Wyszukiwanie zaawansowane

"Kapliczka" - konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach w 2014 r. - rozstrzygnięcie

Prześlij dalej Wersja PDF Wersja XML Drukuj  


 

UCHWAŁA Nr LI/823/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach w ramach konkursu pod nazwą „Kapliczka"


 

UCHWAŁA NR 237/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu pod nazwą „KAPLICZKA” – dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach.


 Karta informacyjna

"Kapliczka" - konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach w 2014 r.

 

Kartę nadzoruje Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Zespół KD-VI).

 
 Data publikacji karty 2014-05-30 11:40:47
 Odnośnik do e-formularza  

 

 Opis sprawy

Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 237/14 z dnia 11 marca 2014 r. ogłasza konkurs pn. „Kapliczka” – dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach. Na realizację zadań wybranych w ramach konkursu przeznaczono 200 000 (słownie: dwieście tysięcy) złotych w podziale na poszczególne zadania.
Celem konkursu jest udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego w realizacji zadań określonych w art. 4, pkt. 7 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 595 z późn. zm.) oraz art. 7, ust. 1 pkt. 9 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 594 z późn. zm.). Pomoc dotyczyć będzie wsparcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych podejmowanych przy zabytkowych kapliczkach i będzie służyć zachowaniu wartościowego zasobu dziedzictwa kulturowego Małopolski.
Dotacja – przyznawana w ramach konkursu „Kapliczka” – może być udzielona na pokrycie kosztów prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy kapliczkach będących zabytkami w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, położonych na terenie województwa małopolskiego oraz jednostki samorządu terytorialnego składającej wniosek.
Kapliczki, przy których będą wykonywane prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane nie muszą figurować w rejestrze zabytków województwa małopolskiego.

Do konkursu mogą być składane wnioski na realizację zadań, które rozpoczynać się będą nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r., a kończyć się będą nie później niż 10 grudnia 2014 r.
Dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy jednej i tej samej kapliczce w danym roku może być udzielona w wysokości do 75 % ogółu nakładów koniecznych na te prace lub roboty.
Zakłada się, że dotacja udzielona na realizację jednego zadania nie przekroczy kwoty 20 000 zł.
Podstawą udzielenia dotacji jest wniosek o przyznanie dotacji, którego wzór określa załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.
Zakres prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych będących przedmiotem wniosku powinien obejmować kompleksową konserwację lub restaurację zabytkowej kapliczki wraz z zagospodarowaniem otoczenia.
Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowej kapliczce może finansować nakłady konieczne, obejmujące:

 1. osuszenie i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
 2. stabilizację konstrukcyjną;
 3. odtworzenie części składowych kapliczki;
 4. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji kapliczki;
 5. uporządkowanie i zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia kapliczki;
 6. zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonywania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy kapliczce;
 7. wykonanie tabliczki pamiątkowej informującej o udzieleniu dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego;
 8. wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Złożone wnioski podlegają sprawdzeniu przez Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pod względem ich formalnej zgodności z zasadami określonymi niniejszym Regulaminem konkursu oraz wymogami ustawy o finansach publicznych.
Ocena merytoryczna wniosków spełniających wymogi formalne zostanie dokonana przez Komisję konkursową powołaną w tym celu przez Zarząd Województwa Małopolskiego.
Przy formułowaniu opinii przez Komisję konkursową, przyjmuje się następujące kryteria oceny wniosków:

 1. znaczenie kapliczki dla dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem wartości historycznej, naukowej lub artystycznej;
 2. wpis do rejestru zabytków województwa małopolskiego;
 3. stan zachowania i stopień zagrożenia kapliczki;
 4. posiadanie przez jednostkę samorządu terytorialnego gminnego lub powiatowego programu opieki nad zabytkami;
 5. racjonalne uzasadnienie kosztów realizacji planowanych prac lub robót budowlanych;
 6. wysokość zaangażowania finansowego podmiotu występującego o dotację.


O przyznaniu dotacji w formie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego decyduje Sejmik Województwa Małopolskiego w drodze uchwały podejmowanej na wniosek Zarządu Województwa Małopolskiego.
W uchwale tej określa się nazwy Beneficjentów, którym udzielono dotacji, nazwy zadań, na wykonanie których przyznano dotację oraz kwoty przyznanych dotacji.
Udzielenie dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego następuje na podstawie pisemnej umowy z Beneficjentem – podmiotem, którego wniosek został wybrany w konkursie.

 
 Kogo dotyczy

O udzielenie pomocy finansowej mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego z obszaru województwa małopolskiego.

 
 Wymagane dokumenty

Wniosek zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu.

Do wniosku należy załączyć:

a) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów poświadczających tytuł prawny do władania kapliczką (odpis z księgi wieczystej, odpis z rejestru gruntów, wyrys z mapy ewidencyjnej; dodatkowo umowa cywilno-prawna wskazująca na posiadany tytuł prawny do obiektu);
b) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów stanowiących zaświadczenie o wyborze lub nominacji na stanowisko osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu składającego wniosek;
c) dokumentację fotograficzną (co najmniej 5 kolorowych zdjęć przedstawiających plan ogólny i zbliżenia głównych elementów kapliczki, w formie dobrej jakości odbitek fotograficznych i/lub w wersji elektronicznej na płycie CD);
d) kosztorys prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych (inwestorski lub ofertowy) przy zabytkowej kapliczce wraz z obmiarem robót. W przypadku prac budowlanych konieczny jest kosztorys sporządzony w pełnej wersji (z pokazaniem kosztów robocizny, materiałów i sprzętu oraz wszystkich narzutów) oraz obmiar robót wraz z dokumentami pozwalającymi na jego weryfikację (np. zwymiarowany rzut obiektu z zaznaczonym obszarem objętym pracami).

 
 Formularze/ Wnioski do pobrania

Formularze i wnioski do pobrania znajdują sie w sekcji "Załączniki".

 

-Uchwała

-Regulamin konkursu

-Wniosek

-Wzór umowy

-Załącznik nr 1 do umowy – harmonogram

-Załącznik nr 2 do umowy – kalkulacja kosztów

-Formularz sprawozdania

-Regulamin pracy Komisji konkursowej

 
 Opłaty

Nie pobiera się.

 
 Jednostka/ osoba odpowiedzialna

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Zespół do spraw Dziedzictwa i Aktywności Kulturalnej,
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,
tel.: 12 / 63 03 407, 63 03 139, fax: 63 03 341.

 
 Miejsce składania dokumentów

POCZTA – Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 30-017 Kraków, ul. Racławicka 56.

OSOBIŚCIE – Dziennik Podawczy, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie, ul. Racławicka 56.

 
 Termin załatwienia sprawy

Wnioski o dotację należy składać do dnia 10 kwietnia 2014 r.

O terminowym złożeniu wniosku decyduje data jego wpływu do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego potwierdzona pieczęcią wpływu (a nie data stempla nadania pocztowego).

 
 Podstawa prawna

1. Uchwała Nr 237/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 marca 2014 r.
2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 596, z późn. zm.).

 
 Tryb odwoławczy

Uchwała w przedmiocie udzielenia dotacji na realizację zadania ma charakter swobodnego wyboru zadania, a nie nakazu ustawowego. Przy podejmowaniu uchwały w przedmiocie przyznania dotacji nie stosuje się przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i nie przewiduje się trybu odwołania.

 
 Uwagi i dodatkowe informacje

Warunki i tryb przekazania dotacji i jej rozliczenia określa umowa zawierana pomiędzy Województwem Małopolskim a Beneficjentem w oparciu o uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego, właściwą dla rozstrzygnięcia naboru wniosków w danym roku.

 

 

 Opracował: Przemysław Piotrowski
 Opublikował: Przemysław Piotrowski
 Zatwierdził: Krzysztof Markiel
 Źródło:

Załączniki

Metryka
Liczba odwiedzin: 5472
Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Osoba wprowadzająca informację: Grzegorz Mamoń
Osoba odpowiedzialna za informację: Piotrowski Przemysław
Czas wytworzenia: 2014-05-30 11:40:47
Czas publikacji: 2014-05-30 11:40:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Kontakt: Biuro Cyfryzacji
Historia zmian
Starsze wersje artykułu
Proszę w pole wyszukiwarki wpisać poszukiwaną frazę.