Wyszukiwanie zaawansowane

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2015 roku w ramach upowszechniania kultury fizycznej z zakresu realizacji projektu „Multisport” oraz programu "Mały Mistrz"

Prześlij dalej Wersja PDF Wersja XML Drukuj  


Uchwała nr 64/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2015 roku w ramach upowszechniania kultury fizycznej z zakresu realizacji projektu „Multisport” oraz programu „Mały Mistrz”

 

INFORMACJA

Część jawna posiedzenia Komisji Konkursowej do oceny ofert o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej  w 2015 roku w ramach upowszechniania kultury fizycznej z zakresu realizacji projektu "Multisport" oraz programu "Mały Mistrz" , odbędzie się w dniu 14 stycznia 2015 r. (środa) o godzinie 15.15 w siedzibie Departamentu Turystyki, Sportu i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie, ul. Wrocławska 53, III piętro, sala 321.

 


 Karta informacyjna

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2015 roku w ramach upowszechniania kultury fizycznej z zakresu realizacji projektu „Multisport” oraz programu "Mały Mistrz"

 

 
 Data publikacji karty 2015-07-17 08:02:10
 Odnośnik do e-formularza  

 

 Opis sprawy

Zarząd Województwa Małopolskiego, kierując się intencją wspierania zadań z zakresu kultury fizycznej oraz wykonując „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2015 roku w ramach upowszechniania kultury fizycznej z zakresu realizacji projektu „Multisport” oraz programu "Mały Mistrz"

Na realizację zadań w ramach wyżej wymienionego konkursu, Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza środki finansowe do łącznej
kwoty 1 000.000 złotych (słownie: jeden milion złotych):

- projekt "Multisport" - do 500 000 zł

- program "Mały Mistrz" - do 500 000 zł

Zgodnie z założeniami opracowanymi przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,  projekt „Multisport” i program „Mały Mistrz” współfinansowane są ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Projekt „Multisport” adresowany jest do klas IV-VI szkół podstawowych. Ma on na celu stworzenie możliwości uczestnictwa w zorganizowanej aktywności fizycznej realizowanej w różnych dyscyplinach sportowych.

Program „Mały Mistrz” adresowany jest do dzieci klas I - II szkół podstawowych. Ma on na celu zachęcenie dzieci do podnoszenia sprawności fizycznej i zdobywania nowych umiejętności ruchowych, m.in. celem poprawy stanu zdrowia.

Zlecenie zadania odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego wykonania. Konkurs obejmuje zadania, które realizowane będzie w terminie: od 28 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

Przed złożeniem oferty proszę o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem konkursu.

 
 Kogo dotyczy

Uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2014 poz. 1118 ze zm.).

 
 Wymagane dokumenty
  1. dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu(-ów),
    - w przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny wypis z właściwego organu rejestrującego (ważny dwanaście m-cy od daty wystawienia),
    - w przypadku pozostałych podmiotów – inny dokument właściwy
    dla podmiotu stanowiący o podstawie działalności oferenta potwierdzający status prawny i umocowanie osób go reprezentujących;
  2. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania
    w imieniu oferenta(-ów).
 
 Formularze/ Wnioski do pobrania

1. Regulamin konkursu ofert [pobierz plik pdf]
2. Wzór oferty [pobierz plik rtf]
3. Wzór umowy [pobierz plik pdf]
4. Wzór zaktualizowanego harmonogramu [pobierz plik rtf]
5. Wzór zaktualizowanego kosztorysu [pobierz plik rtf]
6. Wzór sprawozdania [pobierz plik rtf]
7. Obowiązki informacyjne [pobierz plik pdf]
8. Identyfikacja wizualna [pobierz plik pdf]

 
 Opłaty

brak

 
 Jednostka/ osoba odpowiedzialna

Departament Turystyki, Sportu i Promocji, Kraków, ul. Wrocławska 53, tel. (0-12) 37-96-000.

 
 Miejsce składania dokumentów

Oferty należy składać: na Dzienniku Podawczym: Kraków, ul. Racławicka 56 parter (nowy budynek) w godzinach 8.00 – 16.00 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków z dopiskiem na kopercie Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2015 roku w ramach upowszechniania kultury fizycznej z zakresu realizacji projektu „Multisport” oraz programu „Mały Mistrz”.

 
 Termin załatwienia sprawy

Termin składania ofert upływa dnia 9 stycznia 2015 roku.


Wybór ofert nastąpi do dnia 27 stycznia 2015 r. w formie uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego, zamieszczonej na stronie Województwa Małopolskiego www.malopolskie.pl

 
 Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2014 poz. 1118 ze zm.) 

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.),

Uchwała Nr XII/183/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2011 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 – 2020”,

Uchwała Nr LVI/889/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”

 
 Tryb odwoławczy

nie stosuje się trybu odwoławczego

 
 Uwagi i dodatkowe informacje

brak

 

 

 Opracował: Sylwia Czeremuga
 Opublikował: Sylwia Czeremuga
 Zatwierdził: Tomasz Urynowicz
 Źródło:

Załączniki

Metryka
Liczba odwiedzin: 2329
Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Osoba wprowadzająca informację: Paweł Świercz
Osoba odpowiedzialna za informację: Sylwia Czeremuga
Czas wytworzenia: 2014-12-18 13:30:14
Czas publikacji: 2015-07-17 08:02:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Opis: Departament Turystyki, Sportu i Promocji
Historia zmian
Starsze wersje artykułu
Proszę w pole wyszukiwarki wpisać poszukiwaną frazę.