Wyszukiwanie zaawansowane

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie edukacji w 2015 r. pn. "Naukowe Inspiracje - Ciekawe i Kreatywne" - ROZSTRZYGNIĘTY

Prześlij dalej Wersja PDF Wersja XML Drukuj  


ROZSTRZYGNIĘCIE: Uchwała Nr 874/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 lipca 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie edukacji w 2015 roku pn. "Naukowe Inspiracje - Ciekawe i Kreatywne" (w załącznikach).

Informujemy, że w dniu 1 lipca 2015 r. o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie przy ul. Racławickiej 56, sala 558 (nowy budynek, V piętro), rozpoczyna się część jawna posiedzenia Komisji Konkursowej, powołanej w celu oceny wniosków składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie edukacji w 2015 r. pn. „Naukowe Inspiracje - Ciekawe i Kreatywne”, w której mogą wziąć udział zainteresowani oferenci.

 


 Karta informacyjna

„Naukowe Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne”

 
 Data ostatniej aktualizacji karty 2015-08-25 16:10:03
 Odnośnik do e-formularza  

 

 Opis sprawy

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie edukacji w 2015 r. pn. „Naukowe Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne”.

Otwarty konkurs ofert jest podstawą do wyłonienia i dofinansowania najlepszych  innowacyjnych projektów edukacyjnych, które wspomogą rozwój działalności naukowej i samokształceniowej kół naukowych, realizowane przez nie projekty oraz przyczynią się do popularyzacji badań naukowych prowadzonych przez koła. Konkurs ma również na celu wsparcie partnerstw i współpracy podmiotów działających w sferze pożytku publicznego z akademickimi kołami naukowymi oraz szkołami poprzez umożliwienie uczestnictwa uczniów z małopolskich szkół w zajęciach, pokazach i warsztatach promujących działalność naukową realizowanych przez studentów, doktorantów i pracowników naukowych.

W ramach zadania wspierane będą oferty polegające na:

a)    wspieraniu innowacyjnych inicjatyw o charakterze naukowym celem ich rozpowszechnienia wśród uczniów i studentów przy udziale akademickich kół naukowych,

b)   popularyzacji zagadnień i wyników badań naukowych wśród dzieci i młodzieży wszystkich etapów edukacyjnych przy wykorzystaniu potencjału kół naukowych,

c)    kształtowaniu i wspieraniu rozwoju kompetencji kluczowych w regionie,

d)    wsparciu projektów interdyscyplinarnych, opartych na współpracy międzyśrodowiskowej.

Zlecanie ww. zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy oferentów uprawnionych, których oferty będą wyłonione w drodze konkursu. Dopuszcza się dofinansowanie więcej niż jednej oferty.

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza na realizację zadań wybranych w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Naukowe Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne”środki finansowe do kwoty ogółem 200 000,00 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych).

Udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosi nie więcej niż 90% planowanych całkowitych kosztów realizacji zadania.

Przyznana dotacja może być niższa niż wnioskowana w ofercie realizacji zadania, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć kwoty 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na realizację jednego zadania.

Do konkursu mogą być składane oferty na realizację zadań, które rozpoczynać się będą nie wcześniej niż 15 lipca 2015 r., a kończyć się będą nie później niż 11 grudnia 2015 r.

Oferenci, których oferty nie spełniają wymogów formalnych określonych w § 14 pkt 3, 4, 5 i pkt 6 lit. j) Regulaminu konkursu lub popełnili oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe mają możliwość złożenia uzupełnienia w terminie 7 dni od wezwania do uzupełnienia braków formalnych (wezwanie do uzupełniania braków zostanie przesłane na adres e-mail podany w ofercie). Oferty, które nie zostaną uzupełnione we wskazanym terminie lub wyjaśnienia nie będą możliwe do przyjęcia, zostaną odrzucone formalnie. Korekcie ani uzupełnieniu nie podlegają oferty złożone po terminie.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

Decyzję o wyborze ofert i przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd Województwa Małopolskiego w formie uchwały.

Ze środków dotacji pokrywane mogą być koszty poniesione najwcześniej po podpisaniu umowy, a najpóźniej do terminu zakończenia realizacji zadania w danym roku budżetowym.

Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy z Oferentem, którego oferta została wybrana w konkursie. 

Okres pokrywania wydatków ze środków dotacji określa umowa o realizację zadania.

Wszelkie zmiany związane z harmonogramem i kosztorysem realizacji zadania oraz zmiany merytoryczne wynikłe w trakcie realizacji zadania powinny być zgłaszane na bieżąco, pisemnie do Departamentu właściwego do przeprowadzenia konkursu pn. „Naukowe Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne”, w formie prośby o akceptację z zastrzeżeniem pkt 20 Regulaminu konkursu.

Niedopuszczalne są zmiany w zakresie realizowanego zadania, które stanowiły przedmiot oceny merytorycznej i miały wpływ na wybór oferty.

Wszelkie zmiany umowy, z zastrzeżeniem pkt 22 Regulaminu konkursu, wymagają dla swej ważności formy pisemnego aneksu.

 
 Kogo dotyczy

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą się ubiegać następujący oferenci:

a)  organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118
 z późn. zm.)

b)  osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

c)   stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

d)  spółdzielnie socjalne,

e)  spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.

o sporcie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 715), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Realizatorem zadania może być wyłącznie organizacja, która prowadzi działalność statutową związaną z realizacją zadania objętego konkursem.

Warunkiem przystąpienia do otwartego konkursu ofert jest nawiązanie współpracy pomiędzy ww. organizacjami pozarządowymi i podmiotami a akademickimi kołami naukowymi działającymi na terenie Województwa Małopolskiego, wpisanymi do uczelnianego rejestru kół naukowych (konieczne jest podpisanie np. listu intencyjnego, listu partnerskiego, porozumienia, oświadczenia o wzajemnej współpracy).

Beneficjentami otwartego konkursu ofert są akademickie koła naukowe (studenci, doktoranci, opiekunowie kół naukowych, pracownicy naukowi) oraz szkoły (uczniowie, nauczyciele) z terenu Województwa Małopolskiego.

 
 Wymagane dokumenty

I. Oferta

Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).

II. Załączniki do oferty:

a)    aktualny wyciąg/wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności Oferenta. Aktualny wyciąg/wydruk z KRS lub inny dokument oznacza, że wszystkie zawarte w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym (dla podmiotów kościelnych dokumentem takim jest zaświadczenie o osobowości prawnej oraz upoważnienie do reprezentowania podmiotu i zaciągania zobowiązań finansowych);

b)    potwierdzenie współpracy z akademickimi kołami naukowymi z terenu Województwa Małopolskiego (np. podpisany list intencyjny, list partnerski, porozumienie, oświadczenie o wzajemnej współpracy);

c)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiące załącznik nr 4 do regulaminu;

d)    dokument poświadczający zakres prowadzonej nieodpłatnej i/lub odpłatnej działalności pożytku publicznego (statut lub inny akt wewnętrzny – zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie);

e)    inne dokumenty, jeśli są wymagane np.:

  • szczególne upoważnienie osób do reprezentowania Oferenta;
  • terenowe oddziały organizacji (nieposiadające osobowości prawnej) mogą złożyć wniosek wyłącznie za zgodą zarządu głównego organizacji (tj. na podstawie pełnomocnictwa rodzajowego udzielonego przez zarząd główny);
  • w przypadku złożenia oferty wspólnej należy załączyć do oferty wspólnej umowę zawartą z podmiotami składającymi ofertę wspólną;
  • Oferenci, którzy są w trakcie zmian statutowych powinni złożyć kopię uchwały o zmianie statutu wraz z kopią (pierwszej strony) wniosku o zmianę danych z KRS.

Załączniki muszą spełniać wymogi ważności, tzn. muszą być podpisane przez osoby uprawnione:

  • w przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona załącznika winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione (data, podpis, pieczątka imienna osoby uprawnionej);
  • jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi każda strona winna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji wraz z datą potwierdzenia za zgodność z oryginałem
 
 Formularze/ Wnioski do pobrania

1. Regulamin otwartego konkursu ofert

2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego

3. Wzór umowy

4. Aktualizacja szczegółowego zakresu rzeczowego zadania publicznego, jeśli dotyczy

5. Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania publicznego, jeśli dotyczy

6. Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego, jeśli dotyczy

7. Wzór oświadczenia

8. Wzór sprawozdania

9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 
 Opłaty

Nie pobiera się 

 
 Jednostka/ osoba odpowiedzialna

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Zespół ds. Rozwoju Kapitału Intelektualnego,

os. Teatralne 4a IV piętro, 31-945 Kraków

Pani Katarzyna Niewidok - tel. 12-61-60-716,

fax. 12-61-60-701

 
 Miejsce składania dokumentów

Oferty należy składać: na Dzienniku Podawczym: Kraków, ul. Racławicka 56 parter (nowy budynek) w godzinach 8.00 – 16.00 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu potwierdzona pieczęcią wpływu a nie data stempla pocztowego) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

z dopiskiem na kopercie: Otwarty konkurs ofert pn. „Naukowe Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne”

 
 Termin załatwienia sprawy

Termin składania ofert upływa dnia: 29 maja 2015 r.

 
 Podstawa prawna

Uchwała Nr 528/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie edukacji w 2015 r. pn. „Naukowe Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne”.

Uchwały Nr LVI/889/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015” z późn. zm.

Uchwały Nr XII/183/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2011 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na   lata 2011 – 2020.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.).

Ustawa z  dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.).

 
 Tryb odwoławczy

Zgodnie z Uchwałą Nr 528/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie edukacji w 2015 r. pn. „Naukowe Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne”,od uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie przysługuje odwołanie.

 
 Uwagi i dodatkowe informacje

Konsultacje  z oferentami w dniach: 15.05.2015 r. i 25.05.2015 r. w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przy ul. Racławickiej 56, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, IV piętro, pok.417

Informacje  dostępne są również na stronie  internetowej Województwa Małopolskiego www.malopolskie.pl

 

 

 Opracował: Katarzyna Niewidok
 Opublikował: Marek Jędrzejowski
 Zatwierdził: Dariusz Styrna
 Źródło:

Załączniki

Metryka
Liczba odwiedzin: 3629
Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Osoba wprowadzająca informację: Marek Jędrzejowski
Osoba odpowiedzialna za informację: Marek Jędrzejowski
Czas wytworzenia: 2015-05-05 15:35:57
Czas publikacji: 2015-08-25 16:10:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Historia zmian
Starsze wersje artykułu
Proszę w pole wyszukiwarki wpisać poszukiwaną frazę.