Wyszukiwanie zaawansowane

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 

 

Podział organizacyjny - osoby

mgr Maria Przybyło - Naczelnik Wydziału, Geodeta Powiatowy tel. 35-48-740


1. Przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń, materiałów, sprawozdań oraz analiz na sesje Rady, posiedzenia komisji,zarządu oraz dla potrzeb Starosty.
2. Realizacja zadań wynikających z uchwał Rady i Zarządu Powiatu oraz aktów normatywnych Starosty.
3. Współpraca z komisjami Rady w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru.
4. Współdziałanie ze Skarbnikiem Powiatu w zakresie opracowywania projektu budżetu.
5. Sprawowanie funkcji kierowniczej w stosunku do pracowników Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru.
6. Nadzór i kontrola nad wykonywaniem zadań Służby Geodezyjnej i kartograficznej należących do kompetencji Starosty wynikających między innymi z Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, Ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.
7. Przyjmowanie interesantów, udzielanie wyjaśnień, załatwianie w imieniu Starosty indywidualnych spraw w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru.
8. Nadzór nad Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
9. Nadzór nad Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
10.Nadzór nad zespołem d/s ewidencji gruntów i budynków.
11.Współdziałanie z organami nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w zakresie zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.
12.Przekazywanie bieżącej informacji pracownikom Wydziału w zakresie zmian w przepisach, ich interpretacji oraz innych informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania.
13.Opracowywanie sprawozdań finansowych z wykonania zadań rzeczowych w zakresie wydatków budżetowych w ramach kwot dotacji z zakresu administracji rządowej.
14.Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych.


Anna Biernacka - Podinspektor tel. 35-48-742


1.Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków w zakresie przyporządkowanych jednostek ewidencyjnych, w tym:
- utrzymywanie operatu ewidencji gruntów i budynków  w stanie aktualności, tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi poprzez wprowadzanie z urzędu lub na wniosek osóbzainteresowanych do operatu ewidencyjnego zmian wynikających z prawomocnych orzeczeń sądowych, aktów notarialnych, ostatecznych decyzji administracyjnych, opracowań geodezyjnych kartograficznych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierających wykazy zmian danych ewidencyjnych.                                                                                                                           
- przeprowadzanie postępowań administracyjnych w zakresie bieżącej aktualizacji operatu  ewidencji gruntów i budynków, w tym uczestniczenie w wizjach terenowych i rozprawach administracyjnych.
- opracowywanie projektów decyzji w sprawie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków, dającej podstawę wprowadzania zmian w części kartograficznej i opisowej operatu ewidencyjnego.
2.Utrzymanie w stanie stałej aktualności mapy ewidencji  gruntów w zakresie prowadzonych jednostek ewidencyjnych.
3.Udział w postępowaniu administracyjnym związanym z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie prowadzonych jednostek ewidencyjnych.
4.Udostępnianie danych ewidencyjnych poprzez wydawanie wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie prowadzonych jednostek ewidencyjnych.
5.Wydawanie zaświadczeń na podstawie danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków w zakresie prowadzonych jednostek ewidencyjnych.
6.Udzielanie informacji pisemnej i ustnej zainteresowanym stronom w sprawach ewidencji gruntów i budynków w zakresie prowadzonych jednostek ewidencyjnych.
7.Przygotowywanie danych do sporządzania zestawień zbiorczych  objętych ewidencją gruntów i budynków.
8.Wyjaśnianie rozbieżności zaistniałych w operacie ewidencji gruntów  pomiędzy częścią opisową i kartograficzną.
9.Inne prace zlecone przez Naczelnika Wydziału.


Borek Barbara - Podinspektor tel. 35-48-743


1.Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków w zakresie przyporządkowanych jednostek ewidencyjnych w tym:
- utrzymywanie operatu ewidencji gruntów i budynków  w stanie aktualności, tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi poprzez wprowadzanie z urzędu lub na wniosek osób zainteresowanych do operatu ewidencyjnego zmian wynikających z prawomocnych orzeczeń sądowych, aktów notarialnych, ostatecznych decyzji administracyjnych, opracowań geodezyjnych kartograficznych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierających wykazy zmian danych ewidencyjnych.                                                                                                                                           
- przeprowadzanie postępowań administracyjnych w zakresie bieżącej aktualizacji operatu  ewidencji gruntów i budynków, w tym uczestniczenie w wizjach terenowych i rozprawach administracyjnych.
- opracowywanie projektów decyzji w sprawie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków, dającej podstawę wprowadzania zmian w części kartograficznej i opisowej operatu ewidencyjnego.
2.Utrzymanie w stanie stałej aktualności mapy ewidencji  gruntów w zakresie prowadzonych jednostek ewidencyjnych.
3.Udział w  postępowaniu administracyjnym związanym z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie prowadzonych jednostek ewidencyjnych.
4.Udostępnianie danych ewidencyjnych poprzez wydawanie wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie prowadzonych jednostek ewidencyjnych.
5.Wydawanie zaświadczeń na podstawie danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków w zakresie prowadzonych jednostek ewidencyjnych.
6.Udzielanie informacji pisemnej i ustnej zainteresowanym stronom w sprawach ewidencji gruntów i budynków w zakresie prowadzonych jednostek ewidencyjnych.
7.Przygotowywanie danych do sporządzania zestawień zbiorczych  objętych ewidencją gruntów i budynków.
8.Wyjaśnianie rozbieżności zaistniałych w operacie ewidencji gruntów  pomiędzy częścią opisową i kartograficzną.
9.Inne prace zlecone przez Naczelnika Wydziału.


Wiesława Krzemińska - Podinspektor tel. 35-48-743


1.Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków w zakresie przyporządkowanych jednostek ewidencyjnych w tym:
- utrzymywanie operatu ewidencji gruntów i budynków  w stanie aktualności, tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi poprzez wprowadzanie z urzędu lub na wniosek osób zainteresowanych do operatu ewidencyjnego zmian wynikających z prawomocnych orzeczeń sądowych, aktów notarialnych, ostatecznych decyzji administracyjnych, opracowań geodezyjnych kartograficznych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierających wykazy zmian danych ewidencyjnych.                                                                                                                                           
- przeprowadzanie postępowań administracyjnych w zakresie bieżącej aktualizacji operatu  ewidencji gruntów i budynków, w tym uczestniczenie w wizjach terenowych i rozprawach administracyjnych.
- opracowywanie projektów decyzji w sprawie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków, dającej podstawę wprowadzania zmian w części kartograficznej i opisowej operatu ewidencyjnego.
2.Utrzymanie w stanie stałej aktualności mapy ewidencji  gruntów w zakresie prowadzonych jednostek ewidencyjnych.
3.Udział w  postępowaniu administracyjnym związanym z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie prowadzonych jednostek ewidencyjnych.
4.Udostępnianie danych ewidencyjnych poprzez wydawanie wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie prowadzonych jednostek ewidencyjnych.
5.Wydawanie zaświadczeń na podstawie danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków w zakresie prowadzonych jednostek ewidencyjnych.
6.Udzielanie informacji pisemnej i ustnej zainteresowanym stronom w sprawach ewidencji gruntów i budynków w zakresie prowadzonych jednostek ewidencyjnych.
7.Przygotowywanie danych do sporządzania zestawień zbiorczych  objętych ewidencją gruntów i budynków.
8.Wyjaśnianie rozbieżności zaistniałych w operacie ewidencji gruntów  pomiędzy częścią opisową i kartograficzną.
9.Inne prace zlecone przez Naczelnika Wydziału.


mgr inż. Roman Warcholik - Główny specjalista tel. 35-48-744


1.Koordynowanie  zadań realizowanych przez  Zespół ds. Ewidencji gruntów i budynków w zakresie:
- organizacji sprawnej i kompleksowej realizacji zadań związanych z prowadzeniem operatu ewidencji gruntów i budynków.
- nadzór nad prawidłowością i terminowością realizacji zadań przez Zespół               
2.Przygotowywanie zleceń jednostkom wykonawstwa geodezyjnego na opracowania związane z aktualizacją operatu ewidencji gruntów i budynków.                                                                                                                           
3.Przeprowadzanie postępowań administracyjnych w  zakresie aktualizacji operatu ewidencyjnego.
4.Uczestniczenie w wizjach terenowych i rozprawach administracyjnych,  opracowanie projektów decyzji dającej podstawę wprowadzenia zmian w części graficznej i opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków.                                
5.Realizacja zadań z zakresu  modernizacji operatu  ewidencji gruntów  a w tym:
-  opracowywanie programów odnowy operatów ewidencji gruntów.
- udział w pracach modernizacyjnych ewidencji gruntów i budynków.                                                                              
6.Wyjaśnianie rozbieżności zaistniałych w operacie ewidencji gruntów  pomiędzy częścią opisową i kartograficzną.
7.Udział w odbiorze prac  w zakresie zakresu geodezji i kartografii zleconych przez Starostwo.
8.Współdziałanie z Geodetą Powiatowym w zakresie rozstrzygania spraw odwoławczych, szczególnie złożonych i spornych.
9.Inne prace zlecone przez Starostę, Sekretarza lub Naczelnika Wydziału.

 

mgr inż. Halina Woińska - Główny specjalista tel. 35-48-746

 

1.Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków w zakresie przyporządkowanych jednostek ewidencyjnych w tym:
- utrzymywanie operatu ewidencji gruntów i budynków  w stanie aktualności, tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi poprzez wprowadzanie z urzędu lub na wniosek osób zainteresowanych do operatu ewidencyjnego zmian wynikających z prawomocnych orzeczeń sądowych, aktów notarialnych, ostatecznych decyzji administracyjnych, opracowań geodezyjnych kartograficznych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierających wykazy zmian danych ewidencyjnych.                                                                                                                                           
- przeprowadzanie postępowań administracyjnych w zakresie bieżącej aktualizacji operatu  ewidencji gruntów i budynków, w tym uczestniczenie w wizjach terenowych i rozprawach administracyjnych.
- opracowywanie projektów decyzji w sprawie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków, dającej podstawę wprowadzania zmian w części kartograficznej i opisowej operatu ewidencyjnego.
2.Utrzymanie w stanie stałej aktualności mapy ewidencji  gruntów w zakresie prowadzonych jednostek ewidencyjnych.
3.Udział w  postępowaniu administracyjnym związanym z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie prowadzonych jednostek ewidencyjnych.
4.Udostępnianie danych ewidencyjnych poprzez wydawanie wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie prowadzonych jednostek ewidencyjnych.
5.Wydawanie zaświadczeń na podstawie danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków w zakresie prowadzonych jednostek ewidencyjnych.
6.Udzielanie informacji pisemnej i ustnej zainteresowanym stronom w sprawach ewidencji gruntów i budynków w zakresie prowadzonych jednostek ewidencyjnych.
7.Przygotowywanie danych do sporządzania zestawień zbiorczych  objętych ewidencją gruntów i budynków.
8.Wyjaśnianie rozbieżności zaistniałych w operacie ewidencji gruntów  pomiędzy częścią opisową i kartograficzną.
9.Inne prace zlecone przez Naczelnika Wydziału.


Cecylia Świerz - Podinspektor tel. tel. 35-48-748

 

1.Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków w zakresie przyporządkowanych jednostek ewidencyjnych w tym:
- utrzymywanie operatu ewidencji gruntów i budynków  w stanie aktualności, tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi poprzez wprowadzanie z urzędu lub na wniosek osób zainteresowanych do operatu ewidencyjnego zmian wynikających z prawomocnych orzeczeń sądowych, aktów notarialnych, ostatecznych decyzji administracyjnych, opracowań geodezyjnych kartograficznych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierających wykazy zmian danych ewidencyjnych.                                                                                                                                           
- przeprowadzanie postępowań administracyjnych w zakresie bieżącej aktualizacji operatu  ewidencji gruntów i budynków, w tym uczestniczenie w wizjach terenowych i rozprawach administracyjnych.
- opracowywanie projektów decyzji w sprawie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków, dającej podstawę wprowadzania zmian w części kartograficznej i opisowej operatu ewidencyjnego.
2.Utrzymanie w stanie stałej aktualności mapy ewidencji  gruntów w zakresie prowadzonych jednostek ewidencyjnych.
3.Udział w  postępowaniu administracyjnym związanym z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie prowadzonych jednostek ewidencyjnych.
4.Udostępnianie danych ewidencyjnych poprzez wydawanie wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie prowadzonych jednostek ewidencyjnych.
5.Wydawanie zaświadczeń na podstawie danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków w zakresie prowadzonych jednostek ewidencyjnych.
6.Udzielanie informacji pisemnej i ustnej zainteresowanym stronom w sprawach ewidencji gruntów i budynków w zakresie prowadzonych jednostek ewidencyjnych.
7.Przygotowywanie danych do sporządzania zestawień zbiorczych  objętych ewidencją gruntów i budynków.
8.Wyjaśnianie rozbieżności zaistniałych w operacie ewidencji gruntów  pomiędzy częścią opisową i kartograficzną.
9.Inne prace zlecone przez Naczelnika Wydziału.


Maria Wandas - Podinspektor tel. 35-48-748

 

1.Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków w zakresie przyporządkowanych jednostek ewidencyjnych w tym:
- utrzymywanie operatu ewidencji gruntów i budynków  w stanie aktualności, tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi poprzez wprowadzanie z urzędu lub na wniosek osób zainteresowanych do operatu ewidencyjnego zmian wynikających z prawomocnych orzeczeń sądowych, aktów notarialnych, ostatecznych decyzji administracyjnych, opracowań geodezyjnych kartograficznych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierających wykazy zmian danych ewidencyjnych.                                                                                                                                           
- przeprowadzanie postępowań administracyjnych w zakresie bieżącej aktualizacji operatu  ewidencji gruntów i budynków, w tym uczestniczenie w wizjach terenowych i rozprawach administracyjnych.
- opracowywanie projektów decyzji w sprawie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków, dającej podstawę wprowadzania zmian w części kartograficznej i opisowej operatu ewidencyjnego.
2.Utrzymanie w stanie stałej aktualności mapy ewidencji  gruntów w zakresie prowadzonych jednostek ewidencyjnych.
3.Udział w  postępowaniu administracyjnym związanym z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie prowadzonych jednostek ewidencyjnych.
4.Udostępnianie danych ewidencyjnych poprzez wydawanie wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie prowadzonych jednostek ewidencyjnych.
5.Wydawanie zaświadczeń na podstawie danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków w zakresie prowadzonych jednostek ewidencyjnych.
6.Udzielanie informacji pisemnej i ustnej zainteresowanym stronom w sprawach ewidencji gruntów i budynków w zakresie prowadzonych jednostek ewidencyjnych.
7.Przygotowywanie danych do sporządzania zestawień zbiorczych  objętych ewidencją gruntów i budynków.
8.Wyjaśnianie rozbieżności zaistniałych w operacie ewidencji gruntów  pomiędzy częścią opisową i kartograficzną.
9.Inne prace zlecone przez Naczelnika Wydziału.

 

mgr inż. Grażyna Nowak - Inspektor Filia Biecz tel. 13 447-11-76

 

1.Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków w zakresie przyporządkowanych jednostek ewidencyjnych w tym:
- utrzymywanie operatu ewidencji gruntów i budynków  w stanie aktualności, tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi poprzez wprowadzanie z urzędu lub na wniosek osób zainteresowanych do operatu ewidencyjnego zmian wynikających z prawomocnych orzeczeń sądowych, aktów notarialnych, ostatecznych decyzji administracyjnych, opracowań geodezyjnych kartograficznych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierających wykazy zmian danych ewidencyjnych.                                                                                                                                           
- przeprowadzanie postępowań administracyjnych w zakresie bieżącej aktualizacji operatu  ewidencji gruntów i budynków, w tym uczestniczenie w wizjach terenowych i rozprawach administracyjnych.
- opracowywanie projektów decyzji w sprawie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków, dającej podstawę wprowadzania zmian w części kartograficznej i opisowej operatu ewidencyjnego.
2.Utrzymanie w stanie stałej aktualności mapy ewidencji  gruntów w zakresie prowadzonych jednostek ewidencyjnych.
3.Udział w  postępowaniu administracyjnym związanym z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie prowadzonych jednostek ewidencyjnych.
4.Udostępnianie danych ewidencyjnych poprzez wydawanie wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie prowadzonych jednostek ewidencyjnych.
5.Wydawanie zaświadczeń na podstawie danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków w zakresie prowadzonych jednostek ewidencyjnych.
6.Udzielanie informacji pisemnej i ustnej zainteresowanym stronom w sprawach ewidencji gruntów i budynków w zakresie prowadzonych jednostek ewidencyjnych.
7.Przygotowywanie danych do sporządzania zestawień zbiorczych  objętych ewidencją gruntów i budynków.
8.Wyjaśnianie rozbieżności zaistniałych w operacie ewidencji gruntów  pomiędzy częścią opisową i kartograficzną.
9.Inne prace zlecone przez Naczelnika Wydziału.


Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
mgr inż. Dorota Sobczyk - Koordynator tel. 35-48-799 w. 14

 

 1.Koordynowanie  zadań realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w szczególności:
 - organizacja sprawnej i kompleksowej realizacji zadań związanych z prowadzeniem zasobu.
 - nadzór nad prawidłowością i terminowością realizacji zadań przez Zespół.
 - nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej w zakresie geodezji i kartografii.
 2.Kontrola opracowań geodezyjnych i kartograficznych  przyjmowanych do zasobu.
 3.Nadzorowanie procedury wyłączania z zasobu powiatowego opracowań, które utraciły przydatność użytkową.
 4.Opracowywanie warunków technicznych dla zlecanych prac geodezyjnych.
 5.Koordynacja zestawień i ankiet dla organów Nadzoru Służby Geodezyjnej.
 6.Koordynowanie zadań związanych z przekazywaniem danych eg i b dla AR i MR.
 7.Udział w odbiorze prac z zakresu geodezji i kartografii zleconych przez Starostwo. 
 8.Koordynacja  przygotowania danych z ewidencji gruntów i budynków w formacie SWDE w celu przekazywania do Głównego Urzędu Statystycznego.                 
 9.Przygotowywanie kopii zabezpieczających bazę danych geodezyjnych dla WINGiK.                                                                                                                                                                                                                                  
10.Zastępstwo Naczelnika Wydziału.
11.Współdziałanie z Geodetą Powiatowym w zakresie rozstrzygania spraw szczególnie złożonych.
12.Realizowanie innych zadań zleconych przez Starostę , Sekretarza lub Naczelnika Wydziału.

 

Narcyz Obrzut - Geodeta tel. 35-48-799 w. 10

 

1.Kontrola przyjmowanej do zasobu dokumentacji przekazywanej przez wykonawców prac geodezyjnych.
2.Klauzulowanie materiałów i operatów.
3.Naliczanie opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne związane z prowadzeniem pzgik oraz udzielanie informacji.
4.Zastępstwo pod nieobecność Przewodniczącego ZUDP.
5.Obsługa sprzętu technicznego znajdującego się w Ośrodku.
6.Inne prace zlecone przez Naczelnika Wydziału.

 

Teresa Kocur - Geodeta tel. 35-48-799 w. 11

 

1.Kontrola przyjmowanej do zasobu dokumentacji przekazywanej przez wykonawców prac geodezyjnych.
2.Kontrola poprawności wykonania kartowania i prac kreślarskich na mapie zasadniczej.
3.Klauzulowanie materiałów i operatów.
4.Naliczanie opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne związane z prowadzeniem pzgik oraz udzielanie informacji.
5.Realizacja zamówień na informacje z zasobu.
6.Obsługa sprzętu technicznego znajdującego się w Ośrodku.
7.Inne prace zlecone przez Naczelnika Wydziału.

 

Anna Mikruta - Geodeta tel. 35-48-799 w. 20

 

1.Aktualizacja numerycznej mapy ewidencyjnej oraz zasadniczej.
2.Przygotowywanie informacji w formie elektronicznej w celu udostępnienia ich z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
3.Kontrola opracowań geodezyjnych w zakresie spójności topologicznej z danymi zawartymi  w bazie komputerowej.
4.Nadzór nad spójnością części opisowej z częścią kartograficzną bazy ewidencyjnej.
5.Przygotowywanie zestawień i ankiet dla Organów Nadzoru Służby Geodezyjnej.
6.Przygotowywanie danych do Państwowego Rejestru Granic.
7.Wykonywanie prac związanych z porządkowaniem i odnową zasobu.
8.Obsługa sprzętu technicznego znajdującego się w Ośrodku.
9.Inne prace zlecone przez Naczelnika Wydziału.

 

mgr inż. Gabriela Filipek - Samodzielny referent tel. 35-48-799 w. 15

 

1 Aktualizacja numerycznej mapy ewidencyjnej oraz zasadniczej.
2.Przygotowywanie informacji w formie elektronicznej w celu udostępnienia ich z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
3.Kontrola opracowań geodezyjnych w zakresie spójności topologicznej z danymi zawartymi  w bazie komputerowej.
4.Aktualizacja map analogowych w zakresie numeracji budynków.
5.Przygotowywanie zestawień i ankiet dla Organów Nadzoru Służby Geodezyjnej.
6.Wykonywanie prac związanych z porządkowaniem i odnową zasobu.
7.Obsługa sprzętu technicznego znajdującego się w Ośrodku.
8.Inne prace zlecone przez Naczelnika Wydziału.

 

mgr Marzena Bugno - Specjalista tel. 35-48-799 w. 24

 

1.Prowadzenie ewidencji wypożyczonych materiałów oraz kontrola ich stanu.
2.Obsługa stron oraz udostępnianie informacji z zasobu, przestrzeganie właściwego obiegu dokumentów.
3.Kontrola poprawności wykonania kartowania i prac kreślarskich na mapie zasadniczej.
4.Przygotowywanie informacji w formie  kopii w celu udostępnienia ich z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
5.Wydawanie gotowych materiałów, przyjmowanie i rejestrowanie dowodów wpłat.
6.Wykonywanie prac związanych z porządkowaniem i odnową zasobu.
7.Obsługa sprzętu technicznego znajdującego się w Ośrodku.
8.Inne prace zlecone przez Naczelnika Wydziału.

 

Maria Halińska - Geodeta tel. 35-48-799 w. 22

 

1.Obsługa stron oraz udostępnianie informacji z zasobu, przestrzeganie właściwego obiegu dokumentów.
2.Rejestrowanie zamówień na mapy oraz inne informacje z zasobu.
3.Naliczanie opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne związane z prowadzeniem pzgik oraz udzielanie informacji.
4.Przygotowywanie informacji w formie  kopii w celu udostępnienia ich z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
5.Kontrola dokumentacji geodezyjnej przyjmowanej do zasobu.
6.Rejestrowanie i podpisywanie zgłoszeń robót geodezyjnych
7.Wykonywanie prac związanych z porządkowaniem i odnową zasobu.
8.Obsługa sprzętu technicznego znajdującego się w Ośrodku.
9.Inne prace zlecone przez Naczelnika Wydziału.

 

inż. Jacek Bania - Starszy geodeta tel. 35-48-799 w. 25

 

1.Obsługa zgłoszeń robót geodezyjnych i kartograficznych.
2.Kontrola poprawności wykonania kartowania i prac kreślarskich na mapie zasadniczej.
3.Przygotowywanie informacji w formie elektronicznej oraz kopii w celu udostępnienia ich z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
4.Wykonywanie prac związanych z porządkowaniem i odnową zasobu.
5.Obsługa sprzętu technicznego znajdującego się w Ośrodku.
6.Inne prace zlecone przez Naczelnika Wydziału.

 

inż. Krzysztof Wachowicz - Geodeta tel. 35-48-799 w. 23

 

1.Obsługa komputerowej mapy zasadniczej.
2.Obsługa zgłoszeń robót geodezyjnych i kartograficznych.
3.Kontrola poprawności wykonania kartowania i prac kreślarskich na mapie zasadniczej.
4.Przygotowanie informacji w formie elektronicznej oraz kopii w celu udostępnienia ich z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
5.Porządkowanie  materiałów archiwalnych i sporządzanie ich wykazów.
6.Wykonywanie prac związanych z odnową zasobu.
7.Obsługa sprzętu technicznego znajdującego się w Ośrodku.
8.Inne prace zlecone przez Naczelnika Wydziału.

 

mgr inż. Joanna Krzyszycha - Główny specjalista tel. 35-48-747

 

1.Przewodniczenie i koordynacja pracy Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
2.Przyjmowanie i rejestrowanie zleceń dotyczących uzgadniania sieci uzbrojenia terenu.
3.Opracowanie dokumentacji z posiedzeń Zespołu wraz z naliczeniem opłat za czynności ZDUP.
4.Utrzymywanie w stanie stałej aktualności map przeglądowych z lokalizacjami uzgodnionych przez ZUDP sieci uzbrojenia terenu.
5.Koordynacja zakładania dla każdej jednostki ewidencyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
6.Udostępnianie wykonawstwu geodezyjnemu projektów z uzgodnionymi sieciami uzbrojenia terenu.
7.Udzielanie informacji pisemnej i ustnej zainteresowanym stronom z zakresu ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
8.Inne prace zlecone przez Naczelnika Wydziału.

 
---------------------

--------------------------------------------

Zarządzenie Nr 1 Starosty Gorlickiego z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany zakresu zadań komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego

Na podstawie § 7 ust. 2 i 3 oraz § 10 ust. 1 pkt 2 i 7 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego, po uzgodnieniu z Zarządem Powiatu, celem zapewnienia realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 191 poz. 1365), a zarazem zapewnienia efektywnego wykorzystania kadry urzędniczej, zarządzam co następuje:

§ 1
1.Zadania określone w art. 1, 2, 3 i 4 cytowanej na wstępie ustawy realizowane będą przez specjalistę w Wydziale GN Panią Ewę Maciejczyk przy współpracy z pracownikami prowadzącymi operat ewidencji gruntów.
2.Zadania określone w art. 6 w/w ustawy realizowane będą w Wydziale GN. Utworzony wielostanowiskowy punkt informacyjno-konsultacyjny obsługiwany będzie przez  pracowników prowadzących operat ewidencji gruntów dla poszczególnych gmin.
3.Zadania dotychczas realizowane przez Panią Ewę Maciejczyk z zakresu ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr  121, poz. 1266 z późn. zm.) od dnia 1 lutego 2008 roku realizowane będą przez pracowników Wydziału OŚ, tj. odpowiednio:
a) sprawy związane z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji – przez inspektora Panią  Bogusławę Kmak-Kłapacz i głównego specjalistę Pana Marcina Janika,
b) sprawy związane z rekultywacją i zagospodarowaniem gruntów po działalności eksploatacyjnej oraz sprawy związane z uzgadnianiem decyzji o warunkach zabudowy – przez geologa powiatowego Panią Jadwigę Adamowską-Gajek.
4.W miesiącu październiku br. dokonana zostanie analiza efektywności wprowadzonego rozwiązania organizacyjnego.

 
Metryka
Liczba odwiedzin: 452
Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Gorlicach
Osoba wprowadzająca informację: Administrator Podmiotu
Osoba odpowiedzialna za informację:
Czas wytworzenia: 2013-05-28 11:57:46
Czas publikacji: 2013-05-28 11:57:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Historia zmian
Starsze wersje artykułu
Proszę w pole wyszukiwarki wpisać poszukiwaną frazę.