Wyszukiwanie zaawansowane

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku w ramach zadania upowszechnianie kultury fizycznej – pn. „Małopolska na sportowo” - rozstrzygnięcie I edycji, II edycji

Prześlij dalej Wersja PDF Wersja XML Drukuj  


INFORMACJA

Część jawna posiedzenia Komisji Konkursowej do oceny ofert o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku w ramach zadania upowszechnianie kultury fizycznej – pn. „Małopolska na sportowo”, odbędzie się w dniu 5 maja 2016 r. (czwartek) o godzinie 14.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie, ul. Racławicka 56, IV piętro, sala 414.

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku w ramach zadania upowszechnianie kultury fizycznej - "Małopolska na sportowo" -
I edycja -
Uchwała nr 121/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 stycznia 2016 r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 121/16 - przyjęte
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 121/16 - odrzucone

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku w ramach zadania upowszechnianie kultury fizycznej - "Małopolska na sportowo" -
II edycja -

Uchwała nr 747/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 maja 2016 r.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 747/16 - przyjęte
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 747/16 - odrzucone

 

Uchwała Nr 9/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych do oceny ofert w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w 2016 roku.

INFORMACJA

Część jawna posiedzenia Komisji Konkursowej do oceny ofert o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku w ramach zadania upowszechnianie kultury fizycznej – pn. „Małopolska na sportowo”, odbędzie się w dniu 19 stycznia 2016 r. (wtorek) o godzinie 14.15 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie, ul. Racławicka 56, IV piętro, sala 410.

 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY

 


 Karta informacyjna

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku w ramach zadania upowszechnianie kultury fizycznej – pn. „Małopolska na sportowo”

 

 
 Data ostatniej aktualizacji karty 2016-05-17 16:25:15
 Odnośnik do e-formularza  

 

 Opis sprawy

Zarząd Województwa Małopolskiego, kierując się intencją wspierania zadań z zakresu kultury fizycznej oraz wykonując „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”,
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku w ramach zadania upowszechnianie kultury fizycznej – pn. „Małopolska na sportowo”.

Na realizację zadań wybranych w ramach wyżej wymienionego konkursu Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza środki finansowe do łącznej kwoty 1.450.000 złotych, (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

W ramach Konkursu zlecane będą zadania w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, polegające na:

1. organizacji imprez sportowych wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych promujących w Małopolsce kulturę fizyczną i osiągnięcia sportowe regionu.

2. upowszechnianiu sportu w środowisku wiejskim, akademickim i osób niepełnosprawnych (dotyczy organizacji imprez sportowych o randze wojewódzkiej lub ogólnopolskiej).

3. w ramach konkursu nie będą zlecane zadania z zakresu szkoleń, treningów sportowych oraz zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

Zlecenie ww. zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego wykonania.

Przed złożeniem oferty należy szczegółowo zapoznać się z ogłoszeniem konkursu.

 
 Kogo dotyczy

Uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2014 poz. 1118 ze zm.), które prowadzą działalność statutowa w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 
 Wymagane dokumenty

Aktualny dokument stanowiący o podstawie działalności Oferenta, potwierdzający status prawny i umocowanie osób go reprezentujących:

  1. w przypadku fundacji, stowarzyszeń oraz spółdzielni socjalnych – aktualny (tzn. zgodny ze stanem faktycznym) wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
  2. w przypadku kościelnych osób prawnych – aktualne zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu oraz aktualne upoważnienie dla proboszcza/przeora do reprezentowania parafii/zakonu i zaciągania zobowiązań finansowych;
  3. w przypadku pozostałych podmiotów - inny dokument właściwy dla Oferenta/Oferentów.
 
 Formularze/ Wnioski do pobrania

1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 

2. Wzór oferty 

3. Wzór umowy

4. Załącznik nr 2 do umowy – Wzór zaktualizowanego opis poszczególnych działań 

5. Załącznik nr 3 do umowy - Wzór korekty harmonogramu 

6. Załącznik nr 4 do umowy - Wzór korekty kosztorysu

7. Załącznik nr 5 do umowy - Wizualizacja aktualnego logo Województwa Małopolskiego 

8. Wzór sprawozdania 

 
 Opłaty

brak

 
 Jednostka/ osoba odpowiedzialna

Departament Turystyki, Sportu i Promocji, Kraków, ul. Racławicka 56, tel. (0-12) 37-96-043.

 
 Miejsce składania dokumentów

Oferty należy składać: na Dzienniku Podawczym: Kraków, ul. Racławicka 56 parter (nowy budynek) w godzinach 8.00 – 16.00, lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków z dopiskiem na kopercie „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku w ramach zadania upowszechnianie kultury fizycznej – pn. „Małopolska na sportowo”

 
 Termin załatwienia sprawy

Termin składania ofert:

1)  dla zadań, których termin realizacji rozpoczyna się przed 31 maja 2016 r., upływa w dniu 18 grudnia 2015 roku;

2)  dla zadań, których termin realizacji rozpoczyna się od 1 czerwca 2016 r., upływa w dniu 18 marca 2016 roku

Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Województwa Małopolskiego w formie uchwały w terminie:

1)  dla zadań, których termin realizacji rozpoczyna się przed 31 maja 2016 r., do dnia 12 lutego 2016 roku;

2)  dla zadań, których termin realizacji rozpoczyna się od 1 czerwca 2016 r., do dnia 20 maja 2016 roku

Ogłoszenie wyników Konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego zostanie zamieszczone w BIP, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz zamieszczone na stronie internetowej www.malopolskie.pl.

 
 Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2014 poz. 1118 ze zm.);
  2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1392);
  3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.);
  4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze.zm.);
  5. Uchwała Nr XII/183/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia  26 września 2011 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 – 2020”;
  6. Uchwała Nr XIV/215/2015 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.
 
 Tryb odwoławczy

nie stosuje się trybu odwoławczego

 
 Uwagi i dodatkowe informacje

brak

 

 

 Opracował: Dariusz Kopystiański
 Opublikował: Sylwia Czeremuga
 Zatwierdził: Tomasz Urynowicz
 Źródło:

Załączniki

Metryka
Liczba odwiedzin: 10014
Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Osoba wprowadzająca informację: Sylwia Czeremuga
Osoba odpowiedzialna za informację: Sylwia Czeremuga
Czas wytworzenia: 2015-11-24 14:19:00
Czas publikacji: 2016-05-17 16:25:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Opis: Departament Turystyki, Sportu i Promocji
Opis: Departament Turystyki, Sportu i Promocji
Historia zmian
Starsze wersje artykułu
Proszę w pole wyszukiwarki wpisać poszukiwaną frazę.