Wyszukiwanie zaawansowane

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2016 pn. „Mecenat Małopolski” - rozstrzygnięcie II naboru

Prześlij dalej Wersja PDF Wersja XML Drukuj  


 

Uchwała nr 1046/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 lipca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 47/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2016 roku pn. „Mecenat Małopolski”, zmienionej uchwałą nr 297/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 marca 2016 r.

 

Uchwała nr 1047/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 lipca 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia II naboru otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2016 pn. „MECENAT MAŁOPOLSKI”

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1047/16

Załącznik nr 2 do uchwały nr 1047/16

Załącznik nr 3 do uchwały nr 1047/16

 

Uchwała nr 298/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2016 roku pn. „MECENAT MAŁOPOLSKI”

Załącznik nr 1 do uchwały nr 298/16

Załącznik nr 2 do uchwały nr 298/16

Załącznik nr 3 do uchwały nr 298/16


 Karta informacyjna

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2016 pn. „Mecenat Małopolski”

 
 Data ostatniej aktualizacji karty 2016-09-15 10:51:41
 Odnośnik do e-formularza  

 

 Opis sprawy

W ramach konkursu wspierane będą zadania:

1) rozwijające kompetencje kulturowe społeczeństwa, promujące i  tworzące warunki sprzyjające rozwojowi talentów, kształtowaniu postaw obywatelskich, edukacji kulturalnej i wychowaniu przez sztukę; kreujące programy edukacyjne w celu upowszechniania wiedzy oraz pobudzenia zainteresowania historią regionu i jego dziedzictwem; promujące literaturę i czytelnictwo; służące rozwojowi profesjonalnej sztuki oraz prowadzeniu działalności kulturalnej w formach zorganizowanych programowo, a tym samym stwarzające warunki do jak najszerszego udziału mieszkańców Małopolski w ofercie kulturalnej umożliwiającej obcowanie z dziełami autentycznej sztuki w różnych dziedzinach;

2) chroniące niematerialne dziedzictwo kulturowe; wzmacniające tożsamość regionalną opartą o walory autentycznego dziedzictwa; utrzymujące tożsamość lokalną i regionalną, szczególnie poprzez wspieranie folkloru i działalności zespołów folklorystycznych, wspierające projekty związane z wyrobem produktów tradycyjnych i promocją ginących zawodów;

3) prezentujące dzieła sztuki i niezależne inicjatywy artystyczne, twórcze oraz obywatelskie w obszarze kultury i sztuki, w tym działania zmierzające do wzrostu świadomości znaczenia sztuki, do budowania i projektowania nowych, aktywnych relacji z odbiorcą, m.in. poprzez działania wystawiennicze, warsztaty oraz rozwój talentów, wsparcie dla unikatowych projektów kulturalnych i działań promujących projekty interdyscyplinarne;

4) zachowujące i utrwalające w formie cyfrowej zasoby dziedzictwa kulturowego, digitalizujące dobra kultury; wspierające projekty wykorzystujące nowoczesne techniki zapisu i wymiany informacji; promujące projekty związane ze sztukami wizualnymi; wspierające niskonakładowe wydawnictwa i system tworzenia monitoringu, badania i diagnozowanie życia kulturalnego w Małopolsce; w tym projekty nowatorskich działań promocyjnych, uczestnictwa w międzyregionalnej współpracy w zakresie kultury;

5) promujące kulturę i tradycje mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących Małopolskę; wspierające działania zmierzające do obalania stereotypów i dążące do budowania mostów międzykulturowych;

6) tworzące ambitne formy animacyjne na rzecz międzypokoleniowej aktywizacji społeczności, kreujące postawy tolerancji i wzmacniania wartości płynących z różnorodności życia, aktywizujące różne grupy wiekowe, a zwłaszcza wykorzystujące potencjał osób starszych, oraz wspierające projekty artystyczne o wymiarze społecznym, wychowawczym, terapeutycznym;

7) upowszechniające tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP, a także działania na rzecz społeczności lokalnej w obszarze kultury, a tym samym kreujące postawy obywatelskie, wspierające projekty edukacyjne, upowszechniające wiedzę oraz pobudzające zainteresowanie historią i dziedzictwem kulturowym regionu.

 

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które:

a) rozpoczynać się będą nie wcześniej niż 01.01.2016 r.

b) kończyć się będą nie później niż 31.12.2016 r.

 

Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego nie może przekroczyć 80%.

 

Oferent zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem finansowym, osobowym i rzeczowym.

 

Ze środków dotacji pokrywane mogą być koszty poniesione najwcześniej po podpisaniu umowy.

 

Wkład własny Oferenta rozumiany jest jako suma środków finansowych własnych, środków finansowych z innych źródeł (wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego; środki finansowe z innych źródeł publicznych w szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych; pozostałe np. od sponsorów) oraz wkładu osobowego.

 

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego.

Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie realizacji zadania.

 

Oferta powinna zostać złożona:

1) na obowiązującym wzorze określonym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania[1] (wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia);

2) za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi zadań publicznych dostępnego pod adresem: https://konkursyngo.umwm.pl/dotacja/

3) w wersji papierowej - wersja papierowa powinna stanowić wygenerowaną wersję oferty złożonej w elektronicznym systemie obsługi zadań publicznych, wersja elektroniczna i papierowa powinna być tożsama (dopuszcza się składanie oferty w wersji równoważnej – Oferent zobowiązany jest dostarczyć do siedziby urzędu ofertę w wersji pisemnej wraz z obowiązującymi załącznikami.[1] Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25.

 
 Kogo dotyczy

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą się ubiegać następujący oferenci z zastrzeżeniem, że ich cele statutowe są zgodne z dziedziną w jakiej realizowane jest zadanie:

a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U.
z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące działalność pożytku publicznego,

d) spółdzielnie socjalne,

e) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857
z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 
 Wymagane dokumenty

Załączniki zgodnie z regulaminem konkursu:

1. Oferta na obowiązującym formularzu.

2. Aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, odpis z rejestru przedsiębiorców w przypadku spółdzielni socjalnych) lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności oferenta. Aktualny wyciąg z KRS lub inny dokument oznacza, że wszystkie zawarte w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym (dla podmiotów kościelnych dokumentem takim jest zaświadczenie o osobowości prawnej oraz upoważnienie do reprezentowania podmiotu i zaciągania zobowiązań finansowych).

3. Inne dokumenty, jeśli są wymagane np.: szczególne upoważnienie osób do reprezentowania oferenta; terenowe oddziały organizacji (nie posiadające osobowości prawnej) mogą złożyć wniosek wyłącznie za zgodą zarządu głównego organizacji (tj. na podstawie pełnomocnictwa rodzajowego udzielonego przez zarząd główny); w przypadku złożenia oferty wspólnej, należy załączyć do oferty wspólnej umowę zawartą z podmiotami składającymi ofertę wspólną, o której mowa w art. 14 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Oferenci, którzy są w trakcie zmian statutowych powinni złożyć kopię uchwały o zmianie statutu wraz z kopią (pierwszej strony) wniosku o zmianę danych w KRS.

 
 Formularze/ Wnioski do pobrania

Regulamin

Formularz oferty

Wzór umowy z załącznikami

Formularz sprawozdania

Oświadczenie o udziale oferty w II edycji konkursu

 
 Opłaty

Nie pobiera się

 
 Jednostka/ osoba odpowiedzialna

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Zespół ds. dziedzictwa i aktywności kulturalnej
ul. Racławicka 56, Kraków
Tel: (12) 63-03-476, (12) 63-03-439, (12) 63-03-564, (12) 63-03-437  fax (12) 63-03-341

 
 Miejsce składania dokumentów

• osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56 w Krakowie lub
• przesłanie oferty pocztą z dopiskiem „Mecenat Małopolski” na adres korespondencyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

 
 Termin załatwienia sprawy

Terminy składania ofert w konkursie upływają:

1) w ramach I naboru - 05.02.2016 r. o godz. 15.00,

2) w ramach II naboru - 03.06.2016 r. o godz.15.00.*

*Oferty, które uzyskały pozytywną ocenę formalną w I naborze konkursu pn. „Mecenat Małopolski”, a nie otrzymały dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego, mogą uczestniczyć w II naborze konkursu bez ponownego składania oferty, pod warunkiem, że:

1) oferent złoży oświadczenie o udziale oferty w II naborze konkursu w terminie do 03.06.2016 r., godz.15.00

2) wszystkie wymagane dokumenty i załączniki do oferty oraz informacje zawarte w formularzu oferty są aktualne na dzień składania oświadczenia

 

Liczy się data wpływu oferty do Urzędu.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 60-ciu dni od dnia zakończenia składania ofert.

 
 Podstawa prawna

Uchwała Nr 47/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2016 pn. „Mecenat Małopolski”.

Uchwała nr 297/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 47/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2016 roku pn. „Mecenat Małopolski”.

Uchwała nr 1046/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 lipca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 47/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2016 roku pn. „Mecenat Małopolski”, zmienionej uchwałą nr 297/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 marca 2016 r.

 
 Tryb odwoławczy

Zgodnie z regulaminem konkursu nie stosuje się trybu odwołania.

 
 Uwagi i dodatkowe informacje

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza na realizację zadań  wybranych w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Mecenat Małopolski” środki finansowe do łącznej kwoty 2.842.500 zł (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych), łącznie w dwóch naborach, w tym:

1) w ramach I naboru zaplanowano kwotę 2.164.000 zł jako łączną wartość dotacji udzielonych na realizację wybranych zadań;

2) w ramach II naboru zaplanowano kwotę 678.500 zł plus 22.500 zł (z 2 rezygnacji z dotacji z I naboru konkursu) jako łączną wartość dotacji udzielonych na realizację wybranych zadań.

 

 

 Opracował: Kamil Bartosik
 Opublikował: Piotr Burek
 Zatwierdził: Monika Wiejaczka
 Źródło:

Załączniki

Metryka
Liczba odwiedzin: 19179
Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Osoba wprowadzająca informację: Piotr Burek
Osoba odpowiedzialna za informację: Kamil Bartosik
Czas wytworzenia: 2016-01-14 15:18:45
Czas publikacji: 2016-09-15 10:51:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Kontakt: +48 12 63 03 476
Historia zmian
Starsze wersje artykułu
Proszę w pole wyszukiwarki wpisać poszukiwaną frazę.