Wyszukiwanie zaawansowane

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze edukacji prozdrowotnej dla małopolskich seniorów

Prześlij dalej Wersja PDF Wersja XML Drukuj  


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze edukacji prozdrowotnej dla małopolskich seniorów: 

Uchwała nr 539/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 kwietnia 2016 roku

Załącznik do uchwałyPosiedzenie Komisji Konkursowej

23 marca 2016 r. w godz. 12.00-16.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie, ul. Racławicka 56, sala 558 (V piętro, Nowy Budynek) odbędzie się posiedzenie Komisji Konkursowej oceniającej oferty nadesłane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze edukacji prozdrowotnej dla małopolskich seniorów.

 


 Karta informacyjna

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze edukacji prozdrowotnej dla małopolskich seniorów

 
 Data ostatniej aktualizacji karty 2016-04-18 11:30:31
 Odnośnik do e-formularza

nie dotyczy

 

 

 Opis sprawy

1. W ramach Konkursu zlecane będą w szczególności zadania polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu cyklu kursów, wykładów, warsztatów, spotkań mających na celu edukację osób starszych (tj. w wieku 50 lat i więcej) w zakresie zdrowego stylu życia. Działania edukacyjne muszą:
a)  być przygotowane i przeprowadzone we współpracy z lekarzami pierwszego kontaktu / rodzinnymi, specjalistami, ze szczególnym uwzględnieniem bieżącego i bezpośredniego zaangażowania lekarzy w realizację tych działań (np. prowadzenie wykładów, udział specjalistów w postaci  konsultacji medycznych w trakcie spotkań, itp.);
b)  być dostosowane pod względem formy, treści i metod prezentacji do możliwości poznawczych osób starszych oraz być przeprowadzone w sposób interaktywny, ponadto powinny mieć wymiar praktyczny;
c)  dotyczyć między innymi następujących zagadnień: zdrowie psychiczne i  aktywność intelektualna w celu rozumienia procesów zachodzących w psychice osoby starzejącej się, profilaktyka typowych chorób wieku starszego, unikanie zachowań ryzykownych pod względem zdrowotnym, prawidłowe żywienie dostosowane do zmieniającego się organizmu starszego człowieka, znaczenie aktywności fizycznej w celu utrzymania jak najdłużej sprawności i samodzielności, zastosowanie najnowszych technologii na rzecz zdrowego i aktywnego starzenia, w tym system teleopieki (w konsultacji lub z bezpośrednim udziałem ekspertów w tym zakresie);
d)  zostać podsumowane w formie raportu lub innego opracowania zawierającego rekomendacje, które posłużą Województwu Małopolskiemu do przygotowania programu edukacyjnego promującego zdrowy styl życia osób starszych.

2. Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza na realizację zadań wybranych w ramach Konkursu w 2016 roku środki finansowe do kwoty ogółem 180 000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy zł).

3. Do Konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 1 kwietnia 2016 r., a kończyć nie później niż 30 listopada 2016 r.

4. Ze środków dotacji pokrywane mogą być koszty poniesione w terminie realizacji zadania, jednak  nie wcześniej niż od dnia zawarcia umowy i najpóźniej do terminu zakończenia realizacji zadania w danym roku budżetowym.

5. Oferent zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem co najmniej w wysokości 5% wszystkich kosztów realizacji zadania.

6. Oferent zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem finansowym, osobowym i rzeczowym umożliwiającym realizację zadania. Wkład własny finansowy rozumiany jest jako suma środków finansowych własnych, środków finansowych z innych źródeł (wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego, środki finansowe z innych źródeł publicznych w szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych, pozostałe np. od sponsorów).

7. Kosztorys zadania obejmuje przedstawienie kosztów w podziale na: koszty merytoryczne, koszty obsługi zadania (w tym koszty administracyjne) oraz inne koszty (w tym koszty wyposażenia i promocji).

8. Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy oferentów uprawnionych, których oferty będą wyłonione w drodze ww. Konkursu.

9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez oferenta. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana przez Oferenta.

10. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.

11. Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie wyboru ofert stanowi podstawę do zawarcia pisemnej umowy z Oferentem.

12. Umowa określa szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania publicznego. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 
 Kogo dotyczy

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są: organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.).

 
 Wymagane dokumenty

Załączniki zgodnie z regulaminem konkursu:

1. Aktualny dokument stanowiący o podstawie działalności Oferenta/Oferentów, potwierdzający status prawny i umocowanie osób go reprezentujących:
a) w przypadku fundacji, stowarzyszeń oraz spółdzielni socjalnych – aktualny (tzn. zgodny ze stanem faktycznym) wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
b) w przypadku kościelnych osób prawnych – aktualne zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu oraz aktualne upoważnienie dla proboszcza/przeora do reprezentowania parafii/zakonu i zaciągania zobowiązań finansowych;
c) w przypadku pozostałych podmiotów – inny dokument właściwy dla Oferenta/Oferentów.

2. Inne dokumenty, jeśli są wymagane np.:szczególne upoważnienie osób do reprezentowania Oferenta/Oferentów, terenowe oddziały organizacji (nieposiadające osobowości prawnej) mogą złożyć wniosek wyłącznie za zgodą zarządu głównego organizacji (tj. na podstawie pełnomocnictwa rodzajowego udzielonego przez zarząd główny), w przypadku złożenia oferty wspólnej, o której mowa w Rozdziale III ust. 5 UoDPPioW należy załączyć do oferty wspólnej umowę zawartą z podmiotami składającymi ofertę wspólną;

3. Oferenci, którzy są w trakcie zmian statutowych powinni złożyć kopię uchwały o zmianie statutu wraz z kopią (pierwszej strony) wniosku o zmianę danych w KRS.

Oferta powinna zostać złożona: 
1. Na obowiązującym wzorze określonym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.  Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2. W formie elektronicznej na adresy mailowe: Alicja.Benko@umwm.pl oraz Magdalena.Klimczyk@umwm.pl.

 
 
 Formularze/ Wnioski do pobrania

Patrz sekcja "Załączniki" poniżej tabeli.

 
 Opłaty

nie dotyczy

 
 Jednostka/ osoba odpowiedzialna

Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
tel. 12/ 29 90 634, 29 90 900
e-mail: Alicja.Benko@umwm.pl; Magdalena.Klimczyk@umwm.pl

 
 Miejsce składania dokumentów

Oferty należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu MarszałkowskiegoWojewództwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków parter (nowy budynek)w godzinach 8.00 – 16.00 lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze edukacji prozdrowotnej dla małopolskich seniorów” na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Polityki Regionalnej, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

O terminowym złożeniu oferty decyduje data jej wpływu do siedziby Urzędu, potwierdzona pieczęcią wpływu (a nie data stempla nadania pocztowego).

 
 Termin załatwienia sprawy

Termin składania ofert upływa 19 lutego 2016 r.

Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Województwa Małopolskiego w formie uchwały w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty składania ofert.

 
 Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 596),

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.),

Uchwała Nr XII/183/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia  26 września 2011 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 – 2020”,

Uchwała Nr XIV/215/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 października 2015 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”,

Uchwała nr 116/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze edukacji prozdrowotnej dla małopolskich seniorów oraz powołania Komisji oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert.

 
 Tryb odwoławczy

Dla uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

 
 Uwagi i dodatkowe informacje

-

 

 

 Opracował: Alicja Beńko, Magdalena Klimczyk
 Opublikował: Łukasz Świerzewski
 Zatwierdził: Joanna Urbanowicz
 Źródło:

Załączniki

Metryka
Liczba odwiedzin: 3411
Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Osoba wprowadzająca informację: Łukasz Świerzewski
Osoba odpowiedzialna za informację: Joanna Urbanowicz
Czas wytworzenia: 2016-01-28 10:29:35
Czas publikacji: 2016-04-18 11:30:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Kontakt: Biuro Cyfryzacji
Historia zmian
Starsze wersje artykułu
Proszę w pole wyszukiwarki wpisać poszukiwaną frazę.