Wyszukiwanie zaawansowane

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze edukacji w 2016 r. pn. „Bon edukacyjny” - ROZSTRZYGNIĘTY

Prześlij dalej Wersja PDF Wersja XML Drukuj  


Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze edukacji w 2016 r. pn. „Bon edukacyjny”.

 

Uchwała Nr 732/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze edukacji w 2016 r. pn. „Bon edukacyjny” (w załącznikach).


Uchwała NR 514/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze edukacji w 2016 r. pn. „Każde dziecko ma talent” oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert o udzielenie dotacji złożonych w ramach otwartych konkursów ofert pn. „Bon Edukacyjny” i „Każde dziecko ma talent” (w załącznikach).


 Karta informacyjna  
 Data ostatniej aktualizacji karty 2016-05-18 09:09:52
 Odnośnik do e-formularza  

 

 Opis sprawy

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze edukacji w 2016 r. pn. „Bon edukacyjny”.

W ramach Konkursu przewiduje się dofinansowanie zadań polegających na:

a)    kształtowaniu kompetencji kluczowych małopolskich uczniów, zwłaszcza w zakresie edukacji kulturalnej polegającej na podnoszeniu poziomu świadomości i rozwoju form ekspresji kulturalnej wśród uczniów;

b)   wychowaniu w duchu kultury poprzez: wychowanie przez sztukę, tj. wykorzystywania kontaktów ze sztuką w różnych oddziaływaniach wychowawczych, wspomagania rozwoju ucznia, a także przekazywania wiedzy, rozwijania umiejętności artystycznych i wdrażania do aktywności twórczej.

Zlecanie ww. zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy oferentów uprawnionych, których oferty będą wyłonione w drodze Konkursu. Dopuszcza się dofinansowanie więcej niż jednej oferty.

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza na realizację zadań wybranych w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Bon edukacyjny” środki finansowe do kwoty ogółem:

90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

Udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosi nie więcej niż 85% planowanych całkowitych kosztów realizacji zadania.

Oferent zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem finansowym, osobowym i rzeczowym.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez oferenta. Maksymalna kwota przyznanej dotacji na realizację zadania nie może być wyższa niż 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Do Konkursu mogą być składane oferty na realizację zadań, które:

a) rozpoczynać się będą od 1 marca 2016 r.

b) kończyć się będą w terminie do 15 grudnia 2016 r.

Oferenci, których oferty nie spełniają wymogów formalnych określonych w §9 ust. 3 i ust. 4 pkt 10 oraz ust. 4 pkt 11 Regulaminu mają możliwość złożenia uzupełnienia w terminie 5 dni od wezwania do uzupełnienia braków formalnych (wezwanie do uzupełnienia braków nastąpi na adres email wskazany w ofercie). Oferty, które nie zostaną uzupełnione lub poprawione we wskazanym terminie lub złożone wyjaśnienia nie będą możliwe do przyjęcia, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. Korekcie ani uzupełnieniu nie podlegają oferty złożone po terminie.

Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Województwa Małopolskiego w formie uchwały.

Ze środków dotacji pokrywane mogą być koszty poniesione najwcześniej po podpisaniu umowy, a najpóźniej do terminu zakończenia realizacji zadania.

Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy z oferentem.

Okres pokrywania wydatków ze środków dotacji określa umowa o realizację zadania.

Wszelkie zmiany związane z harmonogramem oraz zmiany merytoryczne wynikłe w trakcie realizacji zadania powinny być zgłaszane na bieżąco, pisemnie do Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego. Planowane zmiany mogą być wprowadzone do realizacji, tylko po uzyskanej akceptacji w formie pisemnego aneksu do umowy z zastrzeżeniem §12 ust. 11 Regulaminu.  

Niedopuszczalne są zmiany w zakresie realizowanego zadania, które stanowiły przedmiot oceny merytorycznej i miały wpływ na wybór oferty.

 
 Kogo dotyczy

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą się ubiegać następujący oferenci:

a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.)

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

d) spółdzielnie socjalne,

e) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 715 z późn. zm.), które: nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Realizatorem zadania może być wyłącznie organizacja, która prowadzi działalność statutową związaną z realizacją zadania objętego konkursem.

 
 Wymagane dokumenty

I. Oferta

Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6. poz 25)

II. Załączniki do oferty:

1) aktualny dokument stanowiący o podstawie działalności oferenta, potwierdzający status prawny i umocowanie osób go reprezentujących:

a) w przypadku fundacji, stowarzyszeń oraz spółdzielni socjalnych – aktualny (tzn. zgodny ze stanem faktycznym) wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;

b) w przypadku kościelnych osób prawnych – aktualne zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu oraz aktualne upoważnienie dla proboszcza/przeora do reprezentowania parafii/zakonu i zaciągania zobowiązań finansowych;

c) w przypadku pozostałych podmiotów – inny dokument właściwy dla oferenta.

2) inne dokumenty, jeśli są wymagane np.: szczególne upoważnienie osób do reprezentowania oferenta, terenowe oddziały organizacji (nieposiadające osobowości prawnej) mogą złożyć ofertę wyłącznie za zgodą zarządu głównego organizacji (tj. na podstawie pełnomocnictwa rodzajowego udzielonego przez zarząd główny), w przypadku złożenia oferty wspólnej, o której mowa w §3 ust. 5 należy załączyć do oferty wspólnej umowę zawartą z podmiotami składającymi ofertę wspólną;

oferenci, którzy są w trakcie zmian statutowych powinni złożyć kopię uchwały o zmianie statutu wraz z kopią (pierwszej strony) wniosku o zmianę danych w KRS.

 
 Formularze/ Wnioski do pobrania

1. Regulamin otwartego konkursu ofert.

2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego.

3. Wzór umowy z załącznikami.

4. Wzór sprawozdania.

5. Warunki i sposób realizacji Bonu Edukacyjnego.

 
 Opłaty

brak

 
 Jednostka/ osoba odpowiedzialna

Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Zespół ds. Realizacji Projektów, os. Teatralne 4a, Kraków,

tel. (012) 61-60-727,
fax. (012) 61-60-728.

 
 Miejsce składania dokumentów

Oferty należy składać: na Dzienniku Podawczym: Kraków, ul. Racławicka 56 parter (nowy budynek) w godzinach 8.00 – 16.00 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu potwierdzona pieczęcią wpływu a nie data stempla pocztowego) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

z dopiskiem na kopercie „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze edukacji w 2016 r. pn. „Bon edukacyjny”.

 
 Termin załatwienia sprawy

Termin składania ofert upływa dnia: 25 marca  2016 r.

 
 Podstawa prawna
  • Uchwała Nr 257/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze edukacji w 2016 r. pn. „Bon edukacyjny”;
  • Uchwały Nr XIV/215/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”;
  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm);
  • Ustawa z  dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 z późn. zm).
 
 Tryb odwoławczy

Zgodnie z Uchwałą Nr 257/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25
lutego 2016 r.
w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa
Małopolskiego w obszarze edukacji w 2016 r. pn. „Bon edukacyjny” od uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego
w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie przysługuje
odwołanie.

 
 Uwagi i dodatkowe informacje

Konsultacje  z oferentami w dniach: 10 i 17 marca 2016 r. w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, os. Teatralne 4a w Krakowie, IV piętro, pok. 404.

Informacje  dostępne są również na stronie  internetowej Województwa Małopolskiego www.malopolskie.pl

 

 

 Opracował: Iwona Marex, Wojciech Kucharski
 Opublikował: Michał Wilk
 Zatwierdził: Dariusz Styrna
 Źródło:

Załączniki

Metryka
Liczba odwiedzin: 2072
Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Osoba wprowadzająca informację: Michał Wilk
Osoba odpowiedzialna za informację: Michał Wilk
Czas wytworzenia: 2016-02-26 09:16:26
Czas publikacji: 2016-05-18 09:09:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Kontakt: +48 12 63 03 442
Opis: Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego - Zespół ds. Promocji i Informacji
Kontakt: +48 12 63 03 442
Opis: Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego - Zespół ds. Promocji i Informacji
Historia zmian
Starsze wersje artykułu
Proszę w pole wyszukiwarki wpisać poszukiwaną frazę.