Wyszukiwanie zaawansowane

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2016 roku z zakresu realizacji projektów „Junior Sport” oraz „Mały Mistrz” - rozstrzygnięcie

Prześlij dalej Wersja PDF Wersja XML Drukuj  


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2016 roku z zakresu realizacji projektów „Junior Sport” oraz „Mały Mistrz” - Uchwała nr 96/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 stycznia 2016 roku 

Uchwała Nr 9/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych do oceny ofert w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w 2016 roku.

INFORMACJA

Część jawna posiedzenia Komisji Konkursowej do oceny ofert o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2016 roku z zakresu realizacji projektu „Junior Sport” oraz programu "Mały Mistrz", odbędzie się w dniu 19 stycznia 2016 r. (wtorek) o godzinie 14.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie, ul. Racławicka 56, IV piętro, sala 410.

 


 Karta informacyjna

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2016 roku z zakresu realizacji projektów „Junior Sport” oraz „Mały Mistrz”

 
 Data ostatniej aktualizacji karty 2016-01-27 13:46:30
 Odnośnik do e-formularza  

 

 Opis sprawy

Zarząd Województwa Małopolskiego, kierując się intencją wspierania zadań z zakresu kultury fizycznej oraz wykonując „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2016 roku w ramach upowszechniania kultury fizycznej z zakresu realizacji projektu „Junior Sport” oraz programu "Mały Mistrz".

Na realizację zadań w ramach wyżej wymienionego konkursu, Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza środki finansowe do łącznej
kwoty 750.000 złotych (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych):

- projekt "Junior Sport" - do 400 000 zł
- projekt "Mały Mistrz" - do 350 000 zł

Zgodnie z założeniami opracowanymi przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,  projekt „Junior Sport” i program „Mały Mistrz” współfinansowane są ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Projekt „Junior Sport” adresowany jest do klas IV-VI szkół podstawowych. Ma on na celu stworzenie możliwości uczestnictwa w zorganizowanej aktywności fizycznej realizowanej w różnych dyscyplinach sportowych.

Projekt „Mały Mistrz” adresowany jest do dzieci klas I - III szkół podstawowych. Ma on na celu zachęcenie dzieci do podnoszenia sprawności fizycznej i zdobywania nowych umiejętności ruchowych, m.in. celem poprawy stanu zdrowia.

Zlecenie zadania odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego wykonania. Konkurs obejmuje zadania, które realizowane będzie w terminie: od 28 stycznia do 30 grudnia 2016 roku.

Przed złożeniem oferty proszę o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem konkursu.

 
 Kogo dotyczy

Uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2014 poz. 1118 ze zm.), które prowadzą działalność statutowa w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

 
 Wymagane dokumenty

Aktualny dokument stanowiący o podstawie działalności Oferenta, potwierdzający status prawny i umocowanie osób go reprezentujących:

a. w przypadku fundacji, stowarzyszeń oraz spółdzielni socjalnych – aktualny (tzn. zgodny ze stanem faktycznym) wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;

b. w przypadku kościelnych osób prawnych – aktualne zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu oraz aktualne upoważnienie dla proboszcza/przeora do reprezentowania parafii/zakonu i zaciągania zobowiązań finansowych;

w przypadku pozostałych podmiotów - inny dokument właściwy dla Oferenta/Oferentów.

 
 Formularze/ Wnioski do pobrania

1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
2. Wzór oferty
3. Wzór umowy
4. Załącznik nr 2 do umowy – Wzór zaktualizowanego opis poszczególnych działań
5. Załącznik nr 3 do umowy - Wzór korekty harmonogramu
6. Załącznik nr 4 do umowy - Wzór korekty kosztorysu
7. Załącznik nr 5 do umowy - Wizualizacja aktualnego logo Województwa Małopolskiego
8. Wzór sprawozdania 

 
 Opłaty

brak

 
 Jednostka/ osoba odpowiedzialna

Departament Turystyki, Sportu i Promocji, Kraków, ul. Racławicka 56, tel. (012)37-96-000;

 
 Miejsce składania dokumentów

Oferty należy składać: na Dzienniku Podawczym: Kraków, ul. Racławicka 56 parter (nowy budynek) w godzinach 8.00 – 16.00, lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków z dopiskiem na kopercie „Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2016 roku z zakresu realizacji projektów „Junior Sport” oraz „Mały Mistrz”.

 
 Termin załatwienia sprawy

Termin składania ofert upływa dnia 7 stycznia 2016 roku.
Wybór ofert nastąpi do dnia 21 stycznia 2016 r. w formie uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego, zamieszczonej na stronie Województwa Małopolskiego www.malopolskie.pl

 
 Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2014 poz. 1118 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1392)
3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)
4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze.zm.).
5. Uchwała Nr XII/183/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia  26 września 2011 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 – 2020”.
6. Uchwały Nr XIV/215/2015 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.

 
 Tryb odwoławczy

nie stosuje się trybu odwoławczego

 
 Uwagi i dodatkowe informacje

brak

 

 

 Opracował: Sylwia Czeremuga
 Opublikował: Sylwia Czeremuga
 Zatwierdził: Tomasz Urynowicz
 Źródło:

Załączniki

Metryka
Liczba odwiedzin: 2915
Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Osoba wprowadzająca informację: Sylwia Czeremuga
Osoba odpowiedzialna za informację: Sylwia Czeremuga
Czas wytworzenia: 2015-12-15 15:23:07
Czas publikacji: 2016-01-27 13:46:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Opis: Departament Turystyki, Sportu i Promocji
Opis: Departament Turystyki, Sportu i Promocji
Historia zmian
Starsze wersje artykułu
Proszę w pole wyszukiwarki wpisać poszukiwaną frazę.