Wyszukiwanie zaawansowane

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom w 2014 roku

Prześlij dalej Wersja PDF Wersja XML Drukuj  


Uchwała nr 366/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 kwietnia 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom.

Uchwała nr 366/14 ZWM - uchwala rozstrzygająca konkurs

Załącznik nr 1 - lista rekomendowanych ofert w 2014 roku

Załącznik nr 2 - lista nierekomendowanych ofert w 2014 roku

 Departament Zdrowia i Polityki Społecznej informuje, iż posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się w poniedziałek, 24 marca br. o godzinie 11.00 w siedzibie Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przy ul. Radziwiłłowskiej 1 w Krakowie. Oferenci mogą uczestniczyć w części jawnej posiedzenia komisji jako obserwatorzy.

 

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 97/14 z dnia 4 lutego 2014 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom.

 


 Karta informacyjna

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom w 2014 r. dofinansowany z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi przeznaczonych na realizację zadań Samorządu Województwa Małopolskiego, określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm)

 
 Data publikacji karty 2014-04-04 13:14:16
 Odnośnik do e-formularza  

 

 Opis sprawy
 1. Celem otwartego konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom, prowadzącym działalność pożytku publicznego, realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom.
 2. W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie następujących rodzajów zadań:                                                                                                                                                                                     1 )    Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii, HIV/AIDS oraz palenia tytoniu:
  a.    Ograniczenie palenia tytoniu i używania narkotyków przez dzieci i młodzież w tym z grup podwyższonego ryzyka, poprzez prowadzenie działań edukacyjno- profilaktycznych wraz z organizacją zajęć pozaszkolnych jako strategii uzupełniającej dopowyższych działań.
  b.    Wspieranie rozwoju profilaktyki rodzinnej poprzez kształtowanie właściwych kompetencji rodzicielskich wobec zagrożeń związanych z paleniem tytoniu/używaniem narkotyków przez dzieci i młodzież.
  c.    Szkolenia dla wychowawców, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych
  z zakresu prowadzenia zajęć interwencyjno-korekcyjnych z młodzieżą palącą tytoń, oraz eksperymentującą z narkotykami i innymi środkami psychoaktywnymi.
  d.    Prowadzenie zajęć interwencyjno-korekcyjnych z młodzieżą palącą tytoń, eksperymentującą z narkotykami i innymi środkami psychoaktywnymi.
  e.    Prowadzenie edukacji publicznej i kampanii społecznych dotyczących problematyki uzależnienia od tytoniu oraz środków psychoaktywnych.
  f.    Wspieranie działań na rzecz ograniczenia skutków palenia tytoniu oraz biernego palenia.
  g.    Wspieranie działań na rzecz profilaktyki uzależnień wśród kobiet w ciąży i młodych matek.
  h.    Prowadzenie edukacji publicznej oraz działań profilaktycznych w zakresie HIV/AIDS i HCV kierowanych do różnych grup społecznych, w tym młodzieży akademickiej.
  i.    Udzielanie wsparcia poza leczniczego nierefundowanego przez NFZ w zakresie rehabilitacji, postrehabilitacji i readaptacji społeczno-zawodowej osobom uzależnionym w trakcie i po zakończeniu terapii, zagrożonym wykluczeniem.
  j.    Doposażenie i rozwój noclegowni oraz ośrodków leczenia, rehabilitacji, postrehabilitacji, readaptacji społeczno-zawodowej dla  osób uzależnionych od narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych.

  2)    Zadania z zakresu przeciwdziałania problemom alkoholowym:
  a.    Ograniczenie picia alkoholu przez dzieci i młodzież, w tym z grup podwyższonego ryzyka poprzez prowadzenie działań edukacyjno-profilaktycznych wraz z organizacją zajęć pozaszkolnych mających na celu m.in. nabywanie umiejętności radzenia sobie z sytuacją kryzysową oraz nabywanie umiejętności społecznych.
  b.    Wspieranie form pomocy środowiskowej i socjoterapeutycznej dla dzieci wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym.
  c.    Wspieranie rozwoju profilaktyki rodzinnej poprzez doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców, opiekunów i wychowawców z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz świadome wspieranie abstynencji dziecka.
  d.    Wspieranie rozwoju nowoczesnej profilaktyki szkolnej w zakresie problematyki alkoholowej.
  e.    Prowadzenie edukacji publicznej i kampanii społecznych dotyczących problemów wynikających z picia szkodliwego i uzależnienia od alkoholu.
  f.    Wspieranie działań edukacyjnych i psycho-korekcyjnych na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej wynikającej z problematyki uzależnień.
  g.    Wspieranie działań na rzecz ograniczania liczby kierowców prowadzących pod wpływem alkoholu, w tym prowadzenie zajęć psycho-korekcyjnych dla kierowców zatrzymanych za jazdę pod wpływem alkoholu.
  h.    Udzielanie wsparcia poza leczniczego, nierefundowanego przez NFZ w zakresie resocjalizacji i reintegracji dla osób pijących ryzykownie i szkodliwie oraz dla uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu terapii.

 3. Zlecenie ww. zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
 4. Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy oferentów uprawnionych, których oferty będą wyłonione w drodze ww. konkursu. W ramach zadań przewiduje się dofinansowanie więcej niż jednej oferty.
 5. Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza na realizację zadań wybranych w ramach w/w konkursu, środki finansowe do kwoty ogółem 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
 6. Na zadania o których mowa w §1 ust. 4 pkt 1 regulaminu tj. zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii, HIV/AIDS oraz palenia tytoniu, przeznacza się kwotę w wysokości 175 000 zł, z tego do 140 000 zł na działania związane z doposażeniem i rozwojem noclegowni oraz ośrodków leczenia, rehabilitacji, postrehabilitacji, readaptacji społeczno-zawodowej dla  osób uzależnionych od narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych.
 7. Na zadania o których mowa w §1 ust. 4 pkt 2 regulaminu tj. zadania z zakresu przeciwdziałania problemom alkoholowym przeznacza się kwotę w wysokości 75 000 zł.
 8. Oferent zobowiązany jest do wykazania się wkładem własnym w wysokości 20% wszystkich kosztów zadania (w tym wkład osobowy nie może wynosić więcej niż 10% wszystkich kosztów zadania).
 9. Wkład własny Oferenta rozumiany jest jako suma środków finansowych własnych, środków finansowych z innych źródeł oraz wkładu osobowego.
 10. Do konkursu ofert mogą być składane oferty zadań, które realizowane będą w terminie nie wcześniej niż 18 kwietnia 2014 roku, a zakończą się nie później 30 listopada 2014 roku.
 11. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.
 12. Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość w ciągu 7 dni od momentu opublikowania wykazu braków formalnych na BIP, uzupełnienia braków formalnych – wyłącznie w zakresie brakujących załączników, podpisów, dat, potwierdzeń za zgodność z oryginałem.
 13. Oferty, których braki formalne nie zostaną uzupełnione we wskazanym terminie, podlegają odrzuceniu.
 14. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji.
 15. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Województwa Małopolskiego w formie uchwały.
 16. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie realizacji zadania.
 17. Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie wyboru ofert stanowi podstawę do zawarcia pisemnej umowy ze Zleceniobiorcą - oferentem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Ramowy wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 18. Wszelkie zmiany związane z harmonogramem oraz zmiany merytoryczne wynikłe w trakcie realizacji zadania powinny być zgłaszane na bieżąco, pisemnie do Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
  w formie prośby o akceptację.
 
 Kogo dotyczy

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą się ubiegać następujący oferenci:

 • organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.)
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • spółdzielnie socjalne,
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 226, poz. 1675, z późn. zm.), które: - nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

O dotacje na realizację zadania mogą się ubiegać ww. oferenci, z zastrzeżeniem, że ich cele statutowe są zgodne z dziedziną w jakiej realizowane jest zadanie.

 
 Wymagane dokumenty

Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Załączniki do oferty:

 1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (albo wydruk Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu KRS pobrany na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym) lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności oferenta. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.
 2. Inne dokumenty, jeśli są wymagane np.:
 • szczególne upoważnienie osób do reprezentowania oferenta,
 • terenowe oddziały organizacji (nie posiadające osobowości prawnej) mogą złożyć wniosek wyłącznie za zgodą zarządu głównego organizacji (tj. na podstawie pełnomocnictwa rodzajowego udzielonego przez zarząd główny),
 • w przypadku złożenia oferty wspólnej, o której mowa w  § 6 pkt. IV ust. 3 należy załączyć do oferty wspólnej umowę zawartą z podmiotami składającymi ofertę wspólną.

Wszystkie wymagane dokumenty zostały określone w Regulaminie otwartego konkursu w Rozdziale IX Ocena formalna § 9 ust.

Załączniki muszą spełniać wymogi ważności, tzn. muszą być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli i spełniać następujące warunki:

a.    W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona załącznika winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione.

b.     Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi każda strona winna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

c.    Każda strona opatrzona winna być także datą potwierdzania zgodności z oryginałem.


Jeżeli ten sam oferent do konkursu składa więcej niż jedną ofertę na realizacje różnych zadań, załączniki mogą być dołączone do jednej oferty. W pozostałych ofertach winna znaleźć się informacja, gdzie zostały dołączone załączniki.
Do oferty można dołączyć posiadane rekomendacje uzyskane od jednostek samorządu terytorialnego lub innych podmiotów. Rekomendacje nie są załącznikiem obowiązkowym, ale mają wpływ na ocenę merytoryczną.

 
 Formularze/ Wnioski do pobrania
 • Uchwała nr 98/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom.
 • Regulamin konkursu
 • Wzór oferty
 • Wzór umowy
 • Załącznik nr 2 do umowy - aktualizacja opisu poszczególnych działań zadania publicznego
 • Załącznik nr 3 do umowy - zaktualizowany harmonogram
 • Załącznik nr 4 do umowy - zaktualizowany kosztorys
 • Załącznik nr 5 do umowy – wzór oświadczenia
 • Wzór sprawozdania
 • Obowiązki informacyjne - aktualne logo WM (na zadaniach dofinansowanych z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert wymagane jest umieszczenie aktualnego logo Województwa Małopolskiego na wszystkich materiałach informacyjnych np. plakaty, foldery, bilety, akredytacje oraz na stronach internetowych organizatora. Ponadto w materiałach należy umieścić w widocznym miejscu informacje o treści: „Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”.
 
 Opłaty

Nie pobiera się.

 
 Jednostka/ osoba odpowiedzialna

Zespół ds. polityki zdrowotnej i społecznej, tel. 012 63-03- 575
Zespół ds. finansów, tel. 012 63-03-228
fax (012) 63 03 524
ul. Radziwiłłowska 1, Kraków, pok. 2 i 9

 
 Miejsce składania dokumentów
 • Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, 30-017 Kraków, ul. Racławicka 56,
 • przesłanie oferty na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Zdrowia i Polityki Społecznej ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków z dopiskiem: „Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom w 2014 roku”.

Liczy się data wpływu oferty do siedziby Urzędu Marszałkowskiego potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data stempla pocztowego.

 
 Termin załatwienia sprawy

Oferty realizacji zadań mogą być składane w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia konkursu. Termin składania ofert upływa w dniu 25 lutego br. o godzinie 16:00. Oferenci składający oferty zostaną pisemnie powiadomieni o podjętej decyzji. Informacje o wyborze ofert zamieszczone zostaną także na stronie internetowej www.wotuw.malopolska.pl, www.malopolskie.pl oraz w BIP.
Wybór ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 14 kwietnia 2014 r.

 
 Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ((tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.)
 • Uchwała nr XLIV/704/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego  z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014" zmieniona Uchwałą Sejmiku Województwa Nr XLVII/736/14 z dnia 27 stycznia 2014 r.
 • Uchwała Nr XII/183/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2011 w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020”
 • Uchwała nr 97/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 lutego 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom w 2014 roku”.
 
 Tryb odwoławczy

Dla uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

 
 Uwagi i dodatkowe informacje

Na realizację zadań publicznych wybranych w ramach konkursu ofert, Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza środki finansowe do łącznej kwoty 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 

 

 Opracował: Agnieszka Markielowska
 Opublikował: Małgorzata Wawrzyńska
 Zatwierdził: Dariusz Madera
 Źródło: Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, Zespół ds. Polityki Zdrowotnej i Społecznej

Załączniki

Metryka
Liczba odwiedzin: 3120
Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Osoba wprowadzająca informację: Małgorzata Wawrzyńska
Osoba odpowiedzialna za informację: Agnieszka Markielowska
Czas wytworzenia: 2014-04-04 13:14:16
Czas publikacji: 2014-04-04 13:14:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Kontakt: +48 12 63 03 253
Opis: Departament Zdrowia i Polityki Społecznej - Zespół ds. Polityki Zdrowotnej i Społecznej
Historia zmian
Starsze wersje artykułu
Proszę w pole wyszukiwarki wpisać poszukiwaną frazę.