Wyszukiwanie zaawansowane

KAPLICZKA_2016 – konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach - rozstrzygnięcie

Prześlij dalej Wersja PDF Wersja XML Drukuj  


 

Uchwała Nr XXII/322/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach w ramach konkursu pod nazwą KAPLICZKA_2016


 Karta informacyjna

KAPLICZKA_2016 – konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach.

Kartę nadzoruje Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Zespół do spraw Dziedzictwa i Aktywności Kulturalnej).

 
 Data ostatniej aktualizacji karty 2016-04-26 08:05:25
 Odnośnik do e-formularza  

 

 Opis sprawy

Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą Nr 138/16 z dnia 2 lutego 2016 roku ogłasza konkurs pn. KAPLICZKA_2016 dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach.

Na realizację zadań wybranych w ramach konkursu przeznaczono 300 000 (słownie: trzysta tysięcy) złotych w podziale na poszczególne zadania.

Kapliczki, przy których będą wykonywane prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane nie muszą figurować w rejestrze zabytków województwa małopolskiego, ale powinny charakteryzować się wartościami artystycznymi i historycznymi. Prowadzenie prac przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków województwa małopolskiego wymaga stosowania procedury przewidzianej w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Zakres prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych będących przedmiotem wniosku powinien obejmować kompleksową konserwację lub restaurację zabytkowej kapliczki wraz z zagospodarowaniem otoczenia. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowej kapliczce może obejmować finansowanie nakładów koniecznych, obejmujących:

1) osuszenie i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

2) stabilizację konstrukcyjną,

3) odtworzenie części składowych kapliczki,

4) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji kapliczki,

5) uporządkowanie i zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia kapliczki,

6) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonywania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy kapliczce,

7) wykonanie tabliczki pamiątkowej informującej o udzieleniu dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego,

8) wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację jednego zadania może być udzielona w wysokości do 75 % ogółu nakładów koniecznych wykonanie prac, jednak nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.

Termin realizacji zadania obejmuje okres od 1 stycznia 2016 r., do 30 listopada 2016 r.

Złożone wnioski podlegają sprawdzeniu przez Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pod względem ich formalnej zgodności z zasadami określonymi w Regulaminie konkursu.

Ocena merytoryczna wniosków spełniających wymogi formalne zostanie dokonana przez Komisję konkursową powołaną w tym celu przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Przy formułowaniu opinii przez Komisję konkursową, przyjmuje się następujące kryteria oceny wniosków:

1) znaczenie kapliczki dla dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem wartości historycznej, naukowej lub artystycznej,

2) wpis do rejestru zabytków województwa małopolskiego,

3) wpis do gminnej ewidencji zabytków,

4) stan zachowania i stopień zagrożenia kapliczki,

5) racjonalne uzasadnienie kosztów realizacji planowanych prac lub robót budowlanych,

6) wysokość zaangażowania finansowego Wnioskodawcy,

7) kontynuacja prac lub robót przy kapliczce dotowanych uprzednio z budżetu Województwa Małopolskiego,

8) posiadanie przez jednostkę samorządu terytorialnego gminnego lub powiatowego programu opieki nad zabytkami.

O przyznaniu dotacji w formie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego decyduje Sejmik Województwa Małopolskiego w drodze uchwały podejmowanej na wniosek Zarządu Województwa Małopolskiego. Udzielenie dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego następuje na podstawie pisemnej umowy z podmiotem, którego wniosek został wybrany w konkursie.

 
 Kogo dotyczy

O udzielenie pomocy finansowej mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego położone w granicach administracyjnych województwa małopolskiego.

Gmina lub powiat może zgłosić do konkursu zadanie dotyczące kapliczki nie będącej jej własnością, z zastrzeżeniem, że przedłoży dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania kapliczką, zgodnie z § 9 ust. 2 Regulaminu konkursu.

 
 Wymagane dokumenty

Podstawą udzielenia dotacji jest wniosek o przyznanie dotacji, którego wzór określa załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

Do wniosku należy załączyć (w formie kserokopii potwierdzonych przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem):

1) dokumenty poświadczające tytuł prawny do władania kapliczką (odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, wyrys z mapy ewidencyjnej; dokument potwierdzający posiadany tytuł prawny do dysponowania obiektem w przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 2 Regulaminu konkursu),

2) dokumentację fotograficzną (co najmniej 5 kolorowych zdjęć przed-stawiających plan ogólny i zbliżenia głównych elementów kapliczki, w formie wydruku oraz wersji elektronicznej na płycie CD), wraz z imieniem i nazwiskiem autora,

3) kosztorys prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowej kapliczce.

 
 Formularze/ Wnioski do pobrania
  • Regulamin konkursu KAPLICZLICZKA_2016
  • Wniosek
  • Umowa
  • Załącznik nr 1 do umowy – zaktualizowany harmonogram realizacji prac
  • Załącznik nr 2 do umowy – zaktualizowana kalkulacja kosztów prac
  • Sprawozdanie
  • Regulamin pracy Komisji konkursowej
 
 Opłaty

Nie pobiera się.

 
 Jednostka/ osoba odpowiedzialna

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,

Zespół do spraw Dziedzictwa i Aktywności Kulturalnej

ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,

tel.: 12 / 63 03 139, 63 03 407, fax: 63 03 341.

 
 Miejsce składania dokumentów

OPERATOR POCZTOWY – adres wysyłki: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,

OSOBIŚCIE – Dziennik Podawczy, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie przy ul. Racławickiej 56.

 
 Termin załatwienia sprawy

Wnioski o dotację należy składać do dnia 4 marca 2016 r.

O terminowym złożeniu wniosku decyduje data jego wpływu do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego potwierdzona pieczęcią wpływu (a nie data stempla nadania pocztowego).

 
 Podstawa prawna

Uchwała Nr 138/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 2 lutego 2016 roku

 
 Tryb odwoławczy

Uchwała w przedmiocie udzielenia dotacji na realizację zadania ma charakter swobodnego wyboru zadania, a nie nakazu ustawowego. Przy podejmowaniu uchwały w przedmiocie przyznania dotacji nie stosuje się przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i nie przewiduje się trybu odwołania.

 
 Uwagi i dodatkowe informacje  

 

 Opracował: Radosław Kuś
 Opublikował: Przmysław Piotrowski
 Zatwierdził: Krzysztof Markiel
 Źródło:

Załączniki

Metryka
Liczba odwiedzin: 4635
Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Osoba wprowadzająca informację: Przemysław Piotrowski
Osoba odpowiedzialna za informację: Kuś Radosław
Czas wytworzenia: 2016-02-02 14:53:00
Czas publikacji: 2016-04-26 08:05:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Kontakt: +48 12 63 03 407
Opis: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Zespół ds. Dziedzictwa i Aktywności Kulturalnej
Historia zmian
Starsze wersje artykułu
Proszę w pole wyszukiwarki wpisać poszukiwaną frazę.