Wyszukiwanie zaawansowane

Sporządzanie i przekazywanie zbiorczych zestawień danych o odpadach i komunalnych osadach ściekowych

Prześlij dalej Wersja PDF Wersja XML Drukuj  

 

 Karta informacyjna

Sporządzanie i przekazywanie zbiorczych zestawień danych o odpadach i komunalnych osadach ściekowych zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.).

 
 Data publikacji karty 2016-07-13 12:05:12
 Odnośnik do e-formularza

Nie dotyczy.

 

 

 Opis sprawy

Posiadacz odpadów zobowiązany jest do: 
- Prowadzenia ewidencji odpadów z zastosowaniem karty ewidencji odpadów prowadzonej odrębnie dla każdego rodzaju odpadu oraz/lub karty przekazania odpadu. 

Posiadacz odpadów prowadzący ewidencję zobowiązany jest do: 
- Sporządzania i przekazania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.  
- Sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o komunalnych osadach ściekowych.

 
 Kogo dotyczy

Wytwórca odpadów: 
- Każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz 
- Każdy, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów (wtórny wytwórca odpadów),  
- Wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usług stanowi inaczej (art. 3 ust. 1. pkt 32). 

Posiadacz odpadów:  
- Każdy, kto faktycznie włada odpadami (wytwórca odpadów, inna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna), z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomość (art. 3 ust. 1. pkt 19) 

Obowiązek ewidencji: 
Art. 66 ust.1. Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3, zwanej dalej "ewidencją odpadów".  

Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy: 
1. Wytwórców:  
- odpadów komunalnych, 
- odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów,  
2. Osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne,  
3. Podmiotów, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1,  
4. Rodzajów odpadów lub ilości odpadów określonych w przepisach wydanych na podstawie ust 5. 

Obowiązek sprawozdawczości: 

Zgodnie z art. 237 podmioty, o których mowa w art. 73 i art. 75, obowiązane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.) do sporządzania i składania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów (na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach - Dz. U. z 2010 roku, Nr 185, poz. 1243) sporządzają i składają je za lata 2012–2014, stosując przepisy dotychczasowe. 

Termin i miejsce składania sprawozdań 

Podmioty obowiązane do sporządzania sprawozdania, o których mowa powyżej, składają go w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na: 

miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów

 
 Wymagane dokumenty

- Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 
- Zbiorcze zestawienie danych o komunalnych osadach ściekowych.

 
 Formularze/ Wnioski do pobrania

ZBIORCZE ZESTAWIENIE O ODPADACH/OSADACH ZA ROK SPRAWOZDAWCZY 2011 - 2016

Przed sporządzeniem zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów należy zapoznać się z objaśnieniami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1674). 

Podmiot zobligowany do sporządzenia przedmiotowego sprawozdania WYPEŁNIA TYLKO TE DZIAŁY, KTÓRE GO DOTYCZĄ I TYLKO TE DZIAŁY PRZESYŁA DO URZĘDU.

PROSZĘ NIE PRZESYŁAĆ PUSTYCH STRON FORMULARZA.

PROSZĘ NIE PRZESYŁAĆ NIEWYPEŁNIONYCH STRON SPRAWOZDANIA. 

1. ZBIORCZE ZESTAWIENIE O ODPADACH ZA ROK SPRAWOZDAWCZY 2011 - 2016

FORMULARZ do sporządzania i przekazywania ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA DANYCH o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania ODPADÓW

- Przykład zbiorczego zestawienia danych o odpadach dla biur, szkół, urzędów i podobnych instytucji

- Przykład zbiorczego zestawienia danych o odpadach dla gabinetów lekarskich, przychodni, szpitali itp. 


2. ZBIORCZE ZESTAWIENIE DANYCH O KOMUNALNYCH OSADACH ŚCIEKOWYCH ZA ROK SPRAWOZDAWCZY 2011 - 2016

FORMULARZ do sporządzania i przekazywania ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA DANYCH O KOMUNALNYCH OSADACH ŚCIEKOWYCH.  

Jeżeli podmiot przedłożył do UMWM zbiorcze zestawienie danych o odpadach za rok 2012, a nie przesłał przedmiotowych zestawień za lata 2009- 2012 (pomimo prowadzonej w tych latach działalności) powinien uzupełnić ten obowiązek wstecz, zgodnie z art. 78 ustawy o odpadach. 

3. EWIDENCJA ODPADÓW OD 2015 ROKU !

nowe wzory dokumentów - do edycji i wydruku (ze strony Ministerstwa Środowiska)

Zgodnie z art. 234 ust. 1 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy o odpadach, Rejestr oraz Bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce opakowaniami (BDO) tworzy się najpóźniej  do dnia 24 stycznia 2018 roku. Minister Środowiska ogłosi w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym "Monitor Polski" informację o dacie utworzenia BDO, w tym rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących opakowaniami.


Raporty wojewódzkie za lata 2002 - 2014 można pobrać ze strony internetowej: www.malopolskie.pl/gospodarkaodpadami

 
 Opłaty

Nie pobiera się.

 
 Jendostka/ osoba odpowiedzialna

Departament Środowiska Wydział Opłat Środowiskowych 
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Sekretariat tel. (12) 63 03 140, fax. (12) 63 03 141 


Zespół Baz Danych o Odpadach: 
Pokój 510, 524 


Osoby do kontaktu: 

Koordynator Zespołu - Edyta Koziołek  Tel. (12) 63 03 495 
Agata Jarzyńska-Cieślak Tel. (12) 63 03 492
Sylwia Dzierwa Tel. (12) 63 03 592

Anna Jaworska Tel. (12) 63 03 495
Jolanta Wojakowska Tel. (12) 63 03 492
Agnieszka Karcz Tel. (12) 63 03 592
Maria Sadlik Tel. (12) 63 03 587
Agnieszka Lasota Tel (12) 63 03 300

 
Agenda w Nowym Sączu: 
ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz 
Anna Szmyd Tel. (12) 61 60 971 
Piotr Krcha Tel. (12) 61 60 968

 
 Miejsce składania dokumentów

Adres korespondencyjny: 
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Środowiska 
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków 

Dokumenty można złożyć osobiście: 
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków 
Dziennik Podawczy, parter

 
 Termin załatwienia sprawy

Zbiorcze zestawienia danych należy przekazywać marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów corocznie w terminie do: 15 marca roku kolejnego za poprzedni rok kalendarzowy (tzw. rok sprawozdawczy).

 
 Podstawa prawna
 
 
 Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 
 Uwagi i dodatkowe informacje

Terminy i przedmiot sprawozdań niezbędnych do złożenia przez podmioty, które podlegają przepisom z zakresu gospodarki odpadami

Jednostka masy obowiązująca w kartach ewidencji oraz w zbiorczych zestawieniach: 

Mg = Megagram = TONA 
Przelicznik jednostek: 
1 Mg = 1 TONA = 1 000 kg 
0,001 Mg = 1 kg 
0,010 Mg = 10 kg 
0,100 Mg = 100 kg
 
Opinie Departamentu Gospodarki Odpadami MŚ  dot. przepisów z zakresu gospodarki odpadami:
Korekta sprawozdania:
Jeżeli z weryfikacji zbiorczych zestawień danych wynika, że informacje przekazane przez posiadacza odpadów są niezgodne ze stanem rzeczywistym, marszałek województwa wzywa pismem do korekty zbiorczego zestawienia danych. Niedokonanie korekty skutkuje uznaniem, że posiadacz odpadów nie wykonał obowiązku przekazania zbiorczego zestawienia danych.
 
SANKCJE: 
 
OD ROKU SPRAWOZDAWCZEGO 2015:
 
Kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi ewidencji odpadów albo prowadzi tę ewidencję w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym, podlega karze grzywny (art.180. ustawy o odpadach).
Kto, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 76, nie składa sprawozdania, podlega karze grzywny (art.180a ustawy o odpadach)
 
 
SANKCJE ZA ROK SPRAWOZDAWCZY 2012-2014:
 
Kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi ewidencji odpadów albo prowadzi tę ewidencję w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym, podlega karze grzywny (art.180. ustawy o odpadach).
Jeżeli podmiot, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 76, nie składa sprawozdania, podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 500 zł, wymierzonej przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. W decyzji o wymierzeniu administracyjnej kary pieniężnej wojewódzki inspektor ochrony środowiska określa termin przekazania sprawozdania, nie krótszy niż 14 dni, chyba że podmiot złożył sprawozdanie przed dniem wydania decyzji (art. 200 ust. 3). W przypadku nieprzekazania sprawozdania w terminie określonym w decyzji wydanej na podstawie ust. 3 podmiot podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 2000 zł. Administracyjna kara pieniężna, o której mowa w ust. 4, może być wymierzana wielokrotnie, z tym że łączna wysokość kar, o których mowa w ust. 1 i 4, za dany rok kalendarzowy nie może przekroczyć 8500 zł. 
 
Dodatkowe informacje:  
 

 

 Opracował: Edyta Koziołek
 Opublikował: Łukasz Moczuło
 Zatwierdził: Tomasz Pietrusiak
 Źródło:

Załączniki

Metryka
Liczba odwiedzin: 114921
Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Osoba wprowadzająca informację: Edyta Koziołek
Osoba odpowiedzialna za informację: Edyta Koziołek
Czas wytworzenia: 2015-11-25 10:24:26
Czas publikacji: 2016-07-13 12:05:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Historia zmian
Starsze wersje artykułu
Proszę w pole wyszukiwarki wpisać poszukiwaną frazę.