Wyszukiwanie zaawansowane

Program „Małopolska – tu technologia staje się biznesem” - 2014

Prześlij dalej Wersja PDF Wersja XML Drukuj  


 

Rozstrzygnięcie Programu „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”

W ramach naboru do Programu „Małopolska – tu technologia staje się biznesem” wpłynęło 21 zgłoszeń. Wszystkie zgłoszenia poddane zostały ocenie merytorycznej.

Województwo Małopolskie, zgodnie z zapisami Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 369/14 z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia Programu „Małopolska – tu technologia staje się biznesem” , zakupi usługi promocyjne na łączną kwotę 252 140,00 zł brutto, zaplanowaną w Budżecie Województwa na realizację Programu w 2014 r., podczas 17 wydarzeń i spotkań technologicznych.

Lista zgłoszeń i realizujących je podmiotów oraz wysokość proponowanego wynagrodzenia z tytułu zakupu usług promocyjnych w ramach Programu „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”.

 


 Karta informacyjna

Program „Małopolska – tu technologia staje się biznesem” - 2014

 
 Data publikacji karty 2014-04-10 13:02:39
 Odnośnik do e-formularza

Nie dotyczy.

 

 

 Opis sprawy

Celem Programu jest wzmocnienie potencjału i zwiększenie liczby wydarzeń i spotkań technologicznych, tzw. tech-eventów, a przez to promocja Małopolski jako Regionu wspierającego rozwój przedsiębiorczości opartej na nowych technologiach oraz budowanie marki „Małopolska”.
Program jest realizowany poprzez zakup usług promocyjnych, polegających na promocji Małopolski jako Regionu wspierającego rozwój przedsiębiorczości opartej na nowych technologiach, w szczególności promowania marki „Małopolska” podczas wydarzeń i spotkań technologicznych.
Na realizację Programu w 2014 roku Samorząd Województwa Małopolskiego przeznaczył kwotę 300 000,00 zł brutto.
Wybór wykonawców oraz zakresu pakietu usług promocyjnych następuje w oparciu o dokumentację złożoną przez podmioty zainteresowane udziałem w Programie, w drodze oceny złożonych dokumentów, zgodnie z zapisami Regulaminu Programu.
Maksymalna wartość pakietu proponowanych usług promocyjnych w ramach jednego Zgłoszenia nie może być większa niż 50 000,00 zł brutto, a jednocześnie nie mniejsza niż 10 000,00 zł brutto. Organizator podejmie decyzję o wysokości i zakresie zakupionych usług promocyjnych w terminach i na zasadach określonych w Regulaminie Programu.
Podmiot może złożyć więcej niż jedno Zgłoszenie z zastrzeżeniem, że każde ze Zgłoszeń dotyczyć będzie innego przedsięwzięcia realizowanego w ramach Programu. Dopuszcza się możliwość składania w ramach jednego Zgłoszenia oferty usług promocyjnych dotyczącej nie tylko jednego głównego przedsięwzięcia, ale również cyklu przedsięwzięć, przy czym przez cykl rozumie się przedsięwzięcia organizowane regularnie, cyklicznie, min. 3 razy w roku, mające wspólny temat przewodni oraz zbliżony cel i profil odbiorców.
Ocena merytoryczna Zgłoszeń dokonywana jest przez Komisję powołaną przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Komisja, podczas posiedzenia zwołanego w okresie do 30 dni roboczych od dnia zakończenia naboru, przeprowadzi ocenę merytoryczną Zgłoszeń oraz przygotowuje dla Zarządu Województwa Małopolskiego rekomendację przedsięwzięć, podczas których realizowane będą usługi promocyjne na rzecz Województwa, zgodnie z listą rankingową.
Ostatecznego wyboru Zgłoszeń, z którymi podjęte zostaną negocjacje, dokonuje Zarząd Województwa Małopolskiego w formie uchwały. Podjęcie przez Zarząd uchwały jest podstawą do przeprowadzenia z wybranymi Podmiotami negocjacji, o których mowa w art. 66 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Treść Uchwały zostanie zamieszczona w formie elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

 
 Kogo dotyczy

W ramach Programu Zgłoszenia mogą być składane przez:
a) organizacje pozarządowe w rozumieniu Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, w rozumieniu Ustawy z dnia 17 maja 1989 r., jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące działalność pożytku publicznego,
d) jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane,
e) spółdzielnie socjalne,
f) przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

 
 Wymagane dokumenty

Formularz zgłoszeniowy do Programu „Małopolska – tu technologia staje się biznesem” wraz z załącznikami określonymi w Regulaminie Programu.

 
 Formularze/ Wnioski do pobrania

Regulamin Programu „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”
Zał. nr 1 do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy
Zał. nr 2,3 i 4 do Regulaminu – Oświadczenia
Zał. nr 5 do Regulaminu – wzór Umowy

 
 Opłaty

Nie pobiera się

 
 Jednostka/ osoba odpowiedzialna

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Rozwoju Gospodarczego
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Marcin Wątor tel. 12 63 03 106
email: marcin.wator@umwm.pl

 
 Miejsce składania dokumentów

Dokumentację, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Programu, należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Program Małopolska – tu technologia staje się biznesem”

osobiście lub pocztą kurierską w
sekretariacie Departamentu Rozwoju Gospodarczego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
w Krakowie, ul. Racławicka 56, pok. 350
w dni robocze w godzinach od 8.00 - 16.00,

bądź przesłać listem poleconym na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
Sekretariat Departamentu Rozwoju Gospodarczego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
w Krakowie, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

w nieprzekraczalnym terminie
od 30 stycznia 2014 roku do 21 lutego 2014 roku.

Za datę złożenia Zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu do siedziby Organizatora, potwierdzoną pieczęcią wpływu, a nie datę stempla pocztowego.
Dokumentacja dostarczona w inny sposób nie będzie rozpatrywana.

 
 Termin załatwienia sprawy

Nabór przeprowadzony zostanie w terminie od 30 stycznia 2014 roku do 21 lutego 2014 roku i obejmować będzie przedsięwzięcia realizowane w okresie od 7 kwietnia 2014 roku do 22 listopada 2014 roku.
Zgłoszenia złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i nie podlegają zwrotowi.

 
 Podstawa prawna

Nie dotyczy.

 
 Tryb odwoławczy

Decyzja Zarządu Województwa Małopolskiego w formie uchwały ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niej odwołanie.

 
 Uwagi i dodatkowe informacje

Z udziału w Programie wyłączone są podmioty, których przedsięwzięcie jest współorganizowane, wspierane finansowo lub którego Partnerem jest Województwo Małopolskie na mocy odrębnych umów lub porozumień.

 

 

 Opracował: Marcin Wątor
 Opublikował: Paweł Świercz
 Zatwierdził: Małgorzata Kwiecień
 Źródło:

Załączniki

Metryka
Liczba odwiedzin: 2580
Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Osoba wprowadzająca informację: Paweł Świercz
Osoba odpowiedzialna za informację: Małgorzata Kwiecień
Czas wytworzenia: 2014-04-10 13:02:39
Czas publikacji: 2014-04-10 13:02:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Historia zmian
Starsze wersje artykułu
Proszę w pole wyszukiwarki wpisać poszukiwaną frazę.