Wyszukiwanie zaawansowane

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki w 2016 roku pn. "Małopolska Gościnna"

Prześlij dalej Wersja PDF Wersja XML Drukuj  


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki w 2016 roku pn. „MAŁOPOLSKA GOŚCINNA”

Uchwała nr 314/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 marca 2016 r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 314/16 - przyjęte
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 314/16 - odrzucone

 

INFORMACJA

Część jawna posiedzenia Komisji Konkursowej do oceny oferty złożonej do konkursu na zadanie, o którym mowa w Regulaminie Konkursu rozdział I pkt 2 ppkt a (Priorytet 1) na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki w 2016 roku pn. „Małopolska Gościnna”, odbędzie się w dniu 1 marca 2016 r. (wtorek) o godzinie 14.30 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie, ul. Racławicka 56, IV piętro, sala 454.

Część jawna posiedzenia Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych do konkursu na zadania, o których mowa w Regulaminie Konkursu rozdział I pkt 2 ppkt b,c (Priorytet 1) oraz rozdział I pkt 2 ppkt a – c (Priorytet 2) na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki  w 2016 roku pn. „Małopolska Gościnna” , odbędzie się w dniu 1 marca 2016 r. (wtorek) o godzinie 15.00 w Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie, ul. Racławicka 56, IV piętro, sala 454.

Uchwała nr 195/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowych oceniających oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Województwa  Małopolskiego w dziedzinie turystyki w 2016 roku pn. „Małopolska Gościnna”.

 


 Karta informacyjna

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki w 2016 r. pn. ”Małopolska Gościnna” - OGŁOSZENIE

 
 Data ostatniej aktualizacji karty 2016-03-10 15:14:23
 Odnośnik do e-formularza

Nie dotyczy

 

 

 Opis sprawy

Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki dotyczących rozwoju, utrzymania, aktywizacji i promocjiproduktów oraz oferty turystycznej w regionie w tym w zakresie wspierania markowych produktów turystycznych oraz kreowania innowacyjnej i atrakcyjnej oferty czasu wolnego.

Zakładane rezultaty realizacji zadań w ramach konkursu to:

 • Podniesienie konkurencyjności oferty turystycznej regionu;
 • Poprawa standardu infrastruktury turystycznej i bezpieczeństwa osób korzystających ze szlaków i tras turystycznych;
 • Stworzenie spójnej kompleksowej oferty turystycznej;
 • Wzmocnienie działań promujących ofertę turystyczną regionu;
 • Dywersyfikacja ruchu turystycznego w regionie.

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie następujących rodzajów zadań:

 1. Rozwój i promocja produktów turystyki kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem szlaków dziedzictwa kulturowego i turystyki religijnej.

Planuje się wsparcie zadań z zakresu rozwoju, aktywizacji i promocji tematycznych szlaków dziedzictwa o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym ważnych dla wizerunku i rozwoju turystyki kulturowej Małopolski, zwiększających zainteresowanie historią  i dziedzictwem kulturowym regionu, podkreślających tradycję, obyczaje i zwyczaje ludzi mieszkających w Małopolsce, w tym udostępnianie i aktywizację Szlaku Architektury Drewnianej, Małopolskich Szlaków Turystyki Kolejowej oraz rozwój i promocję turystyki religijnej.

1.1    Otwarty Szlak Architektury Drewnianej -  celem zadania jest udostępnienie dla zwiedzających min. 50 obiektów na Szlaku przez okres co najmniej 5 miesięcy (od kwietnia do października), z założeniem, że obiekty otwarte będą min. 4 dni
w tygodniu przez min. 4 godz. dziennie z uwzględnieniem dni wolnych od pracy. Zakłada się, że równolegle otwartych do zwiedzania będzie kilka obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie, co umożliwiać będzie ich łączne zwiedzanie. Dofinansowane zostaną również działania z zakresu promocji Szlaku, zaproponowane przez Oferenta w złożonej ofercie. Przewiduje się wybór i dofinansowanie jednej oferty. Zadanie realizowane będzie w formie wsparcia.

1.2    Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej – planuje się dofinansowanie projektu zakładającego w szczególności organizację w okresie od kwietnia do grudnia 2016 r. min. 25 turystycznych przejazdów kolejowych z wykorzystaniem historycznego składu kolejowego oraz zintegrowaną promocję produktu „Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej”. Przewiduje się wybór i dofinansowanie jednej oferty. Zadanie realizowane będzie w formie wsparcia.

1.3    Małopolskie Szlaki Dziedzictwa - w ramach działania dofinansowanie otrzymają niekonwencjonalne i oryginalne projekty mające na celu rozwój, aktywizację
i promocję oferty turystyki kulturowej w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem oferty turystyki religijnej, w tym wydarzeń towarzyszących Światowym Dniom Młodzieży. Przewiduje się wybór i dofinansowanie więcej niż jednej oferty. Zadania realizowane będą w formie wsparcia.

2.     Rozwój i promocja oferty turystycznej regionu, ze szczególnym uwzględnieniem  oferty turystyki aktywnej, turystyki na terenach  wiejskich oraz działań z zakresu integracji środowisk turystycznych.

2.1    Podniesienie standardu szlaków turystycznych poprzez wspieranie prac związanych z renowacją i doposażeniem szlaków turystycznych w niezbędną infrastrukturę oraz poprawa bezpieczeństwa turystów korzystających z oferty infrastruktury szlaków i tras turystycznych.

2.2    Tworzenie, rozwój, promocja i podnoszenie jakości produktów turystyki wiejskiej
w oparciu o autentyczne elementy oferty regionalnej, wynikające z lokalnej tradycji, historii miejsc oraz oferty związanej z dziedzictwem kulturowym wsi, produktami tradycyjnymi oraz rękodziełem opartym o wzornictwo regionalne. Działania obejmują również rozwój enoturystyki w regionie.

2.3    Promocja oferty turystycznej regionu, integracja środowisk turystycznych, promocja „dobrych praktyk” oraz organizacja wydarzeń turystycznych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym. Wsparcie nie będzie przyznawane na dofinasowanie organizacji wyjazdów turystycznych (np. wycieczki szkolne, zorganizowane wycieczki turystyczne dla ograniczonej liczby osób). Organizacja wizyt studyjnych jest możliwa, pod warunkiem, że stanowi integralną część szerszego projektu.

Przewiduje się wybór i dofinansowanie więcej niż jednej oferty. Zadania realizowane będą w formie wsparcia.

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył na realizacje konkursu, środki finansowe do kwoty ogółem 1 820 000 złotych (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia tysięcy złotych),w tym na Otwarty Szlak Architektury Drewnianej kwotę do 450 000 złotych oraz naMałopolskie Szlaki Turystyki Kolejowejkwotę do 380 000 złotych.

Zarząd Województwa Małopolskiego zastrzega sobie prawo do zmiany puli środków finansowych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach konkursu. Zadania realizowane będą w formie wsparcia, oferenci są zobowiązani wykazać się wkładem własnym.

Ze środków dotacji pokrywane mogą być wydatki na realizację zadań poniesione najwcześniej od daty zawarcia umowy.

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które realizowane będą w terminie
od 15 marca 2016 r. do dnia 15 grudnia 2016 roku.

Rozpatrywane są wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji na realizację zadania. Kwota przyznanej dotacji w przypadku zadań realizowanych w formie wsparcia może być niższa od wnioskowanej.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz kryteria wyboru ofert zawiera Regulamin konkursu, stanowiący załącznik do uchwały.

 
 Kogo dotyczy

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są: organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U., z 2014 r. poz. 1118 z późn.zm.).

 
 Wymagane dokumenty

Oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) oraz z treścią regulaminu konkursu. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

Oferta, o której mowa powyżej, powinna zawierać w szczególności: szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji, termin i miejsce realizacji zadania publicznego, kalkulację przewidywanych kosztów zadania publicznego, informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę, w zakresie, którego dotyczy zadanie; informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania z innych źródeł, deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

Do każdej oferty należy dołączyć następujące załączniki:

1)   aktualny dokument stanowiący o podstawie działalności Oferenta/Oferentów, potwierdzający status prawny i umocowanie osób go reprezentujących:

a)   w przypadku fundacji, stowarzyszeń oraz spółdzielni socjalnych – aktualny (tzn. zgodny ze stanem faktycznym) wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;

b)   w przypadku kościelnych osób prawnych – aktualne zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu oraz aktualne upoważnienie dla proboszcza/przeora do reprezentowania parafii/zakonu i zaciągania zobowiązań finansowych;

c)   w przypadku pozostałych podmiotów – inny dokument właściwy dla Oferenta/Oferentów.

2)   inne dokumenty, jeśli są wymagane np.: szczególne upoważnienie osób do reprezentowania Oferenta/Oferentów, terenowe oddziały organizacji (nieposiadające osobowości prawnej) mogą złożyć wniosek wyłącznie za zgodą zarządu głównego organizacji (tj. na podstawie pełnomocnictwa rodzajowego udzielonego przez zarząd główny), w przypadku złożenia oferty wspólnej, o której mowa w Rozdziale III ust. 5 niniejszego ogłoszenia należy załączyć do oferty wspólnej umowę zawartą z podmiotami składającymi ofertę wspólną;

3)   Oferenci, którzy są w trakcie zmian statutowych powinni złożyć kopię uchwały o zmianie statutu wraz z kopią (pierwszej strony) wniosku o zmianę danych w KRS.

 

Załączniki muszą spełniać wymogi ważności, tzn. muszą być podpisane przez osoby uprawnione:

 1. w przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona załącznika winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione;
 2. jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi każda strona winna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji;
 3. każda strona opatrzona winna być także datą potwierdzenia zgodności
  z  oryginałem.

Oferty złożone nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie.

 
 Formularze/ Wnioski do pobrania

Patrz załączniki.
Uchwała nr 95/16 Zarządu Województwa Małopolskiego
Regulamin konkursu – zał. do uchwały
Formularz oferty – zał. nr 1 do Regulaminu
Formularz umowy – zał. nr 2 do Regulaminu
Formularz sprawozdania – zał. nr 3 do Regulaminu

Formularze można pobrać w BIP i poprzez stronę Województwa Małopolskiego www.malopolskie.pl w Zakładce: Turystyka, Małopolska Gościnna.

 
 Opłaty

Nie dotyczy

 
 Jednostka/ osoba odpowiedzialna

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Turystyki, Sportu i Promocji
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Tel: (12) 379 60 19

 
 Miejsce składania dokumentów

• Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków w godz. 8.00–16.00.
• przesłanie oferty z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z dziedziny turystyki w 2016 r. pn. MAŁOPOLSKA GOŚCINNA” na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30 - 017 Kraków

Liczy się data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu a nie data stempla pocztowego.

 
 Termin załatwienia sprawy

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w terminie do dnia 11 lutego 2016 r.

Oceny merytorycznej złożonych wniosków dokonuje Komisja Konkursowa i przedstawia Zarządowi Województwa Małopolskiego wykaz ofert, którym rekomenduje udzielenie dotacji.
Wybór ofert nastąpi w formie uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 
 Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późń.zm.);
• Uchwała Nr XII/183/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2011 r.  w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 – 2020”;
• Uchwała Nr XIV/215/2015 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”;
• Uchwała Nr 95/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 stycznia 2016 roku  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki w 2016 r. pn. "MAŁOPOLSKA GOŚCINNA".

 
 Tryb odwoławczy

Zgodnie z regulaminem konkursu.
Od uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie przysługuje odwołanie.

 
 Uwagi i dodatkowe informacje

Województwo Małopolskie w 2015 roku udzieliło dotacji na realizację łącznie 49 zadań publicznych w ramach I i II Edycji  otwartego konkurs ofert pn. ”MAŁOPOLSKA  GOŚCINNA” na kwotę 1 800 000 zł.
W 2014 roku Województwo Małopolskie udzieliło dotacji na realizację łącznie 35 zadań publicznych na kwotę 1 300 000 zł natomiast w roku 2013 na realizację 42 zadań publicznych przeznaczyło kwotę o łącznej wysokości 1 250 000 zł. W latach 2012 i 2011 Województwo Małopolskie dofinansowało odpowiednio 49 zadań na kwotę 1 000 000 zł oraz 24 zadania na kwotę 300 000 zł.

 

 

 Opracował: Michał Główka, Aneta Regulska
 Opublikował: Aneta Regulska
 Zatwierdził: Tomasz Urynowicz
 Źródło:

Załączniki

Metryka
Liczba odwiedzin: 5099
Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Osoba wprowadzająca informację: Aneta Regulska
Osoba odpowiedzialna za informację: Tomasz Urynowicz
Czas wytworzenia: 2016-01-21 14:07:40
Czas publikacji: 2016-03-10 15:14:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Kontakt: +48 12 37 96 021
Opis: Departament Turystyki, Sportu i Promocji - Zespół ds. Tworzenia Przestrzeni Turystycznej
Historia zmian
Starsze wersje artykułu
Proszę w pole wyszukiwarki wpisać poszukiwaną frazę.