Wyszukiwanie zaawansowane

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2015 r. pn. „Małopolska. Nasz region – Nasza szansa” - rozstrzygnięcie II naboru

Prześlij dalej Wersja PDF Wersja XML Drukuj  


Uchwała nr 1284/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 września 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia II naboru otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2015 r. pn. „Małopolska. Nasz region – Nasza szansa”

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1284/15

Załącznik nr 2 do uchwały nr 1284/15

Załącznik nr 3 do uchwały nr 1284/15

 

Uchwała nr 629/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2015 r. pn. „Małopolska. Nasz region – Nasza szansa”

Załącznik nr 1 do uchwały nr 629/15

Załącznik nr 2 do uchwały nr 629/15

Załącznik nr 3 do uchwały nr 629/15

 


 Karta informacyjna

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2015 r. pn. „Małopolska. Nasz region – Nasza szansa”.

 
 Data ostatniej aktualizacji karty 2015-09-22 15:30:52
 Odnośnik do e-formularza  

 

 Opis sprawy

Celem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury pn. „Małopolska. Nasz region – Nasza szansa” jest wspieranie najbardziej wartościowych przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych oraz inicjatyw społecznych, służących rozwojowi przemysłów kreatywnych, a także przyczyniających się do rozwoju sztuki, edukacji artystycznej i uprawiania twórczości,
w następujących kategoriach:

1) Małopolska tradycyjna – projektypromujące inicjatywy wzmacniające tożsamość regionalną, inicjatywy promujące lokalne tradycje i zwyczaje oparte na dziedzictwie kulturowym regionu;

2) Małopolska kreatywna – projekty promujące twórczość artystyczną, innowacyjność, powstawanie i stosowanie oryginalnych rozwiązań, szczególnie łączących działania twórcze z innymi rodzajami aktywności;

3) Małopolska społecznie – projekty promujące inicjatywy obywatelskie i rozwijanie postaw patriotycznych, otwartości, tolerancji, podnoszenia kompetencji kulturowych i cywilizacyjnych, rozwijające potencjał intelektualny.

 

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które:

a)  rozpoczynać się będą nie wcześniej niż 15.04.2015 r.

b)  kończyć się będą nie później niż 31.12.2015 r.

Rozpatrywane są wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

 

Oferent zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem w wysokości 10% wszystkich kosztów zadania.

 

Oferent zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem finansowym, osobowym i rzeczowym.

 

Wkład własny Oferenta rozumiany jest jako suma środków finansowych własnych, środków finansowych z innych źródeł (wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego; środki finansowe z innych źródeł publicznych w szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych; pozostałe np. od sponsorów) oraz wkładu osobowego.

 

Ze środków dotacji pokrywane mogą być koszty poniesione najwcześniej po podpisaniu umowy

 

Zadanie może uzyskać wsparcie tylko w ramach jednego konkursu ofert realizowanego przez Województwo Małopolskie. Do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury pn. „Małopolska. Nasz region – Nasza szansa” nie mogą być składane oferty, które uzyskały wsparcie finansowe realizacji zadania  z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach innych otwartych konkursów ofert lub są współorganizowane i współfinansowane przez instytucje kultury, dla których Województwo Małopolskie pełni rolę organizatora.

 

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty). Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

 

Warunkiem ubiegania się o realizację zadania jest złożenie oferty w wersji papierowej. Zaleca się, aby oferent złożył także ofertę w wersji elektronicznej na adres mailowy: nrns@umwm.pl  (plik w formacie Word lub równorzędnym)

 
 Kogo dotyczy

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą się ubiegać następujący oferenci z zastrzeżeniem, że ich cele statutowe są zgodne z dziedziną w jakiej realizowane jest zadanie:

a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące działalność pożytku publicznego,

d) spółdzielnie socjalne,

e) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz. U. nr 127, poz. 857 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 
 Wymagane dokumenty

Załączniki zgodnie z regulaminem konkursu:

  1. Oferta na obowiązującym formularzu.
  2. aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (zrejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, odpis z rejestru przedsiębiorców w przypadku spółdzielni socjalnych) lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności oferenta. Aktualny wyciąg z KRS lub inny dokument oznacza, że wszystkie zawarte w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym (dla podmiotów kościelnych dokumentem takim jest zaświadczenie o osobowości prawnej oraz upoważnienie do reprezentowania podmiotu i zaciągania zobowiązań finansowych);
  3. oświadczenie dotyczące zakresu prowadzonej działalności odpłatnej, nieodpłatnej oraz działalności gospodarczej (załącznik nr 4do regulaminu);
  4. strategia promocji projektu, o której mowa w § 3 ust. 7  regulaminu, zawierająca opis planowanych działań promocyjnych – formularz planu promocji stanowi załącznik nr 5 do regulaminu.
  5. inne dokumenty, jeśli są wymagane np.:szczególne upoważnienie osób do reprezentowania oferenta; terenowe oddziały organizacji (nieposiadające osobowości prawnej) mogą złożyć wniosek wyłącznie za zgodą zarządu głównego organizacji (tj. na podstawie pełnomocnictwa rodzajowego udzielonego przez zarząd główny); w przypadku złożenia oferty wspólnej, o której mowa w § 2 ust. 5 regulaminu należy załączyć do oferty wspólnej umowę zawartą z podmiotami składającymi ofertę wspólną;
  6. oferenci, którzy są w trakcie zmian statutowych powinni złożyć kopię uchwały o zmianie statutu wraz z kopią (pierwszej strony) wniosku o zmianę danych w KRS.
 
 Formularze/ Wnioski do pobrania

Uchwała o ogłoszeniu konkursu

Regulamin

Formularz oferty

Wzór umowy z załącznikami

Formularz sprawozdania

Oświadczenie dotyczące zakresu prowadzonej działalności odpłatnej, nieodpłatnej oraz działalności gospodarczej

Strategia promocji projektu

Oświadczenie o udziale oferty w II edycji konkursu

 
 Opłaty

Nie pobiera się

 
 Jednostka/ osoba odpowiedzialna

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
Zespół ds. dziedzictwa i aktywności kulturalnej
ul. Racławicka 56, Kraków
Tel:  (12) 63-03-439, (12) 63-03-476, (12) 63-03-564, (12) 63-03-437,  fax: (12) 63-03-341

 
 Miejsce składania dokumentów

• osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56 w Krakowie lub
• przesłanie oferty pocztą z dopiskiem „Małopolska. Nasz region – Nasza szansa” na adres korespondencyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament  Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

 
 Termin załatwienia sprawy

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w określonym terminie.

 

Terminy składania ofert w konkursie upływają:

1)w ramach I naboru - 30.04.2015 r. o godz. 15.00,

2)w ramach II naboru - 04.09.2015 r. o godz.15.00.*

 

Liczy się data wpływu oferty do Urzędu.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 60-ciu dni od dnia zakończenia składania ofert.

 

*Oferty, które uzyskały pozytywną ocenę formalną w I naborze konkursu pn. „Małopolska. Nasz region – Nasza szansa”, a nie otrzymały dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego, mogą uczestniczyć w II naborze konkursu bez ponownego składania oferty, pod warunkiem, że:

1) oferent złoży oświadczenie o udziale oferty w II naborze konkursu w terminie do 04.09.2015 r., godz.15.00

2) wszystkie wymagane dokumenty i załączniki do oferty oraz informacje zawarte w formularzu oferty są aktualne na dzień składania oświadczenia

 
 Podstawa prawna

UCHWAŁA Nr 362/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2015 r. pn. „Małopolska. Nasz region – Nasza szansa”

UCHWAŁA Nr 628/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 362/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2015 r. pn. „Małopolska. Nasz region – Nasza szansa”.

UCHWAŁA Nr 1283/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 362/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2015 r. pn. „Małopolska. Nasz region – Nasza szansa” zmienionej uchwałą Nr 628/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 362/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2015 r. pn. „Małopolska. Nasz region – Nasza szansa”.

 
 Tryb odwoławczy

Zgodnie z regulaminem konkursu nie stosuje się trybu odwołania

 
 Uwagi i dodatkowe informacje

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza w 2015 r. na realizację zadań wybranych w ramach otwartego konkursu ofert środki finansowe do kwoty ogółem 844 500,- zł.

 

1) w ramach I naboru zaplanowano kwotę 635 000 zł jako łączną wartość dotacji udzielonych na realizację wybranych zadań;

2) w ramach II naboru zaplanowano kwotę 209 500 zł jako łączną wartość dotacji udzielonych na realizację wybranych zadań.

 

 

 Opracował: Magdalena Kasperska
 Opublikował: Piotr Burek
 Zatwierdził: Krzysztof Markiel
 Źródło:

Załączniki

Metryka
Liczba odwiedzin: 12740
Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Osoba wprowadzająca informację: Piotr Burek
Osoba odpowiedzialna za informację: Markiel Krzysztof
Czas wytworzenia: 2015-03-31 15:29:22
Czas publikacji: 2015-09-22 15:30:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Historia zmian
Starsze wersje artykułu
Proszę w pole wyszukiwarki wpisać poszukiwaną frazę.