Wyszukiwanie zaawansowane

Opłata produktowa

Prześlij dalej Wersja PDF Wersja XML Drukuj  


 
 Karta informacyjna

Opłata produktowa

 
 Data publikacji karty 2014-07-03 07:54:42
 Odnośnik do e-formularza

Nie dotyczy.

 

 

 Opis sprawy

Dotyczy przedsiębiorców podlegających przepisom ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 z późń. zm.).

Uwaga!
Od dnia 1 stycznia 2014 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 888), za wyjątkiem art. 46-51, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przedmiotowa ustawa zastąpiła ustawę z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638 z późn. zm.) oraz zmieniła zapisy zawarte w ustawie z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

Do powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi obowiązków wynikających z ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej w zakresie uzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu, w tym do obowiązków sprawozdawczych oraz do zobowiązań z tytułu opłaty produktowej należnej do dnia 31 grudnia 2013 r. stosuje się przepisy obowiązujące w chwili powstania tych obowiązków, w tym zobowiązań z tytułu opłaty produktowej.

Zatem dopiero obowiązki powstałe po 1 stycznia 2014 roku rozliczane będą według zasad określonych w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.


Interpretacje Ministerstwa Środowiska do nowej ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

 
 Kogo dotyczy

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

Art. 1. 1. Ustawa określa obowiązki przedsiębiorców, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach, których rodzaje określa załącznik nr 1 do ustawy, i produkty wymienione w załączniku nr 3 do ustawy oraz określa zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej.

1a. Przepisy ustawy stosuje się również do przedsiębiorcy, który pakuje produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadza je na rynek krajowy.

1b. W przypadku gdy produkt lub produkt w opakowaniu jest wprowadzany na rynek krajowy przez przedsiębiorcę niebędącego wytwórcą produktu lub produktu w opakowaniu, który zlecił wytworzenie tego produktu lub produktu w opakowaniu oraz którego oznaczenie zostało umieszczone na produkcie lub produkcie w opakowaniu, obowiązki określone w ustawie obciążają tego przedsiębiorcę.

1c. Przez oznaczenie, o którym mowa w ust. 1b, rozumie się znak towarowy w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej lub firmę, nazwę przedsiębiorcy, a w przypadku osoby fizycznej - imię i nazwisko przedsiębiorcy lub nazwę, pod którą wykonuje działalność gospodarczą.

2. Przez przedsiębiorcę wprowadzającego na rynek krajowy produkty w opakowaniach wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy rozumie się także:
1) przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2, sprzedającego produkty tam pakowane;
2) przedsiębiorcę prowadzącego więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5.000 m2, bez względu na powierzchnię pojedynczej jednostki, sprzedającego produkty w tych jednostkach pakowane.

3. Przepisy ustawy stosuje się również do przedsiębiorcy wprowadzającego na terytorium kraju w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towary, których częściami składowymi lub przynależnościami są produkty wymienione w załączniku nr 3 do ustawy.

3a. Przepisów ustawy nie stosuje się do przedsiębiorcy, który eksportuje lub dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów lub produktów w opakowaniach, które uprzednio zostały wprowadzone na terytorium kraju w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Informacja dla przedsiębiorców posiadających zakłady produkcyjne oraz sklepy detaliczne (np. piekarnie, zakłady cukiernicze) - Interpretacja MŚ.pdf

 
 Wymagane dokumenty

Przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność polegającą na wytwarzaniu, imporcie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów w opakowaniach lub produktów, odzysku lub recyklingu odpadów opakowaniowych lub odpadów powstałych z produktów, działalność w zakresie eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych lub powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi, a także organizacja odzysku lub organizacja odzysku opakowań, składa zawiadomienie o tym fakcie do marszałka województwa w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności (art. 78 ust. 1 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi).

Jeżeli dane, zawarte w zawiadomieniu ulegną zmianie, przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić ten fakt marszałkowi województwa nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Wzór zawiadomienia

Zawiadomienie oraz sprawozdanie należy złożyć marszałkowi województwa właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy.

Sprawozdanie należy przedłożyć w terminie do 31 marca za poprzedni rok sprawozdawczy.

Wzór sprawozdania:

2010 - 2013 rok – Dz. U. z 2010 r. Nr 259, poz. 1775
2008 - 2009 rok – Dz. U. z 2006 r. Nr 226, poz. 1654

Wzór na wylicznie opłaty produktowej znajduje się w objaśnieniach Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej.

Wzór na wyliczenie opłaty produktowej z tytułu niewykonania obowiązku odzysku odpadów opakowaniowych znajduje się w załączniku nr 5 do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

Stawki opłat:

2011 - 2013 rok – Dz. U. z 2010 r. Nr 259, poz. 1774
2008 - 2010 rok - Dz. U. z 2007 r. Nr 247, poz. 1840

Roczne poziomy odzysku i recyklingu:

2008 - 2013 rok - Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 752

Wzór dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling:

Od 1 stycznia 2007 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling - Dz. U. z 2006 r. Nr 247, poz. 1816


Od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie - Dz.U. z 2013 poz. 1274

Od 1 stycznia 2004 r. nie trzeba umieszczać symboli PKWiU przy opakowaniach (podlegają wszystkie opakowania bez względu na symbol PKWiU).

 
 Formularze/ Wnioski do pobrania

Stawki, formularze, wymagane poziomy odzysku i recyklingu za lata 2008-2013

 
 Opłaty

Opłatę produktową za 2013 r. należy wnieść do 31 marca 2014 r. na rachunek:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
31-156 Kraków, ul. Basztowa 22
otwarty w:

Uwaga! Od 1 lipca 2013 roku zmiana rachunku bankowego

Bank Pekao S. A.
Oddział w Krakowie
Nr 11 1240 4575 1111 0010 5133 2618

Do ponoszenia opłat produktowych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy - Ordynacja podatkowa, z tym, że uprawnienia organów podatkowych przysługują marszałkowi województwa.
Opłaty nie uiszczone w terminie podlegają wraz z odsetkami za zwłokę przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Obowiązek wpłacenia opłaty produktowej przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wpłata powinna nastąpić.

Zwolnienia:
Nie wnosi się opłaty produktowej, której łączna roczna wysokość dla opakowań wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy oraz produktów wymienionych w załącznikach nr 2 i 3 do ustawy nie przekracza 50 zł.

 
 Jednostka/ osoba odpowiedzialna

Departament Środowiska
Wydział Opłat Środowiskowych
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Adres do korespondencji
ul. Racławicka 56
30-017 Kraków
fax. 12 63-03-311
www.malopolskie.pl/produktowa

Zespół Weryfikacji Opłat za Korzystanie ze Środowiska
Pokój 523
Monika Solak - Tel. 12 63-03-101

Pokój 522
Agata Kempka - Tel. 12 63-03-458

Kierownik Zespołu Weryfikacji Opłat za Korzystanie ze Środowiska
Pokój 522
Monika Wójcik - Tel. 12 63-03-458

Zespół Księgowości i Windykacji Opłat
Pokój 519
Monika Niedziela - Tel. 12 63-03-339

Kierownik Zespołu Księgowości i Windykacji Opłat
Pokój 519
Agnieszka Kokot - Tel. 12 63-03-330

Godziny pracy: poniedziałek – piątek od 8 do 16

 
 Miejsce składania dokumentów

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Środowiska
ul. Racławicka 56
30-017 Kraków

Dokumenty można złożyć osobiście:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, parter

 
 Termin załatwienia sprawy

Nie dotyczy.

 
 Podstawa prawna  
 Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 
 Uwagi i dodatkowe informacje

Zgodnie z art. 200 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21), wojewódzki inspektor ochrony środowiska nakłada kary pieniężne w wysokości 500 zł na podmioty, które nie wywiązują się z obowiązku przekazywania sprawozdania albo w myśl art. 237 ww. ustawy wykonują ten obowiązek nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym.

 

 

 Opracował: Monika Solak
 Opublikował: Paweł Świercz
 Zatwierdził: Tomasz Pietrusiak
 Źródło: Kartę nadzoruje Departament Środowiska

Załączniki

Metryka
Liczba odwiedzin: 4298
Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Osoba wprowadzająca informację: Monika Wójcik
Osoba odpowiedzialna za informację: Tomasz Pietrusiak
Czas wytworzenia: 2014-07-02 15:55:36
Czas publikacji: 2014-07-03 07:54:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Kontakt: +48 12 63 03 458
Opis: Departament Środowiska - Zespół Weryfikacji Opłat za Korzystanie ze Środowiska
Historia zmian
Starsze wersje artykułu
Proszę w pole wyszukiwarki wpisać poszukiwaną frazę.