Wyszukiwanie zaawansowane

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej na lata 2015 – 2016 – Współzawodnictwo i szkolenie sportowe dzieci i młodzieży

Prześlij dalej Wersja PDF Wersja XML Drukuj  


 

Uchwała nr 65/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 stycznia 2015 r.w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej na lata 2015 - 2016 – Współzawodnictwo i szkolenie sportowe dzieci i młodzieży

Załącznik nr 1 do uchwały Nr  65/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku - Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 65/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku - Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym nie udziela się dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury fizycznejINFORMACJA: Część jawna posiedzenia Komisji Konkursowej do oceny ofert o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej na lata 2015 - 2016 – Współzawodnictwo i szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, odbędzie się w dniu 8 stycznia 2015 r. (czwartek) o godzinie 14.30 w siedzibie Departamentu Turystyki, Sportu i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie, ul. Wrocławska 53, III piętro, sala 321.


 Karta informacyjna

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej na lata 2015 – 2016 – Współzawodnictwo i szkolenie sportowe dzieci i młodzieży

 
 Data publikacji karty 2015-01-22 15:02:00
 Odnośnik do e-formularza

Nie dotyczy.

 

 

 Opis sprawy

Zarząd Województwa Małopolskiego, kierując się intencją wspierania zadań z zakresu kultury fizycznej oraz wykonując „Program współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015” oraz Wieloletni Program współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013 - 2017, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej na lata 2015 – 2016 – Współzawodnictwo i szkolenie sportowe dzieci i młodzieży.

Województwo Małopolskie przeznacza na realizację zadania wybranego w ramach w/w konkursu, środki finansowe do łącznej kwoty 2.900.000 złotych (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych).

Zlecenie wyżej wymienionych zadania odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego wykonania.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji zadania, termin składania ofert, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru oferty – zawarte są w regulaminie konkursu, załączonego poniżej.

 
 Kogo dotyczy

Uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3, ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.).

 
 Wymagane dokumenty
 1. oferta według wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do regulaminu konkursu;
 2. dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu(-ów),
  - w przypadku fundacji i stowarzyszeń – wypis z właściwego organu rejestrującego (wypis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym),
  - w przypadku pozostałych podmiotów – inny dokument właściwy dla podmiotu stanowiący o podstawie działalności oferenta potwierdzający status prawny i umocowanie osób go reprezentujących;
 3. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).
 
 Formularze/ Wnioski do pobrania

Uchwała Nr 1342/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 listopada 2014 roku;
Regulamin konkursu ofert - zał. do Uchwały;
Wzór oferty - zał. nr. 1 do regulaminu Konkursu;
Wzór umowy - zał. nr. 2 do regulaminu Konkursu;
Wzór korekty harmonogramu - zał. nr. 2 do umowy;
Wzór korekty kosztorysu - zał. nr. 3 do umowy;
Wzór sprawozdania - zał. nr. 3 do regulaminu Konkursu;
Wizualizacja aktualnego logo Województwa Małopolskiego - zał. nr. 4 do regulaminu Konkursu.

Wszystkie pliki do pobrania w sekcji załączniki, poniżej karty informacyjnej.

 
 Opłaty

Brak

 
 Jednostka/ osoba odpowiedzialna

Departament Turystyki, Sportu i Promocji, Kraków, ul. Wrocławska 53, tel. (0-12) 37-96-007.

 
 Miejsce składania dokumentów

Oferty należy składać: na Dzienniku Podawczym: Kraków, ul. Racławicka 56 parter (nowy budynek) w godzinach 8.00 – 16.00 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków z dopiskiem na kopercie „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej na lata  2015 - 2016 – Współzawodnictwo i szkolenie sportowe dzieci i młodzieży”.

 
 Termin załatwienia sprawy

Termin składania ofert upływa dnia 2 stycznia 2015 roku.
Wybór ofert nastąpi w formie uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego do dnia 30 stycznia 2015 r., zamieszczonej na stronie Województwa Małopolskiego www.malopolskie.pl

 
 Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z 2014 r. Dz. U., poz. 1118 ze zm.);
 2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.);
 3. Uchwała Nr XII/183/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2011 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 – 2020”;
 4. Uchwała Nr LVI/889/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”;
 5. Uchwała Nr XXIX/496/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013-2017”;
 6. Uchwała Nr 1342/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej na lata 2015 - 2016 – Współzawodnictwo i szkolenie sportowe dzieci i młodzieży.
 
 Tryb odwoławczy

Nie stosuje się trybu odwoławczego.

 
 Uwagi i dodatkowe informacje

Brak.

 

 

 Opracował: Andrzej Hyży
 Opublikował: Paweł Świercz
 Zatwierdził: Tomasz Urynowicz
 Źródło: Kartę nadzoruje Departament Turystyki, Sportu i Promocji

Załączniki

Metryka
Liczba odwiedzin: 2966
Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Osoba wprowadzająca informację: Paweł Świercz
Osoba odpowiedzialna za informację: Andrzej Hyży
Czas wytworzenia: 2014-11-26 09:18:47
Czas publikacji: 2015-01-22 15:02:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Historia zmian
Starsze wersje artykułu
Proszę w pole wyszukiwarki wpisać poszukiwaną frazę.