Wyszukiwanie zaawansowane

Opłata produktowa

Prześlij dalej Wersja PDF Wersja XML Drukuj  


 

 

 


 Karta informacyjna

Opłata produktowa

 
 Data publikacji karty 2016-09-06 09:24:12
 Odnośnik do e-formularza

Nie dotyczy

 

 

 Opis sprawy

Przedsiębiorcy wprowadzający po raz pierwszy do obrotu produkty w opakowaniach i/lub produkty (np. oleje, opony) są obowiązani do sporządzenia i złożenia sprawozdania oraz wniesienia na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego należnej opłaty produktowej.

 
 Kogo dotyczy

1. Opłata produktowa za opakowania od 2014 roku

Od 1 stycznia 2014 roku mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) z wyj. art. 46-51, która zastępuje obowiązującą dotychczas ustawę z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz wprowadza istotne zmiany w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 z późń. zm.).

Najistotniejsze zmiany przepisów:
- obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych
- nowe obowiązki dla wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych, a także środki niebezpieczne w opakowaniach, w tym środki ochrony roślin
- zwolnienie wprowadzających produkty w opakowaniach o masie do 1 tony (dotyczy masy opakowań) UWAGA! Do 15 marca należy złożyć dokumenty, o których mowa w art. 7  ww. ustawy, więcej informacji
- zmiana sposobu obliczania poziomów odzysku i recyklingu
- zmiany w dokumentacji potwierdzającej odzysk/recykling odpadów opakowaniowych
- przepisy ustawy stosuje się do wszystkich opakowań
- w roku 2014 można rozliczyć nadwyżkę w wysokości nie większej niż 10% wymaganego poziomu w 2013 roku (art. 80 ww. ustawy), w roku 2015 i latach kolejnych brak możliwości rozliczenia nadwyżki

Więcej informacji nt przepisów w zakresie opłaty produktowej za opakowania obowiązujących od 2014 roku

Interpretacje Ministerstwa Środowiska do nowej ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

2. Opłata produktowa za produkty (np. opony, oleje) od 2014 roku

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) uchyliła część przepisów (m.in.  w zakresie opakowań ) oraz wprowadziła istotne zmiany w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 z późń. zm.) m.in wprowadziła nowe rodzaje produktów podlegających ustawie (oleje smarowe syntetyczne i półsyntetyczne oraz opony stosowane w motocyklach i rowerach) oraz zwolnienie z uiszczania opłaty produktowej poniżej 100 zł. Treść znowelizowanej ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1413.)

Więcej informacji nt opłaty produktowej  za produkty od 2014 roku

3. Opłata produktowa za opakowania i/lub produkty  za lata 2010 do 2013

Zapisy ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr  90, poz. 607 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do 2013 r., stosuje się do przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z  dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach z:  tworzywa sztucznego, aluminium, stali, papieru i tektury, szkła gospodarczego (poza ampułkami),  drewna lub/i produkty (np. opony, oleje).

Więcej informacji nt opłaty produktowej  za opakowania i produkty w latach 2010-2013

Informacja dla przedsiębiorców posiadających zakłady produkcyjne oraz sklepy detaliczne (np. piekarnie, zakłady cukiernicze) - Interpretacja MŚ.pdf

 
 Wymagane dokumenty

1. Przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność polegającą na wytwarzaniu, imporcie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów w opakowaniach lub produktów, odzysku lub recyklingu odpadów opakowaniowych lub odpadów powstałych z produktów, działalność w zakresie eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych lub powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi, a także organizacja odzysku lub organizacja odzysku opakowań, składa zawiadomienie o tym fakcie do marszałka województwa w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności (art. 78 ust. 1 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi).

Jeżeli dane, zawarte w zawiadomieniu ulegną zmianie, przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić ten fakt marszałkowi województwa nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Wzór zawiadomienia

Zawiadomienie oraz sprawozdanie należy złożyć marszałkowi województwa właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy.

2. Przedsiębiorca oraz organizacja odzysku są zobowiązani do sporządzenia i złożenia marszałkowi województwa rocznego sprawozdania w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

WZÓR SPRAWOZDANIA:
2015 rok

- opakowania -informacja nt sprawozdania - Dz. U. z 2016 r. poz. 182
- produkty - Obecnie trwają prace legislacyjne dot. rozporządzenia Ministra Środowiska określającego wzór sprawozdania.

Dodatkowo wprowadzający produkty w opakowaniach do 1 Mg, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w terminie do 15 marca 2016 roku mają obowiązek złożyć:
1) zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymane w roku, w którym Wnioskodawca ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo
oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis otrzymanej w ww. okresie,  albo
oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w ww. okresie,
2) w zależności od rodzaju pomocy o którą ubiega się wnioskodawca odpowiednio:
formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis albo formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.


2014 rok
- opakowania - Dz. U. z 2010 r. Nr 259, poz. 1775
- produkty - Dz. U. z 2010 r. Nr 259, poz. 1775

Za rok 2014 należy przedłożyć:
Sprawozdanie OŚ-OP1 2014 r.opakowania.xls
Sprawozdanie OŚ-OP1 2014 r.opakowania do 1 Mg.xls
Sprawozdanie OŚ-OP1 2014 r.porozumienia.xls
Sprawozdania OŚ-OP1 2014 r.produkty.xls

Dodatkowo wprowadzający produkty w opakowaniach do 1 Mg, w terminie do 15 marca 2015 roku mają obowiązek złożyć:
1) zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymane w roku, w którym Wnioskodawca ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo
oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis otrzymanej w ww. okresie,  albo
oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w ww. okresie,
2) w zależności od rodzaju pomocy o którą ubiega się wnioskodawca odpowiednio:
formularz informacji pomoc de minimis albo formularz informacji pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

2010 - 2013 rokDz. U. z 2010 r. Nr 259, poz. 1775

STAWKI OPŁAT:
2015 rok
- opakowania - Dz.U. z 2014 r. poz. 1972
- produkty - Dz.U. z 2014 r. poz. 1968
2011 - 2014 rokDz. U. z 2010 r. Nr 259, poz. 1774
2010 rok - Dz. U. z 2007 r. Nr 247, poz. 1840

ROCZNE POZIOMY ODZYSKU I RECYKLINGU:
2015 rok
- opakowania - zał. 1 do ustawy  o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
- produkty - zał. 4a do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
preparaty smarowe, dodatki i środki zapobiegające zamarzaniu - Dz.U. z 2014 r., poz. 1598
2014 rok
- opakowania – zał. 1 do ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
- produkty – zał. 4a do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodraowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
2010 - 2013 rok - Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 752

W przypadku realizowania obowiązku zapewnienia odzysku/recyklingu odpadami zebranymi od innych posiadaczy odpadów (przedsiębiorca nie jest wytwórcą tych odpadów) należy zastosować 100% poziom odzysku lub/i recyklingu (nie dotyczy rozliczenia za produkty począwszy od 2014 roku).

WZORY do wyliczenia opłaty produktowej:
1. Opakowania:

- za 2014, 2015 rok – opłata produktowa jest sumą opłat z tytułu:

- niewykonania obowiązku odzysku odpadów opakowaniowych powstałych z  opakowań wymienionych w poz. 1 w zał. 1 ustawy o gospodarce opakowaniami odpadami opakowaniowymi (opakowania razem);
- niewykonania obowiązku recyklingu w odniesieniu do sumy opakowań wymienionych w poz. 1 w zał. 1 ww. ustawy (opakowania razem);
- niewykonania obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych powstałych z  opakowań wymienionych w poz. 2-7 w zał. 1 ww. ustawy. Wzory do obliczeń

- za lata 2010 do 2013 - opłata produktowa jest sumą opłat obliczonych oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku (łącznego) i recyklingu.  Wzory do obliczeń

2. Produkty – opłata produktowa jest sumą opłat za niewykonany odzysk oraz za niewykonany recykling. Wzory do obliczeń

 

 
 Formularze/ Wnioski do pobrania

Stawki, formularze, wymagane poziomy odzysku i recyklingu za lata 2010-2015

 
 Opłaty

Opłatę produktową wnosi się na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w terminie:

•    do 15 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy (za opakowania)

•    do 31 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy (za produkty)

(Opłatę produktową za lata 2010 do 2013 należało uiścić w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy).


Uwaga! Przez marszałka województwa rozumie się marszałka właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, a w przypadku gdy dany przedsiębiorca nie posiada siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju – Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Nr konta do wpłat:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
31-156 Kraków, ul. Basztowa 22
otwarty w:
Bank Pekao S. A.
Oddział w Krakowie

Nr 40 1240 4575 1111 0010 6052 1294   (opłata produktowa za opakowania począwszy od wpłat za 2014 rok)

Nr 11 1240 4575 1111 0010 5133 2618  (opłata produktowa za opakowania wpłaty za lata 2008-2013 oraz produkty – np. oleje, opony )


Do ponoszenia opłat produktowych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy - Ordynacja podatkowa, z tym, że uprawnienia organów podatkowych przysługują marszałkowi województwa. Obowiązek wpłacenia opłaty produktowej przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wpłata powinna nastąpić.
Do opłat wnoszonych po ustawowym terminie należy samodzielnie doliczyć odsetki  jak od zobowiązań podatkowych - art. 55 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613).

Nie wnosi się opłaty produktowej:

•     obliczonej dla produktów, jeżeli łączna wysokość opłaty produktowej wyliczonej w myśl art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi  odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1413 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym od 2014 r., nie przekracza 100 zł (od 2014 r. włącznie); 
 
 
•    obliczonej dla opakowań i/lub produktów, jeżeli łączna wysokość opłaty produktowej wyliczonej w myśl art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi  odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 90, poz. 607, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym do 2013 r., nie przekracza 50 zł (za lata 2010-2013);

•    Uwaga! Od 01.01.2014 roku przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w zakresie uzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, w tym dotyczących opłaty produktowej, oraz dokumentów potwierdzających recykling lub innych niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, eksport odpadów opakowaniowych i wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych nie stosuje się do przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg, zastrzeżeniem art. 7 ust. 1 ustawy. Powyższe zwolnienie (tj. art. 6 ust. 3 ustawy) ma zastosowanie, jeżeli:
1) przedsiębiorca złoży marszałkowi województwa w terminie do dnia 15 marca każdego roku:
a) zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis w zakresie, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.),
b) informacje, których zakres został określony w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy, o której mowa w pkt 1;
2) spełnione są dla przedsiębiorcy warunki dopuszczalności pomocy de minimis określone w obowiązujących przepisach prawa Unii Europejskiej w zakresie pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie.

Brak obowiązku wniesienia opłaty produktowej nie zwalnia przedsiębiorcy ze składania sprawozdania o masie opakowań wprowadzonych wraz z produktami do obrotu  za dany rok rozliczeniowy.

Więcej informacji
 

 
 Jednostka/ osoba odpowiedzialna

Departament Środowiska
Wydział Opłat Środowiskowych
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Adres do korespondencji
ul. Racławicka 56
30-017 Kraków
fax. 12 63-03-311
www.malopolskie.pl/produktowa

Zespół Weryfikacji Opłat za Korzystanie ze Środowiska
Pokój 523
Monika Solak - Tel. 12 63-03-101

Pokój 522
Agata Kempka - Tel. 12 63-03-241

Kierownik Zespołu Weryfikacji Opłat za Korzystanie ze Środowiska
Pokój 522
Monika Wójcik - Tel. 12 63-03-458

Zespół Księgowości i Windykacji Opłat
Pokój 519
Monika Niedziela - Tel. 12 63-03-339

Kierownik Zespołu Księgowości i Windykacji Opłat
Pokój 519
Agnieszka Kokot - Tel. 12 63-03-330

Zespół Kontroli z Zakresu Środowiska
Pokój 518
Marcin Górnikowski - Tel. 12 63-03-244
Marian Kurek - Tel. 12 63-03-244
Jarosław Misiura - Tel. 12 63-03-244
Agnieszka Trawińska - Tel. 12 63-03-244

p.o. Koordynatora Zespołu Kontroli z Zakresu Środowiska
Joanna Śledziowska - Tel. 12-63-03-244

Godziny pracy: poniedziałek – piątek od 8 do 16

 
 Miejsce składania dokumentów

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Środowiska
ul. Racławicka 56
30-017 Kraków

Dokumenty można złożyć osobiście:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, parter

 
 Termin załatwienia sprawy

Nie dotyczy

 
 Podstawa prawna

Opakowania

Produkty

 

 
 Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

 
 Uwagi i dodatkowe informacje

• Zgodnie z art. 200 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21), wojewódzki inspektor ochrony środowiska nakłada kary pieniężne w wysokości 500 zł na podmioty, które nie wywiązują się z obowiązku przekazywania sprawozdania albo w myśl art. 237 ww. ustawy wykonują ten obowiązek nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym. Z dniem 01.01.2016 r. zgodnie z art. 180a ustawy o odpadach, kto wbrew obowiązkowi nie składa sprawozdań podlega karze grzywny.
Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany prowadzić publiczne kampanie edukacyjne (obowiązek może być realizowany samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań). Wprowadzający produkty w opakowaniach samodzielnie wykonujący powyższy obowiązek przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne lub przekazuje na rachunek bankowy NFOŚiGW w Warszawie – łącznie co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym (art. 19 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi). Rozliczenie wykonania obowiązku prowadzenia kampanii następuje na koniec roku kalendarzowego. Interpretacje Ministerstwa Środowiska.
Wprowadzający produkty w opakowaniach wielomateriałowych, a także środki niebezpieczne w opakowaniach, w tym środki ochrony roślin, oprócz zapewnienia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu, są zobowiązani do zorganizowania systemu zbierania tych odpadów oraz zapewnienia odzysku i recyklingu opakowań po tych środkach samodzielnie lub przez przystąpienie do porozumienia (art. 18 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi). Interpretacja Ministerstwa Środowiska;
• Prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych jest obowiązany przekazać marszałkowi województwa jeden egzemplarz dokumentów: DPR – dokument potwierdzający recykling odpadów opakowaniowych, DPO – dokument potwierdzający inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, w terminie 30 dni od upływu kwartału, w którym dokumenty zostały wystawione;
• Przedsiębiorca dokonujący eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi lub innemu niż recykling proces odzysku jest obowiązany przekazać marszałkowi województwa jeden egzemplarz dokumentów: EDPR – dokument potwierdzający eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi, EDPO - dokument potwierdzający eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych w celu poddania ich innemu niż recykling procesowi odzysku.
• Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi marszałek województwa sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy w zakresie objętym jego właściwością oraz na podstawie art. 53 ust. 2 co najmniej raz na trzy lata przeprowadza kontrolę przedsiębiorców prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych oraz eksportujących odpady opakowaniowe oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych (wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO, EDPR).

Oprogramowanie niezbędne do realizacji obowiązków Marszałka Województwa Małopolskiego w zakresie weryfikacji i księgowania opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej zostało zakupione przy udziale finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 700 000,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

WFOSIGW w Krakowie

 

 

 Opracował: Monika Solak
 Opublikował: Monika Wójcik
 Zatwierdził: Tomasz Pietrusiak
 Źródło: Kartę nadzoruje Departament Środowiska

Załączniki

Metryka
Liczba odwiedzin: 50036
Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Osoba wprowadzająca informację: Monika Wójcik
Osoba odpowiedzialna za informację: Tomasz Pietrusiak
Czas wytworzenia: 2014-12-29 15:31:01
Czas publikacji: 2016-09-06 09:24:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Kontakt: +48 12 63 03 458
Opis: Departament Środowiska - Zespół Weryfikacji Opłat za Korzystanie ze Środowiska
Historia zmian
Starsze wersje artykułu
Proszę w pole wyszukiwarki wpisać poszukiwaną frazę.