Wyszukiwanie zaawansowane
Wyświetlany artykuł posiada nowszą wersję.

ZMIANY W SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Prześlij dalej Wersja PDF Wersja XML Drukuj  

2013-02-11
 

 

W dniu 1 lipca 2011 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza zmiany w dotychczasowym system gospodarowania odpadami komunalnymi.
Powoduje to również konieczność dostosowania do zmienionych przepisów sposobu postępowania z odpadami komunalnymi funkcjonującego na terenie gminy  Gorlice.
Do tej pory mieszkańcy gminy jak i inni właściciele nieruchomości otrzymywali rachunki z naliczoną opłatą za odbiór
  odpadów  komunalnych.  
W  nowym systemie  będziemy mieli  do  czynienia  między  innymi  z deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składaną - bez wezwania ze strony Urzędu - przez właścicieli nieruchomości.
Wzór deklaracji wraz z załącznikami, termin, miejsce jej składania oraz stawki zostały określone uchwałami Rady Gminy Gorlice.
W świetle znowelizowanej ustawy mamy do czynienia z pojęciem nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych (np. wykorzystywanych na cele związane z działalnością gospodarczą, zakłady pracy, lokale handlowe, placówki oświatowe, ośrodki zdrowia), na których powstają odpady komunalne. 


Podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami będzie:
–  w przypadku nieruchomości zamieszkałych – liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość/lokal,
–  w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (np. prowadzący działalność gospodarczą,, zakłady pracy, lokale handlowe, placówki oświatowe i inne) – ilość pojemników o poj. 120 l zapełnionych odpadami komunalnymi .

Obowiązywać będą dwie stawki opłat za gospodarowanie odpadami:  


– wyższa – obowiązująca tych, którzy nie segregują śmieci,
– niższa dla tych, którzy wytwarzane odpady komunalne zbierają w sposób selektywny tj. segregują.

Sposób obliczenia wysokości miesięcznej opłaty będzie następujący:
– w przypadku nieruchomości zamieszkałych – liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość/lokal x stawka (wyższa lub niższa),
– w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne – ilość pojemników o poj. 120 l zapełnionych odpadami komunalnymi zmieszanymi w ciągu miesiąca x stawka (wyższa lub niższa).


Właściciel   nieruchomości   zobowiązany  jest   do   złożenia   pierwszej   deklaracji   o   wysokości   opłaty   za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 31 marca 2013 r. osobiście w Urzędzie Gminy Gorlice – pok. Nr 25, listownie na adres: Urząd Gminy Gorlice, ul.11-go Listopada 2, lub u sołtysa właściwego ze względu na miejsce  zamieszkania  oraz  do terminowego uiszczania wyliczonej kwoty w kasie Urzędu Gminy Gorlice, u sołtysa danej wsi lub na rachunek bankowy  Nr  65124047481111000048763161 w Pekao SA.     Pomocniczo, po złożeniu deklaracji, otrzymacie Państwo blankiety wpłat.

Właściciel nieruchomości będzie również miał obowiązek złożenia deklaracji:

1) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca

2) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opłaty ( w szczególności: zmiana właściciela , zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość ).

W przypadku niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, wójt gminy określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze. - art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. Dz.U z 2012 r. poz. 391 ) np. na podstawie dostępnych danych ewidencji ludności lub ewidencji utworzonej na potrzeby opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W całym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi kluczową sprawą zarówno ze względów finansowych dla każdego mieszkańca gminy, jak również ze względów ekologicznych, jest selektywna zbiórka odpadów , którą zapewnia gmina. Nie przestrzeganie obowiązku selektywnego gromadzenia odpadów skutkować będzie stosowaniem wyższej stawki opłat za gospodarowanie odpadami. Właściciel nieruchomości dokonuje wyboru sposobu gromadzenia odpadów komunalnych. Fakt wyboru należy odnotować w pkt G deklaracji, poprzez zaznaczenie właściwej pozycji.Zmiana systemu odbioru odpadów komunalnych w 2013 r.    

Od 1 lipca 2013 r. na terenie gminy Gorlice przestaną funkcjonować ogólnodostępne kontenery, a odbiór odpadów będzie odbywał się przy wyznaczonych trasach objazdu dla każdej miejscowości ( informacja w późniejszym terminie ).  Mieszkańcy nieruchomości nie objęci trasami przejazdu ze względu na duże odległości, trudny dojazd lub jego brak zwłaszcza w zimie, dostarczą worki z odpadami do najbliższej wyznaczonej drogi. Wystawianie odpadów będzie się odbywało w terminach wyznaczonych w harmonogramie ( informacja w późniejszym terminie ).  

Gromadzenie odpadów w sposób nieselektywny (zmieszany)

Odpady komunalne będą gromadzone w workach lub pojemnikach. Każdy właściciel we własnym zakresie kupuje worki lub pojemniki u przedsiębiorcy lub innego dostawcy.   

Gromadzenie odpadów w sposób selektywny (segregacja) 

Odpady komunalne będą gromadzone w sposób selektywny do worków na odpady komunalne. Aby zachęcić do segregacji, worki w trzech kolorach (  zielony, żółty i niebieski ) właścicielom nieruchomości zamieszkałych przy trasach objazdu, będzie dostarczał co miesiąc przedsiębiorca świadczący usługę odbioru odpadów. Mieszkańcom do których posesji nie dojeżdża  pojazd odbierający odpady z w/w powodów, przedsiębiorca dostarczy pakiet worków od razu na cały rok. 

Brak worka danego  koloru nie będzie przeszkodą do odbioru odpadów, pod warunkiem iż będą one odpowiednio posegregowane.

Jak zbieramy surowce wtórne na terenie gminy Gorlice?

Na terenie gminy w sposób selektywny zbieramy następujące rodzaje surowców wtórnych: szkło, tworzywa sztuczne i drobny metal oraz papier i tekturę (które są zbierane wraz z  opakowaniami wielomateriałowymi). Surowce zbieramy w kolorowych workach.
Poniżej znajduje się informacja co winno znaleźć się w
  workach o danym kolorze.

W  workach   zielonych przeznaczonych do zbierania szkła gromadzimy:

 • butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
 • butelki po napojach alkoholowych,
 • szklane opakowania po kosmetykach.

Nie wrzucamy natomiast:

 • porcelany i ceramiki, szkła stołowego ,
 • żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych,
 • fajansu,
 • szkła żaroodpornego, szkła okularowego,
 • szyb samochodowych i okiennych,
 • luster, 
 • szklanych opakowań farmaceutycznych
 • ekranów i lamp telewizyjnych.

Prosimy aby zadbać o czystość szkła i nie rozbijać go przed wrzuceniem do worka .
Wytwarzanie produktów pochodzących z recyklingu szkła jest mniej energochłonne.

 
W workach żółtych przeznaczonych do zbierania tworzyw sztucznych i drobnego metalu  gromadzimy:

 • puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. typu PET),
 • puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości,
 • plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach),
 • plastikowe zakrętki
 • folię i torebki z tworzyw sztucznych,
 • puszki po napojach, konserwach,
 • drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych (np. zabawki, narzędzia, nakrętki, kapsle).

Nie należy wrzucać:

 • butelek po olejach spożywczych i samochodowych,
 • opakowań po olejach spożywczych czy silnikowych, smarach,
 • styropianu,
 • gumy,
 • butelek z jakąkolwiek zawartością,
 • puszek po farbach,
 • opakowań po aerozolach, lekach,
 • opakowań po środkach chemicznych, pestycydach czy herbicydach,
 • sprzętu AGD.

Prosimy aby zgniatać butelki przed włożeniem ich do worka.
Poddając tworzywa sztuczne ponownej obróbce oszczędzamy węgiel, ropę naftową oraz redukujemy zużycie energii elektrycznej.

W  workach niebieskich przeznaczonych do zbierania papieru, tektury i opakowań wielomateriałowych gromadzimy:

 • gazety, książki, katalogi, zeszyty,
 • papierowe torby i worki,
 • papier szkolny, biurowy, 
 • opakowania wielomateriałowe ( kartony po mleku i sokach),

Nie wrzucamy natomiast:

 • tłustego i zabrudzonego papieru (np. papierowych opakowań po maśle, margarynie, twarogu),
 • kalki, papieru termicznego i faksowego,
 • tapet,
 • odpadów higienicznych (np. wacików, pieluch).

Jedna tona makulatury pozwala ochronić przed ścięciem aż 17 drzew.
 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - przepisy prawne.

Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2005, Nr 180, poz. 1495 ze zm.) zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami a użytkownik tego rodzaju sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt.
W świetle powyższej ustawy przez zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny rozumie się:
a)   prowadzącego punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, punkt skupu złomu lub zakład przetwarzania,
b)  gminną jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych i przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
c)    prowadzącego punkt serwisowy,
d)   sprzedawcę detalicznego i sprzedawcę hurtowego.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – praktyka.

Odpady tego rodzaju odbierane są od mieszkańców gminy Gorlice  nie rzadziej  niż  raz w  roku,  w ramach zbiórki organizowanej przez Urząd Gminy w Gorlicach. Dokładne terminy oraz miejsca zbiórki są podawane wcześniej do publicznej wiadomości. 

Przy zakupie nowego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego zużyty sprzęt możemy odstawić do sklepu w którym dokonujemy zakupu. Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.
Również prowadzący punkt serwisowy jest obowiązany, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna, do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu.
Należy mieć na uwadze, że sprzedawca detaliczny, sprzedawca hurtowy oraz prowadzący punkt serwisowy może odmówić przyjęcia zużytego sprzętu w przypadku, gdy stwarza on zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt.
Mieszkańcy  mogą też bezpłatnie oddać tego rodzaju odpady w punkcie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który znajduje się na terenie firmy Eko-Neutral-Elektron przy ul. Chopina 33A (dojazd od ul. Bieckiej). Odpady odbierane są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00. Do punktu należy dostarczyć je własnym transportem.

Przeterminowane leki

Odpady tego rodzaju mieszkańcy gminy Gorlice  mogą przekazywać uprawionemu odbiorcy podczas okresowej zbiórki odpadów niebezpiecznych.
Natomiast w ciągu całego roku przeterminowane leki są zbierane w pojemnikach przeznaczonych do tego celu, ustawionych w wymienionych poniżej aptekach na terenie miasta Gorlice:
– Apteka ALBA   Rynek 19
– Apteka przy ul. Kościuszki 24
– Apteka przy ul. Słonecznej 2
– Apteka przy ul. Jagiełły 8
– Apteka przy ul. Kościuszki 3

Odpady niebezpieczne

Planowane są  do  odbioru od mieszkańców gminy  nie rzadziej  niż  raz w  roku w czasie objazdowej zbiórki.  Dokładne terminy oraz miejsca do których mieszkańcy mają dostarczyć tego rodzaju odpady będą podawane do publicznej wiadomości odpowiednio wcześnie przed przystąpieniem do  akcji zbierania odpadów.
Odpady niebezpieczne wytwarzane w gospodarstwach domowych, które będą odbierane w ramach objazdowej zbiórki to np.: zużyte świetlówki, termometry rtęciowe, zużyte baterie, chemikalia, lakiery, przeterminowane oleje.
Podczas zbiórki odpadów niebezpiecznych odbierane będą również przeterminowane leki.
      

 

Odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte opony.

Odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte opony pochodzące z gospodarstw domowych odbierane są selektywnie po wcześniejszym indywidualnym ustaleniu sposobu i warunków odbioru z  Referatem Ochrony Środowiska  i Rolnictwa Urzędu Gminy w Gorlicach (tel. 18/35 36 543 wew. 38). 
W ramach uiszczanej przez mieszkańców opłaty za odbiór odpadów komunalnych, Urząd Miejski w Gorlicach zapewnia odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ilości do 0,5 m
3 na mieszkańca na rok  oraz zużytych opon w ilości 0,2 m3 na mieszkańca na rok.

Czy selektywne zbieranie odpadów się opłaci?

 W znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustawodawca określił, że gminy gospodarujące odpadami na swoim terenie, zobligowane są wprowadzić dwie stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych. Stawkę niższą dla tych którzy zbierają odpady w sposób selektywny i wyższą dla tych, którzy nie chcą segregować wytwarzanych odpadów. Równocześnie określił poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku niektórych frakcji odpadów, które gminy muszą osiągnąć. Nie uzyskanie wyznaczonych poziomów zostało obwarowane karami finansowymi.
W przypadku gospodarowania odpadami komunalnymi od wzajemnej współpracy mieszkańców i gminy zależą rezultaty mające wpływ na koszt funkcjonowania systemu.
Poza aspektem ekonomicznym o którym mowa powyżej, bardzo ważny jest również aspekt ekologiczny. Dlatego też liczymy, że mieszkańcy gminy Gorlic e zdecydowanie opowiedzą się za selektywną zbiórką odpadów co mają okazję uczynić wypełniając deklarację i będą ją realizować.
Przewiduje się, że w przypadku nieselektywnego zbierania odpadów, opłata za odbiór odpadów może być nawet dwukrotnie wyższa niż w przypadku selektywnego zbierania odpadów.  Takie zróżnicowanie podyktowane jest uwarunkowaniami o których mowa powyżej.
Gmina zapewnia warunki do selektywnej zbiórki odbiór opadów komunalnych,
  a mieszkańcy  powinni z tego skorzystać.


 
Firmy odbierające odpady komunalne w 2013

W wyniku przeprowadzonego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu  gminy Gorlice, do końca  I półrocza  2013 r wykonawcą  usług w tym zakresie została firma Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o. z siedzibą w Tylmanowej os. Rzeka 133. Przedsiębiorstwo  jest wykonawcą usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów  komunalnych oraz powstających w gospodarstwach domowych:

 • papieru i tektury,
 • szkła,
 • tworzyw sztucznych,
 • opakowań wielomateriałowych,
 • metalu 
 • zużytych lub też niepotrzebnych mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

Nr tel. do siedziby firmy 18/262 50 95, nr tel. do koordynatora zbiórki na terenie Gorlic 506 126 833

Metryka
Liczba odwiedzin:
Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Gorlice
Osoba wprowadzająca informację:
Osoba odpowiedzialna za informację:
Czas wytworzenia: 2013-02-11 09:10:20
Czas publikacji: 2013-02-11 09:10:20
Data przeniesienia do archiwum: 2013-02-11 09:21:04
Historia zmian
Starsze wersje artykułu
Proszę w pole wyszukiwarki wpisać poszukiwaną frazę.