Wyszukiwanie zaawansowane

Roczne sprawozdania o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy (pustych) oraz wywiezionych za granicę opakowań

Prześlij dalej Wersja PDF Wersja XML Drukuj  


 


 Karta informacyjna

Roczne sprawozdania o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy (pustych) oraz wywiezionych za granicę opakowań

 
 Data publikacji karty 2016-07-13 08:48:07
 Odnośnik do e-formularza

Nie dotyczy.

 

 

 Opis sprawy

Przekazanie przez producentów, importerów, dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia, eksporterów i dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań, rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych w sprawach dotyczących postępowania z odpadami opakowaniowymi w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).

 
 Kogo dotyczy

Dotyczy producentów, importerów (pustych opakowań), dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia (pustych opakowań), eksporterów i dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań (zarówno pustych jak i pełnych).

 
 Wymagane dokumenty

Formularze do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań.

 
 Formularze/ Wnioski do pobrania

Wzór sprawozdania za rok 2015 i 2016:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016.

Formularz za 2015 i 2016 rok sprawozdawczy (w edytowalnym formacie)


Wzory formularzy do 2014 roku sprawozdawczego:
Załączniki do Rozporządzenia Ministra z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań. (Dz. U. z 2005 r. nr 4, poz. 30)

Zgodnie z art. 234 ust. 1 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy o odpadach, Rejestr oraz Bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce opakowaniami (BDO) tworzy się najpóźniej  do dnia 24 stycznia 2018 roku. Minister Środowiska ogłosi w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym "Monitor Polski" informację o dacie utworzenia BDO, w tym rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących opakowaniami.

Raporty:

2015 rok

2014 rok

2013 rok

2012 rok

2011 rok

 
 Opłaty

Nie dotyczy.

 
 Jednostka/ osoba odpowiedzialna

Departament Środowiska
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Tel. (12) 63 03 140, fax. (12) 63 03 141


Zespół Baz Danych o Odpadach: 
Pokój 510, 524 


Osoby do kontaktu: 

Koordynator Zespołu - Edyta Koziołek  Tel. (12) 63 03 495 
Agata Jarzyńska-Cieślak Tel. (12) 63 03 492
Sylwia Dzierwa Tel. (12) 63 03 592

Anna Jaworska Tel. (12) 63 03 495

 
Agenda w Nowym Sączu: 
ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz 
Anna Szmyd Tel. (12) 61 60 971 
Piotr Krcha Tel. (12) 61 60 968

 

 
 Miejsce składania dokumentów

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Środowiska

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Środowiska
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

Osobiście:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, parter

Godziny urzędowania:
Od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00

 
 Termin załatwienia sprawy

Zbiorcze, roczne sprawozdania należy przekazać na załączonych formularzach do 15 marca każdego roku za cały rok poprzedni.

 
 Podstawa prawna

Art. 7 ust. 1 i art. 9 ust. 3 ustawy z 11 maja 2001 r., o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r., nr 63, poz. 638 z późn. zm.), art. 73 ust. 1 pkt  1 i 2 oraz art. 76 ust. 1 ustawy  z 14 grudnia 2012 r., o odpadach (Dz. U. 2013. poz. 21), Rozporządzenie Ministra z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań. (Dz. U. z 2005 r. nr 4, poz. 30).

Stosownie do treści art. 237 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), roczne sprawozdania o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granice opakowań, za lata 2012 - 2014, składa się na dotychczasowych zasadach.

Stanowisko Ministerstwa Środowiska odnośnie stosowania przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r.,poz. 888).

 

 
 Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 
 Uwagi i dodatkowe informacje

SANKCJE ZA NIE ZŁOŻENIE SPRAWOZDAŃ OD ROKU SPRAWOZDAWCZEGO 2015:

Kto, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 76, nie składa sprawozdania, podlega karze grzywny (art.180a ustawy o odpadach)

Terminy i przedmiot sprawozdań niezbędnych do złożenia przez podmioty, które podlegają przepisom z zakresu gospodarki odpadami

SANKCJE ZA NIE ZŁOŻENIE SPRAWOZDAŃ ZA LATA 2012-2014:

Jeżeli podmiot, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 76 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, nie składa sprawozdania, podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 500 zł, wymierzonej przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. W decyzji o wymierzeniu administracyjnej kary pieniężnej wojewódzki inspektor ochrony środowiska określa termin przekazania sprawozdania, nie krótszy niż 14 dni, chyba że podmiot złożył sprawozdanie przed dniem wydania decyzji (art. 200 ust. 3). W przypadku nieprzekazania sprawozdania w terminie określonym w decyzji wydanej na podstawie ust. 3 podmiot podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 2000 zł. Administracyjna kara pieniężna, o której mowa w ust. 4, może być wymierzana wielokrotnie, z tym że łączna wysokość kar, o których mowa w ust. 1 i 4, za dany rok kalendarzowy nie może przekroczyć 8500 zł.

 

 

 Opracował: Edyta Koziołek
 Opublikował: Paweł Świercz
 Zatwierdził: Tomasz Pietrusiak
 Źródło: Kartę nadzoruje Departament Środowiska

Załączniki

Metryka
Liczba odwiedzin: 13945
Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Osoba wprowadzająca informację: Edyta Koziołek
Osoba odpowiedzialna za informację: Tomasz Pietrusiak
Czas wytworzenia: 2014-03-19 14:19:31
Czas publikacji: 2016-07-13 08:48:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Historia zmian
Starsze wersje artykułu
Proszę w pole wyszukiwarki wpisać poszukiwaną frazę.