Wyszukiwanie zaawansowane

Ewidencja informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (m.in. PCB, azbestu)

Prześlij dalej Wersja PDF Wersja XML Drukuj  


 


 Karta informacyjna

Ewidencja informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (m.in. azbestu i PCB).

 
 Data publikacji karty 2016-07-13 08:49:06
 Odnośnik do e-formularza

Nie dotyczy.

 

 

 Opis sprawy

Sporządzanie i przekazywanie marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.

 
 Kogo dotyczy
  • Osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej będących przedsiębiorcami/nie będących przedsiębiorcami - właścicieli, zarządców lub użytkowników miejsc, w których występują lub występowały substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska. 
  • Gmin - wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, otrzymujących informacje od osób fizycznych, niebędących przedsiębiorcami.
 
 Wymagane dokumenty

1. AZBEST

a) wójt, burmistrz, prezydent miasta:
Informacje dotyczące wyrobów zawierających azbest są bezpośrednio wprowadzane przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta do bazy azbestowej pod adresem www.bazaazbestowa.gov.pl zgodnie z działem 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 roku (Dz.U. z 2013 r., poz. 24),

b) inne podmioty będące/niebędące przedsiębiorcami:
Informacja o wyrobach zawierających azbest zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 roku (Dz.U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

2. PCB i inne substancje, stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska:

a) wójt, burmistrz, prezydent miasta:
Informacja o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska na administrowanych przez te osoby terenach zgodnie z działem 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 roku (Dz.U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1033),

b) inne podmioty będące/niebędące przedsiębiorcami:
Informacja o wykorzystywanych PCB dla przedsiębiorców zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 roku (Dz.U. z 2002 r. Nr 96, poz. 860).

 
 Formularze/ Wnioski do pobrania

Formularze dla przedsiębiorców: 

Formularze dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta:

 
 Opłaty

Nie dotyczy.

 
 Jednostka/ osoba odpowiedzialna

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Środowiska
ul. Racławicka 56, Kraków.

Adres korespondencyjny:
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
tel.: (12) 63-03-140,
fax: (12) 63-03-141

Osoba do kontaktu:
Agata Jarzyńska-Cieślak
tel. (12) 63-03-492

 
 Miejsce składania dokumentów

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Środowiska, 30-017 Kraków.

Dokumenty można złożyć osobiście:
Departament Środowiska,
ul. Racławicka 56, Kraków.
Dziennik Podawczy, parter

 
 Termin załatwienia sprawy

31 stycznia - przedkładanie przez przedsiębiorców/podmioty nie będące przedsiębiorcami, informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania oraz o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone.

31 marca - przedkładanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta informacji za poprzedni rok kalendarzowy wg stanu na 31 grudnia o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.

Na bieżąco - przedkładanie informacji o wykorzystywanych PCB przez przedsiębiorców/podmioty nie będące przedsiębiorcami.

 
 Podstawa prawna
  • Art. 162 ust. 3, 6 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (t. j.:Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 roku w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (t.j.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1450). 
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2013 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 24). 
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, zał. 2. (Dz.U. z 2002 r. Nr 96, poz. 860). 
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003 roku w sprawie substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz.U. z 2003 r. Nr 217, poz. 2141). 
  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 ze zm.).
 
 Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 
 Uwagi i dodatkowe informacje

Terminy i przedmiot sprawozdań niezbędnych do złożenia przez podmioty, które podlegają przepisom z zakresu gospodarki odpadami

Należy pamiętać, że wójt, burmistrz, prezydent bezpośrednio wprowadzają informacje dotyczące wyrobów zawierających azbest do Bazy Azbestowej pod adresem www.bazaazbestowa.gov.pl, prowadzonej tylko w formie elektronicznej.

Ponadto, wójt, burmistrz, prezydent przedkładają marszałkowi województwa informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska dotyczące PCB i innych niż azbest i PCB w formie pisemnej oraz elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

Wykorzystujący substancje stwarzające zagrożenie dla środowiska (osoby fizyczne, osoby prawne  oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej), którzy są przedsiębiorcami, również przedkładają powyższe informacje marszałkowi województwa.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, nie prowadzące działalności gospodarczej, są również zobowiązane do przedkładania ww. informacji marszałkowi województwa.

Osoby fizyczne, niebędące przedsiębiorcami, przedkładają powyższe informacje wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta w formie uproszczonej.

Stanowisko Ministerstwa Środowiska odnośnie odpadów zawierających azbest

Osoby fizyczne, niebędące przedsiębiorcami, przedkładają powyższe informacje wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi.

Należy pamiętać, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz.U.02.96.860), „Wykorzystywanie PCB było dopuszczone w użytkowanych urządzeniach lub instalacjach, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2010 r.”, a zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz. U. z dnia 18 września 2001 r.), „Posiadacze odpadów zawierających PCB obowiązani są do usunięcia z nich oraz unieszkodliwienia PCB albo, jeśli usunięcie PCB jest niemożliwe, do unieszkodliwienia tych odpadów, w terminie nie później niż do dnia 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdawczość dotyczy substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, takich jak azbest, PCB i inne substancje, określone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003 roku w sprawie substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz.U. z 2003 r. Nr 217, poz. 2141).

Sankcje (dotyczy przedsiębiorców/podmiotów niebędących przedsiębiorcami, w tym osób fizycznych):

Zgodnie z art. 346 ustawy - Prawo ochrony środowiska, kto wykorzystując substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska, nie przekazuje okresowo odpowiednio marszałkowi województwa albo wójtowi burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji o rodzaju, ilości i miejscach ich występowania, czym narusza obowiązek wymieniony w art. 162 ust. 3 i 4, podlega karze grzywny.

Grzywnę (w wysokości do 5000 zł) wymierza właściwy miejscowo wojewódzki inspektor ochrony środowiska.

 

Zobacz także:

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu - Ministerstwo Rozwoju

Punkt konsultacyjny - zadzwoń lub napisz:

Telefon: 91 489 42 33, e-mail: azbest@gajanet.pl

 

 

 

 

 Opracował:
 Opublikował: Paweł Świercz
 Zatwierdził: Tomasz Pietrusiak
 Źródło: Kartę nadzoruje Departament Środowiska

Załączniki

Metryka
Liczba odwiedzin: 3796
Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Osoba wprowadzająca informację: Edyta Koziołek
Osoba odpowiedzialna za informację: Tomasz Pietrusiak
Czas wytworzenia: 2014-03-19 15:16:26
Czas publikacji: 2016-07-13 08:49:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Historia zmian
Starsze wersje artykułu
Proszę w pole wyszukiwarki wpisać poszukiwaną frazę.