Wyszukiwanie zaawansowane

Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach, na których wystąpiły niekorzystne zjawiska atmosferyczne

Prześlij dalej Wersja PDF Wersja XML Drukuj  


 


 Karta informacyjna

Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach, na których wystąpiły niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

Kartę nadzoruje Wydział Rolnictwa

 
 Data publikacji karty 2016-07-12 09:46:14
 Odnośnik do e-formularza

Zasady postępowania w sprawach szacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

 

 

 Opis sprawy

Zasady postępowania w sprawach szacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

 
 Kogo dotyczy

1) Gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji rolnej, które mogą zostać uznane za dotknięte niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym (suszą, gradem, deszczem nawalnym, ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi, powodzią, huraganem, piorunem, obsunięciem się ziemi lub lawiną), gdy spełni warunki:
a. gospodarstwo rolne winno posiadać minimalną powierzchnię 1 ha (fizycznego lub przeliczeniowego).
b. minimalna powierzchnia jednolitej uprawy na działce, na której zostały uszkodzone uprawy, nie może być mniejsza niż 0,1 ha.
2) Urzędów gmin (miast) składających wnioski o szacowanie szkód w imieniu podmiotów dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

 
 Wymagane dokumenty

I. Producent rolny:
Po stwierdzeniu szkód w gospodarstwie rolnym w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, producent rolny powinien złożyć pisemny wniosek o wystąpieniu szkód do urzędu gminy (miasta), właściwego ze względu na położenie swoich gruntów (Załączniki nr I i I.2-I.9).
Załącznik nr I – Wniosek producenta rolnego
Załącznik nr I.2 – Produkcja roślinna (uprawy gruntowe-środki obrotowe)
Załącznik nr I.3 – Produkcja roślinna (uprawy w szklarniach i tunelach foliowych) 
Załącznik nr I.4 – Produkcja roślinna (środki trwałe)
Załącznik nr I.5 – Produkcja zwierzęca (środki obrotowe)
Załącznik nr I.6 – Produkcja zwierzęca (środki trwałe)
Załącznik nr I.7 – Maszyna i ciągniki rolnicze
Załącznik nr I.8 – Budynki gospodarcze
Załącznik nr I.9 – Stawy rybne
W przypadku gdy producent rolny posiada grunty rolne na terenie kilku gmin, o wystąpieniu szkód musi powiadomić wszystkie, właściwe ze względu na położenie gruntów, urzędy gmin (miast). Ponadto powinien podać dane o produkcji i szkodach w poszczególnych gminach na zbiorczym zestawieniu, który przekazuje do gminy właściwej ze względu na położenie największej części gospodarstwa spośród gmin w których wystąpiły szkody.
Załącznik nr I.1 – Zbiorcze zestawienie z kilku gmin
II. Gminy/Miasta:
1) Wójt gminy (burmistrz, prezydent miasta) po weryfikacji poprawności sporządzenia wniosków producentów rolnych, wnioskuje do Wojewody Małopolskiego ( Wydziału Rolnictwa MUW lub Delegatury Zamiejscowej MUW w Nowym Sączu) o dokonanie szacunku szkód przez Komisję.
Załącznik nr II – Wniosek urzędu gminy (miasta)
Załącznik nr II.1 – Imienny wykaz
2) Po dokonaniu szacunku szkód przez komisję wójt, burmistrz, prezydent miasta przesyła do Wydziału Rolnictwa MUW w Krakowie lub Delegatury Zamiejscowej w Nowym Sączu:
- protokoły komisji z szacunku szkód (zmodyfikowane kalkulatory) Załącznik nr III
- protokół urzędu gminy – Załącznik nr IV
- imienny wykaz rolników z podziałem na dwie grupy, zgodnie z załącznikiem nr IV.1a i załacznik nr IV.1b.
- załącznik,który obowiązuje w przypadku dużego zakresu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego obejmującego co najmniej 50% gmin z terenu powiatu-Załącznik nr V
- protokół uzupełniający komisji z oszacowania szkód w drzewach owocowych w gospodarstwie rolnym- Załacznik nr VI
- Komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych powołana przez Wojewodę Małopolskiego szacuje szkody w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia przez rolnika wniosku do urzędu gminy (miasta) i nie później niż do czasu zbioru plonu.
Po oszacowaniu szkód przez Komisję, Wojewoda wdraża ustalone zasady w zależności od uruchomionego programu pomocy, a w szczególności potwierdza wysokość i zakres szkód na protokołach Komisji w przypadku gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej produkcji rolnej ( produkcja roślinna + produkcja zwierzęca) z 3 lat poprzedzających rok wystąpienia n.z.a.,lub wartość szkód w środkach trwałych przekracza 1050 zł.

 
 Formularze/ Wnioski do pobrania  
 Opłaty

Nie pobiera się.

 
 Jednostka/ osoba odpowiedzialna

Wydział Rolnictwa
Oddział Rolnictwa i Infrastruktury Wsi
Andrzej Kawalec
tel. 12 39 21 898
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
e-mail: akawa@malopolska.uw.gov.pl
Paulina Dudek
tel. 12 39 21 268
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
e-mail: pkit@malopolska.uw.gov.pl
Klaudia Dańko
tel. 12 39 21 899
ul. Basztowa 22,31-156 Kraków
e-mail: kgors@malopolska.uw.gov.pl

dla powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego oraz Tarnowa - miasta na prawach powiatu, krakowskiego, Krakowa - miasta na prawach powiatu, miechowskiego, myślenickiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, tatrzańskiego, wadowickiego, wielickiego.
Delegatura Zamiejscowa Urzędu w Nowym Sączu
Małgorzata Mordarska – Duda
tel. 18 54 02 340
33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 52,
e-mail: mmor@malopolska.uw.gov.pl
Barbara Połomska
tel. 18 54 02 2357
33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 52,
e-mail: BPol2@malopolska.uw.gov.pl
dla powiatów: gorlickiego, limanowskiego i nowosądeckiego oraz Nowego Sącza - miasta na prawach powiatu.

 
 Miejsce składania dokumentów

Dokumenty można przesyłać pocztą, zgodnie z ww. rejonizacją, na adres:
Małopolski Urząd Wojewódzki
Wydział Rolnictwa
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
lub
Małopolski Urząd Wojewódzki
Wydział Rolnictwa
Delegatura Zamiejscowa w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz

 
 Termin załatwienia sprawy

Producent rolny składa wniosek wraz z załącznikami, w terminie do 10 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gminie właściwej na położenie gospodarstwa.
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) - po wpłynięciu zgłoszeń rolników, w terminie do 20 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, wnioskuje do Wydziału Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie lub Oddziału Zamiejscowego w Nowym Sączu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego o dokonanie szacunku szkód przez komisję ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach, na których wystąpiły niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

 
 Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U.2015,poz. 187 z późn. zm.)
Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 8 czerwca 2016 r.
Załącznik do Zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 8 czerwca 2016 r.„Zalecenia dotyczące postępowania  oraz sposobu szacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego” .

 
 Tryb odwoławczy

nie dotyczy

 
 Uwagi i dodatkowe informacje

Przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne należy rozumieć suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięciem się ziemi lub lawinę, którym objęty jest pewien obszar, najmniej sołectwo, z wyjątkiem wystąpienia szkód w pojedynczych gospodarstwach, które spowodowały szkody powyżej 30% średniej rocznej produkcji w gospodarstwie z 3 lat poprzedzających rok wystąpienia n.z.a., a w przypadku środków trwałych szkody wynoszące powyżej 1050 zł i stanowiące zagrożenie dalszego funkcjonowania poszczególnych gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej.
Za podmiot dotknięty n.z.a. uważa się osobę fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej - prowadzącą działalność określoną w wykazie działalności w zakresie rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego, usług dla rolnictwa oraz działów specjalnych produkcji rolnej wspomaganych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w postaci dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych.
Zgłoszenie o wystąpieniu szkód rolnik powinien złożyć w urzędzie gminy (miasta) na obowiązującym wniosku o szacowanie szkód.. W zależności od rodzaju poniesionych szkód rolnik ma obowiązek wraz z wnioskiem wypełnić odpowiednie załączniki. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami) oraz wpisać wszystkie wymagane dane. Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. Do wniosku należy dołączyć również inne wymagane dokumenty, np.kopię wniosku złożonego do ARiMR o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego, wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ).
W przypadku, gdy gospodarstwo rolne położone jest na terenie kilku województw i szkody powstały na terenie więcej niż jednego województwa, protokół z szacunku szkód sporządza komisja powołana przez wojewodę właściwego ze względu na położenie największej części gospodarstwa. W przypadku gdy większa część gospodarstwa położona jest poza terenem województwa małopolskiego, zainteresowany rolnik po otrzymaniu zweryfikowanych przez komisję wniosków o szacowanie szkód z terenu województwa małopolskiego, przekazuje je do gminy spoza terenu województwa małopolskiego na obszarze, której położona jest największa część gospodarstwa celem sporządzenia zbiorczego protokołu szkód.

 

 

 

 Opracował: Paulina Dudek, Andrzej Kawalec
 Opublikował: Anna Ormanty-Boligłowa
 Zatwierdził:
 Źródło:
Metryka
Liczba odwiedzin: 7285
Podmiot udostępniający informację: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Osoba wprowadzająca informację: Anna Ormanty-Boligłowa
Osoba odpowiedzialna za informację: Anna Ormanty-Boligłowa
Czas wytworzenia: 2014-07-21 16:29:15
Czas publikacji: 2016-07-12 09:46:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Kontakt: 12 39 21 268
Opis: Wydział Rolnictwa
Historia zmian
Starsze wersje artykułu
Proszę w pole wyszukiwarki wpisać poszukiwaną frazę.