~Gxc7pJ]j6q+S$2S5"HvF_V<^Aןh2qfs(WᏌž,y+vo\7>mj?ĚViw' SM Mzy"_QdsYI#!,uk.n6Z#W,AP1nnxI[حnlYR9 #O k| k~<-,Yf< 9'd|Zo7aFKČoLnf_~W+ S߅޵Ŝ_(,rX.lsQp5g)7*7f{Ӽ.o2 }@E~q6ՠ(- [.6+hwIק7'ЏٿO3ÿ8t+ ¢ai¼ %iKMs=fAKHOV$c}'M!oVY[..^nhඞ.7d3Ma!ԃm( wx1dnmu.d'`_~_?ek_ |h:UXaXve)GhW|@֟XGï VuTk_DFLFX: _J?>SxI_4oPxjxu>+#o]REe pw5y_F;ة} *w fx;^~ MJͦUs. 8M|9o~/g~?~1ؙ ρq~>o7%Y> 'uӢǨZ(x`̒H>Soq&Q'!|Qg_Q.fd g3w$,DĜViu;JƛR5?_[ :LF0(-rHxTm'͛[yS[c "|S|ӜȖZLN+/Z-<=,l`yOD_?~UxmVU4x؀#an#W9 :KiHۭ#L[@{~.神.5;&+)%Tm5~I>x%|'$*g4;-B]I,w H+?Zo#f-V Rq ؝\{5 /ؿvfA.pVv5xmE1_jǞTE#2ɯG~!{ XOu Y+() -mzNtIY= OWQ S` 0?/"ϊyHlk(-<-wiw[~' %vOk_"ϊsW|Lk^(5Gy}~| |<6þ p±j2D{|Kq6$U ( Gğu,uNXjα& ́C ^cU}/4 r=GF;fԫ8 4ONNO5ɿ$o>,YQ'lu ?f65V{+±O@Mwt!/o7?k>ʚto +^]? ~g#$C1S_$g;|J>?x++4K[;dUa<ěU"9 jvfCVG/]k | כ躁e$]H2%aqm_ _>{^.-0P ŝ,{w턺*><~om8VmX{NW\7cDWWC4_L ki .s.嘞I&tٗvI$Yx7Oēt󌲣$W`x#[?7|??mxz'7!"ԯi@ds젚~ |?OÚ%Vt W,"70'bcK?g bWԛOk\}ymDĒēI55>?t|7]#-^*G$i$$bZleP6m.~ONwtUQ@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@M< ]5k >uH!+_a_q/~_U5_v/GȡuA߄5o ɹc@| }3QW|߶)?ն&>~foJz5;6৚hfa kefy_kͦZ_RMoyhcBg? :O~o|GnmcVO2WҿO-&~P}-?&@_[ _mqn?J4^]7״%*Q# "\[8??: rKAv׶rYN+?"5?vtk 7nZ_&_?ŋu4UA!ׇM{\x~e]2_#_5υ#8mZa?jٗڬlRD$Q[Neiia+ͪ jS+iϒx,1bstVlΡrnXz_Xx{JЇvG'N}^n0B UEqK_0$TWCvMɶŠ(W!B<cd!B<cdGgNIRJ.ڿ?vZOQu@߲"FWaAb~PרP;R)O)/_OHM3_Э-Q@Q@exE}c jWW?oJ_Z Vl K`_ro }'ɬ3Fkkʿd5&hC z~7xűQW~7xűQW~HptQ`CFC_g)k #2Mzx#)h^>W]gt,B=WaUh,0=-x!Yx WЮu.:̲khg; [w#}kk E;yω`auE Ȇ'O1'A@p|4X 6j?.O-Fke|H<1Cv>it}BߣE8J/вt[k^ Miz,&e˞"G"1r O 'mc큯gXuM>_j}&; :+z?u|3^-I{wpG,H+ #GwyV̶vw{<ь]M$3@3]5e_|k?Lѿ _GSkʾ~ ؙ 4Wdž~%Z| ?5şnze/gmdF.6d@JOGO9x\o6wc] Inc%B` ~uXYd1Qpa"Y=1W|SG ?gVɠodgM B@%q+&O;j*GK/bl~~ZDV?𭞻d[0hrDsVEJ<6u= y5߃7Ko *]Ao^D,PȀw{w㯉>6|d3M߉Mx{ Ae2%=Wۇhc,>'.eKq|DW-鷎Brfـ>_S Lid<ϏF8UUQWM";C0q# 4 ?0$L~j}_Lj{o%BM.ߴ(? uֵsE$\Sj&{ِy[|xJ93ƳC\/٦ǻ ~?|G#d<^POueQ~Eílm;_|iU,Ɲki~%܌RovoZS@E?K g.hn=v+Y3L>QOV.myR>%{-mcP*r|UH#lj-m "`@=Q]'fďI:oEFT[Ddb:1@Jߵ~b4 3X趷Ƭt R0Wդp #!z鶟8G.d_̺s6q)Fm?.^Y>}R0ye+hɦ<[K8(\Y.?|K3_1=l@C,`5wpN[w<igVOҴi.;RcR#UI>¿?0oQkkZG0L~JZ~2w_xC*hj;cpXlW9).rZ$7 U=k;17n"5nBmSA2D rw1|p|M;X. $kJt~a|bS힓o.9U{@;EO cC$X,mW"pCb i[*a^b~5_WKw]Lf@8{7M< ɏ466Onxbm<ߌqG&*]Cnc{p|iwU~gд_ZpW6٧@Sh_:Mb?![an}Tξ0k.ƦփAxmYH'i? *~S8e:hzrqKҀ2fXdue;_ jHܒCm2:6WۿQ2C_*< _-D?jͥ],^7hJo: Auٯ:oYW{[ H"3@M|e 3y>x#Ң\fD[ +_?CiЪiq{m/!@v 'pQ! +#vVi( H#E 8R@?[?ƃIܵΣq?i/.N#ĸuDFLvįk^9۸-erHσBv?Y]qZ÷mwv/-g϶?ɠ͟)?b}+3k?Z3\g3$w67㎦ s&+s DӴ> HgU<9+mo ޙ<c㡯q]0/>-QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE5ěB$1M ; Ɵl>+ꭌ q~?)s`Y~g\U:ɞt=wP_g}/eğRNd@\jWiXGq}5{&xw6%s4&E#u ~0|;C<>M载o1uGyO?uχυfzSMk5&vFdܱk?k @M˽͏u1Ǭw%ʲK1G6+~/JM((-g7|gc|2h\ i!*ƭ_>xӭHR"PA#4OZu~K/:Gj:(,km Gmd0P(p bץ&Q@ \o-jVJ +UHWKI@M?&|YṘ/4[O ! *+\XO|'OԾ],oMPlo(喓xv¾ ܓsKe- 2 ECIҧ)PfF`A9<_"i8$?_ ~4P|I[y0ZL'am _ *}h -~/<xؾnyo7jv]ҾA; V<x&Ftەhf@)0ᑀ,uW+_?x+B.E%nh1;BT. ⇉HL"ߩ~[oo՝N(/~(|O;Tӵ@"@ ) s _V?(2O|9TO5e%1.R0NYFqzh@4:|//hn55[W0Өx#+ Cٯ_ G[5kk%gF0Rʹ1 F޴[gb+OMߋv"Qaoh'搁 W# #P\㮷,i4gF0n"b io~mϿ&/?)P<1]Ae:E՜<) &:(]C-Eҧ|AfgkK3\F 3L F%zOxOEGxa4 iZAo FdEݲL@۞Ŋ6Ҏ(C =KԿio|7g5}sBQtɮ"kiƄ.su}Q|| k:tV4Sj:- $<#rhA0@_E|ojσֱl[sṞIK:=v,lUY| ?a ~x!!OŊ7,o #4h|&?s4sjړA2} nHv*+#y_;gj^7u\)./t,nQmW)mц)lvу@go:OOxD R⹿dHZfhIs] ▀ߏ\g8{5eBSkn$vWqI_ZO|:>i.NRӥpȃ)1C,tkvZ6?hOߵ' J« EѡѯP(̤D]a"? |kA!xNK۝9Zӥ3[7s"EW?Ծ1OFXWOkskNrRY 8@+3@:L|>?EOZϪY-- 8ё F篢'NHVkV]bSck8Fe$ppq}uޔp(_)G~:w -"(uKPK"beFf[>v/xC}C:BPՅƛ}2Ӗ0,$̌mhZ1Aք|K᭄lS\Yoe9!d!'إAS?ticBGAo~ǡ֫imw Yٱ31]6:ϟ»__62ZGX[eImID gu %5gy ⿉ 6i ysZ.8Ȫ y=kxk VBxwƿ #RĺMLJɮʶgQ)[oor#Ult5PFh&-G]/[./jzM$̱F WA{xcX'E4sXm:f11 p v5h$oß|3in[{+hIJs]Sb kSg/ ~ :J֚#Xhv\]cq2ccw5ڣL𮩡/vӻU楫x;Tm#.O~m▀?+ến>߳+X鿳_mW|Fo|D0<1&[[mNH|edLHjC@ߵgd.~3|u=GEԤmKsq6Ã;Jyoz/tM\z|2jLg|{fV6Ѷ?&inW7ů>Wx@}SDȤdؗp3_:^|.۽Z4;Yhx2 @B}sFU(((((((((((((((((((5U`aƗv8[/Gcz@OʭpekT><֗|{4n%ќК>lyK2 {/ 5nMC*uɿ*$m@-2O8cVܯ_$Wٞ ߵ>ڣR?bj}᧵_oLwڅfs+Wȯ~C羓;u^^Ǒ+q55q|.83 bƁs-}WzNkwO#??l2]K\OXo.E?D?6LcZˈ_Wv 5Hׯ~ tgVF,h$m!YYŧkn8 bEU ԾR3o?}_ VY_BK?@\TXm} %i/H 鼟W?zM/nss;"55|#Kfol../qKH)k(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Jڒ_`SOO:}n?۫%8ŞSW%} }I,ڭu;0mBGXg!uY\帲ޱs;Zs\^LSi/}UMj|jWs^I\#P+cpvO %]51u?̂=;/>5g|5J1-cVr z!'Oc ! ϥ~s 4WΟǑ[%n{#M?1<ە|yݬ@Ԇi#ݯe^Sɚ;fHV`""!5ï~^A_Jd,O%|_E{Cx[( ?/o$P 4-3yqz 5mRn$?7-kj>Gi'WXt~GuuG՟p=/_+}ΟE 0fO<"4cIdmhl RըGgoԶ>p(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((CX6Ɓ{ V!f|M~~RHFƨS-%~7l7%ok&ßbq W~`p;%υ~k?sg{Xc_ݿZE~9%-Πuu4IpM_nEo\ cķq69(A_Mп@V|wN^`pem P_޾/;]IW?~yXr'?bK;6ԯ-a݈__@0c;|Dg>HFE5P⾇iZj_qR(R?3 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (H5o4dKE#dd??-$?Ÿ|BlHRv+޷ 1_[OIw>UGls"%|9L^͟_]?8ۭ}mׂg$M/% 39S<_$ *x}hk0X^H7I-չR= O?gi O %521Ƒ[;\Cd}_3I?'boШiag 1Q4Ph 75'bI= [S|ȿvd_^>:LFOA8uy&uUP_9^Uy93`$`^+ϭ:=_kVUKgzy9ye?+bfy +y3_SWO,Si3N0ϙ(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((O_(tmQ ;y0<k*}@+a ؇{o=b/WAceS4?ghɿڌ=HûHb #JV$QE¨FjWIwE8%j ӿ~}[W}X ӿ<#f_XjHbTQEwEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPb-fZ((斊@1KE\ל~WNOA H=>n5 ?Tvak{EOKf!H_jk}3WA]g{/MY2僧qݯ8j;EG0.ȕ}IHP*IESQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEkj.&eXͫ_(~Էhgn+z3Hqu_eTK4Vi߳5rc?cjW׸"Okw D??N^3;q _eחuoCKIK_gQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE,}VDIƾ eSB"Qt~=U{Fg| KܭW/Zkྜ4υ yi9ի)r9@$WtMQ=@ J;$⭨QݷTd?! ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (<MO$1|ʤ?H5r=UcV`tү>eG<K.si?CK6T6dFVOѤPC_~FcҾ#7cGÑ[1#8TW۹j\j;#޷6*? )i)kp(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((4PVoqO+@?Wcҽo%o(6ZpJ5;}? 9U_g~x0lf|'5Я?d&?A Jg'@Z\<KQo6ʸ&%Т((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((() )mR{ Mp>'{SR,C)A&|]{rNV{db?LVM-:غY?{ %*kW};'|+^ϪhGμk/»\6իSaOӆkŸv|='֝)qڑJ7{-V~mR_']τ{L/Sׯ~?jq3 #^@k&ě^0$~2 ~Qt}kE>|I[UuoHZAK_QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE_|^N9K,-}3mBޕ_jkڥ9WsO}Hk:ˆMuo?IJXHekONNtW >UX=5/c:VFfc_|ً̹>e%jz]-%-~~ QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEdQΫ|N+(lj=+폎o9-GW5UQ6~Zv܄l(_u3:_ ڲ=>,g|-^HJ5Z"(P=jI_v/WREPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPE"/>y _2g5i|;a\?o 5q:GQ-60e\1(vƈ@ۉo~x+8&O䏍Zt?KIK_Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@h >^;5M/r?ǵzWg5濚חE?eЊSe{;څܭ˟Fifw//BHNi_\֬jWSԮX|3I91oU Xu1*>gMtK> ۻI""554(ԌQfu }\ޯ+T&QE{gQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE!/jI^| Vy@ ucX?pjv?mO|`@1 uMebڝTcՈ__ME9Q89.gt#A# 1 ;xQQhC҄;$ʳ%>Q[Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@k?j[k( WBxniP>f_wl/5{޿gnӯd?n+q,A|)o_/k8U[/A ZAK_'QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE8Ҿ}ėݨNQ(o%#*b~5M%̟&vI?ο,㺿OͳzժvI~#>쿧ᱸeu}7MS25xK0?^L !RE~~(QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEs_oΗWJvZ|+%]G:c#t__q^le*}N˅>Ut =P(t=((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((OFDj$Z.9)c(GutjBL&ܿd/soiC+_7M zeX3쑆0׼`Z^)wq5WW5e!ii)kO ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (<;<]Pk/> u7-o$3lJǿ+~4.K?qڪ]ٓu>l~lag$ƛQ29ҿcʩ{}3*Zy?(O4((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((>*Xh8,w1e$~Wϖ8ЭJo,. q6F`~:.*ACZ(s]}Sq |LO{g]/CamHJЦƻPju~N>d˧'99>EVQ@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@ qc|=F HB㢯j_ [?j]~B$vf$)A\#QW⾯K-%-}EPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPZkVՂa$-a l@M6p35Z1]ju%MIE*B(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((\$$If!vh#v4#v#:V l tW#6545#aytT\$$If!vh#v4#v#:V l tW#6545#aytT\$$If!vh#v4#v#:V l tW#6545#aytT\$$If!vh#v4#v#:V l tW#6545#aytTs2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@_HmHnHsHtHD`D c~dNormalnyCJ_HaJmHsHtHP@P " NagBwek 1$$@&a$5OJQJ^JtH PP " NagBwek 2$$@&a$5CJOJQJaJJA`J Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k , Bez listy N/N Z/ txt-title-11CJ"OJQJ^JaJ"o(phfF^F Z/Normalny (Web)dd[$\$LPL R0Tekst podstawowy 2 5CJaJ@B@"@ )Tekst podstawowyxZC@2Z ++&Tekst podstawowy wcityx^tH 4 @B4 { Stopka p#0)@Q0 { Numer strony8@b8 { NagBwek p#>Or> ; -nimrod$a$CJOJQJaJ^/^ ; -NagBwek 1 Znak'5CJOJQJ^J_HaJmHsHtH Q@ ; -Tekst podstawowy 3L$$d%d&d'dNOPQa$CJOJQJaJFF 3Qd Tekst dymkaCJOJQJ^JaJPP WTekst przypisu dolnegoCJaJNN WTekst przypisu dolnego ZnakP& P WOdwoBanie przypisu dolnegoH*PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V4з>mSz%[M5,cܫ{]r/N8aq-_*GlLi˽5Lj?D#}̷P m|È_b3oDHdZ'FX)jub=& ,΍ɄGaXp90@N3}eN3J/-nl5 m_~ |@ xyJxJ |zu@!%תr9d~9_"SLX,(eIpO #3/@X*/~/[!0wc&`a*&s|0DDhSb$g@__ ,6#x;a2Z=h%(\sia}dn"td;@|JKl.4) G1!F\(aMs8D!VF;$,l!Fln;Fm# wCL0^Es"!]$B")16 WK5{"2 61eA ; qc?Pgc"CP|jo@l5ʪ[ D2O,Q geUU Q;k2~n].n^Kw/+[tǮY t rР}Ou. i0 D3]d3Sݿx:8}x-j!xCZ}@WlyI@ھ m2DBARO4 w¢iaѐ`ʁ}W=0#xBeT/.3}Z0 IJVnJ.O.-7ȴAB+7jeZ2ApEt /F"Io(,ᢋx\N8q(Z\~+ Q K rA$vmDF: jWe~~dsH ;tDPb~,8&^h ̅lUk)]tYy WRQh߲5C@d`*T]#pj=HFNU4TEvM3,Z,5V>um.nmw x?K}Q[MfP7eXjv6jϠ&MBSZanjah^HC»9\!ړ=prTPjWJ߮ھ_-r۩<"¨2}x#Eٱ8/.XTd갥r8IcX@xPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!.Etheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] d-<dg-< "x j#%(z*f-1N356N<?BҌxا:ޱlB#'()*,-.01345789:<=?_`bcegikmoqs '/6TAF֘n|$%&+/26;>^adfhjlnprt"! /Xb$+ :c:[}@usP`+4R$k.ʺwqjvp_@ (  c A,f Logo-MaBopolska-H-rgb jM&t==k>>N>L0*Mb#E ' j j#" `? S dAF W2016_logo+nazwa - kolor_biaBe tBo#" `? (  C s"*`?? B S ?u"-<SD%t "O t@R @;;;;;;;;;;;+<.<_ppqqrrssOe  B3 '$D N[!E!(+\+f.f.g.g.11K;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<)<+<.<ppqqrrss{|[[ y z  F _ ` &&/_v#iG\;XLL ) * ''K(K(++++f.f.g.g..02255 7 7 7 7J7J777::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;+<.< ["Lh>:g jXQAex~\~%6:vu%rjF&1 2d'v2(~LK)3&+i3D {CT,zE lF4tmG3PgOL@VZ{F]sDn`,6[*`iv;dLh$ln()Pr{tu%voA\x"7Sz>?ZzL ,,^,`o(hH) ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`OJPJQJ^Jo(^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hHh^`6OJPJQJ^Jo(.h ^`hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.^`56CJOJQJo(hH) ^`hH. L^`LhH. oo^o`hH. ??^?`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH.h ^`o(hH)TT^T`56CJOJQJo(hH) pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.hh^h`OJQJo(hH-^`OJQJ^Jo(hHoTT^T`OJQJo(hH$ $ ^$ `OJQJo(hH ^ `OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hHdd^d`OJQJ^Jo(hHo44^4`OJQJo(hHh^`OJPJQJ^Jo(.TT^T`56CJOJQJo(hH) pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.h^`OJPJQJ^Jo(.h ^`o(hH)h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.h^`5OJPJQJ^Jo(.h ^`hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.h ^`o(hH)h ^`hH.h $ $ ^$ `hH)h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.^`OJPJQJ^Jo(hH*^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hH^`56CJOJQJo(hH) 77^7`hH. L^`LhH. ^`hH.  ^ `hH. w Lw ^w `LhH. GG^G`hH. ^`hH. L^`LhH.h^`OJPJQJ^Jo(.h ^`hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.,,^,`56CJOJQJo(hH) xx^x`hH. HLH^H`LhH.  ^ `hH.  ^ `hH. L^`LhH. ^`hH. XX^X`hH. (L(^(`LhH.^`o(.^`56CJOJQJo(hH) pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. hh^h`o(hH. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.,,^,`56CJOJQJo(hH) xx^x`hH. HLH^H`LhH.  ^ `hH.  ^ `hH. L^`LhH. ^`hH. XX^X`hH. (L(^(`LhH.h^`56CJOJQJo(hH)h cc^c`hH.h 3L3^3`LhH.h  ^ `hH.h  ^ `hH.h L^`LhH.h ss^s`hH.h CC^C`hH.h L^`LhH.,,^,`OJQJo(hH-HH^H`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hHXX^X`OJQJo(hH((^(`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH SS^S`o(hH. ^`o(hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. 77^7`o(hH. ^`hH. TLT^T`LhH. $ $ ^$ `hH.  ^ `hH. L^`LhH. ^`hH. dd^d`hH. 4L4^4`LhH.hh^h`o(. 88^8`hH. L^`LhH.  ^ `hH.  ^ `hH. xLx^x`LhH. HH^H`hH. ^`hH. L^`LhH.h^`OJPJQJ^Jo(.h^`56CJOJQJo(hH)h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.,,^,`OJQJo(hH-HH^H`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hHXX^X`OJQJo(hH((^(`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hHh ,,^,`hH)h ^`hH.h  ^ `hH)h  ^ `hH.h ll^l`hH.h <L<^<`LhH.h  ^ `hH.h ^`hH.h L^`LhH. SS^S`o(hH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`56CJOJQJo(hH) ^`hH. L^`LhH.  ^ `hH. s s ^s `hH. CLC^C`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.hhh^h`OJPJQJ^Jo(.^`56CJOJQJo(hH) L^`LhH.  ^ `hH.  ^ `hH. xLx^x`LhH. HH^H`hH. ^`hH. L^`LhH.h ^`o(hH)h^`56CJOJQJo(hH)h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.hh^h`o(.h88^8`56CJOJQJo(hH) L^`LhH.  ^ `hH.  ^ `hH. xLx^x`LhH. HH^H`hH. ^`hH. L^`LhH.h^`OJPJQJ^Jo(.h ^`hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.h^`OJQJo(hH-hdd^d`OJQJ^Jo(hHoh4 4 ^4 `OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHhtt^t`OJQJo(hHhDD^D`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hH [*`Szh&1 3&+tmG6:vC{F]g $ln@V?Zzi3lFLK)XQ)PrrjgOn`;d\A\x['exv,zELh2(t “0d(Jߞ“Jߞd2rz:Jߞd<*r^:JߞFJߞJߞ ;JߞJߞd2r:mnjbiJߞ:mJߞz:Jߞ“Jߞ'>d2r@OX^&Q@n^&FFsOX&\e ]<7O^# ACBtV~@.RW~"g W i { ^ d < Z z  % - t0 :M  /Bzdj J'RIZZ";dory$9xF2K-S1r3$Q/Ti&k. E'M;O&F3Kq!dA!j!"Y"###'#,%$%?%yl%s~%%&++&b@&sw'y'G(ty()Jl)N*bd*'+2D,; -B-H-9f-c|- .%.C./X/Z/Z/g{/{/_0n11 1bG1S1X12L28t2Wp3|w34T4c#4e4G55t53z5 66(6s67 808F8GS8 V8f^8Pc8 9P79.>:F;%;89;8<:<=>h@].A1UAB}B"B9B0VBzC^wD{EuE{E~E8GnG9HJH ZH,II J?JxYJZJ{JpqK(LUtLq}LLMiM8MBMRM#NzO9OUPwPPzQDRhRWS:eSgSoS3ToT2UT:UVb0VSSVflVwVbWtBWMW\WbW/cWgYOkYuY:ZGVZ ]Z[[6[g[M\\I\o\]]o]6#]I^)k^bu^t _od_ `$`p8`I`k+a|3a5a>aT\abZ+bRb-cvcd;d3QdxYdQidc~dee,Yef/fg-glg h%Ghnh)ipj"j`jk]kl.ll,lsGlyLl~l\m-nTbo}op pj*p9pqMq?,qrBrDrRr ss=Os]s Xt'%u &xIxqZx^cx.yy*jztzR|>}(}(}?}H}q}~m~~iN~X~'fsm?k-7aZ)A8;^pZ?`Ecr[nozI_8Z [_qzYO",-:F]5cS"jlY\!#9Bd*0g<Z0s}0rQ|P CIsWIlT *RBLH > \ &RYTXnVa*kH-zjy3h+~[ufn#!-{)4#>+K>o H'R] ."3l7OgX=VDFHR}a\#':5RVkZv\G`x'>[DQtYH[ym!zP~;x0Fh%nw\g-ErV"YF 'A BZ+pTGY Ugs PU~f(Y*bkRV~oy-pq +/AvRu!DrH1<@Ag-:&e.+T{NkPl`6tzx |)R@gj6Gv]W<mZaIIcg]3dT~hjo&7L\K^MFk V Aw}IU*,q1rt|N5OP)SB rAhKK"2oc*(2C<v<(d7w~@:$F,b26B;fnR0Zv#T{I" m~,RDJwx $dhpy ,(er/+CCrP{uzG]|e/ 17GK^JqQr7TVt[=R SH6T;=OYQZ;;@  -< "$(*2468:>@Unknownoo G.Cx Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial;|i0BatangI. ??Arial Unicode MS5. .[`)TahomaUNimrodTimes New Roman?= *Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"2E',EGEG,"3m"3m4;; 3qHP ? .2! xx LUCHWAAA Nr 42/04 ZARZDU WOJEWDZTWA MAAOPOLSKIEGO z dnia 22 stycznia 2004 rachu Ku[, RadosBaw              Oh+'0 ,< T`  PUCHWAA Nr 42/04 ZARZDU WOJEWDZTWA MAOPOLSKIEGO z dnia 22 stycznia 2004 rachuNormalKu, Radosaw6Microsoft Office Word@%@A@X@W)"3՜.+,04 hp| umm; MUCHWAA Nr 42/04 ZARZDU WOJEWDZTWA MAOPOLSKIEGO z dnia 22 stycznia 2004 r Tytu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFHIJKLMNPQRSTUV]^aRoot Entry F0Zo)`Data 1TableWordDocument SummaryInformation(GDocumentSummaryInformation8OMsoDataStoreWo)0Zo)YDAUE352AEX==2Wo)0Zo)Item PropertiesUCompObj {  F)Dokument programu Microsoft Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q