Wyszukiwanie zaawansowane

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2015 roku w ramach Upowszechnianie kultury fizycznej - „Małopolska na sportowo” - ROZSTRZYGNIĘCIE

Prześlij dalej Wersja PDF Wersja XML Drukuj  


 

ROZSTRZYGNIĘCIE

Uchwała nr 178/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 lutego  2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2015 roku w ramach upowszechniania kultury fizycznej – „Małopolska na sportowo”.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 178/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 lutego 2015 roku - Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 178/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 lutego 2015 roku - Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym nie udziela się dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej

 


 

Uchwała Nr 1504/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2015 roku w ramach upowszechniania kultury fizycznej z zakresu realizacji projektu „Multisport” i programu „Mały Mistrz” oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2015 roku w ramach upowszechniania kultury fizycznej - „Małopolska na sportowo”.INFORMACJA:
Część jawna posiedzenia Komisji Konkursowej do oceny ofert o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2015 roku w ramach upowszechnianie kultury fizycznej – „Małopolska na sportowo”, odbędzie się w dniu 10 lutego 2015 r. (wtorek) o godzinie 14.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie, ul. Wrocławska 53, III piętro, sala 231.

 


 Karta informacyjna

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2015 roku w ramach upowszechniania kultury fizycznej - „Małopolska na sportowo”

 
 Data publikacji karty 2015-02-23 12:57:18
 Odnośnik do e-formularza

nie dotyczy

 

 

 Opis sprawy

Zarząd Województwa Małopolskiego, kierując się intencją wspierania zadań z zakresu kultury fizycznej oraz wykonując „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej w 2015 roku.

Na realizację zadań wybranych w ramach wyżej wymienionego konkursu Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza środki finansowe do łącznej kwoty
1.600.000 złotych, (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych)

W ramach konkursu „Małopolska na sportowo” przewiduje się dofinansowanie realizacji zadania w ramach Upowszechniania kultury fizycznej - w tym:

  1. Organizacja imprez sportowych wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych promujących w Małopolsce kulturę fizyczną i osiągnięcia sportowe regionu.
  2. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, akademickim i osób niepełnosprawnych (dotyczy organizacji imprez sportowych o randze wojewódzkiej lub ogólnopolskiej).

W ramach konkursu nie zostaną dofinansowane zadania z zakresu szkoleń, treningów sportowych oraz zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

Zlecenie ww. zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego wykonania.

Przed złożeniem oferty należy szczegółowo zapoznać się z regulaminem konkursu.

 
 Kogo dotyczy

Uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2014 poz. 1118 ze zm.).

 
 Wymagane dokumenty

a. dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu(-ów),

  • w przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny wypis z właściwego organu rejestrującego (ważny dwanaście m-cy od daty wystawienia),
  • w przypadku pozostałych podmiotów – inny dokument właściwy dla podmiotu stanowiący o podstawie działalności oferenta potwierdzający status prawny i umocowanie osób go reprezentujących;

b. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

 
 Formularze/ Wnioski do pobrania

Formularze i wnioski dostępne są do pobrania w sekcji złączniki, ponieżej tabeli.

 
 Opłaty

brak

 
 Jednostka/ osoba odpowiedzialna

Departament Turystyki, Sportu i Promocji, Kraków, ul. Wrocławska 53,

tel. (0-12) 37-96-043.

 
 Miejsce składania dokumentów

Oferty należy składać: na Dzienniku Podawczym: Kraków, ul. Racławicka 56 parter (nowy budynek) w godzinach 8.00 – 16.00, lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków z dopiskiem na kopercie „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2015 roku w ramach upowszechniania kultury fizycznej - „Małopolska na sportowo”.

 
 Termin załatwienia sprawy

Termin składania ofert ustala się do dnia 5 stycznia 2015 roku.

Wybór ofert nastąpi w formie uchwały Zarządu Województwa Małopolskiegodo dnia
26 lutego 2014 r. i zostanie zamieszczony na stronie Województwa Małopolskiego www.malopolskie.pl

 
 Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2014 poz. 1118 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm).

3. Uchwała Nr XII/183/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia  26 września 2011 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 – 2020”.

4. Uchwała Nr LVI/889/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Województwa Małopolskiego 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.

 
 Tryb odwoławczy

nie stosuje się trybu odwoławczego

 
 Uwagi i dodatkowe informacje

brak

 

 

 Opracował: Dariusz Kopystiański
 Opublikował: Łukasz Świerzewski
 Zatwierdził: Tomasz Urynowicz
 Źródło:

Załączniki

Metryka
Liczba odwiedzin: 6603
Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Osoba wprowadzająca informację: Łukasz Świerzewski
Osoba odpowiedzialna za informację: Dariusz Kopystiański
Czas wytworzenia: 2014-12-04 14:46:31
Czas publikacji: 2015-02-23 12:57:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Kontakt: Biuro Cyfryzacji
Historia zmian
Starsze wersje artykułu
Proszę w pole wyszukiwarki wpisać poszukiwaną frazę.