Wyszukiwanie zaawansowane

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki w 2015 r. pn. ”Małopolska Gościnna” – II Edycja ROZSTRZYGNIĘCIE

Prześlij dalej Wersja PDF Wersja XML Drukuj  


ROZSTRZYGNIĘCIE

Uchwała nr 630/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki w 2015 r. pn. „MAŁOPOLSKA GOŚCINNA” – II Edycja.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 630/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2015 r. - Wykaz zadań publicznych i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie turystyki w 2015 r. pn. "Małopolska Gościnna” – II Edycja.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 630/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2015 r.  Wykaz zadań publicznych i realizujących je podmiotów, którym nie udziela się dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie turystyki w 2015 r. pn. "Małopolska Gościnna” – II Edycja.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 630/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2015 r.  Wykaz ofert na realizacje zadań publicznych i realizujących je podmiotów odrzucone ze względów formalnych.

 

INFORMACJA

Część jawna posiedzenia Komisji Konkursowej do oceny złożonych ofert o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki w 2015 roku pn. „Małopolska Gościnna” – II Edycja, odbędzie się w dniu 21 maja 2015 r. (czwartek) o godzinie 13.30 w siedzibie Departamentu Turystyki, Sportu i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie, ul. Wrocławska 53, III piętro, sala 321.

 


 Karta informacyjna

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki w 2015 r. pn. ”Małopolska Gościnna” – II Edycja OGŁOSZENIE

 
 Data ostatniej aktualizacji karty 2015-07-20 10:27:00
 Odnośnik do e-formularza

Nie dotyczy.

 

 

 Opis sprawy

Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki dotyczącego rozwoju, aktywizacji i promocjikluczowych produktów turystycznych Małopolski. W ramach konkursu wspierane będą projekty z zakresu rozwoju, aktywizacji i promocji kluczowych produktów turystycznych oraz oferty turystycznej w regionie.

  1. Zakładane rezultaty realizacji zadań w ramach konkursu to:
  • Poniesienie konkurencyjności oferty turystycznej regionu;
  • Wzmocnienie działań promujących ofertę turystyczną regionu;
  • Stworzenie spójnej kompleksowej oferty turystycznej;
  • Dywersyfikacja ruchu turystycznego w regionie;
  • Promocja oferty turystycznej regionu zagranicą.
  1. W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie następujących rodzajów zadań:

1.      „Małopolskie Szlaki Kolejowe na bazie Galicyjskiej Kolei Transwersalnej” – nowa oferta podróży turystycznych po Małopolsce

Stworzenie spójnej kompleksowej oferty turystycznej pod roboczym tytułem „Małopolskie Szlaki Kolejowe na bazie Galicyjskiej Kolei Transwersalnej” opartej o zasoby kulturowe i przyrodnicze regionu, w szczególności o zasoby historyczne Galicyjskiej Kolei Transwersalnej, której główną oś stanowić będzie linia kolejowa Chabówka – Nowy Sącz ze Skansenem Taboru Kolejowego w Chabówce. Zwiększenie dostępności turystycznej i aktywizacja miejsc i obiektów skupionych wokół tras przejazdu „Małopolskiego Szlaku Kolejowego na bazie Galicyjskiej Kolei Transwersalnej”. 
Przewiduje się wybór i dofinansowanie jednej oferty. Zadanie realizowane będą w formie wsparcia.

2.      Rozwój i promocja oferty turystycznej Małopolski w oparciu o dziedzictwo i ofertę kulinarną Małopolski poprzez realizację ukierunkowanej prezentacji w Brukseli (Belgia)

Promocja zagraniczna oferty turystycznej regionu, bazującej na ofercie Szlaków Kulinarnych Małopolski. Wsparcie przedsiębiorczości podmiotów działających na rzecz promocji dziedzictwa kulinarnego regionu. W dłuższej perspektywie zwiększenie zagranicznych przyjazdów turystycznych do Małopolski.
Przewiduje się wybór i dofinansowanie jednej oferty. Zadanie realizowane będą w formie wsparcia.

3.      Rozwój i promocja oferty turystycznej Małopolski w oparciu promocję oferty turystyki religijnej

Ożywienie miejsc kultu religijnego i sanktuariów z Małopolski. Aktywizacja podmiotów zlokalizowanych wokół sanktuariów i miejsc kultu religijnego w Małopolsce. Popularyzacja turystyki religijnej wśród mieszkańców Małopolski. Promocja oferty turystyki religijnej. Przewiduje się wybór i dofinansowanie więcej niż jednej oferty. 
Zadania realizowane będą w formie wsparcia.

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył na realizacje konkursu, środki finansowe do kwoty ogółem 500 000 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych). Zarząd Województwa Małopolskiego zastrzega sobie prawo do zmiany puli środków finansowych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach konkursu. 
Zadania realizowane będą w formie wsparcia, oferenci są zobowiązani wykazać się wkładem własnym.

Ze środków dotacji pokrywane mogą być wydatki na realizację zadań poniesione najwcześniej od daty zawarcia umowy. 

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które realizowane będą w terminie od 1 czerwca 2015 r. do dnia 15 grudnia 2015 roku.

Rozpatrywane są wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji na realizację zadania. Kwota przyznanej dotacji w przypadku zadań realizowanych w formie wsparcia może być niższa od wnioskowanej.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz kryteria wyboru ofert zawiera Regulamin konkursu,stanowiący załącznik do uchwały.

 
 Kogo dotyczy

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są: organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z 2014 r. Dz. U., poz. 1118 z późn.zm.).

 
 Wymagane dokumenty

Oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) oraz z treścią regulaminu konkursu.

Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu. Oferta, o której mowa powyżej, powinna zawierać w szczególności: szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji, termin i miejsce realizacji zadania publicznego, kalkulację przewidywanych kosztów zadania publicznego, informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę, w zakresie, którego dotyczy zadanie; informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania z innych źródeł, deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

Do każdej oferty należy dołączyć następujące załączniki:
a) dokument stanowiący o podstawie działalności oferenta/oferentów, potwierdzający status prawny i umocowanie osób go reprezentujących:
• w przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny (tzn. zgodny ze stanem faktycznym) wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego,
• w przypadku kościelnych osób prawnych – aktualne zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu oraz aktualne upoważnienie dla proboszcza/przeora o reprezentowaniu parafii/zakonu i zaciąganiu zobowiązań finansowych;
• w przypadku pozostałych podmiotów – inny dokument właściwy dla oferenta/oferentów;
b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/ oferentów
c) inne, jeśli wymagane, np.: upoważnienia osób do reprezentowania oferenta, jeśli dana osoba nie jest wskazana w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności oferenta;
d) oferenci, którzy są w trakcie zmian statutowych powinni złożyć dokument potwierdzający aktualny stan prawny oferenta (np. aktualny skład zarządu, zmiana siedziby ect. ) potwierdzony za zgodność z oryginałem.

Załączniki muszą spełniać wymogi ważności, tzn. muszą być podpisane przez osoby uprawnione:

  1. w przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona załącznika winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione;
  2. jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi każda strona winna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji;
  3. każda strona opatrzona winna być także datą potwierdzenia zgodności z  oryginałem.

Oferty złożone nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie.

 
 Formularze/ Wnioski do pobrania

Patrz załączniki.
Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego
Regulamin konkursu – zał. do uchwały
Formularz oferty – zał. nr 1 do Regulaminu
Formularz umowy – zał. nr 2 do Regulaminu
Formularz sprawozdania – zał. nr 3 do Regulaminu

Formularze można pobrać w BIP i poprzez stronę Województwa Małopolskiego www.malopolskie.pl w Zakładce: Turystyka, Małopolska Gościnna.

 
 Opłaty

Nie dotyczy.

 
 Jednostka/ osoba odpowiedzialna

Departament Turystyki, Sportu i Promocji 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków 
Tel: (12) 379 60 21 i (12) 379 60 19

 
 Miejsce składania dokumentów

• Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków w godz. 8.00 – 16.00.

• przesłanie oferty z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z dziedziny turystyki w 2015 r. pn. MAŁOPOLSKA GOŚCINNA - II Edycja na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 
Departament Turystyki, Sportu i Promocji, ul. Racławicka 56; 30 - 017 Kraków.

Liczy się data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu a nie data stempla pocztowego.

 
 Termin załatwienia sprawy

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w terminie do dnia 14 maja 2015 r.

Oceny merytorycznej złożonych wniosków dokonuje Komisja Konkursowa i przedstawia Zarządowi Województwa Małopolskiego wykaz ofert, którym rekomenduje udzielenie dotacji. 
Wybór ofert nastąpi w formie uchwały  Zarządu Województwa Małopolskiego do dwóch miesięcy od upływu terminu składania ofert.

 
 Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z 2014 r. Dz. U., poz. 1118 z późń.zm.); 
• Uchwała Nr XII/183/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2011 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 – 2020”; 
• Uchwała Nr LVI/889/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”; 
• Uchwała Nr 486/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki w 2015 r. pn. "MAŁOPOLSKA GOŚCINNA" – II Edycja.

 
 Tryb odwoławczy

Zgodnie z regulaminem konkursu. 
Od uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie przysługuje odwołanie.

 
 Uwagi i dodatkowe informacje

Województwo Małopolskie w bieżącym roku udzieliło dotacji na realizację 42 zadań publicznych w ramach I Edycji otwartego konkursu ofert pn. „MAŁOPOLSKA GOŚCINNA” na kwotę 1 300 000. W 2014 roku Województwo Małopolskie udzieliło dotacji na realizację łącznie 35 zadań publicznych w na kwotę 1 300 000 zł. W 2013 roku Województwo Małopolskie udzieliło dotacji na realizację łącznie 42 zadań publicznych na kwotę 1 250 000 zł a w roku 2012 na realizację 49 zadań publicznych przeznaczyło kwotę o łącznej wysokości 1 000 000 zł. W latach 2010 i 2011 Województwo Małopolskie dofinansowało odpowiednio 59 zadań na kwotę 2 050 000 zł oraz 24 zadania na kwotę 300 000 zł.

 

 

 Opracował: Aneta Regulska
 Opublikował: Beata Bistyga
 Zatwierdził: Elżbieta Kantor
 Źródło:

Załączniki

Metryka
Liczba odwiedzin: 2557
Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Osoba wprowadzająca informację: Monika Bochnak
Osoba odpowiedzialna za informację: Aneta Regulska
Czas wytworzenia: 2015-04-23 14:34:50
Czas publikacji: 2015-07-20 10:27:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Kontakt: 12 61 60 904
Historia zmian
Starsze wersje artykułu
Proszę w pole wyszukiwarki wpisać poszukiwaną frazę.