Wyszukiwanie zaawansowane

Organizacja Urzędu Marszałkowskiego 

 

Urząd Marszałkowski, jako jednostka pomocnicza Zarządu województwa, jest sprawnym i skutecznym urzędem regionalnej administracji publicznej, realizującym we współpracy z partnerami ustawowe i własne zadania na rzecz rozwoju Małopolski. Wytyczone w przez Marszałka Województwa Małopolskiego cele strategiczne mają służyć realizacji powyższej misji. Istotą ich są ciągły rozwój potencjału Urzędu i doskonalenie działań w zakresie informatyzacji procesu pracy. Elastyczne dostosowywanie się do zmieniających się warunków działania administracji publicznej spowoduje wzrost roli Urzędu jako regionalnego koordynatora, nie tylko promującego własne inicjatywy, ale i integrującego działania różnych środowisk.

Zarząd województwa przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego wykonuje uchwały Sejmiku Województwa oraz zadania województwa określone przepisami prawa.

Kierownikiem Urzędu Marszałkowskiego jest Marszałek Województwa Jacek Krupa

Marszałek kieruje Urzędem przy pomocy Wicemarszałków, Członków Zarządu, Sekretarza Województwa, Skarbnika oraz Dyrektorów Departamentów.

Marszałek wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu.

Marszałek może w drodze zarządzenia upoważnić Członków Zarządu, Sekretarza Województwa oraz Dyrektorów Departamentów do wykonywania niektórych uprawnień zwierzchnika służbowego pracowników.

Szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień Skarbnika, Sekretarza Województwa Zastępcy Dyrektora Departamentu Audytu i Kontroli, Pełnomocnika Marszałka ds. Ochrony Informacji Niejawnych oraz Dyrektorów Departamentów ustala Marszałek w drodze zarządzenia.

Sekretarz Województwa - Wojciech Szczepanik

Sekretarz Województwa, działając z upoważnienia Marszałka koordynuje działalność wszystkich Departamentów. Sekretarz Województwa koordynuje realizację uchwał Sejmiku i Zarządu wykonywanych przez wszystkie Departamenty Urzędu i wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne oraz wojewódzkie osoby prawne.

Skarbnik Województwa - Marta Tylek

Skarbnik prognozuje oraz koordynuje i nadzoruje politykę finansową Województwa oraz prowadzoną w jej ramach gospodarkę finansową.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego składa się z departamentów:


oraz czterech wyodrębnionych komórek organizacyjnych: 

 


Agendy Zamiejscowe Urzędu


Statut Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Schemat organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Struktura Urzędu z uwzglednieniem podziału kompetencji Członków ZWM na poszczególne zespoły w departamentach

 

 
Metryka
Liczba odwiedzin: 66160
Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Osoba wprowadzająca informację: Ewelina Łącz
Osoba odpowiedzialna za informację: Departament Organizacyjno-Prawny
Czas wytworzenia: 2014-09-04 15:40:53
Czas publikacji: 2016-08-26 10:13:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Kontakt: +48 12 63 03 184
Opis: Departament Organizacyjno-Prawny - Zespół Skarg i Wewnętrznych Aktów Normatywnych
Historia zmian
Starsze wersje artykułu
Proszę w pole wyszukiwarki wpisać poszukiwaną frazę.