Wyszukiwanie zaawansowane
Wyświetlany artykuł posiada nowszą wersję.

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Prześlij dalej Wersja PDF Wersja XML Drukuj  


Adres do korespondencji
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Ul. Racławicka 56
30 - 017 Kraków


 Jednostka publikująca kartę  
 Karta informacyjna  
 Data publikacji karty   2011-01-25 11:03:24
 Odnośnik do e-formularza  
 Opis Karty  
 Nadzór nad Kartą  

 

 Opis sprawy  

Podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek sporządzania sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska oraz uiszczania opłat.

Opłaty wnosi się za:

 1. Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
  §         procesy technologiczne, przeładunek benzyn silnikowych, kotły, silniki spalinowe, chów lub hodowla drobiu
 2. Pobór wód - z własnych ujęć
  §         wody podziemne, powierzchniowe
 3. Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
  §         ścieki, wody chłodnicze, wody opadowe lub roztopowe, wody zasolone, wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych
 4. Składowanie odpadów (obowiązki opłat i sprawozdań od 2002 przejmuje zarządzający składowiskiem).

Informacja na temat postępowania z odpadami powstałymi na skutek wystąpienia powodzi oraz możliwości składowania tych odpadów na terenie województwa małopolskiego >>> plik do pobrania


Opłaty za korzystanie ze środowiska są zobowiązaniem podatkowym.

Opłaty nie uiszczone w terminie podlegają wraz z odsetkami za zwłokę przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 Kogo dotyczy  

Podmiot korzystający ze środowiska:

 1. przedsiębiorca oraz osoba prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa...
 2. jednostka organizacyjna nie będąca przedsiębiorcą
 3. osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą, korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.
(więcej)
 Wymagane dokumenty  

Stawki i wzory formularzy

Od 01.07.2005 rozliczamy się półrocznie.


Rok 2010


Stawki
M.P. z 2009 r. Nr 57 poz. 780 -
stawki jednostkowe

Formularze
Dz. U. z 2009 r. Nr 97 poz. 816

Współczynniki różnicujące

Dz. U. z 2008 r. Nr 196 poz. 1217

Kalkulator
Kalkulator 2010.xls

Rok 2009


Stawki
Dz. U. z 2008 r. Nr 196 poz. 1217
stawki jednostkowe
Formularze Dz. U. z 2009 r. Nr 97 poz. 816


Formularze i stawki – za wcześniejsze okresy

 

Załącznik nr 1 zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat,

wypełnia się w przypadku przedkładania któregokolwiek z wykazów zawartych w załącznikach nr 2-5


Jak wypełniać formularze –
Przykład wypełnionego formularza

 Formularze/ Wnioski do pobrania  
 Opłaty  

Termin wnoszenia oraz nr rachunku opłat   

Nr konta opłat za korzystanie ze środowiska

Kredyt Bank S.A.
II Oddział Kraków
90 1500 1487 1214 8001 9686 0000
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Ul. Basztowa 22, 31 - 156 Kraków


W opisie przelewu należy podać: „Regon; wpłata za (podać okres – półrocze i rok); komponent jakiego opłata dotyczy (woda, ścieki, emisja, odpady)

Podmiot korzystający ze środowiska ustala
we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego.

Opłatę wnosi się na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, jeżeli:

1.       korzystanie ze środowiska miało miejsce na terenie Województwa Małopolskiego

2.       lub podmiot korzystający ze środowiska poprzez wprowadzanie gazów i pyłów, wynikające z eksploatacji urządzenia (np. spalanie paliw w silnikach spalinowych – transport, maszyny robocze), jest zarejestrowany na terenie Województwa Małopolskiego.

Opłatę ustaloną według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce, należy wnieść do końca miesiąca po upływie każdego półrocza którego opłata dotyczy. Stawki opłat ulegają corocznej zmianie.

Wyjątek - podmioty ponoszące opłatę za odprowadzane ścieki pochodzące
z chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych – wnoszą opłatę w terminie 2 miesięcy po zakończeniu okresu od dnia 1 maja do dnia 30 kwietnia następnego roku, czyli do końca czerwca.

Opłaty podwyższone

Zgodnie z art. 292 ustawy Prawo ochrony środowiska w przypadku braku wymaganego pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza lub pozwolenia na pobór wód lub odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi podmiot ponosi dodatkowe opłaty podwyższone o:

 • w okresie od 12.01.2003 r. do 31.12.2006 r. - 100 %,
 • w okresie od 1.01.2007 r. do 31.12.2008 r. - 200 %,
 • od 1.01.2009 r. - 500 %.

W przypadku opłat podwyższonych za składowanie odpadów:

Zgodnie z  art. 293. ustawy Prawo ochrony środowiska

1. Za składowanie odpadów bez uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów podmiot korzystający ze środowiska ponosi, z zastrzeżeniem ust. 3-5, opłaty podwyższone w wysokości 0,05 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania.
2. Magazynowanie odpadów bez wymaganej decyzji określającej sposób i miejsce magazynowania traktuje się jako składowanie odpadów bez wymaganej decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone w wysokości 0,1 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania.
4. W przypadku pozbycia się odpadów:
  1)   nad brzegami zbiorników wodnych, a zwłaszcza w strefach ochronnych ujęć wód i na terenach wypływu wód z warstw wodonośnych,
  2)   na terenach parków narodowych i rezerwatów przyrody,
  3)   na terenach leśnych albo uzdrowiskowych lub na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone w wysokości 0,15 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania.
5. Podmiot korzystający ze środowiska w przypadku pozbycia się odpadów do śródlądowych wód powierzchniowych i podziemnych, morskich wód wewnętrznych lub wód morza terytorialnego ponosi opłatę podwyższoną w wysokości 100-krotnej jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku.
6. Przepisy ust. 3-5 stosuje się odpowiednio, jeżeli składowanie odpadów jest zabronione na podstawie ustawy o odpadach.

Zwolnienia z opłat

Zgodnie z art. 289 ustawy Prawo ochrony środowiska nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których:

 • półroczna wysokość nie przekracza 400 zł

Zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty nie zwalnia z obowiązku składania wykazów o zakresie korzystania ze środowiska.


Obowiązek uiszczenia opłat przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin wniesienia opłaty.

 

 Jendostka/ osoba odpowiedzialna  

Departament Budżetu i Finansów
Wydział ds. Opłat za Korzystanie ze Środowiska
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Basztowa 22; 31 - 156 Kraków

 

Adres do korespondencji

Biuro

Ul. Racławicka 56
30 - 017 Kraków

fax. 12 63 03 311

www.malopolskie.pl/srodowisko


Zespół ds. Weryfikacji Opłat za Korzystanie ze Środowiska

Pokój 524  

Jarosław Misiura

Tel. 012-63-03-163

Marcin Górnikowski

Tel. 012-63-03-162

Marcin Kłusek

Tel. 012-63-03-162

Justyna Kowacka

Tel. 012-63-03-163


Pokój 521  

Lucyna Nowarska

Tel. 012-63-03-329

Maciej Sowa

Tel. 012-63-03-364


Pokój 522  
Agnieszka Zapiór

Tel. 012-63-03-458


Pokój 523

Anna Borowska

Tel. 012-63-03-203

Monika Łapa

Tel. 012-63-03-164

Hubert Picheta

Tel. 012-63-03-164

Agnieszka Trawińska

Tel. 012-63-03-203


Kierownik Zespołu ds. Weryfikacji Opłat za Korzystanie ze Środowiska

Pokój 522

Monika Wójcik

Tel. 012-63-03-458

 


Zespół ds. Księgowości i Windykacji Opłat za Korzystanie ze Środowiska


Księgowość

Pokój 516

Małgorzata Jopek

Tel. 012-63-03-314

Lucyna Milewska

Tel. 012-63-03-315

Agnieszka Wadowska

Tel. 012-63-03-314


Pokój 517

Dorota Dudek

Tel. 012-63-03-339

Anastazja Klimas-Cora

Tel. 012-63-03-193


Windykacja

Pokój 520

Barbara Filo

Tel. 012-63-03-165

Aleksandra Gędłek

Tel. 012-63-03-275

Anna Golińska

Tel. 012-63-03-165

Anna Matoga

Tel. 012-63-03-275


Kierownik Zespołu ds. Księgowości i Windykacji Opłat za Korzystanie ze Środowiska

Pokój 519

Grzegorz Nicia

Tel. 012-63-03-330

 


Stanowisko ds. Kontroli Opłat za Korzystanie ze Środowiska

Pokój 518

Joanna Czerwień

Tel. 012-63-03-244

 


Naczelnik Wydziału ds. Opłat za Korzystanie ze Środowiska

Pokój 519

Tomasz Pietrusiak

Tel. 012-63-03-300

Tomasz.Pietrusiak@umwm.pl

 

Godziny pracy: poniedziałek – piątek od 8 do 16

Oceń pracę zespołu ds. opłat (ankieta)

 Miejsce składania dokumentów  

Miejsce składania sprawozdań za korzystanie ze środowiska

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Budżetu i Finansów
Ul. Racławicka 56
30 - 017 Kraków

oraz

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie


miejsce składania dokumentów - BIP WIOŚ

Podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek prowadzić aktualizowaną co pół roku ewidencję danych zawierającą  informacje o korzystaniu ze środowiska.

W terminie miesiąca po upływie każdego półrocza podmiot zobowiązany jest do przedstawienia marszałkowi województwa oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji i danych o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat zgodnie z ustalonym wzorem , każdorazowo wypełniając Załącznik Nr 1.
Wyjątek - podmioty ponoszące opłatę za odprowadzane ścieki pochodzące z chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych przekazują wykaz do końca miesiąca następującego po zakończeniu okresu od dnia 1 maja do dnia 30 kwietnia następnego roku, czyli do końca maja.

 Termin załatwienia sprawy  
 Podstawa prawna  

Podstawa prawna

 1. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. 01.62.627 ze zmianami)
 2. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 01.62.628 ze zmianami)
 3. Rozporządzenie ministra środowiska z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. 01.112.1206)
 4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60)
 5. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. nr 229 poz. 1954)
Stawki i wzory formularzy
 Tryb odwoławczy  
 Uwagi i dodatkowe informacje  

Uwagi i dodatkowe informacje

 

W przypadku nieuiszczenia opłaty albo uiszczenia opłaty w wysokości nasuwającej zastrzeżenia Marszałek Województwa wymierza opłatę w drodze decyzji administracyjnej na podstawie własnych ustaleń lub kontroli i wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

 

Dodatkowe informacje:

 

o        Ulgi w opłatach za korzystanie ze środowiska 

o        Odroczenie terminu płatności podwyższonych opłat za korzystanie ze środowiska

o        Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska

o        Oświadczenie dla podmiotów niekorzystających ze środowiska

o        Opłata produktowa

o        Sprawy dotyczące środowiska

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie - opłaty za korzystanie ze środowiska

Pliki w formacie .pdf można odczytać w darmowym programie - Adobe Acrobat Reader (13 MB).

 

 Opracował:   Jarosław Misiura
 Opublikował:   Tomasz Pietrusiak
 Zatwierdził:   Józef Andrzej Laskowski
 Źródło:  
Metryka
Liczba odwiedzin:
Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Osoba wprowadzająca informację:
Osoba odpowiedzialna za informację:
Czas wytworzenia: 2011-01-25 11:03:24
Czas publikacji: 2011-01-25 11:03:24
Data przeniesienia do archiwum: 2011-01-27 10:34:04
Historia zmian
Starsze wersje artykułu
Proszę w pole wyszukiwarki wpisać poszukiwaną frazę.