Wyszukiwanie zaawansowane

Skargi, wnioski, zapytania

Prześlij dalej Wersja PDF Wersja XML Drukuj   Jednostka publikująca kartę  
 Karta informacyjna   Skargi, wnioski, zapytania
 Data publikacji karty   2014-01-21 14:42:51
 Odnośnik do e-formularza  
 Opis Karty  
 Nadzór nad Kartą   Kartę nadzoruje Departament Organizacyjno-Prawny

 

 Opis sprawy   Każdy ma prawo składać wnioski, skargi i zapytania do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego oraz organów samorządowych jednostek organizacyjnych. Organy te rozpatrują oraz załatwiają takie sprawy w ramach swojej właściwości.
Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia. Właściwość tych organów ustala się według treści skargi.
Wnioski składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku.
Jeżeli organ, który otrzymał skargę lub wniosek nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ.
Skargi są odformalizowanym środkiem obrony i ochrony różnych interesów jednostki. Skargi i wnioski załatwiane są w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu uproszczonym, kończącym się zawiadomieniem skarżącego/ wnioskującego o sposobie załatwienia sprawy.
Nadzór i kontrolę nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków sprawują: Prezes Rady Ministrów i wojewodowie - gdy chodzi o skargi załatwiane przez organy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne.
 Kogo dotyczy   Każdy ma prawo składać wnioski skargi i zapytania.
Środki takie mogą być składane zarówno w interesie publicznym (podyktowanym względami społecznymi), jak również w celu ochrony własnych interesów, oraz interesów innej osoby, jednak za wyrażeniem jej zgody.
 Wymagane dokumenty   Zgłoszenie w dozwolonej formie.
Zgłoszenie może być wnoszone: pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
 Formularze/ Wnioski do pobrania  
 Opłaty   Brak opłat
 Jendostka/ osoba odpowiedzialna   Stanowisko ds. skarg
tel. 630-34-52
 Miejsce składania dokumentów   1. Dziennik Podawczy Urzędu 30-017 Kraków, ul. Racławicka 56,
2. Sekretariat Departamentu Organizacyjno-Prawnego Urzędu,
3. Sekretariaty poszczególnych departamentów Urzędu,
 Termin załatwienia sprawy   Organy administracji publicznej zobowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Sprawy niewymagające postępowania wyjaśniającego załatwiane są niezwłocznie. W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego, sprawy załatwia się nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej sprawa jest załatwiana nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
 Podstawa prawna   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 221-259.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 Nr 5, poz. 46).
 Tryb odwoławczy   Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi do właściwego organu.
 Uwagi i dodatkowe informacje   Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Prawnego  lub inna osoba działająca z upoważnienia Marszałka Województwa Małopolskiego, przyjmuje zainteresowane osoby w sprawie skarg i wniosków w każdą środę od godziny 15.00 do 17.00 w pokoju 651.

 

 Opracował:   Marta Zając
 Opublikował:   Paweł Świercz
 Zatwierdził:   Marta Zając
 Źródło:  
Metryka
Liczba odwiedzin: 1409
Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Osoba wprowadzająca informację: Łukasz Świerzewski
Osoba odpowiedzialna za informację: Podmiotu Administrator
Czas wytworzenia: 2014-01-21 14:42:51
Czas publikacji: 2014-01-21 14:42:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Kontakt: Departament Rozwoju Gospodarczego
Kontakt: Departament Rozwoju Gospodarczego
Historia zmian
Starsze wersje artykułu
Proszę w pole wyszukiwarki wpisać poszukiwaną frazę.