Wyszukiwanie zaawansowane

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej

Prześlij dalej Wersja PDF Wersja XML Drukuj  

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej (Uchwała Nr 150/16 ZWM z dnia 2 lutego 2016 r.)

 

Opis   sprawy/zadania

Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie   podmiotom, prowadzącym działalność pożytku publicznego, realizacji zadań   publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, w zakresie  wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób  starszych, odpowiadających celom "Programu współpracy Województwa  Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi   działalność pożytku publicznego na rok 2016". 
Rodzaje zadań objętych konkursem (kierunki wsparcia): w ramach konkursu  przewiduje się wspieranie zadań polegających na wspieraniu funkcjonowania społecznego  osób starszych, przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych, rozwoju  ustawicznego kształcenia osób starszych, w tym UTW. 
  
Do konkursu mogą być składane oferty zadań zaplanowanych na 2016 r., przy czym   z dotacji mogą być pokrywane wyłącznie   koszty związane z realizacją zadania poniesione w okresie od daty zawarcia   umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego do dnia 30.11.2016 r.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i  prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w   ogłoszeniu konkursowym.

Warunkiem ubiegania się o realizację zadania jest złożenie  oferty w wersji papierowej i w wersji elektronicznej na płycie CD.

Minimalny koszt całkowity realizacji zadania  stanowiącego przedmiot oferty nie może być mniejszy niż 25 000 zł.

Zadania realizowane będą w formie wsparcia. Oferent   zobowiązany jest do wykazania się wkładem  własnym (finansowym lub osobowym) w wysokości minimum 25% łącznej kwoty   kosztów realizacji zadania. Wkład własny Oferenta rozumiany jest jako   suma przeznaczonych na realizację zadania środków finansowych własnych,  środków finansowych z innych źródeł niż dotacja oraz wkładu osobowego. Złożenie oferty nie jest równoznaczne 
z zapewnieniem przyznania dotacji. Wysokość przyznanej dotacji może być  niższa niż wnioskowana w ofercie realizacji zadania.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz kryteria wyboru  ofert zwiera Regulamin Konkursu, stanowiący załącznik do Uchwały.
   
  

Kogo   dotyczy

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą się ubiegać   oferenci wymienieni w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z  2014 r., poz. 1118 ze zm.), jeśli ich działalność   statutowa jest zgodna z dziedziną w jakiej realizowane jest zadanie, tzn.:

a. obejmuje działalność w zakresie pomocy społecznej (w tym  pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans   tych rodzin i osób), lub działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym lub   działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób   zagrożonych wykluczeniem społecznym, lub

b. obejmuje działalność w obszarze innych zadań określonych w  art. 4 ust. 1 ustawy, a beneficjentami tej działalności są w szczególności  osoby starsze.

 

Wymagane   dokumenty

Załączniki zgodnie z regulaminem konkursu.
  1. Oferta na obowiązującym formularzu, zgodnym ze wzorem   określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15  grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego,  ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania   z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
  2. Załączniki do oferty: aktualny wyciąg/odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub   inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności oferenta lub   aktualna informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru pobrana na   podstawie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r.  o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz. U.   z 2013 r., poz. 1203 ze zm.) - aktualny wyciąg/odpis z KRS lub inny dokument   oznacza, że wszystkie zawarte w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym;
  3. W przypadku składania oferty wspólnej oferenci składają umowę, o której mowa w art. 14 ust 4 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.
Wszystkie wymagane dokumenty zostały   określone w Regulaminie otwartego konkursu w Rozdziale IX Ocena formalna § 10   ust. 3.

 

Formularze/wnioski   do pobrania

Regulamin
Formularz oferty 
Wzór umowy z załącznikami
Formularz sprawozdania

 

Opłaty

Nie pobiera się

 

Jednostka/osoba   odpowiedzialna

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej   w Krakowie

ul. Piastowska 32

30-070 Kraków

Tel. 12 422 06 36 w. 22, fax. 12   422 06 36 w.44

 

Miejsce   składania dokumentów  

 • osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie: ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków,

   w kancelarii (pok. nr 7, I piętro)
   lub
 • przesłanie oferty pocztą na adres korespondencyjny:
    Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,
    ul. Piastowska 32,
    30-070 Kraków.
    Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie z widocznym oznaczeniem Oferenta oraz dopiskiem na kopercie:

    „Otwarty konkurs ofert w   obszarze pomocy społecznej”.

 

Termin   załatwienia sprawy

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w terminie do dnia: 25.02.2016 r., godz. 12.00 (liczy się data wpływu oferty do siedziby ROPS w Krakowie).


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 60-ciu dni od dnia zakończenia składania ofert.  

 

Podstawa   prawna

UCHWAŁA Nr  150/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, w zakresie wspierania   funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych

 

Tryb   odwoławczy

Zgodnie z regulaminem konkursu

 

Uwagi i   dodatkowe informacje

Na realizację zadań wybranych w ramach konkursu, Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza środki finansowe do łącznej kwoty 450 000 zł (słownie: czterysta   pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 

Opracował

Aneta  Kosiba

Metryka
Liczba odwiedzin: 1588
Podmiot udostępniający informację: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
Osoba wprowadzająca informację: Sylwia Śmiech
Osoba odpowiedzialna za informację: Sylwia Śmiech
Czas wytworzenia: 2016-02-02 14:11:33
Czas publikacji: 2016-02-02 14:51:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Historia zmian
Starsze wersje artykułu
Proszę w pole wyszukiwarki wpisać poszukiwaną frazę.