Wyszukiwanie zaawansowane

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2015 r. pn. „Mecenat Małopolski” - rozstrzygnięcie

Prześlij dalej Wersja PDF Wersja XML Drukuj  


Uchwała nr 242/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2015 r. pn. „MECENAT MAŁOPOLSKI”

Załącznik nr 1 do uchwały nr 242/15

Załącznik nr 2 do uchwały nr 242/15

Załącznik nr 3 do uchwały nr 242/15

 


 Karta informacyjna

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2015 r. pn. „Mecenat Małopolski”

 
 Data publikacji karty 2015-03-05 13:15:56
 Odnośnik do e-formularza

Nie dotyczy

 

 

 Opis sprawy

Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom, prowadzącym działalność pożytku publicznego, realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury, odpowiadających celom „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015"

Poprzez konkurs ofert wspierane będą zadania:

1) rozwijające kompetencje kulturowe społeczeństwa, promujące i  tworzące warunki sprzyjające rozwojowi talentów, kształtowaniu postaw obywatelskich, edukacji kulturalnej i wychowaniu przez sztukę; kreujące programy edukacyjne w celu upowszechniania wiedzy oraz pobudzenia zainteresowania historią regionu i jego dziedzictwem; promujące literaturę i czytelnictwo; służące rozwojowi profesjonalnej sztuki oraz prowadzeniu działalności kulturalnej w formach zorganizowanych programowo, a tym samym stwarzające warunki do jak najszerszego udziału mieszkańców Małopolski w ofercie kulturalnej umożliwiającej obcowanie z dziełami autentycznej sztuki w różnych dziedzinach;

2) chroniące niematerialne dziedzictwo kulturowe; wzmacniające tożsamość regionalną opartą o walory autentycznego dziedzictwa; utrzymujące tożsamość lokalną i regionalną, szczególnie poprzez wspieranie folkloru i działalności zespołów folklorystycznych, wspierające projekty związane z wyrobem produktów tradycyjnych i promocją ginących zawodów;

3) prezentujące dzieła sztuki i niezależne inicjatywy artystyczne, twórcze oraz obywatelskie w obszarze kultury i sztuki, w tym działania zmierzające do wzrostu świadomości znaczenia sztuki, do budowania i projektowania nowych, aktywnych relacji z odbiorcą, m.in. poprzez działania wystawiennicze, warsztaty oraz rozwój talentów, wsparcie dla unikatowych projektów kulturalnych i działań promujących projekty interdyscyplinarne;

4) zachowujące i utrwalające w formie cyfrowej zasoby dziedzictwa kulturowego, digitalizujące dobra kultury; wspierające projekty wykorzystujące nowoczesne techniki zapisu i wymiany informacji; promujące projekty związane ze sztukami wizualnymi; wspierające niskonakładowe wydawnictwa i system tworzenia monitoringu, badania i diagnozowanie życia kulturalnego w Małopolsce; w tym projekty nowatorskich działań promocyjnych, uczestnictwa w międzyregionalnej współpracy w zakresie kultury;

5) promujące kulturę i tradycje mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących Małopolskę; wspierające działania zmierzające do obalania stereotypów i dążące do budowania mostów międzykulturowych;

6) tworzące ambitne formy animacyjne na rzecz międzypokoleniowej aktywizacji społeczności, kreujące postawy tolerancji i wzmacniania wartości płynących z różnorodności życia, aktywizujące różne grupy wiekowe, a zwłaszcza wykorzystujące potencjał osób starszych, oraz wspierające projekty artystyczne o wymiarze społecznym, wychowawczym, terapeutycznym;

7) upowszechniające tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP, a także działania na rzecz społeczności lokalnej w obszarze kultury, a tym samym kreujące postawy obywatelskie, wspierające projekty edukacyjne, upowszechniające wiedzę oraz pobudzające zainteresowanie historią i dziedzictwem kulturowym regionu.

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które:

a) rozpoczynać się będą nie wcześniej niż 01.01.2015 r.

b) kończyć się będą nie później niż 31.12.2015 r.


Ze środków dotacji pokrywane mogą być koszty poniesione najwcześniej po podpisaniu umowy, a najpóźniej do terminu zakończenia realizacji zadania w danym roku budżetowym.

Rozpatrywane są wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

Minimalny koszt całkowity realizacji zadania stanowiącego przedmiot oferty nie może być mniejszy niż 15 000 zł.

Oferent zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem w wysokości:

  1. 20% wszystkich kosztów zadania  dla projektów, których całkowity koszt realizacji mieści się w przedziale od 15 000 zł do 50 000 zł,
  2. 50% wszystkich kosztów zadania dla projektów, których całkowity koszt realizacji przekracza 50 000 zł.

Oferent zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem finansowym, osobowym i rzeczowym.

Wkład własny Oferenta rozumiany jest jako suma środków finansowych własnych, środków finansowych z innych źródeł (wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego; środki finansowe z innych źródeł publicznych w szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych; pozostałe np. od sponsorów) oraz wkładu osobowego.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty).
Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

Warunkiem ubiegania się o realizację zadania jest złożenie oferty w wersji papierowej. Zaleca się, aby oferent złożył także ofertę w wersji elektronicznej na płycie CD (plik w formacie Word lub równorzędnym).

 
 Kogo dotyczy

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą się ubiegać następujący oferenci z zastrzeżeniem, że ich cele statutowe są zgodne z dziedziną w jakiej realizowane jest zadanie:

a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące działalność pożytku publicznego,

d) spółdzielnie socjalne,

e) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz. U. nr 127, poz. 857), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 
 Wymagane dokumenty

Załączniki zgodnie z regulaminem konkursu:

1. Oferta na obowiązującym formularzu.

2. Aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (z Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, odpis z Rejestru przedsiębiorców w przypadku spółdzielni socjalnych) lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności oferenta. Aktualny wyciąg z KRS lub inny dokument oznacza, że wszystkie zawarte w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym (dla podmiotów kościelnych dokumentem takim jest zaświadczenie o osobowości prawnej oraz upoważnienie do reprezentowania podmiotu i zaciągania zobowiązań finansowych).
3. W przypadku składania oferty wspólnej oferenci składają umowę, o której mowa w art. 14 ust 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Oferenci, którzy są w trakcie zmian statutowych powinni złożyć kopię uchwały o zmianie Statutu wraz z kopią (pierwszej strony) wniosku o zmianę danych w KRS.

5. Dokument poświadczający zakres prowadzonej nieodpłatnej i/lub odpłatnej działalności pożytku publicznego (statut lub inny akt wewnętrzny - zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

6. Strategia promocji projektu, zawierająca opis planowanych działań promocyjnych.

 
 Formularze/ Wnioski do pobrania

Formularze i wnioski dostępne są do pobrania w sekcji załączniki poniżej tabeli.

 
 Opłaty

Nie pobiera się

 
 Jednostka/ osoba odpowiedzialna

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
Zespół ds. dziedzictwa i aktywności kulturalnej
ul. Racławicka 56, Kraków
Tel: (12) 63-03-476, (12) 63-03-439, (12) 63-03-437, (12) 63-03-564, (12) 63-03-305 fax (0-12) 63-03-341

 
 Miejsce składania dokumentów

• osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56 w Krakowie lub
• przesłanie oferty pocztą z dopiskiem „MECENAT MAŁOPOLSKI” na adres korespondencyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

 
 Termin załatwienia sprawy

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w terminie do dnia: 15.01.2015 r.- do godz. 15.00, liczy się data wpływu oferty do Urzędu.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 60-ciu dni od dnia zakończenia składania ofert.

 
 Podstawa prawna

Uchwała Nr 1440/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2015 r. pn. „Mecenat Małopolski"

oraz

Uchwała Nr 127/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1440/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2015 roku pn. „Mecenat Małopolski”.

 
 Tryb odwoławczy

Zgodnie z regulaminem konkursu

 
 Uwagi i dodatkowe informacje

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza w 2015 r. na realizację zadań wybranych w ramach otwartego konkursu ofert środki finansowe do kwoty ogółem 2 700 000,- zł.

 

 

 Opracował: Kamil Bartosik
 Opublikował: Kamil Bartosik
 Zatwierdził: Monika Wiejaczka
 Źródło:

Załączniki

Metryka
Liczba odwiedzin: 13936
Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Osoba wprowadzająca informację: Piotr Burek
Osoba odpowiedzialna za informację: Kamil Bartosik
Czas wytworzenia: 2014-12-16 14:28:30
Czas publikacji: 2015-03-05 13:15:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Kontakt: +48 12 63 03 476
Historia zmian
Starsze wersje artykułu
Proszę w pole wyszukiwarki wpisać poszukiwaną frazę.