Wyszukiwanie zaawansowane

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury na lata 2016-2017 pn. „Mecenat Małopolski plus” - rozstrzygnięcie

Prześlij dalej Wersja PDF Wersja XML Drukuj  


Uchwała Nr 1670/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury na lata 2016-2017 pn. „Mecenat Małopolski plus”

 

Uchwała nr 139/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 2 lutego 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury na lata 2016-2017 pn. „MECENAT MAŁOPOLSKI PLUS”

Załącznik nr 1 do uchwały nr 139/16

Załącznik nr 2 do uchwały nr 139/16

Załącznik nr 3 do uchwały nr 139/16


 Karta informacyjna

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury na lata 2016-2017 pn. „Mecenat Małopolski plus”

 
 Data ostatniej aktualizacji karty 2016-02-03 09:11:38
 Odnośnik do e-formularza  

 

 Opis sprawy

1. W ramach konkursu zlecane będą w szczególności zadania polegające na:

a) przybliżaniu i popularyzowaniu wybitnych dzieł muzyki, teatru, tańca, kinematografii oraz sztuk wizualnych;

b) zachowaniu i ochronie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego;

c) stwarzaniu warunków do pracy twórcom w sferze kultury i sztuki;

d) realizacji wartościowych projektów z zakresu świadomości kultury, sztuki oraz postaw otwartych i kreatywnych

 

2. W ramach konkursu przewiduje się wspieranie wieloletnich, cyklicznych (realizowanych co najmniej od 3 lat lub 3 edycji) przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki służących:

1) rozwojowi kompetencji kulturowych mieszkańców Małopolski poprzez edukację kulturalną i animację kultury;

2) zachęcaniu do aktywnego i twórczego udziału w kulturze i tworzenia treści kulturowych;

3) budowaniu partnerstw w działaniach artystycznych i twórczych, w tym partnerstw publiczno-społecznych i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw;

4) zwiększaniu dostępu do treści kulturowych w przestrzeni publicznej i w cyberprzestrzeni;

5) efektywnemu wykorzystaniu kapitału kreatywnego i twórczego;

6) tworzeniu warunków wzmacniania tożsamości i znaczenia dziedzictwa kulturowego;

7) wspieraniu wytwarzania nowych i reinterpretowania zasobów kultury oraz upowszechniania wzorców partycypacji w kulturze poprzez działania artystyczne o znaczeniu co najmniej regionalnym;

8) kultywowaniu postaw otwartych, innowacyjnych, kreatywnych, budowaniu więzi międzypokoleniowych i międzynarodowego dialogu treści kultury;

9) wzmacnianiu pozycji twórców i aktywności twórczej poprzez realizację projektów artystycznych i kulturalnych o wybitnych walorach rozwojowych i promocyjnych, w tym poza regionem;

10) wzmacnianiu znaczenia kultury w rozwoju społecznym oraz gospodarczym regionu.

 

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które:

a) rozpoczynać się będą nie wcześniej niż 01.01.2016 r.

b) kończyć się będą nie później niż 31.12.2017 r.

 

Minimalny koszt całkowity realizacji zadania stanowiącego przedmiot oferty nie może być mniejszy niż 150 000 zł.

 

Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego nie może przekroczyć 50%.

 

Oferent zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem finansowym, osobowym i rzeczowym.

 

Ze środków dotacji pokrywane mogą być koszty poniesione najwcześniej po podpisaniu umowy.

 

Wkład własny Oferenta rozumiany jest jako suma środków finansowych własnych, środków finansowych z innych źródeł (wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego; środki finansowe z innych źródeł publicznych w szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych; pozostałe np. od sponsorów) oraz wkładu osobowego.

 

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego.

Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie realizacji zadania.

 

Warunkiem ubiegania się o realizację zadania jest złożenie oferty w wersji papierowej. Zaleca się, aby oferent złożył także ofertę w wersji elektronicznej na adres: kulturalnamalopolska@umwm.pl (plik w formacie Word lub równorzędnym).

 
 Kogo dotyczy

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą się ubiegać następujący oferenci z zastrzeżeniem, że ich cele statutowe są zgodne z dziedziną w jakiej realizowane jest zadanie:

a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące działalność pożytku publicznego,

d) spółdzielnie socjalne,

e) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 
 Wymagane dokumenty

Załączniki zgodnie z regulaminem konkursu:

1. Oferta na obowiązującym formularzu.

2. Aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, odpis z rejestru przedsiębiorców w przypadku spółdzielni socjalnych) lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności oferenta. Aktualny wyciąg z KRS lub inny dokument oznacza, że wszystkie zawarte w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym (dla podmiotów kościelnych dokumentem takim jest zaświadczenie o osobowości prawnej oraz upoważnienie do reprezentowania podmiotu i zaciągania zobowiązań finansowych).

3. Inne dokumenty, jeśli są wymagane np.: szczególne upoważnienie osób do reprezentowania oferenta; terenowe oddziały organizacji (nie posiadające osobowości prawnej) mogą złożyć wniosek wyłącznie za zgodą zarządu głównego organizacji (tj. na podstawie pełnomocnictwa rodzajowego udzielonego przez zarząd główny); w przypadku złożenia oferty wspólnej, należy załączyć do oferty wspólnej umowę zawartą z podmiotami składającymi ofertę wspólną, o której mowa w art. 14 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Oferenci, którzy są w trakcie zmian statutowych powinni złożyć kopię uchwały o zmianie statutu wraz z kopią (pierwszej strony) wniosku o zmianę danych w KRS.

 
 Formularze/ Wnioski do pobrania

Regulamin

Formularz oferty

Wzór umowy z załącznikami

Formularz sprawozdania

 
 Opłaty

Nie pobiera się

 
 Jednostka/ osoba odpowiedzialna

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Zespół ds. dziedzictwa i aktywności kulturalnej

ul. Racławicka 56, Kraków

Tel: (12) 63-03-439, (12) 63-03-476, (12) 63-03-564, (12) 63-03-437, fax (12) 63-03-341

 
 Miejsce składania dokumentów

• osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56 w Krakowie lub

• przesłanie oferty pocztą z dopiskiem „Mecenat Małopolski plus” na adres korespondencyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

 
 Termin załatwienia sprawy

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w terminie do dnia: 08.01.2016 r., liczy się data wpływu oferty do Urzędu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 60-ciu dni od dnia zakończenia składania ofert.

 
 Podstawa prawna

Uchwała Nr 1670/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury na lata 2016-2017 pn. „Mecenat Małopolski plus”.

 
 Tryb odwoławczy

Zgodnie z regulaminem konkursu nie stosuje się trybu odwołania.

 
 Uwagi i dodatkowe informacje

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza środki finansowe do łącznej kwoty 1 800 000 zł (słownie: milion osiemset tysięcy złotych), w tym na wsparcie realizacji zadań w 2016 r. przeznacza kwotę 900 000 zł (dziewięćset tysięcy złotych) i w 2017 r. kwotę 900 000 zł (dziewięćset tysięcy złotych).

 

 

 Opracował: Magdalena Kasperska
 Opublikował: Piotr Burek
 Zatwierdził: Monika Wiejaczka
 Źródło:

Załączniki

Metryka
Liczba odwiedzin: 4902
Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Osoba wprowadzająca informację: Piotr Burek
Osoba odpowiedzialna za informację: Monika Wiejaczka
Czas wytworzenia: 2015-12-08 15:22:45
Czas publikacji: 2016-02-03 09:11:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Kontakt: +48 12 63 03 340
Opis: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Zastępca Dyrektora
Historia zmian
Starsze wersje artykułu
Proszę w pole wyszukiwarki wpisać poszukiwaną frazę.