Wyszukiwanie zaawansowane

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski w 2014 r. - rozstrzygnięcie

Prześlij dalej Wersja PDF Wersja XML Drukuj  


 

Uchwała Nr 434/14 Zarządu Województwa Malopolskiego z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie przyznania Nagrody Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski w 2014 roku.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 434/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 kwietnia 2014 roku - Lsta Laureatów Nagrody Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego 2014.


 Karta informacyjna

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski

 
 Data publikacji karty 2014-04-24 10:27:23
 Odnośnik do e-formularza  

 

 Opis sprawy

1. Inicjatorem i organizatorem Nagrody im. Mariana Korneckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski jest Województwo Małopolskie (ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków).

2. Nagroda im. Mariana Korneckiego jest przyznawana corocznie za całokształt działalności oraz za realizację wartościowych projektów na obszarze Małopolski w zakresie:

a) dbałości o zachowanie zabytkowych obiektów architektury drewnianej, ich utrzymanie i należyte wykorzystanie, w tym zapobiegania zagrożeniom mogącym powodować ich niszczenie,

b) adaptacji zabytkowych obiektów architektury drewnianej do nowych funkcji związanych z turystyką, kulturą i nauką oraz na inne cele publiczne,

c) adaptacji zabytkowych obiektów architektury drewnianej do celów mieszkaniowych i działalności gospodarczej,

d) przeprowadzonych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowych obiektach architektury drewnianej,

e) badania i dokumentowania zabytkowych obiektów architektury drewnianej,

f) promocji zabytkowych obiektów architektury drewnianej,

g) "ożywiania" zabytkowych obiektów architektury drewnianej poprzez m.in. organizację koncertów, wystaw i innych wydarzeń artystyczno-kulturalnych i naukowych.

3. Nagroda jest nagrodą finansową Województwa Małopolskiego, przyznawaną w oparciu o rekomendacje Kapituły Nagrody i stosowną uchwałę Zarządu Województwa Małopolskiego.

4. Nagroda wynosi 15 000 zł.

5. Dopuszcza się możliwość przyznania wyróżnień maksymalnie trzem kandydatom.

6. Laureat nagrodzony zostaje nagrodą finansową oraz okolicznoś-ciowym dyplomem i statuetką.

7. Wyróżnieni w ramach nagrody mogą otrzymać okolicznościowe dyplomy i statuetki.

 
 Kogo dotyczy

Zgłoszenia do Nagrody mogą być składane przez członków Kapituły Nagrody oraz przez niżej wymienionych wnioskodawców:

a) instytucje i organizacje pozarządowe realizujące zadania statutowe w sektorze kultury i ochrony zabytków,

b) instytucje kultury,

c) stowarzyszenia i izby konserwatorów zabytków,

d) podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie konserwacji zabytków i dzieł sztuki,

e) dyplomowanych konserwatorów zabytków i dzieł sztuki,

f) uczelnie wyższe,

g) kościoły i związki wyznaniowe,

h) jednostki organizacyjne administracji publicznej, samorządowej i rządowej,

i) organy administracji samorządowej.

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez wnioskodawcę regulaminu konkursu. Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dotyczy osób fizycznych. Dopuszcza się możliwość ponownego rozpatrzenia zgłoszeń do nagrody złożonych w poprzedniej edycji Nagrody

 
 Wymagane dokumenty

1. Karta zgłoszeniowa stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu.

2. Opis dokonań kandydata do nagrody, zawierający maksymalnie pięć stron wydruku, czcionka Arial 11 pt interlinia 1,5 wiersza.

3. Dokumentacja fotograficzna dokonań kandydata do nagrody i/lub spis projektów badawczych/publikacji.

4. Nośnik CD lub DVD z zapisanymi: opisem dokonań i dokumentacją fotograficzną.

 
 Formularze/ Wnioski do pobrania
  • Karta zgłoszeniowa
  • Regulamin przyznawania Nagrody WM im. Mariana Korneckiego
 
 Opłaty

Nie pobiera się.

 
 Jednostka/ osoba odpowiedzialna

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Zespół ds. Dziedzictwa i aktywności kulturalnej

ul. Racławicka 56, Kraków

(V piętro, pokój nr 553)

tel: 12/ 63 03 305, fax 63 03 341

 
 Miejsce składania dokumentów

za pośrednictwem poczty:

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, 30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

lub

osobiście na adres: Dziennik Podawczy Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, Kraków 30-017 Kraków.

 
 Termin załatwienia sprawy

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie karty zgłoszeniowej zgodnej z załączonym wzorem w terminie do 20 marca 2014 roku (decyduje data wpływu do urzędu).

 
 Podstawa prawna
  • uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XL/636/10 z dnia 25 stycznia 2010 r.
  • uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr VII/107/11 z dnia 28 marca 2011 r.
 
 Tryb odwoławczy

Uchwała w przedmiocie przyznania nagrody ma charakter swobodnego wyboru laureata, a nie nakazu ustawowego. Przy podejmowaniu decyzji o wyborze laureata przez Kapitułę Nagrody nie stosuje się przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i nie przewiduje się trybu odwołania.

 
 Uwagi i dodatkowe informacje

Nagrody wręczone zostaną nagrodzonym na uroczystym spotkaniu w maju 2014 r.

 

 

 Opracował: Agnieszka Szpala
 Opublikował: Przemysław Piotrowski
 Zatwierdził: Krzysztof Markiel
 Źródło:

Załączniki

Metryka
Liczba odwiedzin: 1646
Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Osoba wprowadzająca informację: Przemysław Piotrowski
Osoba odpowiedzialna za informację: Krzysztof Markiel
Czas wytworzenia: 2014-04-24 10:27:23
Czas publikacji: 2014-04-24 10:27:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Kontakt: +48 12 63 03 407
Opis: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Zespół ds. Dziedzictwa i Aktywności Kulturalnej
Historia zmian
Starsze wersje artykułu
Proszę w pole wyszukiwarki wpisać poszukiwaną frazę.