Wyszukiwanie zaawansowane

Otwarty konkurs ofert

Prześlij dalej Wersja PDF Wersja XML Drukuj  

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej,
w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z obszaru pomocy społecznej, w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych.

Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 346/15 z dnia 26 marca 2015 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych.

Do otwartego konkursu ofert wpłynęło łącznie 106 ofert.

Zarząd Województwa Małopolskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej postanowił dofinansować 25 zadań na łączną kwotę 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 346/15 z dnia 26 marca 2015 r.
Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji.
Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym nie udziela się dotacji.

 

 

UCHWAŁA Nr 7/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 8 stycznia 2015 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Karta informacyjna

 

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej

 

Opis sprawy/zadania

Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom, prowadzącym działalność pożytku publicznego, realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych, odpowiadających celom "Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015".
Rodzaje zadań objętych konkursem (kierunki wsparcia): w ramach konkursu przewiduje się wspieranie zadań polegających na wspieraniu funkcjonowania społecznego osób starszych, przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych, rozwoju ustawicznego kształcenia osób starszych, w tym UTW.

Do konkursu mogą być składane oferty zadań zaplanowanych na 2015r., przy czym z dotacji mogą być pokrywane wyłącznie koszty związane z realizacją zadania poniesione w okresie od daty zawarcia umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego do dnia 30.11.2015 r.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

Warunkiem ubiegania się o realizację zadania jest złożenie oferty w wersji papierowej i w wersji elektronicznej na płycie CD.

Minimalny koszt całkowity realizacji zadania stanowiącego przedmiot oferty nie może być mniejszy niż 25 000 zł.

Zadania realizowane będą w formie wsparcia. Oferent zobowiązany jest do wykazania się wkładem własnym (finansowym lub osobowym) w wysokości minimum 25% łącznej kwoty kosztów realizacji zadania. Wkład własny Oferenta rozumiany jest jako suma przeznaczonych na realizację zadania środków finansowych własnych, środków finansowych z innych źródeł niż dotacja oraz wkładu osobowego. Złożenie oferty nie jest równoznaczne
z zapewnieniem przyznania dotacji. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie realizacji zadania.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz kryteria wyboru ofert zwiera Regulamin Konkursu, stanowiący załącznik do Uchwały.

Kogo dotyczy

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą się ubiegać oferenci wymienieni w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.), jeśli ich działalność statutowa jest zgodna z dziedziną w jakiej realizowane jest zadanie, tzn.:

a. obejmuje działalność w zakresie pomocy społecznej (w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób), lub działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym lub działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, lub

b. obejmuje działalność w obszarze innych zadań określonych w art. 4 ust. 1 ustawy, a beneficjentami tej działalności są w szczególności osoby starsze.

Wymagane dokumenty

Załączniki zgodnie z regulaminem konkursu.
1. Oferta na obowiązującym formularzu, zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
2. Załączniki do oferty:                                                                                 a. aktualny wyciąg/odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności oferenta lub aktualna informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1203 ze zm.) - aktualny wyciąg/odpis z KRS lub inny dokument oznacza, że wszystkie zawarte w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym;
3. W przypadku składania oferty wspólnej oferenci składają umowę, o której mowa w art. 14 ust 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Wszystkie wymagane dokumenty zostały określone w Regulaminie otwartego konkursu w Rozdziale IX Ocena formalna § 10 ust. 3.

Formularze/wnioski do pobrania

Regulamin
Formularz oferty
Wzór umowy z załącznikami
Formularz sprawozdania

Opłaty

Nie pobiera się

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

ul. Piastowska 32

30-070 Kraków

Tel. 12 422 06 36 w. 22, fax. 12 422 06 36 w.44

Miejsce składania dokumentów

 • osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie: ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków,

w sekretariacie (pok. nr 7, I piętro)
lub
• przesłanie oferty pocztą na adres korespondencyjny:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,
ul. Piastowska 32,
30-070 Kraków.
Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie z widocznym oznaczeniem Oferenta oraz dopiskiem na kopercie:

„Otwarty konkurs ofert w obszarze pomocy społecznej”.

Termin załatwienia sprawy

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w terminie do dnia: 30.01.2015 r., godz. 12.00 ( liczy się data wpływu oferty do siedziby ROPS w Krakowie).
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 60-ciu dni od dnia zakończenia składania ofert.  

Podstawa prawna

UCHWAŁA Nr 7/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych

Tryb odwoławczy

Zgodnie z regulaminem konkursu

Uwagi i dodatkowe informacje

Na realizację zadań wybranych w ramach konkursu, Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza środki finansowe do łącznej kwoty 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Opracował

Rafał Molenda

Metryka
Liczba odwiedzin: 3216
Podmiot udostępniający informację: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
Osoba wprowadzająca informację: Rafał Molenda
Osoba odpowiedzialna za informację: Rafał Molenda
Czas wytworzenia: 2015-01-08 14:08:11
Czas publikacji: 2015-03-27 09:05:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Kontakt: 12 4220636 wew.
Opis: Dział Polityki Społecznej
Kontakt: 12 4220636 wew.
Opis: Dział Polityki Społecznej
Historia zmian
Starsze wersje artykułu
Proszę w pole wyszukiwarki wpisać poszukiwaną frazę.