Wyszukiwanie zaawansowane

Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach

Prześlij dalej Wersja PDF Wersja XML Drukuj  


 


 Karta informacyjna

Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach

 
 Data publikacji karty 2016-10-24 09:04:11
 Odnośnik do e-formularza

Nie dotyczy.

 

 

 Opis sprawy

Przepisy ustawy stosuje się do:

wszystkich rodzajów baterii i akumulatorów produkowanych i wprowadzanych do obrotu, niezależnie od ich kształtu, pojemności, masy, składu materiałowego, sposobu użycia oraz niezależnie od tego, czy stanowią przynależność albo część składową urządzenia lub dodatek do innych produktów;
zużytych baterii i zużytych akumulatorów.

Art. 4a ust. 1 ustawy o bateriach i akumulatorach stanowi, że od dnia 1 stycznia 2015 roku uprawnionym do ulgi zwolnienia z opłat za baterie i akumulatory jest przedsiębiorca wprowadzający baterie lub akumulatory, który w danym roku kalendarzowym wprowadził do obrotu baterie przenośne lub akumulatory przenośne o łącznej masie nieprzekraczającej 1 kg,

ZWOLNIENIE TO STANOWI POMOC DE MINIMIS - ma zastosowanie jedynie wówczas, gdy przedsiębiorca złoży marszałkowi województwa, w terminie do 15 marca każdego roku zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis oraz informacje, których zakres został określony w przepisach.

Wartość pomocy de minimis odpowiada treści zwolnienia z opłaty produktowej obliczanej z zastosowaniem stawki opłaty produktowej dla zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych, wskazanej w przepisach wydawanych na podstawie art. 40 ust. 2 o bateriach i akumulatorach.

Przedsiębiorca może być zwolniony z obowiązku:
osiągania wymaganego poziomu zbierania;
opłaty produktowej;
organizowania i finasowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania;
zawierania umowy ze zbierającym zużyte baterie i akumulatory;
zawierania umowy z prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów;
składania wykazu zakładów przetwarzania.

Przepisów ustawy nie stosuje się do baterii i akumulatorów używanych w:
urządzeniach związanych z ochroną podstawowych interesów bezpieczeństwa państw członkowskich Unii Europejskiej, broni, amunicji i sprzęcie wojennym, z wyjątkiem produktów, które nie są przeznaczone specjalnie do celów wojskowych;
urządzeniach przeznaczonych do wysyłania w przestrzeń kosmiczną.

Ustawa określa:
wymagania dotyczące wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów;
zasady wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów;
zasady zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i zużytych akumulatorów.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 687 ze zm.) w sprawach dotyczących zużytych baterii i zużytych akumulatorów w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).

 
 Kogo dotyczy

Zgodnie z art. 3 ustawy o bateriach i akumulatorach ustawa reguluje prawa i obowiązki podmiotów:

wprowadzających do obrotu baterie i akumulatory;
dystrybuujących baterie lub akumulatory lub sprzęt;
zbierających, przetwarzających, dokonujących recyklingu lub unieszkodliwiania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów;
użytkujących baterie lub akumulatory.

MINI PRZEWODNIK PRZEDSIĘBIORCY

Sprawozdania i wykazy, o których mowa w art. 34 ust. 2, art. 35 ust. 1, art. 36 ust 4, art. 37 ust. 6, art. 41 ust. 2, art. 59 ust. 3 i art. 64 ust. 5:
zgodnie z art. 237 podmioty, o których mowa w art. 73 i art. 75, obowiązane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, do sporządzania i składania sprawozdań na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach sporządzają i składają je za lata 2012–2014, stosując przepisy dotychczasowe. Niewykonanie obowiązków wymienionych w art. 237 ust. 1 ustawy o odpadach podlega karze, o której mowa w art. 200 ww. ustawy (w związku z art. 125 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - Dz. U. z 2015 r. poz. 1688 ze zm.);
zgodnie z art. 237a podmioty, o których mowa w art. 73 i art. 75, obowiązane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, do sporządzania i składania sprawozdań na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach sporządzają i składają je za rok 2015 i 2016 stosując przepisy dotychczasowe, z tym że ten, kto wbrew obowiązkowi, nie sporządza i nie przekazuje sprawozdań lub wykazów  lub wykonuje ten obowiązek nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze grzywny, o której mowa w art. 180a ustawy o odpadach.

 
 Wymagane dokumenty

Sprawozdania i wykazy, o których mowa w ustawie o bateriach i akumulatorach należy wnieść do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.

MINI PRZEWODNIK PRZEDSIĘBIORCY

Sprawozdania i wykazy zawierające informacje o:

art. 34 ust. 2:
UWAGA: od 2015 roku sprawozdawczego ZMIANA W ZAKRESIE WYPEŁNIANIA FORMULARZA
– rodzaju ilości i masie wprowadzonych baterii i akumulatorów;

art. 35:
– osiągniętych poziomach zbierania wraz z wykazem punktów zbierania prowadzonego przez zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory oraz wykazem miejsc odbioru, z których zbierający odbiera zużyte baterie przenośne lub zużyte akumulatory przenośne;

art. 37 ust. 6:
UWAGA: od 2015 roku sprawozdawczego ZMIANA W ZAKRESIE WYPEŁNIANIA FORMULARZA (dot. sposobu obliczania)
– wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne;

art. 36 ust. 4
– wykazie zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów;

art. 41 ust. 2:
– wysokości należnej opłaty produktowej;

art. 56 ust. 2:
UWAGA: 2014 rok sprawozdawczy ZMIANA W ZAKRESIE WYPEŁNIANIA FORMULARZA (dot. właściwości miejscowej)
UWAGA: od 2015 roku sprawozdawczego ZMIANA W ZAKRESIE WYPEŁNIANIA FORMULARZA (jedynie SPRZEDAWCY DETALICZNI BATERII I AKUMULATORÓW SAMOCHODOWYCH obowiązani są składać sprawozdanie)
– wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej;

art. 59 ust. 3:
– masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (przekazanych bezpośrednio prowadzącemu zakład przetwarzania)  ogółem i w rozbiciu na poszczególnych wprowadzających baterie i akumulatory, z którymi ma zawartą umowę;

art. 64 ust 5:
– rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
– rodzaju i masie przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów,
– osiągniętych poziomach recyklingu,
– osiągniętych poziomach wydajności recyklingu.

Dodatkowo prowadzący recykling zużytych baterii lub zużytych akumulatorów w terminie do 30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy, ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia marszałkowi województwa sprawozdań w zakresie:
– wydajności recyklingu dla baterii i akumulatorów ołowiowo-kwasowych,
– wydajności recyklingu dla baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych,
– wydajności recyklingu dla innych baterii i akumulatorów.

Powyższy obowiązek wynika z art. 3 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 493/2012 z dnia 11 czerwca 2012 roku, a wymagane informacje należy przekazać na formularzach, których wzory stanowią odpowiednio załącznik nr IV, V i VI wspomnianego rozporządzenia.

W przypadku gdy proces recyklingu jest prowadzony przez kilka podmiotów, do sporządzenia i przedłożenia powyższych sprawozdań jest obowiązany pierwszy podmiot prowadzący recykling. Kolejni prowadzący recykling są obowiązani przekazać mu informacje niezbędne do sporządzenia sprawozdań w terminie do 15 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

Ponadto należy pamiętać, że ustalając usytuowanie punktów zbierania oraz miejsc odbioru wprowadzający i zbierający baterie i akumulatory przenośne kierują się gęstością zaludnienia, umożliwiając użytkownikom końcowym pozbycie się zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych w łatwo dostępnym miejscu zlokalizowanym w najbliższej okolicy miejsca ich zamieszkania lub prowadzenia działalności.

1 egzemplarz zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych wydany przez zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory, który w terminie do 28 lutego za poprzedni rok kalendarzowy.

1 egzemplarz zaświadczenia o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach wydany przez prowadzącego zakład przetwarzaniach zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, który w terminie do 28 lutego za poprzedni rok kalendarzowy.

Obowiązki w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 687 ze zm.) mogą być wykonywane przez podmiot pośredniczący posiadający wdrożony system zarządzania środowiskowego.

 
 Formularze/ Wnioski do pobrania

Formularze sprawozdań:

1. Sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 i pkt 6 lit. a ustawy o odpadach, tj. zawierające dane identyfikujące podmiot oraz informacje o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów (art. 34 ust. 2) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów - Dz. U. z 2009 r. Nr 172, poz. 1341 - TERMIN 15 MARCA

ZAŁ. 1.1 – wprowadzenie do obrotu od 2010 do 2014 PDF
ZAŁ. 1.1 wprowadzenie do obrotu od 2010 do 2014 RTF

ZAŁ. 1.2. wprowadzenie do obrotu od 2015 PDF
ZAŁ. 1.2. wprowadzenie do obrotu od 2015 RTF

2. Sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 pkt 6 lit. d tiret pierwsze i trzecie ustawy o odpadach, tj. zawierające dane identyfikujące podmiot oraz informacje o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych oraz wykaz punktów zbierania zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych prowadzonych przez zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory, z którymi wprowadzający baterie lub akumulatory zawarł umowę, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, oraz wykaz miejsc odbioru, z których zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory odbiera zużyte baterie przenośne lub zużyte akumulatory przenośne (art. 35) – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych - Dz. U. z 2009 r. Nr 163, poz. 1304- TERMIN 15 MARCA

ZAŁ. 2 – osiągnięte poziomy zbierania PDF
ZAŁ. 2 – osiągnięte poziomy zbierania RTF

3. Wykaz, o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 pkt 6 lit. b ustawy o odpadach, tj. wykaz zawierający dane identyfikujące podmiot oraz wykaz zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z których wprowadzający baterie lub akumulatory ma zawartą umowę, o której mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (art. 36. ust. 4) – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów - Dz. U. 2010 Nr 31 poz. 164 - TERMIN 15 MARCA

ZAŁ.3 – wykaz zakładów przetwarzania PDF
ZAŁ.3 – wykaz zakładów przetwarzania RTF

4. Sprawozdanie, o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 pkt 6 lit. c ustawy o odpadach, tj. zawierające dane identyfikujące podmiot oraz informacje o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne (art. 37, ust. 6) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne - Dz. U. 2010 Nr 31 poz. 165 - TERMIN 15 MARCA

UWAGA: od 2015 roku sprawozdawczego ZMIANA W ZAKRESIE WYPEŁNIANIA FORMULARZA (dot. sposobu obliczania)

Wysokość opłaty na publiczne kampanie edukacyjne należy obliczyć w następujący sposób: masa BiA [kg] x stawka [0,03 zł/kg]
gdzie:
masa BiA – masa wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów w danym roku sprawozdawczym [kg];
stawka – stawka opłaty na publiczne kampanie edukacyjne wynosi 0,03 zł za kilogram

ZWOLNIENIE Z FINANSOWANIA PUBLICZNYCH KAMPANII EDUKACYJNYCH obowiązuje, gdy wysokość środków, które wprowadzający jest obowiązany przeznaczyć na ten cel wynosi ≤ 10 zł.

Ze względu na brak wzoru nowego formularza do sporządzenia przedmiotowego sprawozdania zaleca się sporządzanie go na dotychczasowym formularzu. W polu „Minimalna wysokość środków, które powinny zostać przeznaczone na publiczne kampanie edukacyjne [zł]” należy wpisać obliczoną wysokość opłaty.
Stanowisko MŚ w sprawie sporządzania sprawozdania o wysokości środków na publiczne kampanie edukacyjne za rok 2015 i lata kolejne


ZAŁ. 4.1 – publiczne kampanie edukacyjne od 2010 do 2014 PDF
ZAŁ. 4.1
publiczne kampanie edukacyjne od 2010 do 2014 RTF

ZAŁ. 4.2 publiczne kampanie edukacyjne od 2015 PDF
ZAŁ. 4.2 publiczne kampanie edukacyjne od 2015 RTF

5. Sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 pkt 6 lit. d tiret drugie ustawy o odpadach, tj. zawierające dane identyfikujące podmiot oraz informacje o wysokości należnej opłaty produktowej – w przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i akumulatorów przenośnych (art. 41 ust. 3) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych - Dz. U. z 2009 r. Nr 160, poz. 1274 – TERMIN 15 MARCA

ZAŁ. 5 – należna opłata produktowa PDF
ZAŁ. 5 – należna opłata produktowa RTF

6. Sprzedawca detaliczny baterii samochodowych kwasowo ołowiowych lub akumulatorów samochodowych kwasowo – ołowiowych sporządza i przedkłada marszałkowi województwa sprawozdanie o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy (art. 56 ust. 2) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej – Dz. U. z 2010 r. Nr 15, poz. 81 TERMIN 15 MARCA

ZAŁ. 6.1 – opłata depozytowa od 2010 do 2013 PDF
ZAŁ. 6.1 – opłata depozytowa od 2010 do 2013 RTF

ZAŁ. 6.2 – opłata depozytowa 2014 PDF
ZAŁ. 6.2 – opłata depozytowa 2014 RTF


ZAŁ. 6.3 – opłata depozytowa od 2015 PDF
ZAŁ. 6.3 – opłata depozytowa od 2015 RTF

7. Sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa w art. 75 ust. 2 pkt 1 i 9 ustawy o odpadach, tj. zawierające dane identyfikujące podmiot oraz informacje o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, ogółem i z podziałem na poszczególnych wprowadzających baterie i akumulatory, z którymi ten zbierający ma zawartą umowę, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (art. 59 ust. 3) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych - Dz. U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1788 TERMIN 15 MARCA

ZAŁ. 7 – masa zebranych baterii i akumulatorów PDF
ZAŁ. 7 – masa zebranych baterii i akumulatorów RTF

Od 1 stycznia 2015 roku zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory jest obowiązany wydać wprowadzającemu baterie lub akumulatory, z którym ma zawartą umowę, lub podmiotowi pośredniczącemu, z którym ma zawartą umowę, ZAŚWIADCZENIE O ZEBRANYCH ZUŻYTYCH BATERIACH PRZENOŚNYCH LUB ZUŻYTYCH AKUMULATORACH PRZENOŚNYCH (art. 59a) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych oraz ewidencji zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych - Dz. U. poz. 1329  TERMIN 28 LUTEGO

ZAŁ. 7.1 – zaświadczenie o zebranych bateriach i akumulatorach przenośnych

ZAŁ. 7.2 – ewidencja zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach i akumulatorach przenośnych PDF
ZAŁ. 7.2 – ewidencja zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach i akumulatorach przenośnych
XLS

8. Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów sporządza i przedkłada marszałkowi województwa w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy (art. 76 ust. 1 ustawy o odpadach) sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa w art. 75 ust. 2 pkt. 1 i 10 ustawy o odpadach, tj. zawierające dane identyfikujące podmiot oraz informacje o rodzaju i masie przyjętych do przetworzenia zużytych baterii i zużytych akumulatorów, rodzaju i masie przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o osiągniętych poziomach recyklingu (art. 64 ust. 5) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o osiągniętych poziomach recyklingu - Dz. U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1789 wraz z informacją dot. osiągniętych poziomach wydajności recyklingu TERMIN 15 MARCA

ZAŁ.8 – osiągnięte poziomy recyklingu PDF
ZAŁ.8 – osiągnięte poziomy recyklingu RTF

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 493/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r. ustanawiające na podstawie dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady szczegółowe przepisy dotyczące obliczania wydajności recyklingu dla procesów recyklingu zużytych baterii i akumulatorów - 8.1 PDF TERMIN 30 KWIETNIA

Od 1 stycznia 2015 roku prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów jest obowiązany wydać wprowadzającemu baterie lub akumulatory, z którym ma zawartą umowę, lub podmiotowi pośredniczącemu, z którym ma zawartą umowę, ZAŚWIADCZENIE O PRZETWORZONYCH ZUŻYTYCH BATERIACH LUB ZUŻYTYCH AKUMULATORACH (art. 64a) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenie o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach oraz ewidencji zaświadczeń o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach – Dz. U. poz. 1529 TERMIN 28 LUTEGO


ZAŁ.8.1 – zaświadczenie o przetwarzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach PDF

ZAŁ.8.2 – ewidencja zaświadczeń o przetworzonych zużytych bateriach i akumulatorach PDF
ZAŁ.8.2 – ewidencja zaświadczeń o przetworzonych zużytych bateriach i akumulatorach XLS

Dodatkowo do pobrania:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie rocznych poziomów zbierania baterii i zużytych akumulatorów przenośnych - Dz. U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1671 
ZAŁ.9 – poziomy zbierania

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej - Dz. U. z 2009 r. Nr 130, poz. 878 
ZAŁ.10 – pobranie i zwrot opłaty depozytowej

WAŻNE!

Od 1 stycznia 2015 roku weszły w życie zmiany w zakresie gospodarki bateriami i akumulatorami zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach (Dz. U. nr 79 poz. 666 ze zm.), zmienioną ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 roku (Dz. U. poz. 1322).

Informacja dotycząca wydawania zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach przenośnych i zużytych akumulatorach przenośnych oraz zaświadczeń o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach - PIERWSZE ZAŚWIADCZENIA POWINNY BYĆ WYDAWANE ZA ROK 2015, CZYLI DO DNIA 28 LUTEGO 2016 R.

 
 Opłaty

Podmioty zobowiązane do wnoszenia opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach, ich wysokość ustalają we własnym zakresie na podstawie przepisów ustawy i wnoszą je samodzielnie na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego.

BANK PEKAO S.A. Oddział w Krakowie

NR: 94 1240 4575 1111 0010 5134 4510

Opłaty, o których mowa, w ustawie o bateriach i akumulatorach należy wnieść do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.

 

W opisie przelewu należy podać:

„numer REGON; WPŁATA ZA KOMPONENT, jakiego opłata dotyczy; ROK SPRAWOZDAWCZY, którego dotyczy”

Np. „111222333,produktowa BiA, 2015”

W przypadku przelewu łączonego należy podać rodzaj opłaty wraz z odpowiednimi kwotami.
(np. „produktowa BiA – 1 000,00 zł, kampania BiA – 500,00 zł”).

 

RODZAJE OBOWIĄZUJĄCYCH OPŁAT:

opłata produktowa (art. 38 – 43) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 687) - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie stawki opłaty produktowej (Dz. U. Nr 215, poz. 1672) - stawka opłaty produktowej

opłata depozytowa (art. 53 - 56) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 687) - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie stawek opłaty depozytowej (Dz. U. Nr 130, poz. 882) - stawka opłaty depozytowej

środki przeznaczone na publiczne kampanie edukacyjne (art. 37) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 687)

 
 Jednostka/ osoba odpowiedzialna

Departament Środowiska
Wydział Opłat Środowiskowych
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Adres do korespondencji
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
tel. (12) 63 03 140, fax. (12) 63 03 141
www.malopolskie.pl/baterie

Zespół Baz Danych o Odpadach
sprawozdawczość:

pokój 524 – Marta Gabryś – tel.: (12) 63 03 300
pokój 510 – Sylwia Dzierwa – tel.: (12) 63 03 592

Koordynator Zespołu Baz Danych o Odpadach
pokój 218 – Edyta Koziołek - tel.: (12) 63 03 495

Zespół Księgowości i Windykacji Opłat
pomoc de minimis, opłaty
:
pokój 519 – Agnieszka Kokot - tel.: (12) 63 03 330

pokój 519 – Monika Niedziela - tel.: (12) 63 03 339

Kierownik Zespołu Księgowości i Windykacji Opłat
pokój 519 – Agnieszka Kokot - tel.: (12) 63 03 330

 
 Miejsce składania dokumentów

OSOBIŚCIE:
Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, parter, pierwsze wejście od strony ul. Wrocławskiej

LISTOWNIE NA ADRES KORESPONDENCYJNY:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Środowiska, Wydział Opłat Środowiskowych
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

Godziny urzędowania:
Od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00

 
 Termin załatwienia sprawy

Sprawozdania, wykazy oraz opłaty, o których mowa w ustawie o bateriach i akumulatorach należy wnieść do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.

Sprawozdania dotyczące wydajności recyklingu należy wnieść do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.

Zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach i akumulatorach przenoścnych oraz o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach należy wnięść do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w terminie do dnia 28 lutego każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.

 
 Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 687 ze zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz innych ustaw (Dz. U. poz. 1322)

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 493/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r. ustanawiające na podstawie dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady szczegółowe przepisy dotyczące obliczania wydajności recyklingu dla procesów recyklingu zużytych baterii i akumulatorów   

Akty wykonawcze

 
 Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 
 Uwagi i dodatkowe informacje

Obowiązki podmiotu wobec Marszałka Województwa:

Obowiązki wprowadzających baterie lub akumulatory względem marszałka województwa – art. 27 – 43 ustawy o bateriach i akumulatorach;
Obowiązki zbierających zużyte baterie lub zużyte akumulatory względem marszałka województwa – art. 57 – 59 ustawy o bateriach i akumulatorach;
Obowiązki prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów względem marszałka województwa – art. 60 – 64 ustawy o bateriach i akumulatorach.

SANKCJE ZA NIE ZŁOŻENIE SPRAWOZDAŃ OD ROKU SPRAWOZDAWCZEGO 2015:
Kto, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 76, nie składa sprawozdania, podlega karze grzywny (art.180a ustawy o odpadach).

KARY PIENIĘŻNE - DOTYCZY SPRAWOZDAŃ  ZA LATA 2012-2014:
Zgodnie z art. 237 i 237a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21 ze zm.) podmioty, o których mowa w art. 73 i art. 75 obowiązane do sporządzania i składania sprawozdań za lata 2012 - 2016 stosują przepisy dotychczasowe tj. przepisy ustawy o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r., Nr 79, poz. 666 ze zm.)
Jednakże ten, kto wbrew obowiązkowi za lata 2012 - 2014 nie sporządza i nie przekazuje sprawozdań i wykazów lub wykonuje ten obowiązek nieterminowo bądź niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 500 zł.
Administracyjną karę pieniężną wymierza, w drodze decyji Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy.

Natomiast, kto wbrew obowiązkowi za lata 2015 - 2016 nie sporządza i nie przekazuje sprawozdań bądź robi to nieterminowo i/lub po terminie, podlega karze grzywny (art. 180a ustawy o odpadach).

Rejestr wprowadzających baterie lub akumulatory i prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

W związku z art. 18 ustawy o bateriach i akumulatorach (w ślad za art. 235 ust 2 i 3 ustawy o odpadach) przedsiębiorca przed rozpoczęciem działalności w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów na terytorium kraju lub przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, przed dokonaniem pierwszego wprowadzenia do obrotu baterii lub akumulatorów na terytorium kraju lub pierwszego przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru.

Więcej informacji nt. rejestru znajduje się na stronie internetowej Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w zakładce Gospodarka Odpadami – Baterie i akumulatory.
Wszystkie niezbędne dokumenty można znaleźć na stronie Ministerstwa Środowiska w zakładce Środowisko/Odpady/Zużyte baterie i akumulatory.
Obowiązki w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2015 r. poz. 687) mogą być wykonywane przez podmiot pośredniczący posiadający wdrożony system zarządzania środowiskowego.

Stanowisko MŚ w sprawie sporządzania sprawozdania o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne za rok 2015 i lata kolejne (z dn. 22.02.2016)

Interpretacja Ministerstwa Środowiska dot. wprowadzających baterie i akumulatory oraz sprawozdania dot. wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne (z dn. 28.03.2012)

Stanowisko Ministerstwa Środowiska w sprawie obowiązków z zakresu gospodarki odpadami oraz bateriami i akumulatorami sprzedawców detalicznych oraz wprowadzających baterie i akumulatory (31.12.2014 r.) 

Stanowisko Ministerstwa Środowiska w sprawie obowiązków przedsiębiorców gospodarujących bateriami i akumulatorami (5.10.2015 r.)

Opinia MŚ ws. rozliczenia z nieodebranej opłaty depozytowej, o której mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (z dnia 24.04.2015 r.)

Uzupełnienie opinii MŚ ws. rozliczania z nieodebranej opłaty depozytowej, o której mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (zamieszczonej 24.04.2015 r.)

Informacja dotycząca wydawania zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach przenośnych i zużytych akumulatorach przenośnych oraz zaświadczeń o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach

MINI PRZEWODNIK PRZEDSIĘBIORCY

Zgodnie z art. 234 ust. 1 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy o odpadach, Rejestr oraz Bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce opakowaniami (BDO) tworzy się najpóźniej  do dnia 24 stycznia 2018 roku. Minister Środowiska ogłosi w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym "Monitor Polski" informację o dacie utworzenia BDO, w tym rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących opakowaniami.

Oprogramowanie niezbędne do efektywnej realizacji obowiązków Marszałka Województwa Małopolskiego w zakresie gospodarki bateriami i akumulatorami zostało zakupione przy udziale finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 700 000,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

 

 

 

 Opracował: Marta Gabryś
 Opublikował: Paweł Świercz
 Zatwierdził: Tomasz Pietrusiak
 Źródło: Kartę nadzoruje Departament Środowiska

Załączniki

Metryka
Liczba odwiedzin: 14652
Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Osoba wprowadzająca informację: Marta Gabryś
Osoba odpowiedzialna za informację: Tomasz Pietrusiak
Czas wytworzenia: 2014-08-18 13:06:05
Czas publikacji: 2016-10-24 09:04:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Kontakt: +48 12 63 03 300
Opis: Departament Środowiska - Zespół Baz Danych o Odpadach
Historia zmian
Starsze wersje artykułu
Proszę w pole wyszukiwarki wpisać poszukiwaną frazę.