Wyszukiwanie zaawansowane

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Prześlij dalej Wersja PDF Wersja XML Drukuj  


 

Aplikacja Ekopłatnik umożliwia wypełnienie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (za wprowadzanie gazów  lub pyłów do powietrza, pobór wód, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, składowanie odpadów).


 Karta informacyjna

Opłaty za korzystanie ze środowiska

 
 Data publikacji karty 2016-09-06 09:12:09
 Odnośnik do e-formularza

Nie dotyczy.

 

 

 Opis sprawy

Podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek sporządzania sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska oraz uiszczania opłat.

Opłaty wnosi się za:
1. Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza m.in.
- procesy technologiczne, przeładunek benzyn silnikowych, kotły, silniki spalinowe, chów lub hodowla drobiu.
1a. Przydzielone uprawnienia do emisji na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. poz. 1223).
2. Pobór wód - z własnych ujęć
- wody podziemne, powierzchniowe.
3. Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi m.in.
- ścieki bytowe, komunalne, przemysłowe, wody chłodnicze, wody opadowe lub roztopowe, wody zasolone, wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych.
4. Składowanie odpadów (obowiązki opłat i sprawozdań od 2002 przejmuje zarządzający składowiskiem).

Opłaty za korzystanie ze środowiska są zobowiązaniem podatkowym.

Opłaty nieuiszczone w terminie podlegają wraz z odsetkami za zwłokę przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 
 Kogo dotyczy

Podmiot korzystający ze środowiska:

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska podmiotem korzystającym ze środowiska jest:

a) przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz przedsiębiorca zagraniczny w rozumieniu art. 5 pkt 3 tej ustawy, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,

b) jednostka organizacyjna niebędącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

c) osoba fizyczna niebędąca podmiotem, o którym mowa w lit. a, korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

 
 Wymagane dokumenty

Stawki i wzory formularzy

od 01.01.2005r. rozliczamy się półrocznie - do II półrocza 2012 r.
od 01.01.2013 r. - rocznie

Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat należy przedłożyć do urzędu marszałkowskiego w terminie:

  • do 31 marca za poprzedni rok sprawozdawczy (dotyczy wykazów rocznych od 2013 roku)
  • do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza (dotyczy wykazów od II półrocza 2009 roku do II półrocza 2012 roku).

ROK 2015

Nie należy przedkładać do urzędu marszałkowskiego wykazów półrocznych za 2015 rok !

Stawki M. P. z 2014 r. poz. 790 - stawki jednostkowe
Formularze

Dz.U. z 2014 r. poz. 274

Współczynniki różnicujące Dz. U. z 2008 r. Nr 196 poz. 1217
Aplikacja do naliczania opłat

Ekopłatnik

Uwaga !
Pod zbiorczym zestawieniem informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz pod załącznikami dotyczącymi powietrza, wody, ścieków, odpadów, powinno znaleźć się pouczenie oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu.

Załącznik nr 1 zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, wypełnia się w przypadku przedkładania któregokolwiek z wykazów zawartych w załącznikach nr 2-5

 
 Formularze/ Wnioski do pobrania

Stawki, formularze za okres od II półrocza 2010 roku do 2017 roku

Ekopłatnik – link

Aplikacja Ekopłatnik umożliwia:
- wyliczenie wysokości należnych opłat za korzystanie ze środowiska (za wprowadzanie gazów  lub pyłów do powietrza, pobór wód, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, składowanie odpadów) na podstawie wprowadzonych do aplikacji danych,
- wypełnienie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat,
- wydruk gotowych wykazów w celu przekazania ich do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

 
 Opłaty

Termin wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz nr rachunku bankowego

Bank Pekao S. A.
Oddział w Krakowie
93 1240 4575 1111 0010 5133 2403

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Basztowa 22,
31 - 156 Kraków

W opisie przelewu należy podać: „Regon; wpłata za (podać okres – półrocze i rok); komponent jakiego opłata dotyczy (woda, ścieki, emisja, odpady)

Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego.

Opłatę wnosi się na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, jeżeli:

  • korzystanie ze środowiska miało miejsce na terenie województwa małopolskiego
  • podmiot korzystający ze środowiska wprowadza gazy lub pyły do powietrza w wyniku eksploatacji urządzeń (np. spalanie paliw w silnikach spalinowych –np. w samochodach osobowych, maszynach roboczych) i jest zarejestrowany na terenie województwa małopolskiego.


Opłatę ustaloną według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce, należy wnieść w terminie:

  • do 31 marca za poprzedni rok sprawozdawczy (dotyczy wykazów rocznych od 2013 roku)
  • do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza (dotyczy wykazów od II półrocza 2009 roku do II półrocza 2012 roku).

Stawki opłat ulegają corocznej zmianie.

Wyjątek - podmioty ponoszące opłatę za odprowadzane ścieki pochodzące z chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych – wnoszą opłatę w terminie 2 miesięcy po zakończeniu okresu od dnia 1 maja do dnia 30 kwietnia następnego roku, czyli do końca czerwca.


Opłaty podwyższone

Zgodnie z art. 292 ustawy Prawo ochrony środowiska w przypadku braku wymaganego pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza lub pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód lub odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi lub pozwolenia zintegrowanego podmiot ponosi opłaty podwyższone o:

  • od 1.01.2009 r. - 500 %.


Opłaty podwyższone za składowanie odpadów
Zgodnie z art. 293 ustawy Prawo ochrony środowiska
1. Za składowanie odpadów bez uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów podmiot korzystający ze środowiska ponosi, z zastrzeżeniem ust. 3-5, opłaty podwyższone w wysokości 0,05 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania.
2. Magazynowanie odpadów bez wymaganej decyzji określającej sposób i miejsce magazynowania traktuje się jako składowanie odpadów bez wymaganej decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone w wysokości 0,7 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą tonę odpadów i za każdą dobę składowania.
4. W przypadku pozbycia się odpadów:
1) nad brzegami zbiorników wodnych, w szczególności w strefach ochronnych ujęć wód i na terenach wypływu wód z warstw wodonośnych,
2) na terenach parków narodowych i rezerwatów przyrody,
3) na terenach leśnych albo uzdrowiskowych lub na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych
- podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone w wysokości 1,0 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą tonę odpadów i za każdą dobę składowania.
5. Podmiot korzystający ze środowiska w przypadku pozbycia się odpadów do śródlądowych wód powierzchniowych i podziemnych, morskich wód wewnętrznych lub wód morza terytorialnego ponosi opłatę podwyższoną w wysokości 100-krotnej jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku.
6. Przepisy ust. 3-5 stosuje się odpowiednio, jeżeli składowanie odpadów jest zabronione na podstawie ustawy o odpadach.
7. Opłatę podwyższoną ponosi się niezależnie od opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku.


Zwolnienie z opłat

Zgodnie z art. 289 ustawy Prawo ochrony środowiska nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których:

  • roczna wysokość nie przekracza 800 zł (dotyczy wykazów rocznych od 2013 roku),
  • półroczna wysokość nie przekracza 400 zł (dotyczy wykazów od II półrocza 2009 do II półrocza 2012 roku).

Uwaga!
Zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty nie zwalnia z obowiązku składania wykazów o zakresie korzystania ze środowiska.

Obowiązek uiszczenia opłat przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin wniesienia opłaty.

 
 Jednostka/ osoba odpowiedzialna

Departament Środowiska
Wydział Opłat Środowiskowych
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Adres do korespondencji
ul. Racławicka 56
30 - 017 Kraków
fax. (12) 63-03-311
www.malopolskie.pl/srodowisko

Zespół Weryfikacji Opłat za Korzystanie ze Środowiska
Pokój 521
Lucyna Nowarska - Tel. 12 63-03-329
Katarzyna Nowak - Tel. 12 63-03-329

Pokój 523
Ewelina Leleń - Tel. 12 63-03-203
Monika Solak - Tel. 12 63-03-101
Hubert Picheta - Tel. 12 63-03-164

Pokój 516
Marcin Kłusek - Tel. 12 63-03-162
Justyna Kołodziej - Tel. 12 63-03-163
Maciej Sowa - Tel. 12 63-03-364

Pokój 522
Agata Kempka - Tel. 12 63-03-241

Kierownik Zespołu Weryfikacji Opłat za Korzystanie ze Środowiska
Pokój 522
Monika Wójcik - Tel. 12 63-03-458

Zespół Księgowości i Windykacji Opłat
Księgowość
Pokój 517
Małgorzata Jopek - Tel. 12 63-03-314
Anastazja Klimas-Cora - Tel. 12 63-03-315

Pokój 519
Monika Niedziela - Tel. 12 63-03-339

Windykacja
Pokój 520
Barbara Filo - Tel. 12 63-03-165
Aleksandra Gędłek - Tel. 12 63-03-275
Anna Matoga - Tel. 12 63-03-193
Iwona Bąk - Tel. 12 63-03-165
Dawid Wnęk - Tel. 12 63-03-165

Kierownik Zespołu Księgowości i Windykacji Opłat
Pokój 519
Agnieszka Kokot - Tel. 12 63-03-330

Zespół Kontroli z Zakresu Środowiska
Pokój 518
Marcin Górnikowski - Tel. 12 63-03-244
Marian Kurek - Tel. 12 63-03-244
Jarosław Misiura - Tel. 12 63-03-244
Agnieszka Trawińska - Tel. 12 63-03-244

p.o. Koordynatora Zespołu Kontroli z Zakresu Środowiska
Joanna Śledziowska - Tel. 12-63-03-244


Godziny pracy: poniedziałek – piątek od 8 do 16

 
 Miejsce składania dokumentów

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Środowiska
ul. Racławicka 56
30 - 017 Kraków

Dokumenty można złożyć osobiście:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, parter

oraz
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
(do II półrocza 2012 r.)

 
 Termin załatwienia sprawy

Nie dotyczy.

 
 Podstawa prawna  
 Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 
 Uwagi i dodatkowe informacje

Podstawa prawna: ustawa Prawo ochrony środowiska.

Art. 288.1. Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska:

1) nie przedłożył wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, wykazu, o którym mowa w art. 286 ust. 2 - marszałek województwa wymierza opłatę, w drodze decyzji, na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska;
2) zamieścił w wykazie zawierającym informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat informacje lub dane nasuwające zastrzeżenia - marszałek województwa wymierza, w drodze decyzji, na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, opłatę w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy opłatą należną a wynikającą z wykazu.
2. Marszałek województwa dokonuje ustaleń własnych na podstawie:
1) pomiarów dokonywanych przez organy administracji lub przez podmiot korzystający ze środowiska obowiązany do poniesienia opłat;
2) innych danych technicznych i technologicznych.
3. Kopię decyzji, o której mowa w ust. 1, zawierającą informacje o korzystaniu ze środowiska przez podmiot w zakresie wskazanym w art. 287 ust. 1 pkt 1-3, marszałek województwa przedstawia niezwłocznie wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.

Dodatkowe informacje:

Pliki w formacie .pdf można odczytać w darmowym programie - Adobe Acrobat Reader (13 MB).

Uwaga!
Ustawa z dnia 17 lipca 2009r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji nakłada na podmioty korzystające ze środowiska obowiązek sporządzania i wprowadzania do Krajowej bazy, w terminie do końca lutego, raportu dotyczącego poprzedniego roku kalendarzowego, zawierającego szczegółowe informacje o wielkości emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji oraz prowadzonej działalności, na skutek której występuje emisja.

Więcej informacji na stronie www.krajowabaza.kobize.pl

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami
ul. Chmielna 132/134
00-805 Warszawa

Oprogramowanie niezbędne do realizacji obowiązków Marszałka Województwa Małopolskiego w zakresie weryfikacji i księgowania opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej zostało zakupione przy udziale finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 700 000,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

 

WFOSIGW w Krakowie

 

 

 Opracował: Monika Wójcik
 Opublikował: Monika Wójcik
 Zatwierdził: Tomasz Pietrusiak
 Źródło: Kartę nadzoruje Departament Środowiska

Załączniki

Metryka
Liczba odwiedzin: 284997
Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Osoba wprowadzająca informację: Monika Wójcik
Osoba odpowiedzialna za informację: Tomasz Pietrusiak
Czas wytworzenia: 2014-09-30 15:20:23
Czas publikacji: 2016-09-06 09:12:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Kontakt: +48 12 63 03 458
Opis: Departament Środowiska - Zespół Weryfikacji Opłat za Korzystanie ze Środowiska
Historia zmian
Starsze wersje artykułu
Proszę w pole wyszukiwarki wpisać poszukiwaną frazę.